Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  13.06.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на тринадесети май две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН  СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 319 по описа на КРС за 2015 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „****“ООД,чрез управителя Г.Г.М. ЕГН ********** с адрес *** против Наказателно постановление № В-036593/01.09.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.214 във връзка с чл.132 ал.1 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 1000/хиляда/ лева.Жалбоподателят моли да бъде отменено Наказателно постановление № В-036593/01.09.2015г.на Директора на РД при КЗП-Варна с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя изтъква нови доводи за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

Макар и формално да са осъществени признаците на предвиденото в закона нарушение,процесуалния представител на жалбоподателя счита,че тежестта на наказанието не отговаря на извършеното от последния,поради което моли атакуваното наказателно постановление да бъде отменено,поради това,че нарушението се явява „маловажен случай”.В тази насока се изтъква,че няма данни търговецът да е бил наказван за друго нарушение по Закона за туризма,няма реално установени вредни последици за потребителите.Процесуалния представител на жалбоподателя изразява становище,че макар и определена в минималния размер имуществената санкция е сериозно изпитание за търговското дружество в съвременните социално-икономически условия и вместо да изпълни своя възпитателен и поправителен ефект,може да доведе до демотивация за извършване на търговска дейност,което е в разрез с целите на закона.

Въззиваемата страна РД-КЗП гр.Варна,редовно призована,не се явява представител.При изпращането на административнонаказателната преписка в съда е депозирано писмено становище от АНО,в което се твърди,че жалбата е неоснователна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното: При направена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 11.08.2015г. в с.****,общ.Шабла  улица „****“ № ** в обект къща „****“ е установено,че „****“ ООД извършва туристическа дейност в място за настаняване,находящо се в с.****,общ.Шабла улица „****“ № **.

По време на проверката обекта функционира,предоставена е справка временна заетост,към дата 11.08.2015г. са настанени-5 госта. От длъжностните лица на комисията е установено,че няма поставени на видно място удостоверение за утвърдена категория и табела част от категорийната символика.

В хода на проверката от управляващия дружеството Г.М.-свидетел при съставяне на констативния протокол са представени метален плакет и удостоверение за утвърдена категория 1 звезда № 0127А/07.05.2015г. издадено от Община Шабла.

На 14.08.2015г. длъжностното лице М.А.А. е съставила АУАН № К-036593,в който актосъставителя е посочил,че търговецът не е изпълнил административното си задълженише,съгласно изискванията на чл.132 ал.1 от Закона за туризма,издадената за обекта категорийна  символика  включваща  удостоверение и табела,да постави на видно място в обекта.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на „****“ ООД  с ЕИК: ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община Каварна,гр.**** улица „****“ № ** е наложено административно наказание –имуществена санкция на основание чл.214  от Закона за туризма в размер на 1000/хиляда/ лева.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на актосъставителя М.А.А.-присъствувала по време на проверката извършена на 11.08.2015г. в обект къща за гости „****“ находяща се в с.****,общ.Шабла улица „****“ № **и приложените към административнонаказателната преписка КП 2015 № К-0219707/11.08.2015г.,ППД 2015 № К-092205/14.08.2015г. и АУАН 2015 № К-036593/14.08.2015г.В хода на проверката,видно от показанията на св.М.А. се установява,че няма поставено на видно място удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура за категоризиране,както и металната табела,която е част от категорийната символика.В хода на проверката управляващия дружеството е представил няколко категоризации и няколко табели:“…които каза,че са били в едно чекмедже,оставени от неговите съдружници,или бивши съдружници“.От показанията на св.А. се установява,че акта е съставен на 14.08.2015г. в Община Каварна за нарушение на чл.132 ал.1 от Закона за туризма,а именно,че на видно място не са били поставени удостоверение за категоризация и металната табела,част от категорийната символика.Акта е връчен лично на управляващия,който не е имал възражение,към момента на подписването му.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна: При съставяне на АУАН и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията,визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение. Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност,в предвидената от закона форма,при спазване на материалноправните и процесуалноправни разпоредби и е съобразено с целта на закона.

С обжалваното постановление отговорността на дружеството е ангажирана  за нарушение на чл.132 от Закона за туризма,съгласно която разпоредба удостоверението за категоризация и табелата,включващи категорийната символика,се поставят на видно място в обекта.Безспорно установено е от събраните по делото писмени и гласни доказателства,че на проверяваната дата в стопанисвания от санкционираното дружество обект- къща „****“ находящ се в с.****,общ.Шабла улица „****“ № ** не е поставено на видно място  валиден документ за категоризация на обекта-удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обект,което представлява нарушение на разпоредбата на чл.132 ал.1 от Закона за туризма.Нарушението правилно е санкционирано на основание разпоредбата на чл.214 от ЗТ предвиждаща административно наказване за всеки,който не поставя временно удостоверение за открита процедура по категоризиране или категорийната символика за туристически обект по чл.3 ал.2 т.2 от ЗТ на видно място в обекта.Този извод не се променя от установения факт,че след поискване е представено удостоверение за утвърдена категория 1 звезда № 0127А/07.05.2015г. издадено от Община Шабла и метален плакет от присъствувалия при проверката-управляващия дружеството Г.М..В тази насока настоящия съдебен състав кредитира показанията на актосъставителя М.А.  относно правнорелевантен за изхода на делото факт-къде се е намирало временното удостоверение към момента на проверката извършена на 11.08.2015г. в туристическия обект.В тази насока са показанията на актосъставителя М.А.:“…В хода на проверката представи няколко категоризации и няколко табели,които каза,че са били в едно чекмедже,оставени от неговите съдружници,или бивши съдружници“. От доказателствата по делото е видно,че на дата 07.05.2015г. е издадено от Община Шабла удостоверение за утвърдена категория 1 звезда № 0127А/07.05.2015г. за обект-къща „****“ с капацитет 2 апартамента,8 стаи,28 легла,собственик Р. Г. Р.,наемател „****“ ООД.

По своята същност и насока показанията на актосъставителя съдът намира за логични,последователни,обективни и непредубедени,поради което ги кредитира изцяло и безрезервно.Впрочем същите намират опора и в представените писмени доказателства по делото КП 2015 № К-0219707/11.08.2015г.,ППД 2015 № К-092205/14.08.2015г. и АУАН 2015 № К-036593/14.08.2015г. от които е видно,че в действителност търговецът не е изпълнил административното си задължение въпреки,че е имал надлежно издадено от Община Шабла  удостоверение за утвърдена категория 1 звезда № 0127А/07.05.2015г. за обект-къща „****“ с капацитет 2 апартамента,8 стаи,28 легла,собственик Р. Г. Р.,наемател „****“ ООД.

Касае се за така наречената безвиновна отговорност,при която е привлечена отговорността на търговското дружество като ЮЛ за неизпълнение на задължението по чл.132 ал.1 от Закона за туризма.В този смисъл,след като е извършвал дейност в посочения обект,за него е било налице задължението по чл.132 ал.1 от Закона за туризма,като дружеството е било длъжно да приведе обекта в съответствие с правилата относно категоризирането.

Съдът намира за необходимо да коментира и преценката на наказващия орган относно това,че в случая не са налице смекчаващи обстоятелства,които да налагат да се приеме,че е налице „маловажен случай“ на нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН.Процесното нарушение не би могло да се квалифицира като маловажно по смисъла на посочената норма,тъй като липсва основание деянието да се счита като такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с другите нарушения от същия вид.Не поставяне на видно място в стопанисвания туристически обект на вече издадено удостоверение за утвърдена категория 1 звезда № 0127А/07.05.2015г. за обект-къща „****“ с капацитет 2 апартамента,8 стаи,28 легла,собственик Р. Г. Р.,наемател „****“ ООД,а оставяне да лежи в чекмедже без пряка видимост за потребителите,не налага извода за по-ниска степен на обществена опасност на нарушението.Ето защо,преценката на наказващия орган за това,че нарушението не съставлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН е правилна и законосъобразна.

При изложените обстоятелства съдът счита,че правилно и законосъобразно наказващия орган е пристъпил към привличане отговорността на  „****“ООД като адресат на административнонаказателната отговорност по текста на чл.132 ал.1 от Закона за туризма,след като е установил,че процесното нарушение се явява безспорно доказано от събраните по преписката доказателства.

Що се отнася до размера на наложената с наказателното постановление на основание чл.214 от Закона за туризма имуществена санкция от 1000/хиляда/ лева,може да се  посочи,че същата е определена правилно и законосъобразно.Така индивидуализирана в самия законов минимум/по закон наказанието за едноличните търговци и юридическите лица е имуществена санкция в размер от 1000лв. до 3 000 лв./ санкцията се явява съобразена с тежестта на нарушението,наличните смекчаващи обстоятелства,както и факта,че нарушението се явява първо по рода си за субекта.Съдът счита,че определено в самия специален минимум на закона,административното наказание се явява съобразено и с целите,очертани от законодателя в разпоредбата на чл.12 от ЗАНН,а именно-да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.При тези обстоятелства,съдът намира,че наложената имуществена санкция на търговсокото дружество се явява законосъобразна по вид и размер.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                         Р    Е    Ш    И :

 

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № В-036593/01.09.2015г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.214 във връзка с чл.132 ал.1 от Закона за туризма на „****“ ООД  с ЕИК: ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,Община Каварна,гр.Каварна улица „****“ № ** е наложена имуществена санкция в размер на 1000/хиляда/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

                                                            РАЙОНЕН СЪДИЯ: