Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. К.  26.05.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                            РАЙОНЕН  СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 315 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „Бялата Лагуна“АД с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,О.К.,с.с.Т.,к.к. „Бялата лагуна“,административен офис,представлявано от изпълнителния директор Й.С.,чрез адвокат Д.Д. *** против Наказателно постановление № В-037033/27.10.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.210 във връзка с чл.115 т.1 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева.Жалбоподателят „Бялата Лагуна“АД с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,О.К.,с.с.Т.,к.к. „Бялата лагуна“,административен офис,представлявано от изпълнителния директор Й.С.,чрез адвокат Д.Д. ***,моли да бъде отменено Наказателно постановление № В-037033/27.10.2015г. на Директора на РД при КЗП-Варна с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.В жалбата се излага,че на 12.08.2015г. длъжностното рице Г.Т.Г. е съставила АУАН № К-037033,който е връчен на представителя на юридическото лице на 13.08.2015г.В самия АУАН е посочено,че същият е съставен при условията на чл.40 ал.2 от ЗАНН.На 28.07.2015г. административнонаказващия орган е изпратил до „Бялата лагуна“АД писмо с изх.№ В-03-1788/27.07.2015г. ,с което е отправил покана представляващия дружеството да се яви в РД на КЗП в гр.Варна бул.“В.В.“*** на 31.07.2015г. в 11.30ч. за съставянето на АУАН.В писмото е посочено,че в случай на неявяване,преписката бъде придвижена по реда на чл.40 ал.2 от ЗАНН.В жалбата се твърди,че изпратената покана е получена по пощата от дружеството след датата и часа ,на която е указано да се яви за съставяне на АУАН,поради което е нямало как физическото лице,което представлява дружеството да се яви на посоченото място в определените дата и час.В жалбата се твърди още,че на 13.08.2015г. в хотел „Бялата лагуна“ пристига Д.С.Й.-*** към КЗП,като същата съставя в присъствието на представляващия „Бялата лагуна“АД-Й.С.С.,протокол за проверка на документи № 090662/13.08.2015г. в който се дават задължителни предписания за поддържане на регистрите за рекламация на всички обекти.На същата дата,видно от жалбата Й.С.С.,в качеството си на представляващ „Бялата лагуна“ АД е получила и съставения на 12.08.2015г. АУАН № К-037033.

С оглед на гореизложеното жалбоподателят счита,че е допуснато съществено процесуално нарушение,с което се нарушава правото на защита на наказаното лице и моли за отмяна на атакуваното наказателно  постановление.

В съдебно заседание жалбоподателя,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна,а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

При направена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 22.07.2015г. в с.с.Т.,О.К. к.к.Бялата лагуна,в обект хотел“Бялата лагуна“ е установено,че АД“Бялата лагуна“ извършва туристическа дейност „хотелиерство“ в хотел „Бялата лагуна“,находящ се в с.с.Т.,О.К.,к.к.Бялата лагуна.

Обектът е категоризиран с удостоверение за категоризация № РК-19-9436/23.10.2013г.

При проверката няма и не се представя ценоразпис за нощувките и допълнителните услуги.

На 12.08.2015г. длъжностното лице Г.Т.Г. е съставила АУАН № К-037033,в който актосъставителя е посочил,че търговецът „Бялата лагуна“ АД не е изпълнил административното си задължение като лице,което извършва хотелиерство да обяви цените на нощувките и на другите предлагани услуги чрез ценоразпис,поставен на видно за потребителите място в близост до рецепция,с което е нарушил разпоредбата на чл.115 т.1 от Закона за туризма.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на „Бялата Лагуна“АД с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,О.К.,с.с.Т.,к.к. „Бялата лагуна“ е наложено административно наказание –имуществена санкция на основание чл.210  от Закона за туризма в размер на 500/петстотин/лева.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля Д.С.Й.-присъствувала по време на проверката извършена на 22.07.2015г. в обект хотел „Бялата лагуна“,която поддържа констатациите отразени в АУАН и констативния протокол и е категорична,че към момента на проверката „Бялата Лагуна“АД извършва туристическа дейност хотелиерство в хотел „Бялата лагуна“ находящ се в с.с.Т.,общ.К.,курортен комплекс „Бялата лагуна“ без обявен ценоразпис с цените на нощувки и допълнително предлаганите услуги в обекта.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията,визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

По делото не е спорно,че АУАН № К-037033/12.08.2015г. не е съставен в присъствието на представител на санкционираното юридическо лице.Това се потвърждава и от показанията  на свидетеля Д.С.Й.-присъствувала по време на проверката извършена на 22.07.2015г. в обект хотел „Бялата лагуна“ .Действително законът/чл.40 ал.2 от ЗАНН/ предвижда възможност за съставянето на АУАН в отсъствието на нарушителя,при наличието на една от двете алтернативно регламентирани хипотези:1. Нарушителят не може да бъде намерен или 2. след покана нарушителят не се яви за  за съставянето на акта.В случая събраните по делото писмени и гласни доказателства сочат за наличието на втората от алтернативно регламентираните хипотези по чл.40 ал.2 от ЗАНН за съставяне на АУАН в отсъствието на нарушителя. На 28.07.2015г. администратинонаказващия орган е изпратил до „Бялата лагуна“АД писмо с изх.№ В-03-1788/27.07.2015г. ,с което е отправил покана представляващия дружеството да се яви в РД на КЗП в гр.Варна бул.“В.В.“*** на 31.07.2015г. в 11.30ч. за съставянето на АУАН.В писмото е посочено,че в случай на неявяване,преписката ще бъде придвижена по реда на чл.40 ал.2 от ЗАНН.Видно от положеното пощенско клеймо на обратната разписка,с която от РД-Варна при КЗП е изпратена до „Бялата лагуна“АД с.с.Т.,к.к. Бялата лагуна покана с изх.№ В-03-1788/27.07.2015г.,пратката е получена от санкционираното юридическо лице,чрез упълномощен представител на 30.07.2015г.Следователно по делото са приложени категорични доказателства,удостоверяващи,че санкционираното юридическо лице,чрез упълномощен представител е било поканено по надлежния ред да присъствува при съставянето на АУАН.

Не намира подкрепа в доказателствения материал по делото обективираното в жалбата твърдение, че изпратената покана е получена по пощата от дружеството след датата и часа ,на която е указано да се яви за съставяне на АУАН,поради което е нямало как физическото лице,което представлява дружеството да се яви на посоченото място в определените дата и час.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност,в предвидената от закона форма,при спазване на материалноправните и процесуалноправни разпоредби и е съобразено с целта на закона.

Съдът констатира,че датата и мястото нарушението са точно и ясно описани,както в акта,така и в наказателното постановление,с което са спазени изискванията на чл.42 т.3,респективно чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.Фактическото обвинение,съответно описанието на нарушението и обстоятелствата на извършването му,достатъчно подробно са изложени в АУАН и НП,по който начин е дадена възможност на дружеството-жалбоподател да упражни правото си на защита в пълен обем.Недвусмислено е посочена правната квалификация на деянието по чл.210  във  връзка с чл.115 т.1 от Закона за туризма,която напълно кореспондира на фактическото обвинение.

От обективна страна безспорно се установи,че въззивникът стопанисва хотел“Бялата лагуна“,явяващ се туристически обект по смисъла на чл.3 ал.2 т.1 б.“а“ от Закона за туризма,където извършва туристическа дейност-хотелиерство,съгласно чл.3 ал.1 т.2 от Закона за туризма и с легална дефиниция в т.55 от Допълнителните разпоредби на Зяакона за туризма.Установено е от събраните по делото писмени и гласни доказателства,че жалбоподателят е осъществил от обективна страна административно нарушение по чл.115 т.1 от Закона за туризма.Посочената норма е императивна и гласи,че лицата осъществяващи хотелиерство,са длъжни да обявяват цените на нощувките и на другите предлагани от тях услуги чрез ценоразпис,поставен на видно за потребителите място в близост до рецепцията и във всяка стая. От показанията на свидетеля Д.С.Й.-присъствувала по време на проверката извършена на 22.07.2015г. в обект хотел „Бялата лагуна“,която поддържа констатациите отразени в АУАН и констативния протокол се установява ,че към момента на проверката „Бялата Лагуна“АД извършва туристическа дейност хотелиерство в хотел „Бялата лагуна“ находящ се в с.с.Т.,общ.К.,курортен комплекс „Бялата лагуна“ без обявен ценоразпис с цените на нощувки и допълнително предлаганите услуги в обекта.

Горното съдът прие въз основа на показанията на свидетеля Д.С.Й. присъствувала по време на проверката извършена на 22.07.2015г. в обект хотел „Бялата лагуна“ и от приложените и приети по делото писмени документи по административнонаказателната преписка КП 2015 № К—0218769/22.07.2015 и АУАН 2015 № К-037033/12.08.2015г.

Предвид факта,че нарушения от подобен вид засягат интересите на огромен брой потребители,доколкото информираността им е от особено значение за тях,съдът намира,че формират сравнително висока обществена опасност,поради което не може да бъдат приравнени към маловажните случаи,респективно правилно в случая е ангажирана административнонаказателната отговорност,още повече,че конкретния случай по нищо не се различава от обичайните такива,именно за които законодателят е предвидил да се налага санкция.

При реализиране на отговорността за посоченото нарушение,съдът намира,че наказващия орган е съобразил в пълна степен разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и за нарушението по чл.210 във връзка с чл.115 т.1 от Закона за туризма е определи размер на имуществената санкция съгласно установения минимум,съобразно посоченото в приложимата наказваща норма.

С оглед горните съображения съдът счита,че наказателното постановление следва да се потвърди,като правилно и законосъобразно.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № В-037033/27.10.2015 на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.210 във връзка с чл.115 т.1 от Закона за туризма на „Бялата Лагуна“АД с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,О.К.,с.с.Т.,к.к. „Бялата лагуна“ е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/лева.

            Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: