Р Е Ш Е Н И Е

 

       /02.03.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на тридесети януари през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 330/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на „Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, ЕИК ****, срещу наказателно постановление /НП/ № 03-1575 от 31.10.2017 г., издадено от В.Т.С. – Началник на Регионален отдел метрологичен надзор североизточна България на Главна дирекция „Метрологичен надзор” /ГД МН/ на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/, с което на основание чл. 85, ал. 2, е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева, за нарушение на чл. 44, т. 4, вр. с чл. 43, ал. 1 от ЗИ.

НП е обжалвано от наказаното търговско дружество в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление, като незаконосъобразно и необосновано, постановено в противоречие с материалноправните разпоредби и несъответствие с целта на закона. Навеждат се доводи за материална и териториална некомпетентност на издателя на акта за установяване на административно нарушение /АУАН/,  както и допуснати нарушения при съставянето на АУАН и издаването на НП. Моли се за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателят, редовно призован по реда на чл. 180, ал. 5 НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН, не изпраща представител и не взема становище по жалбата.

Административнонаказващият орган, чрез процесуалния си представител в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна и пледира за потвърждаване изцяло на наказателното постановление. Твърди, че в хода на административнонаказателното производство са спазени изцяло правилата на чл. 42 и чл. 57 ЗАНН, поради което не са налице сочените от жалбоподателя основания за отмяна.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл. 314 НПК, вр. с чл. 84 ЗАНН, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, от процесуално легитимирано лице и срещу акт, който подлежи на съдебен контрол, поради което същата е процесуално допустима. Разглеждана по същество, същата е неоснователна.

"Водоснабдяване и канализация Добрич" АД със седалище гр. Добрич е търговец по смисъла на чл. 1 от Търговския закон /ТЗ/ с основен предмет на дейност – поддържане и експлоатация на външни водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, пречиствателни станции и съоръжения на територията на общините, поддържане и ремонт на измервателни уреди за питейна вода, ВиК и транспортни услуги на населението и на фирми и други дейности, обслужващи основните дейности. Посочената дейност търговското дружество осъществява на територията на обл.Добрич.

На 14.06.2017 г. в интервала от 12.00 ч. до 12.20 ч. свидетелят Н.Д.Д. и С.В.Д., на длъжност инспектори в Регионален отдел "Метрологичен надзор" Североизточна България на ГД "Метрологичен надзор" извършили надзорна проверка на обект – водопроводно отклонение с водомерен възел в маза на къща, намиращ се в гр.Каварна, обл.Добрич, ул. „Н.В.“ №**.

При извършената проверка било установено, че за непрекъснато измерване на обема на доставената вода, с цел осъществяване на търговски плащания по см. на чл. 5 от ЗИ, ВиК Добрич АД, на проверявания обект с абонат Д.Д.Н., с клиентски № 4226, се използва водомер тип ВКЕСВ 5, произведен през 2008 г. от „Беласица” АД гр.Петрич с идент. № **** и номинален разход Qn=2,5 m/h. Констатирано било, че водомерът е в употреба, т.к. бил монтиран на водопроводното отклонение с водомерен възел в маза на къща и е свързан към водоснабдителната мрежа и осигурява подаване на питейна вода към водопроводната инсталация на абоната.

Констатирано било още, че върху водомера е поставен знак за първоначална проверка – представляващ оловна пломба с отпечатък: част „А” с индивидуален номер на проверителя BG 05004, част “Б” с последни две цифри на година на извършване на първоначална проверка – 08, което сочи, че извършената първоначална проверка е била през 2008 г. Тъй като последващата проверка на водомери от типа на проверявания, следва да се извършва на всеки пет години, съгласно Заповед № А-791/30.09.2015 г. на председателя на ДАМТН, изд. на осн. чл. 43, ал. 4 от ЗИ, то по отношение на проверявания водомер петгодишния срок е изтекъл на 31.12.2013 г. При извършения външен оглед на водомера за наличие на знак за последваща проверка, било установено, че върху водомера няма поставен знак удостоверяващ извършването на последваща проверка на средството за измерване съгл. чл. 43, ал.1 от ЗИ.

При тези констатации на 10.08.2017 г. С.В.Д. – главен инспектор в ГД МН, РО МН СИБ, съставил срещу "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД в присъствие на пълномощник на търговското дружество – М.К.Г., акт за установяване на административно нарушение № ВН 709/10.08.2017 г. за нарушаване разпоредбата на чл. 44, т. 4, вр. с чл. 43, ал. 1 ЗИ, а именно: че на 14.06.2017 г. жалбоподателят използва за непрекъснато измерване на обема на водата, която преминава през описания в констативната част на акта водомер, с цел осъществяване на търговски плащания по смисъла на чл. 5 от ЗИ, без знак за последваща проверка, с което извършва нарушение на чл. 44, т. 4 от ЗИ, във вр. с чл. 43, ал. 1 от ЗИ.

 Въз основа на така съставения АУАН на 31.10.2017 г. било издадено атакуваното НП № 03-1575 от началника на Регионален отдел МН СИБ на ГД "Метрологичен надзор", с което на търговското дружество на основание чл. 85, ал. 2 ЗИ е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева за нарушение на чл. 44, т. 4, вр. с чл. 43, ал. 1 ЗИ.

В основата на фактическите си изводи съдът постави показанията на свидетеля Н.Д. – присъствал при извършване на самата проверка. Показанията на свидетеля се отличават с логичност, последователност и вътрешна безпротиворечивост, което мотивира настоящия състав да им се довери изцяло. Твърденията на свидетеля относно релевантните по делото факти намират подкрепа и в останалия, събран по делото доказателствен материал - АУАН № ВН 709/10.08.2017 г.; удостоверение за актуално състояние на "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД; 2 стр. от карнет за кл. № 4226 с абонат Д.Н.; копие-фактура от 27.06.2017 г.; разписка за получаване на АУАН; пълномощно с нот.зав. на подписа рег.№ 6459/09.08.2017 г. на нотариус № 535 на НК; известие за доставяне на НП, ведно с приложен опис на изпратени НП; заповед № 333/10.05.2017 г.; заповед № 331/10.05.2017 г.; фиш от надзорна проверка с дата 14.06.2017г.; писмо изх.№ В-04-06-4/10.07.2017г. на КЕВР; извлечение от протокол № 104/30.05.2017 г. на КЕВР; 3 бр. НП - съставени и влезли в сила през периода 2013 г. – 2017г. срещу ВиК Добрич, за извършени нарушения по чл. 44, т. 4, вр. с чл. 43, ал. 1 от ЗИ. Доказателствената съвкупност се отличава с еднопосочност и вътрешна непротиворечивост, поради което и per argumentum a contrario от разпоредбата на чл. 305, ал. 3 НПК, подробен анализ и съпоставка на доказателствата не е наложителен.

Въз основа на гореустановената фактическа обстановка настоящият състав прави следните правни изводи:

При съставянето на АУАН и издаването на НП не са допуснати съществени процесуални нарушения, ограничаващи правото на защита, които да обосновават неговата отмяна само на това основание. Същите са издадени от материално и териториално компетентни орани.

АУАН е съставен от оправомощено лице по смисъла на чл. 94, ал. 1 ЗИ. Съгласно визирания текст - "Актовете за установяване на нарушенията се съставят от определени от председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор длъжностни лица от Главна дирекция "Метрологичен надзор". В тази насока по делото е представена заповед № 333/10.05.2017г., с която Председателят на ДАМТН е определил длъжностните лица, които да съставят АУАН за нарушение на ЗИ, между които е и актосъставителя С.Д. – гл.инспектор в Регионален отдел "Метрологичен надзор".

 Наказателното постановление е издадено от упълномощено длъжностно лице по смисъла на чл. 94, ал. 2 ЗИ. В тази насока по делото е приложена заповед № А-331/10.05.2017 г. на Председателя на ДАМТН, с която Началникът на Регионален отдел МН СИБ – Валентин Стойчев е оправомощен да издава НП за нарушение на ЗИ.

 Разпоредбата на чл. 94, ал. 4 ЗИ препраща към разпоредбите на ЗАНН относно установяване на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления. По тези въпроси приложение намира Закона за административните нарушения и наказания.

АУАН отговаря на императивните изисквания за съдържание, заложени в чл. 42 ЗАНН. Спазени са сроковете по чл. 34, ал. 1, изр. 2-ро ЗАНН.

Съдът след служебна проверка не установи липса на някой от задължителни реквизити по чл. 57 ЗАНН в атакуваното НП. Последното е издадено в рамките на 6-месечния срок по чл. 34, ал. 3 ЗАНН.

 Най-сетне, описаната в АУАН фактология съответства изцяло на тази, обективирана в НП и отговаря на дадената от административно-наказващия орган квалификация на нарушението.

 По съществото на спора съдът намира следното:

 Съдът счита, че така установената фактическа обстановка изпълва състава на административно нарушение и може да бъде субсумирана под нормата на чл. 44, т. 4, вр. чл. 43, ал. 1 ЗИ.

По делото е безспорно, че към процесната дата, а и към настоящия момент "ВиК Добрич" АД осъществява дейност по поддържане и експлоатация на външни водоснабдителни и канализационни мрежи и системи, поддържане и ремонт на измервателни уреди за питейна вода, ВиК и транспортни услуги на населението и други дейности, обслужващи основните дейности, включително на територията на гр.Каварна.

Във връзка с тази дейност, търговското дружество като лице, което използва средства за измерване, по силата на чл. 44 ЗИ има задължение да осигурява техническата им изправност и правилната им употреба - да ги използва по предназначение, да не променя съответствието им с одобрения тип или с изискванията към тях, да ги заявява и представя за последваща проверка в Българския институт по метрология или пред избрано от тях лице, оправомощено за проверка, да не използват средства за измерване без знаците по чл. 35 , чл. 39, ал.1 и чл. 43, ал. 1 ЗИ.

 Съгласно чл. 43, ал.1 от ЗИ - "Последваща проверка се извършва на средствата за измерване в употреба и се удостоверява със знаци за последваща проверка".

 По делото е безспорно установено, а и не се оспорва от жалбоподателя, че към момента на проверката ползвания от него уред за измерване на обема на доставената вода, за клиентски № 4226, с абонат Д.Н., на адрес гр.Каварна, ул.“Н.В.“ №** , е бил без поставен валиден знак за последваща проверка съобразно изискванията на чл. 846, т. 5 от Наредбата за средствата за измерване, които подлежат на метрологичен контрол. Последната разпоредба регламентира знаците, които удостоверяват резултатите от контрола на средствата за измерване, между които и знак за последваща проверка, съобразно Приложение № 52 към Наредбата. Това е така, тъй като ползваният от жалбоподателя водомер е бил с поставена оловна пломба върху която от едната страна били изобразени последните две цифри на годината на извършване на проверката -"08". При това положение на 14.06.2017  г. "ВиК Добрич" АД е нарушило разпоредбата на чл. 44, т. 4, вр. с чл. 43, ал. 1 ЗИ, тъй като ползваният от него водомер на процесния адрес, бил без знак за последваща проверка.

 Законосъобразно за нарушение на чл. 44, т. 4, вр. с чл. 43, ал. 1 ЗИ административно-наказателната отговорност от търговското дружество е ангажирана по реда на чл. 85, ал. 2 ЗИ. Съгласно разпоредбата на чл. 85, ал. 1 ЗИ - "Физическо лице, което в случаите по чл. 5 използва средства за измерване, които не отговарят на изискванията по глава четвърта, или не изпълнява задълженията си по чл. 44, се наказва с глоба от 100 до 300 лв.". Ал.2 на същия текст, урежда санкционирането на юридическо лице, допуснало същото нарушение, като законодателят е предвидил в тези случаи налагането на имуществена санкция от 200 лв. до 500 лв. В конкретния случай, доколкото е санкционирано юридическо лице правилно е определен вида на административното наказание - имуществена санкция в съответствие с разпоредбата на чл. 83 ЗАНН.

 Отговорността на юридическите лица е обективна - безвиновна, поради което обсъждането на въпроса относно субективната страна на нарушението се явява безпредметно.

Размерът на имуществената санкция е минимален, като именно този размер се явява съответен както на степента на обществена опасност на нарушението, така и на самия нарушител и би изпълнила целите на наказанието по чл. 12 от ЗАНН.

Не могат да бъдат споделени и доводите на маловажност на случая, обективирани в жалбата.

В случая се касае за формално нарушение, чиято съставомерност не предполага настъпването и на допълнителни вредни последици за потребителите на ВиК услуги. В тази насока съдът съобрази, че изискванията на закона за ползване на водомери с поставени надлежни обозначения за преминала последваща проверка са гаранция за надлежно търговско измерване на количество потребена вода от абонатите. Ползването на средство за измерване, което не отговаря на законовите изисквания, може да компрометира отчетеното и/или фактурирано количество потребена вода за даден период от време при евентуалното му оспорване от потребители. От съществено значение в тази връзка е и обстоятелството, че процесният водомер е бил ползван в един значителен период от време без преминаване на последваща проверка, доколкото срокът на годност, гарантиран от предходно извършената проверка е бил – до 31.12.2013 г., водомерът е ползван в продължение на три години и половина без валиден удостоверителен знак за последваща проверка. Ето защо съдът не прие конкретното нарушение като маловажно по смисъла на закона и отхвърли искането на жалбоподателя за приложение на чл. 28 ЗАНН, тъй като нарушението не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от другите нарушения от този вид.

Всичко изложено, мотивира съда да приеме атакуваното НП за правилно и законосъобразно, поради което същото следва да бъде потвърдено изцяло.

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

  

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 03-1575/31.10.2017 г., издадено от началника на Регионален отдел "Метрологичен надзор" Североизточна България на Главна дирекция "Метрологичен надзор", с което на търговското дружество "Водоснабдяване и канализация Добрич" АД, ЕИК ****, на основание чл. 85, ал. 2 ЗИ е наложена имуществена санкция в размер на 200,00 /двеста/ лева, за нарушение на чл. 44, т. 4, вр. с чл. 43, ал. 1 ЗИ.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……….………..