Р Е Ш Е Н И Е

Гр.Каварна, 24.03.2017г.

В     ИМЕТО   НА    НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и трети февруари, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№317/2016г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на Й.Т.Ж. с ЕГН **********, в качеството с на управител на „Ж. 2008“ООД, Булстат ***, с адрес: с.***, общ.Шабла, ул.“, №7, против Наказателно постановление №16-213595/14.09.2016г. на Директора на ТД на НАП – Варна, с което им е наложено наказание „глоба“ в размер на 500.00 лева. Жалбоподателят сочи, че не е извършил нарушенията описани в наказателното постановление. Твърди, че всяко движение на парични средства е отразено във ФУ. Моли съда да отмени наказателното постановление и наложената с него глоба.

В с.з., жалбоподателят се явява лично и взема становище по подадената жалба. Твърди, че персонала в заведението много стриктно спазва законовите разпоредби и не допуска да има несъответствия. За въпросния ден твърди, че първоначално е имало клиент румънски гражданин, който казал, че ще плати „в брой“, а след това заявил, че ще заплати с карта. Така се получило, че първо сумата била въведена във ФУ, а след това изведени от устройството. И при проверката било установено, че парите са в повече с 19.80 лева. В касата е имало 187.10 лева и по дневния отчет са били толкова. Имало само 10 стотинки разлика в повече. Моли наказателното постановление да бъде отменено.

Жалбата е допустима, като подадена в законоустановения 7-дневен срок.

Независимо от основанията, посочени от въззивника, съдът подложи на цялостна преценка обжалваното наказателно постановление, какъвто е обхвата на въззивната проверка и установи следното:

Жалбата е основателна.

Обжалваното наказателно постановление е издадено въз основа на АУАН №F229826/08.08.2016г., съставен от ст.инсп. К.К.К., и в присъствието на свидетеля П.И.А.  за това, че при извършена оперативна проверка на 02.08.2016г. от 14.30ч. до 15.10ч. на търговски обект, представляващ снек-бар „***“, находящ се в с.*** – Център и стопанисван от „Ж. 2008“ООД с ЕИК по Булстат ***, се установило, че видно от дневен финансов отчет „Х“ с №0021982/02.08.2016г., ФУ притежава операциите „служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми, извън случаите на продажби. Представляващия не е осигурил отбелязването на всяка промяна на касовата наличност, извън случаите на продажби на ФУ модел Datecs MP-55KL с ИН на ФУ DT 3192243 и ФП 02319243,  чрез операциите  служебно въведени“ или „служебно изведени“ суми. При извършената проверка в търговския обект се установило: парични средства в началото на работния ден – 30.00 лева; Въвеждане на пари в касата/няма отразени във ФУ/0.00лв.; Извеждане на пари от касата – 19.80 лева; Разчетена касова наличност от ФУ 187.10 лева; Фактическа касова наличност 207.00 лева; касова разлика /парични средства в повече/ - 19.90 лева. Констатирано е, че сумата от 19.90 лева /установена разлика/ не е отбелязана във ФУ чрез операциите „служебно въведени“, или „служебно изведени“ суми. нарушението не води до неотразяване на приходи. Нарушението било открито и документирано с ПИП Сер.АА №0243252/02.08.2016г.

С това наказващия орган е приел, че е извършено нарушение на  чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г. на МФ и чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, за което на основание чл.185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 500.00 лева.

Като свидетели по делото са разпитани К.К.К. и П.И.А.. Същите установяват, че при извършената проверка е констатирана разлика от разпечатания отчет от ФУ в обекта и фактическата наличност, някъде около 20 лева. Според свидетелите фактическата наличност била преброена от сервитьорката в обекта, която направила и опис на сумите под тяхна диктовка. Преброените пари били 187.20 лева, а по дневния отчет са 187.10 лева. Разликата била от 10 стотинки.

На страната на жалбоподателя е разпитан свидетел – С.Ж.Ж., сервитьорка в обекта, която в деня на проверката е била в заведението. Същата свидетелства, че сутринта е имала клиент румънски гражданин, който поискал сметката и тя му я занесла, а по-късно казал, че няма пари и, че ще плаща с карта, което наложило сумата да бъде изведена от устройството. Когато дошли проверяващите свидетелката твърди, че е нямала пари в повече, тя заедно с тях изброила всички пари и ги написали, както е в протокола и там написали, че има плащане с карта от 19.80 лева, а това било написано като налични пари. Свидетелката възразила, че това не са налични пари, а е плащане с карта. Свидетелката твърди, че наличните пари са били в размер на 187.20 лева, толкова колкото са описани в портокола, и толкова са били и по дневния отчет, а проверяващите я накарали да ги впише в портокала при наличните пари.

С оглед на установеното при проверката, актосъставителят К.К., съставил на „Ж. 2008“ООД  горецитирания акт за установяване на административно нарушение, в което приел, че е нарушена разпоредбата на чл.33, ал.1 от Наредба Н-18/13.12.2006г.на МФ, във вр. с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, като възприетите от актосъставителя фактически и правни констатации са възпроизведени изцяло от наказващия орган в издаденото наказателно постановление, предмет на настоящата проверка. Актът е бил съставен след извършената проверка, след което  връчен лично на жалбоподателя.

Приложени към административната преписка са приети като доказателства от съда и Протокол за извършена проверка №0243252 от 02.08.2016г., опис на наличните пари в касата на обект, дневен финансов отчет от 02.08.2016г., възражение от Й.Т.Ж..

Като доказателства по делото съдът прие Заповед №ЗЦУ – 1582/23.12.2015г. на ИД на НАП София и Пълномощни №526/14.06.2013г. на ИД на НАП София, с които се определят длъжностните лица, имащи компетентност да издават НП за нарушения, регламентирани в сочения в НП текст от закона, както и представляващия административно-наказващия орган в производството.

С оглед на така установената фактическа обстановка, съдът намира, че административно-наказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана незаконосъобразно.

Наказателното постановление е крайният акт на административно-наказателното производство и при неговото постановяване законът е предвидил строги правила, отнасящи се както до процедурата по издаването му така и до неговото съдържание.

Съгласно чл.57, т.6 и т.7 от ЗАНН наказателното постановление трябва да съдържа законовите разпоредби, които са били нарушени виновно, както и вида и размера на наказанието.

В конкретния случай има разминаване в двата административни акта на административно-наказващия орган относно законовите разпоредби, които е нарушил жалбоподателя. Така в АУАН е вписано, че е нарушен чл.33, ал.1 от Наредба Н-18, във вр. с чл.118, ал.4, т.1 от ЗДДС, докато в Наказателното постановление е вписано, че са нарушени и двата текста – на Наредба Н-18 и цялостния чл.118 от ЗДДДС.  Чл.33, ал.1 от Наредба №Н-18 гласи: „Извън случаите на продажби всяка промяна на касовата наличност /начална сума, въвеждане и извеждане на пари във и извън касата/ на ФУ се регистрират във ФУ чрез  операциите „служебно въведени“ или „Служебно изведени“ суми“. Докато чл.118 от ЗДДС препраща към наредба, която издава министъра на финансите. Не става ясно какво точно е нарушил жалбоподателя – наредбата или закона. Налице е явно противоречие между фактическите и правни констатации на наказващия орган, което води до грубо нарушаване на правото на защита на заинтересованото лице, което е затруднено да разбере по несъмнен начин за какво точно нарушение, на база на какви доказателства и на основание коя конкретна правна норма е санкциониран.

Отделно от това и за яснота на изложението съдът счита, че не са налице въобще визираните нарушения. След задълбочен анализ на доказателствата по делото – писмени и гласни, съдът счита, че правилно е отразено във ФУ на жалбоподателя всякакво движение на сумите и не е налице касова разлика на паричните средства.

С оглед на горните, съдът счита, че наказателното постановление като незаконосъобразно следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ  като незаконосъобразно Наказателно постановление №16-213595/14.09.2016г. на Директора на ТД на НАП – Варна, с което на „Ж. 2008“ ООД, Булстат ***, с адрес: с.***, общ.Шабла, ул.“***, №7, представлявано от Й.Т.Ж., на основание чл.185, ал.2, във вр. с ал.1 от ЗДДС  му е наложено наказание глоба в размер на 500.00 /петстотин/ лева за нарушение на чл.33, ал.1 от Наредба №Н-18 от 13.12.2006г. на МФ и чл.118 от ЗДДС.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Добрич, в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

               

 

                                  

                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………