Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

гр. Каварна, 02.12.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на втори декември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при участието на секретаря Е.Ш. и редовното призоваване и неявяване на представител на Районна прокуратура гр.Каварна, след като разгледа докладваното от съдията АНХД № 316 по описа за 2016г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

На основание данните по делото и закона,съдът

Р  Е  Ш  И :

         ПРИЗНАВА К.М.Р. с ЕГН ********** с адрес ***,българско гражданство,средно образование,женен,работи като ****,неосъждан за ВИНОВЕН в това,че на 01.05.2016г. по главен път I-9 на км+000,в посока от с.Дуранкулак,към ГКПП-Дуранкулак,си е служил с контролни знаци-български регистрационни табели **** издадени за друго превозно средство-****,управлявайки лек автомобил **** с № на рама № ****,поради което и на основание чл.345 от НК във връзка с  чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,като му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/лева.

Веществените доказателства: български регистрационни табели **** намиращи се на съхранение в РУ-Шабла,да се върнат на собственика им-Д.И.Д. с адрес ***

На  основание   чл.319 ал.1 от НПК решението подлежи на обжалване  и  протест в 15/петнадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението е изготвено,пред Добрички Окръжен съд.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

МОТИВИ към Решение №…… по НАХД № 316/2016г. по описа на Каварненски Районен съд от 02.12.2016г.

 

                             гр.Каварна 29.12.2016г.

 

 

Производството е по реда на чл.375 и сл.от НПК вр. с чл.78а от НК.

С постановление от 02.11.2016г. на Районна прокуратура гр.Каварна е направено предложение обвиняемият по ДП № 32/2016г.по описа  на РУ на МВР гр.Каварна  К.М.Р. *** с ЕГН **********,да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК) за извършено от него престъпление по чл. 345 от НК.

В съдебно производство РП-Каварна,редовно призована,не изпраща представител.

Обвиняемият К.М.Р.,нередовно призован не се явява,представлява се от упълномощения процесуален представител,който не прави възражение във връзка с нередовното призоваване на обвиняемия.Съгласен е с предложението на Районна прокуратура Каварна и моли като се вземат предвид основанията за прилагане на чл.78а от НК,да се определи глоба в минималния размер предвиден в закона.,като в тази връзка е приложена към досъдебното производство декларация за трудовите доходи на обвиняемия.

Съдът като се запозна със събраните по делото доказателства,приема за установено следното:

Обвиняемият Р. и неговите приятели: П.С.К.,К.В.С. отишли на 01.05.2016г. на сбор в с.***,общ.Шабла на гости на своя приятел Д.И.Д..След като употребили алкохол и свършили цигарите,приятелите решили да закупят цигари от бензиностанция на главен път *** до ГКПП-***.Р. решил да изпробва ****,който Д. си бил закупил и смятал да регистрира в КАТ.Тъй като джипа нямал регистрационен номер,Р. демонтирал регистрационните табели с № **** от **** собственост на Д. и ги монтирал на джипа и се качил да го управлява,като така четиримата приятели тръгнали за цигари.

След като взели цигари от бензиностанцията ,приятелите решили да продължат по главния път и по черен път да се приберат до с.***.Преди да навлязат в черния път,Р. загубил управление и джипа пропаднал в канавка край пътя.

Около 22.10ч. в РУ-Шабла е получен сигнал за настъпило произшествие в района на ГКПП-***.Свидетелите Й.Г. и Й.Н. се отзовали на мястото,където заварили обвиняемият Р. и негови приятели П.С.К.,К.В.С. и Д.И.Д.,да се опитват да изкарат джипа от канавката.

При проверката се оказало,че всички от лицата са употребили алкохол и са изпробвани с техническо средство.

Свидетелите запазили местопроизшествието и изчакали оперативната група,а при направената справка се установило,че регистрационните табели ****,които са били монтирани на джипа са от лек автомобил **** собственост на Д..

Обвиняемият К.М.Р. е неосъждан,не е освобождаван от наказателна отговорност и срещу него не се водят други досъдебни производства.Същият има добри характеристични данни.

Така възприетата фактическа обстановка се доказва по безспорен начин от събраните в с.з. доказателства посредством приложените по ДП № 32/01.05.2016г. по описа на РУ гр.Шабла доказателствени средства,преценени по реда на чл.378 ал.2 от НПК: протоколи за разпит на свидетели,протокол за разпит на обвиняем в досъдебното производство,2бр. протоколи за оглед на местопроизшествие,2 бр.фотоалбума,писмо от ПП-КАТ Добрич,протокол за химическа експертиза,талон за медицинско изследване,Протокол за медицинско изследване,писмо от Сектор ПП-КАТ Добрич,Справка от Сектор ПП-КАТ Добрич,справки,писма,копия от документи,свидетелство за съдимост,характеристични данни,разписка от 19.08.2016г.,приемно-предавателен протокол за  2 бр. регистрационни табели: ***,ДСМПИС.

Съдът кредитира показанията на всички свидетели,същите са последователни,логични и вътрешно непротиворечиви,кореспондират и със събраните  писмени доказателства,които съдът също кредитира.

От така изложената по-горе фактическа обстановка могат да се направят следните правни изводи:

На инкриминираната дата и място  обвиняемият К.М.Р. е извършил престъпление по транспорта,като на 01.05.2016г. по главен път *** на ***,в посока от с.***,към ГКПП-***,си е служил с контролни знаци-български регистрационни табели **** издадени за друго превозно средство-****,управлявайки лек автомобил **** с № на рама № ****.

От обективна страна деянието е извършено чрез действия-поставяне от страна на обвиняемия на истински контролни знаци-регистрационни табели,издадени за друго МПС,на собствения на свидетеля Д.И.Д.,нерегистриран в КАТ лек автомобил **** с № на рама № ****.Деянието е осъществено в първата предвидена в нормата на чл.345 от НК форма-служене с истински контролни знаци,издадени за друго МПС.

От субективна страна деянието е извършено умишлено  при пряк умисъл като форма на вината,тъй като обвиняемият е съзнавал общественоопасния характер на деянието,предвиждал е неговите общественоопасни последици и е целял настъпването на съставомерния резултат-окачване и служене с контролни знаци/2 бр.регистрационни табели с № ****/,върху МПС за което не са били предназначени.

Причина за деянието е ниското правно съзнание на обвиняемия.

При горните съображения,съдът счита,че от обективна и субективна страна обвиняемият е осъществил състава на престъплението по чл.345 от НК,по който текст следва да бъде признат за виновен.

С оглед установената фактическа обстановка,съдът намира,че са налице кумулативните предпоставки за освобождаване на обвиняемия К.М.Р. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК,тъй като: 1/ За извършеното от него престъпление е предвидено наказание  лишаване от снвобода до 1 година или друго по-леко наказание-в случая глоба от 100 до 300 лева;2/ деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ,раздел ІV от НК и 3/ от престъплението не са констатирани материални щети.

При определяне наказанието Глоба,съдът съобрази размера и с тежестта на престъплението,както и с материалното и имотното състояние на дееца.Обвиняемия реализира невисоки годишни доходи по трудов договор,видно от попълнената от него и приложена декларация за семейно и имотно състояние.От нея се установява,че с тези доходи той издържа съпругата си М.И.Р. и детето им К. К. Р..Обвиняемият не притежава недвижими имоти.

Като взе предвид посочените горе обстоятелства,съдът определи наказанието „глоба” в минималния по чл.78а ал.1 от НК размер-1000 лева.

Съдът прие,че този размер е достатъчен за реализиране на наказателната превенция спрямо него,като в същото време ще действа възпиращо по отношение на обвиняемия срещу извършване на нови подобни прояви за в бъдеще.

Водим от изложеното,съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: