Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  30.05.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на пети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 334 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 16-0283-000170/18.10.2016г. на Началник ГРУПА  към ОДМВР Добрич РУ Каварна са наложени на Д.К.Д. ЕГН ********** с адрес *** административни наказания –глоба в размер на 900/деветстотин/ лева  и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 10/месеца/,като на основание Наредба № Iз-2539 на МВР се отнемат общо 10 контролни точки по чл.174 ал.1 от ЗДвП.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че изложеното в акта и издаденото въз основа на него наказателно постановление не отговаря на действителността.В жалбата се твърди още,че наказателното постановление е издадено незаконосъобразно в нарушение на чл.57 ал.1 от ЗАНН.С оглед на подробно изложените в жалбата възражения моли да бъде отменено наказателното постановление като незаконосъобразно.

В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява,а чрез писмено становище пълномощника му по делото,поддържа подадената жалба и развива аргументи за нейната основателност.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото,за да заяви становище по жалбата и по атакуваното с нея наказателно постановление.

Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

Съдът за да се произнесе по основателността и и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление,намира за установено следното:

На 22/23.09.2016г. полицейските служители Н.Н.М.-*** и Ц.Ц. *** били съвместно на работа за времето от 20.00ч. до 08.00ч.Около 03,15ч. по ул.“Васил Левски“ в близост до кръстовището с ул.“Сава Ганчев“ спрели за проверка лек автомобил,**** с водач Д.К.Д. с ЕГН ********** ***.При извършената проверка се установило,че Д. превозва персонал работещ в ресторант „Б.“Поради факта,че полицейските служители М. и Ц. *** с водач употребил алкохол,взели документите на  Д.К.Д. с ЕГН ********** и му разпоредили да откара персонала до домът му и да се яви в РУ-Каварна.Видно от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели- Н.Н.М.-*** и Ц.Ц. ***  десет минути по-късно Д.К.Д. с ЕГН **********  пристигнал пред сградата на РУ-Каварна със същия автомобил,с който бил спрян за проверка.Факта,че жалбоподателя е пристигнал пред сградата на РУ-Каварна управлявайки лично автомобила,с който бил спрян за проверка е обективиран и в докладните записки на Н.Н.М. ,Ц.Ц. и М.М. служител в ОДЧ при РУ-Каварна.От служителя по КАТ  водача Д.К.Д. с ЕГН **********   бил изпробван с техническо средство „Алкотест дрегер“,като след пробата уреда отчел 1,03 промила алкохол в издишвания въздух.От приетите като писмено доказателство по делото МЗ № Iз-789/12.04.2010г. относно определяне на технически средства  за извършване на проверка за употреба на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на МПС и справка-списък рег.№ 3286р-19027/18.05.2016г. относно успешно преминалите   последваща проверка средства за измерване-анализатори на алкохол в дъха,собственост на ОДМВР-Добрич в „Лаборатория за проверка на полицейска техника“-гр.София се установява,че посоченото в АУАН и атакуваното НП техническо средство  „Алкотест Дрегер 7510“ с № ....е вписано в регистъра на одобрените типове средства за измерване и е преминало  успешно проверка в лаболатория за проверка на средства за измерване,оправомощена по съответния ред от ДАМТН.Свидетеля Н.Н.М. *** издал на водача Д.К.Д. талон за изпращане за медицинско изследване с бланка № 0404173/2016г.На Д.К.Д. с ЕГН **********   бил съставен АУАН за нарушение разпоредбата на чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП,който Д. отказал да разпише и отказа му бил удостоверен с подписа на свидетеля М.М.-служител в ОДЧ при РУ-Каварна

Възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение са депозирани в рамките на законоустановения срок от връчване на екземпляр от АУАН на лицето,сочено като нарушител.В Протокол за медицинско изследване за употреба на алкохол № 1622/27.09.2016г. е установено,че в изпратената проба за изследване,взета от лицето Д.К.Д. с ЕГН **********  се доказва наличие на алкохол в количество 1,04 промила.

При издаване на наказателното постановление административнонаказващия орган възприел изцяло описаната в АУАН фактическа обстановка,като относно концентрацията на алкохол в кръвта на жалбоподателя взел предвид и стойностите съгласно Протокол № № 1622/27.09.2016г.

Изложената дотук фактическа обстановка е категорична установена от представените писмени доказателства,както и от показанията на разпитаните в хода на делото свидетели.Съдът кредитира показанията на свидетелите Н.Н.М. и Ц.Ц. относно обстоятелствата изложени в АУАН и тези свързани с неговото съставяне,като еднопосочни с останалия събран доказателствен материал.По същество жалбоподателят не ангажира доказателства в противовес на изложените факти в АУАН.

При така установените факти съдът намира от правна страна следното:

При съставяне на АУАН и издаване на наказателното постановление съдът не констатира процесуални нарушения от категорията на съществените ,които да налагат отмяна на санкционния акт на процесуално основание.Съставеният акт за установяване на административно нарушение отговаря на изискванията на чл.42 от ЗАНН,не са допуснати нарушения на чл.40 от ЗАНН,във връзка със съставянето,предявяването и връчването му лично на жалбоподателя.На същия е осигурена възможност да се запознае с неговото съдържание,както и да направи възражения по него.На следващо място,обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговите правомощия,спазена е формата и редът за издаването му,а по съдържанието си отговаря на изискванията на чл.57 от ЗАНН,установяваща изискуемите реквизити.

От материалноправна страна обстоятелствата изложени в акта и наказателното постановление,проверени от съда с допустими по закон доказателствени средства се установяват по недвусмислен и категоричен начин.Доказано е че на посочените в АУАН и наказателното постановление дата и място жалбоподателят Д.К.Д.  ЕГН **********  с адрес ***  е управлявал по ул.“Васил Левски“ в близост до кръстовището с ул.“Сава Ганчев“ лек автомобил,**** след употреба на  алкохол с отчетена чрез техническо средство концентрация на алкохол в кръвта 1,03 промила,каквито към момента на съставяне на АУАН били данните относно този обективен признак.Съгласно Протокол № 1622/27.09.2016г. е установено,че в изпратената проба за изследване,взета от лицето Д.К.Д. с ЕГН **********  се доказва наличие на алкохол в количество 1,04 промила.

Изложеното обосновава извод за осъществяване от обективна страна признаците на състава на административно нарушение по чл.174 ал.1,вр. с чл.5 ал.3 т.1 от ЗДвП,както правилно деянието е квалифицирано от административнонаказващия орган.Вмененото нарушение е формално,на просто извършване и за неговото довършване не се изисква настъпването на допълнителни вредни последици-напр. причиняване на ПТП.Настъпването и липсата на такива последици подлежи на преценка при индивидуализацията на наказанието и не е определящо само по себе си за съставомерността на деянието.Същото е извършено виновно от дееца при наличието на пряк умисъл,тъй като той е съзнавал общественоопасния характер на деянието си,знаел е,че не следва да управлява МПС след употреба на алкохол,но въпреки това е управлявал автомобила.Обективния признак „пияно състояние” е доказан чрез предвидените в закона способи за установяване на концентрацията на алкохол в кръвта и отчетените стойности не се оспорват от жалбоподателя,за да се налага по-нататъшен анализ на достоверността на доказателствените източници.В обобщение,изводите на наказващия орган за наличието на визираното в санкционния акт деяние са обосновани и достигнати в съответствие с ангажираните доказателствени източници,а при квалификацията на нарушението на приложимата санкционна разпоредба,материалния закон не е нарушен.

Съдът счита за несъстоятелно  основното възражение на жалбоподателя,че проверката за употреба на алкохол е извършена след повече от час,час и половина и в този момент жалбоподателя е имал качеството на пешеходец,а не на водач на МПС.Изложената фактическа обстановка от жалбоподателя във възражението срещу съставения АУАН и впоследствие в жалбата срещу издаденото НП не кореспондира на останалите събрани по делото доказателства.Описаното в жалбата време на явяване на Д.К.Д. ЕГН  **********  с адрес *** в сградата на РУ-Каварна-час,час и половина,след като е бил спрян от полицейските служители за проверка,както и че към момента на изпробването му с техническо средство е имал качеството на пешеходец,не кореспондира с показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели- Н.Н.М.-*** и Ц.Ц. ***.От показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели- Н.Н.М.-*** и Ц.Ц. *** и докладните на служителите в РУ-Каварна,приобщени към доказателствения материал по делото се установява,че десет минути след като е бил спрян за проверка от полицейските служители при РУ-Каварна по ул.“Васил Левски“ в близост до кръстовището с ул.“Сава Ганчев“ Д.К.Д. с ЕГН **********  пристигнал пред сградата на РУ-Каварна със същия автомобил,с който бил спрян за проверка.Факта,че жалбоподателя е пристигнал пред сградата на РУ-Каварна управлявайки лично автомобила,с който бил спрян за проверка е обективиран и в докладните записки на Н.Н.М. ,Ц.Ц. и М.М. служител в ОДЧ при РУ-Каварна.Гореизложеното възражение на жалбоподателя се компрометира  и от приетия по делото като писмено доказателство Протокол за медицинско изследване съставен на 23.09.2016г. в 03.45ч.,който хронологически следва изпробването на водача с техническо средство за употреба на алкохол.При тези фактически данни,безспорно се установява,че от момента на предварителната констатация за употреба на алкохол или друго  упойващо вещество извършена на 23.09.2016г. в 03,20ч./като талона за медицинско изследване е издаден в 03.,30ч./ до съставянето на Протокол за медицинско изследване  в 03.45ч. на 23.09.2016г. са изминали не повече от 25 минути.Преценявайки горепосочените доказателства по свое вътрешно убеждение,настоящия съдебен състав преценя,че те съставляват в своята съвкупност система от факти,свързани помежду си с основния факт,представляват отделни доброкачествени звена от веригата,намират се в хармония и водят до изводи,които са единствено възможни,изключващи всички останали,относно факта на извършване на административното нарушение и неговия автор.Версията на жалбоподателя,че за времето от спирането му за проверка от полицейските служители при РУ-Каварна по ул.“Васил Левски“ в близост до кръстовището с ул.“Сава Ганчев“  до момента на изпробването му с техническо средство за употреба на алкохол е изпил няколко уискита звучи житейски неоправдано и нелогично.Ако се приеме за достоверна тази негова версия,с оглед на безспорно установения факт,че жалбоподателя е пристигнал пред сградата на РУ-Каварна управлявайки лично автомобила,с който бил спрян за проверка,това означава,че сам е инициирал санкционирането му по административен ред за извършеното деяние.       

С оглед на гореизложеното съдът намира,че обясненията на жалбоподателя следва да се приемат единствено като защитна версия с цел да бъдат избегнати неблагоприятните последици от санкционирането му по административен ред за извършеното деяние.

По отношение на кумулативно наложените административни наказания „глоба“ в размер на 900/деветстотин/ лева и „лишаване от право да управлява МПС за срок от 10/десет/ месеца съдът намира,че същите са определени в рамките предвидени в разпоредбата на чл.174 ал.1 от ЗДвП,която предвижда наказания „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 до 12 месеца и глоба от 500 до 1000 лева.Определената в този вид и размер ,комплексна санкция съответствува на принципите на законоустановеност и справедливост,тъй като  е индивидуализирана при превес на отегчаващите факти-концентрацията на алкохол в кръвта гравитира около предвидения в закона  максимален размер от 1,2 промила,високата обществена опасност на извършеното нарушение,извеждана от масовата разпространеност на подобен род противообществени прояви и категоричната обществена нетърпимост към същите в съвременните условия на живот,намерила израз и в последните две изменения на разпоредбата на чл.174 ал.1 от ЗДвП/изм.с ДВ бр.60 от 2012г. в сила от 07.08.2012г. и бр.101 от 2016г.,в сила от 21.01.2017г./,с оглед драстичното завишаване на предвидените наказания.Същевременно съдът не констатира  изключителни смекчаващи отговорността обстоятелства като следва да се подчертае,че фактът,че се касае за  първоначално нарушение е взето предвид от самия законодател при диференциране на отговорността по чл.174 ал.1,съответно ал.2 от ЗДвП.

Правилно е постановено от наказващия орган отнемането на 10 контролни точки съгласно чл.6 ал.1 т.1 от  Наредба № Iз-2539 на МВР след влизане в сила на наказателното постановление,което се явява закономерна последица от извършеното нарушение по чл.5 ал.3 т.1 във връзка с чл.174 ал.1 от ЗДвП.

Съдът констатира,че , съобразно изложените фактически и правни доводи,така протеклата фаза на административнонаказателното производство по установяване на административно нарушение и по налагане на административно наказание не е опорочена поради допуснати съществени процесуални нарушения и отговорността на жалбоподателя е ангажирана правилно.

Ето защо съдът намира,че така издаденото наказателно постановление следва да бъде потвърдено изцяло,като правилно и законосъобразно.

Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 предл.1 от ЗАНН,съдът

 

                                      Р    Е    Ш   И :

 

ПОТВЪРЖДАВА изцяло Наказателно постановление № 16-0283-000170/18.10.2016г. на Началник ГРУПА  към ОДМВР Добрич РУ Каварна са наложени на Д.К.Д. ЕГН ********** с адрес *** административни наказания –глоба в размер на 900/деветстотин/ лева  и Лишаване от право да управлява МПС за срок от 10/месеца/,като на основание Наредба № Iз-2539 на МВР се отнемат общо 10 контролни точки по чл.174 ал.1 от ЗДвП.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: