Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. К.а  27.05.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

К.ЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                      РАЙОНЕН  СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 314 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „Бялата Лагуна“АД с ЕИК ***,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община К.а,с.Т.,к.к. „Бялата лагуна“,административен офис,представлявано от изпълнителния директор Й.С.,чрез адвокат Д.Д. *** против Наказателно постановление № В-037034/27.10.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.208 във връзка с чл.114 т.2 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 2000/две хиляди/лева.Жалбоподателят „Бялата Лагуна“АД с ЕИК ***,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община К.а,с.Т.,к.к. „Бялата лагуна“,административен офис,представлявано от изпълнителния директор Й.С.,чрез адвокат Д.Д. ***,моли да бъде отменено Наказателно постановление № В-037034/27.10.2015г. на Директора на РД при КЗП-Варна с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.В жалбата се излага,че на 12.08.2015г. длъжностното рице Г.Т.Г. е съставила АУАН № К-037034,който е връчен на представителя на юридическото лице на 13.08.2015г.В самия АУАН е посочено,че същият е съставен при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН.На 28.07.2015г. административнонаказващия орган е изпратил до „Бялата лагуна“АД писмо с изх.№ В-03-1788/27.07.2015г. ,с което е отправил покана представляващия дружеството да се яви в РД на КЗП в гр.Варна бул.“В.В.“*** на 31.07.2015г. в 11.30ч. за съставянето на АУАН.В писмото е посочено,че в случай на неявяване,преписката бъде придвижена по реда на чл.40 ал.2 от ЗАНН.В жалбата се твърди,че изпратената покана е получена по пощата от дружеството след датата и часа ,на която е указано да се яви за съставяне на АУАН,поради което е нямало как физическото лице,което представлява дружеството да се яви на посоченото място в определените дата и час.В жалбата се твърди още,че на 13.08.2015г. в хотел „Бялата лагуна“ пристига Д.С.Й.-*** към КЗП,като същата съставя в присъствието на представляващия „Бялата лагуна“АД-Й. С. С.,протокол за проверка на документи № 090662/13.08.2015г. в който се дават задължителни предписания за поддържане на регистрите за рекламация на всички обекти.На същата дата,видно от жалбата Й. С. С.,в качеството си на представляващ „Бялата лагуна“ АД е получила и съставения на 12.08.2015г. АУАН № К-037034.

С оглед на гореизложеното жалбоподателят счита,че е допуснато съществено процесуално нарушение,с което се нарушава правото на защита на наказаното лице и моли за отмяна на атакуваното наказателно  постановление.

В съдебно заседание жалбоподателя,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна,а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

При направена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 22.07.2015г. в с.Т.,община К.а к.к.Бялата лагуна,в обект хотел“Бялата лагуна“ е установено,че АД“Бялата лагуна“ извършва туристическа дейност „хотелиерство“ в хотел „Бялата лагуна“,находящ се в с.Т.,община К.а,к.к.Бялата лагуна.

Обектът е категоризиран с удостоверение за категоризация  № РК-19-9436/23.10.2013г.

Към констативния протокол е попълнена чек-листа ,с която са установени следните несъответствия,съгласно Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение:1. В обекта/на фасадата на хотела/ липсва светлинно рекламен надпис,което не съответства на минималните изисквания на раздел  III- III 2 изисквания към обзавеждането и оборудването,,ред № 1 от Приложение № 2 към чл.3 ал.1 т.1;чл.11 ал.1 и 4;чл.21 ал.2 от Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение;2.Липсва термометър и барометър в близост до рецепцията,което не съответства на минималните изисквания на Раздел III- III 2  изисквания към обзавеждането и оборудването,ред I,т.т.1.5 от Приложение № 2 към чл.3 ал.1,т.1;чл.11 ал.1 и 4;чл.21 ал.2 от  Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение;3.Липсва четка за почистване на пясък,което не съответства на минималните изисквания на Раздел III- III 2  изисквания към обзавеждането и оборудването,ред I 1.2 от Приложение № 2 към чл.3 ал.1,т.1;чл.11 ал.1 и 4;чл.21 ал.2 от  Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение;4.Липсва количка за багаж,което не съответства на минималните изисквания на Раздел III- III 2  изисквания към обзавеждането и оборудването,ред I 1.8 от Приложение № 2 към чл.3 ал.1,т.1;чл.11 ал.1 и 4;чл.21 ал.2 от  Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение;5.Липсва универсална инвалидна количка,което не съответства на минималните изисквания на Раздел III- III 2  изисквания към обзавеждането и оборудването,ред 1,9 от Приложение № 2 към чл.3 ал.1,т.1;чл.11 ал.1 и 4;чл.21 ал.2 от  Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение;6.Липсва място за обслужване на хора с увреждания с височина до 80 см.-разполага се на рецепция или в непосредствена близост до нея, което не съответства на минималните изисквания на Раздел III- III 2  изисквания към обзавеждането и оборудването,ред I,т.2-1 от Приложение № 2 към чл.3 ал.1,т.1;чл.11 ал.1 и 4;чл.21 ал.2 от  Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение;7.Липсва портиер,който да посреща туристите, което не съответства на минималните изисквания на Раздел III.3 изисквания към обслужването ред  I.1 от Приложение № 2 към чл.3 ал.1 т.1;чл.11 ал.1 и 4;чл.21 ал.2 от Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.

На 12.08.2015г. длъжностното лице Г.Т.Г. е съставила АУАН № К-037034,в който актосъставителя е посочил,че търговецът „Бялата лагуна“ АД не е изпълнил административното си задължение да предоставя туристически услуги в туристически обект,който да отговаря на изискванията на определената му категория/три звезди/,съгласно удостоверение за категоризация № РК-19-9436/23.10.2013г.,с което е нарушил разпоредбата на чл.114 т.2 от Закона за туризма за изброените по-горе несъответствия.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на „Бялата Лагуна“АД с ЕИК ***,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община К.а,с.Т.,к.к. „Бялата лагуна“ е наложено административно наказание–имуществена санкция на основание чл.208  от Закона за туризма в размер на 2000/две хиляди/ лева.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля Д.С.Й.-присъствувала по време на проверката извършена на 22.07.2015г. в обект хотел „Бялата лагуна“,която поддържа констатациите отразени в АУАН и констативния протокол.Видно от показанията на св.Д.Й. към момента на проверката „Бялата Лагуна“АД извършва туристическа дейност хотелиерство в хотел „Бялата лагуна“ находящ се в с.Т.,общ.К.а,курортен комплекс „Бялата лагуна“.Обектът е категоризиран с удостоверение за категоризация  № РК-19-9436/23.10.2013г.,но по време на проверката е установено,че има седем несъответствия с Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.Констатацията е,че търговецът не е изпълнил административното си задължение да предостави туристически услуги в обект който отговаря на съответстващата категория три звезди.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията,визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

По делото не е спорно,че АУАН № К-037034/12.08.2015г. не е съставен в присъствието на представител на санкционираното юридическо лице.Това се потвърждава и от показанията  на свидетеля Д.С.Й.-присъствувала по време на проверката извършена на 22.07.2015г. в обект хотел „Бялата лагуна“ .Действително законът/чл.40 ал.2 от ЗАНН/ предвижда възможност за съставянето на АУАН в отсъствието на нарушителя,при наличието на една от двете алтернативно регламентирани хипотези:1. Нарушителят не може да бъде намерен или 2. след покана нарушителят не се яви за  за съставянето на акта.В случая събраните по делото писмени и гласни доказателства сочат за наличието на втората от алтернативно регламентираните хипотези по чл.40 ал.2 от ЗАНН за съставяне на АУАН в отсъствието на нарушителя. На 28.07.2015г. администратинонаказващия орган е изпратил до „Бялата лагуна“АД писмо с изх.№ В-03-1788/27.07.2015г. ,с което е отправил покана представляващия дружеството да се яви в РД на КЗП в гр.Варна бул.“В.В.“*** на 31.07.2015г. в 11.30ч. за съставянето на АУАН.В писмото е посочено,че в случай на неявяване,преписката ще бъде придвижена по реда на чл.40 ал.2 от ЗАНН.Видно от положеното пощенско клеймо на обратната разписка,с която от РД-Варна при КЗП е изпратена до „Бялата лагуна“АД с.Т.,к.к. Бялата лагуна покана с изх.№ В-03-1788/27.07.2015г.,пратката е получена от санкционираното юридическо лице,чрез упълномощен представител на 30.07.2015г.Следователно по делото са приложени категорични доказателства,удостоверяващи,че санкционираното юридическо лице,чрез упълномощен представител е било поканено по надлежния ред да присъствува при съставянето на АУАН.

Не намира подкрепа в доказателствения материал по делото обективираното в жалбата твърдение, че изпратената покана е получена по пощата от дружеството след датата и часа ,на която е указано да се яви за съставяне на АУАН,поради което е нямало как физическото лице,което представлява дружеството да се яви на посоченото място в определените дата и час.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност,в предвидената от закона форма,при спазване на материалноправните и процесуалноправни разпоредби и е съобразено с целта на закона.

Съдът констатира,че датата и мястото нарушението са точно и ясно описани,както в акта,така и в наказателното постановление,с което са спазени изискванията на чл.42 т.3,респективно чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.Фактическото обвинение,съответно описанието на нарушението и обстоятелствата на извършването му,достатъчно подробно са изложени в АУАН и НП,по който начин е дадена възможност на дружеството-жалбоподател да упражни правото си на защита в пълен обем.Недвусмислено е посочена правната квалификация на деянието по чл.208  във  връзка с чл.114 т.2 от Закона за туризма,която напълно кореспондира на фактическото обвинение.

От обективна страна безспорно се установи,че въззивникът стопанисва хотел“Бялата лагуна“,явяващ се туристически обект по смисъла на чл.3 ал.2 т.1 б.“а“ от Закона за туризма,където извършва туристическа дейност-хотелиерство,съгласно чл.3 ал.1 т.2 от Закона за туризма и с легална дефиниция в т.55 от Допълнителните разпоредби на Зяакона за туризма.Следователно,след като в туристическия обект се предоставя туристическа услуга „хотелиерство“,относими са изискванията на цитираната  Наредба за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.С установяване факта на липсващото оборудване и обзавеждане може да се приеме,че е доказано от обективна страна неизпълнение на минималните изисквания,обективирани в Приложение 3 от Наредбата,Раздел III- III 2 изисквания към обзавеждането и оборудването:1. В обекта/на фасадата на хотела/ липсва светлинно рекламен надпис,което не съответства на минималните изисквания на раздел  III- III 2 изисквания към обзавеждането и оборудването,ред № 1 от Приложение № 2 към чл.3 ал.1 т.1;чл.11 ал.1 и 4;чл.21 ал.2 от Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение;2.Липсва термометър и барометър в близост до рецепцията,което не съответства на минималните изисквания на Раздел III- III 2  изисквания към обзавеждането и оборудването,ред I,т.т.1.5 от Приложение № 2 към чл.3 ал.1,т.1;чл.11 ал.1 и 4;чл.21 ал.2 от  Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение;3.Липсва четка за почистване на пясък,което не съответства на минималните изисквания на Раздел III- III 2  изисквания към обзавеждането и оборудването,ред I 1.2 от Приложение № 2 към чл.3 ал.1,т.1;чл.11 ал.1 и 4;чл.21 ал.2 от  Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение;4.Липсва количка за багаж,което не съответства на минималните изисквания на Раздел III- III 2  изисквания към обзавеждането и оборудването,ред I 1.8 от Приложение № 2 към чл.3 ал.1,т.1;чл.11 ал.1 и 4;чл.21 ал.2 от  Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение;5.Липсва универсална инвалидна количка,което не съответства на минималните изисквания на Раздел III- III 2  изисквания към обзавеждането и оборудването,ред 1,9 от Приложение № 2 към чл.3 ал.1,т.1;чл.11 ал.1 и 4;чл.21 ал.2 от  Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение;6.Липсва място за обслужване на хора с увреждания с височина до 80 см.-разполага се на рецепция или в непосредствена близост до нея, което не съответства на минималните изисквания на Раздел III- III 2  изисквания към обзавеждането и оборудването,ред I,т.2-1 от Приложение № 2 към чл.3 ал.1,т.1;чл.11 ал.1 и 4;чл.21 ал.2 от  Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.Доказано е  от обективна страна и неизпълнение на минималните изисквания,обективирани в Приложение 3 от Наредбата,Раздел III.3 изисквания към обслужването ред  I.1 от Приложение № 2 към чл.3 ал.1 т.1;чл.11 ал.1 и 4;чл.21 ал.2 от Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение- Липсва портиер,който да посреща туристите.

Ето защо настоящия съдебен състав приема за установено от събраните по делото писмени и гласни доказателства,че жалбоподателят е осъществил от обективна страна административно нарушение по чл.114 т.2 от Закона за туризма.Посочената норма е императивна и гласи,че лицата осъществяващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти по чл.3 ал.2 т.1,2 и 3,са длъжни да предоставят туристически услуги в туристически обект,който отговаря на изискванията за определената му категория съгласно наредбата по чл.121 ал.5.От показанията на свидетеля Д.С.Й.-присъствувала по време на проверката извършена на 22.07.2015г. в обект хотел „Бялата лагуна“,която поддържа констатациите отразени в АУАН и констативния протокол се установява ,че към момента на проверката  „Бялата Лагуна“АД извършва туристическа дейност хотелиерство в хотел „Бялата лагуна“ находящ се в с.Т.,общ.К.а,курортен комплекс „Бялата лагуна“.Обектът е категоризиран с удостоверение за категоризация  № РК-19-9436/23.10.2013г.,но по време на проверката е установено,че има седем несъответствия с Наредбата за категоризиране на средства за подслон,места за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.Констатацията е,че търговецът не е изпълнил административното си задължение да предостави туристически услуги в обект който отговаря на съответстващата категория три звезди.

Горното съдът прие въз основа на показанията на свидетеля Д.С.Й. присъствувала по време на проверката извършена на 22.07.2015г. в обект хотел „Бялата лагуна“ и от приложените и приети по делото писмени документи по административнонаказателната преписка КП 2015 № К—0218769/22.07.2015 и АУАН 2015 № К-037034/12.08.2015г.

Съдът намира,че случая не се явява маловажен и не е приложима разпоредбата на чл.28 от ЗАНН,по следните съображения:

Лицата,които предоставят туристически услуги в туристически обекти са длъжни да предоставят туристически услуги,отговарящи на изискванията на определената категория на обекта,т.е. забранено е предоставянето на туристически услуги в категоризиран обект с по-ниско качество от изискваното за притежаваната категория..Изпълнението на това задължение е гаранция за спазване правата на потребителите.Неизпълнението от страна на хотелиера на задължението по чл.114 т.2 от Закона за туризма нарушава правата на потребителите,т.е. на неограничен брой лица.Същото предизвиква неблагоприятни вредни последици за тях,тъй като биват целенасочено заблуждавани.Ето защо настоящата съдебна инстанция намира,че осъщественото от жалбоподателя в никакъв случай не може да представлява маловажен случай,още повече,че в процесния случай не са изпълнени множество задължения по НКСПМНЗХР.Ако се приеме обратното би се обезмислило съществуването на Закона за туризма.Освен това не са представени доказателства,които да установяват обстоятелства,обуславящи по-ниска степен на обществена опасност на извършеното нарушение,в сравнение с обикновените случаи по чл.114 т.2 от ЗТ,поради което не е налице хипотезата на „маловажен случай“.

За извършеното нарушение на чл.114 т.2 от Закона за туризма на дружеството е наложена имуществена санкция в размер на 2000 лева,на основание чл.208 от Закона за туризма,съгласно която разпоредба хотелиер или ресторантьор,който в категоризиран туристически обект предоставя туристически услуги,които не съответстват на изискванията за определената категория,се наказва с глоба в размер от 200 до 1000 лева,а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер от 1000 лева до 3000 лева.Съдът намира       ,че така определения размер  на имуществената санкция следва да бъде намален на  до минимално предвидения в закона размер на имуществената санкция,който се явява справедлив и чрез който могат да бъдат  постигнати целите на наказанието.Безспорно е,че това е първо такова нарушение за дружеството,няма данни нарушението да е извършено  при условията на повторност по смисъла на & 1 т.84 от ДР на Закона за туризма.Освен това в атакуваното наказателно постановление не са изложени мотиви относно налагане на имуществена санкция към средния размер.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ИЗМЕНЯВА Наказателно постановление № В-037034/27.10.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.208 във връзка с чл.114 т.2 от Закона за туризма  е наложена имуществена санкция в размер на 2000/две хиляди/лева на „Бялата Лагуна“АД с ЕИК ***,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община К.а,с.Т.,к.к. „Бялата лагуна“ ,като НАМАЛЯВА  размера на имуществената санкция на 1000/хиляда/ лева.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: