Р Е Ш Е Н И Е

 

       /17.03.2017 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на четиринадесети февруари през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 336/2016г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на П.И.П., ЕГН **********, срещу наказателно постановление /НП/ № 28-000492/18.12.2015 г., издадено от С.Д.М. – Началник ОО ”АА” гр.Добрич, с което на основание чл.178а, ал.7, т.1 пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1500,00 /хиляда и петстотин/ лева за нарушение на чл.43, ал.1, т.1, б.”б” от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, във вр. с чл.30, ал.1, т.4 от същата.

НП е обжалвано от наказаното физическо лице в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление, като неправилно, необосновано и незаконосъобразно. Навежда доводи за наличие на допуснати нарушения при извършване на проверката, както и процесуални нарушения в хода на административното производство. В съдебно заседание и в представеното писмено становище, жалбоподателят, чрез процесуалния си представител настоява за цялостна отмяна на атакуваното наказателно постановление с аргументите, че както от АУАН, така и от издаденото въз основа на него НП, не става ясно за какво нарушение е ангажирана административно наказателната му отговорност, което е довело до ограничаване правото му на защита; едновременно му били съставени и връчени 9 акта, като не е имал възможност да се запознае обстойно с всеки от тях и да направи конкретни възражения; твърдяното нарушение е останало недоказано от административнонаказващия орган; липса на вина по вмененото му нарушение, с оглед несъвършенствата на информационната система за извършване на периодични прегледи, и поради невъзможността за извършване на проверка за истинността на представените документи за платен пътен данък.

В съпроводителното писмо към въззивната жалба, ОО "Автомобилна администрация" гр.Добрич изразява своята позиция за неоснователност на жалба, като с оглед съобразеността на наказателното постановление с материалните и процесуалните правила при издаването и липсата на основания за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, моли за цялостното му потвърждаване.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл.314 НПК, вр. с чл.84 ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

На 10.02.2015г., в пункт за извършване на годишни технически прегледи на ***, находящ се в с.***, ул.”***” №**, лицето М.Ч. представил за извършване на годишен технически преглед лек автомобил „***”, рег.№ ***, собственост на П. Й.Г. въпреки, че за автомобила не бил платен изискуемия се годишен данък дължим за 2014 г., съгласно разпоредбата на чл.60, ал.6 от Закона за местните данъци и такси. Самият пункт за извършване на годишни технически прегледи притежавал разрешение ***/19.11.2012г., валидно до 19.11.2017 г. На посочената дата П.И.П. в качеството си на председател на комисия допуснал извършването на периодичен преглед на МПС - лек автомобил марка „***”, рег.№ ***, без да му бъде представен документ за платен за 2014 г. годишен данък за лекия автомобил, като периодичния преглед започнал в 11.43 часа на 10.02.2015 г. и приключил със заключение на комисията, че автомобилът се допуска до движение по пътищата, отворени за обществено ползване.

Във връзка с постъпило писмо в ИА„АА” с рег № 08-00-00-196/06.11.2015г, съдържащо данни за допуснати нарушения от КТП на територията на област Добрич, между които и ***, от изпълнителният директор на ИА„АА” гр.София, било разпоредено на Началника на ОО”АА” гр.Добрич, своевременното извършване на проверка на пунктовете за допуснати нарушения относно спазване реда за извършване на периодични прегледи разписан в Наредба Н-32 от 16.12.2011г., както и  предприемане на действия за санкциониране на нарушителите.

В изпълнение на указанията свидетелите Т.С.Т. и  П.Х.Й., посетили *** с.*** и изискали от представляващия, предоставянето на протоколи от извършени периодични прегледи за техническа изправност на ППС, на посочени в справка рег.№ Дб-31-1486/16.10.2015г. на ДА”НС” автомобили, между които и за автомобил  „***”, рег.№ ***.   

От протокол № 733856, било установено, че на 10.02.2015 г. П.И.П., в качеството си на председател на комисия е допуснал извършването на периодичен преглед на ППС - лек автомобил марка „***”, рег.№ ***, собственост на П. Й.Г., в нарушение на изискванията на чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н - 32/16.12.2011 г. на МТИТС, без автомобила да има платен данък върху превозното средство, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС, съгласно чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси.

Приемайки, че с тези свои действия П.П. е нарушил разпоредбата на чл. 43, ал. 1, т. 1, буква "б", във вр. с чл.30, ал.1, т.4 от Наредба Н-32/16.12.2011г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на 20.11.2015 г. св.Т. съставил акт за установяване на административно нарушение бланков № 212426, в който описал словесно констатираното нарушение и нарушената правна норма. Актът бил съставен в присъствието на нарушителя и му бил връчен срещу подпис, като в него той вписал своите възражения.

В предвидения в разпоредбата на чл.44, ал.1 от ЗАНН срок, не постъпило писмено възражение срещу съставения АУАН. На 18.12.2015г. Началника на ОО "Автомобилна администрация" гр.Добрич, приемайки идентична фактическа обстановка, като тази описана в АУАН, издал наказателно постановление № 28-0000492, с което на основание чл.178а, ал.7, т.1, предл. 1 от Закона за движение по пътищата, наложил на П.П. административно наказание "глоба" в размер на 1500 лева за извършено нарушение на чл.43, ал.1, т.1, б."б", във вр. с чл.30, ал.1, т.4 от Наредба Н-32/16.12.2011 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Гореописаната фактическа обстановка се установява след анализ на събраните по делото доказателства и доказателствени средства за тяхното установяване: показанията на разпитаните свидетели Т.С.Т. -  актосъставител и П.Х.Й. – очевидец, присъствал при установяване на нарушението и при съставяне на акта, АУАН бланков № 212426, съставен на 20.11.2015г.; протоколи за извършени проверки на ***, през периода м.03.2013г. – 19.11.2015г.; протокол от извършен периодичен преглед за техническа изправност на ППС, № 7333856/10.02.2015г.; заповеди  №317/01.06.2015г.  и № РД-08-249/15.05.2015г. на МТИТС; писмо с рег.№ 08-00-00-196/06.11.2015г. и справка рег.№ Дб-31-1486/16.10.2015г. на ДА”НС”; констативни протоколи за извършени комплексни проверки през 2015г.; писмо изх.№422/05.12.2016г. на „Демакс” АД; писмо рег.№ 851000-14878/05.12.2016г. на ОД МВР Добрич, ведно с приложенията към него и договор за покупко-продажба на МПС с нот.заверка на подписите от 23.08.2011г.; писмо рег.№ 11-03-939/23.12.2016г. на община Добрич.

Установи се както от справката на ДА”НС” рег.№ Дб-31-1486/16.10.2015г., изготвена въз осн. на изискана информация от общините на територията на обл.Добрич,  така и от представеното в съдебната фаза на процеса писмо рег.№ 11-03-939/23.12.2016г. на община Добрич, че лек автомобил марка „***” модел „***” с регистрационен номер № *** не е деклариран в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Добрич.

От писмо изх.№ 422/05.12.2016г. на Изпълнителния директор на „Демакс” АД се установява, че информационната система за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС е интегрирана в *** ЕООД с разрешение *** на 19.11.2012г. Информационната система е свързана към базата с данни на общината за проверка на платен данък на 18.01.2016г., поради което няма възможност за представяне сканирани документи за платен данък за период преди тази дата.

Въз основа на гореустановената фактическа обстановка настоящият състав прави следните правни изводи:

По допустимостта на жалбата

Същата е процесуално допустима, доколкото е подадена от надлежно легитимирана страна – наказаното физическо лице, в преклузивния срок по чл.59, ал.2 ЗАНН, както и срещу подлежащо на обжалване НП. С оглед на това жалбата е породила присъщия й суспензивен (спира изпълнението на НП) и деволутивен (сезиращ съда) ефект.

По приложението на процесуалния и материалния закон

При разглеждане на дела по оспорени наказателни постановления районният съд е винаги инстанция по същество – чл.63, ал.1 ЗАНН. Това означава, че съдът следва да провери законосъобразността на постановлението, т.е. дали правилно са приложени процесуалният и материалният закони, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – аргумент от чл.314, ал.1 НПК, вр. с чл.84 ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие, съдът служебно (чл.13, чл.107, ал.2 и чл.313-314 НПК, вр. с чл.84 от ЗАНН) констатира, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи; в предвидената от закона писмена форма и съдържание – чл.42 и чл.57 ЗАНН.

Налице е и редовна процедура по връчването на АУАН на жалбоподателя. НП също е връчено надлежно на санкционираното лице, но и по правило това обстоятелство има отношение единствено към началото на преклузивния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН, но не и към законосъобразността на неговото издаване, което хронологически предхожда връчването му.

Административнонаказателната отговорност на въззивника П.И.П. е ангажирана за нарушение на ал.43, ал.1, т.1, б.”б”, във вр. с чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС, като на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от ЗДвП му е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1500,00 /хиляда и петстотин/ лева. Следва да се отбележи, че вмененото във вина на П.П. нарушение е индивидуализирано в степен, позволяваща му да разбере в какво се изразява административното нарушение, поради което не е накърнено правото му на защита.

Основния по делото въпрос е дали е бил представен документ за платен годишен данък на лек автомобил марка „***” модел „***” с регистрационен номер ***, преди на 10.02.2015 г. да се пристъпи към извършването на преглед за техническата му изправност. За да отговори на този въпрос съдът съобрази, че по делото са налице две писмени доказателства, които установяват противоположни изводи по отношение на това дали е представен подобен документ - самият Протокол от извършен периодичен преглед за техническата изправност на ППС, в който е отбелязано, че е представен документ за платен годишен данък и съответно изготвената от дирекция "Местни данъци" към Община Добрич справка, че лек автомобил марка „***” модел „***” с регистрационен номер *** не е деклариран в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Добрич.

Съдът кредитира изцяло изготвената от дирекция "Местни данъци" към Община Добрич справка и приема, че действително за 2014 г. собственикът на лекия автомобил „***” модел „***” не е заплатил данъчното си задължение, съобразно разпоредбата на чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси. Следва да се отбележи, че няма логика дължимият данък за МПС да е заплатен и в същото време да не се представи документ удостоверяващ това обстоятелство по време на прегледа за техническата му изправност, още повече да бъде представен неистински такъв. Т.к. проверявания автомобил не е бил деклариран в Дирекция „Местни данъци и такси” при община Добрич и не са отчетени погасявания на следващия се данък на МПС, логично е да няма издаден документ, удостоверяващ погасяването на данъчното задължение, както за 2014г., така и за предходните години, респ. липсва обективна възможност този документ да бъде представен на жалбоподателя П. преди започване на годишния технически преглед на 10.02.2015 г. Ето защо съдът намира, че П.П. е пристъпил към извършване на годишен технически преглед на лекия автомобил „***” модел „***” с регистрационен номер ***, без да му е представен документ, удостоверяващ заплащането на дължимия към община Добрич годишен данък, съобразно разпоредбата на чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси.

Застъпеното становище в жалбата, че е възможно да е бил представен неистински документ, който жалбоподателят няма възможност на провери, предвид липсата на обективни технически възможности да различи истинския от неистинския документ, съдът намира за неоснователно. При съпоставянето на доказателствената стойност на двете писмени доказателства - изготвената от дирекция "Местни данъци" към Община Добрич справка и протокол от извършен периодичен преглед за техническата изправност на ППС, съдът с категоричност намира, че първото от тях има много по-висока доказателствена стойност, най-вече поради това, че справката е издадена от независим орган, след извършена проверка в информационния масив на общината, докато на практика, ако жалбоподателят П. не беше отбелязал в протокола, че му е представен документ за платен годишен данък на автомобила, то това означава той сам да признае, че нарушава императивни разпоредби в случая на подзаконов нормативен акт (чл. 43, ал. 1, т. 1, буква "Б" от Наредба Н - 32/16.12.2011 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията).

Също така изложената от жалбоподателя теза би била донякъде приемлива ако се касаеше за единичен случай, при който на проверяващия е бил представен неистински документ – но видно от справката на ДА”НС” при направена извадка на преминали МПС през пункт за ГТП №1236, за периода 01.01.2015г. - 01.04.2015 г. и изискана информация от съответните общини по постоянна адресна регистрация на собствениците им са констатирани идентични нарушения при извършване на ГТП на още 23 автомобила.

Възражението на жалбоподателя, че към момента на извършване на проверката в информационната система съществували пропуски и несъвършенства, в резултат на които тя не отчитала и не давала информация на комисиите извършващи прегледите, че не е платен данъка, съдът намира за неоснователно. Независимо от наличието или липсата на софтуерни дефекти на системата и по-конкретно на истинността на обстоятелството дали в конкретния момент за точно определения лек автомобил системата е индикирала неплащането на данъка или не, съобразно разпоредбата на чл.30, ал.1, т.4 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС при извършването на периодичния преглед на ППС лицето, което представя за преглед автомобила е длъжно да представи документ за платен данък върху превозните средства, изискуем към деня на извършването на периодичния преглед на ППС съгласно чл.60, ал.6 от Закона за местните данъци и такси, или документ, че са освободени от данък съгласно чл. 58 от Закона за местните данъци и такси, като документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл.11, ал.3. В този смисъл председателят на комисията е длъжен във всички случай да изисква представянето на валиден документ, удостоверяващ заплащането на дължимия данък, независимо от обстоятелството дали информационната система, с която той оперира изисква сканирането на този документ или позволява продължаване напред без извършване на такива действия. За пълнота следва да се отбележи, че в случая са без значение всякакви вътрешни указания за начина на извършване на проверката на документите от страна на контролните органи, доколкото задължението на председателя да се увери в обстоятелството бил ли е заплатен данъка е императивно вменено му от закона.

Съобразно изискванията на чл. 43, ал.1, т.1, б. „б“ от Наредба № Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС именно председателят на комисията, в конкретният случай жалбоподателят П.П. има задължение при извършването на периодичните прегледи на ППС да следи за качественото и пълнообемно провеждане на периодични прегледи на ППС от страна на техническите специалисти, като не допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи в това число на превозни средства непредставили изискуемите по чл. 30, ал.1, т.4 документи. Доколкото това не е било сторено, то правилно е била ангажирана административно-наказателната му отговорност за допуснатото нарушение.

Правилно в процесното НП е било определено и основанието на което е ангажирана отговорността му, а именно разпоредбата на чл. чл. 178а, ал.7, т.1, пр. 1 ЗДвП.

 Размерът на наложеното административно наказание "глоба" е строго фиксиран в разпоредбата на чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от Закона за движение по пътищата, административно - наказващият орган изцяло се е съобразил с него при индивидуализация на параметрите на административното наказание, поради което и пред съда на практика не стои въпроса за неговата евентуална завишеност, респ. несправедливост.

Поради гореизложените съображения, съдът намира, че Наказателно постановление № 28-0000492 от 18.12.2015 г., издадено от Началника на Областен отдел "Автомобилна администрация" гр.Добрич, следва да бъде потвърдено.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.63, ал., от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 28-0000492 от 18.12.2015 г., издадено от Началника на Областен отдел "Автомобилна администрация" гр.Добрич, с което на П.И.П., с ЕГН **********, с адрес ***, на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от Закона за движение по пътищата, е наложено административно наказание "глоба" в размер на 1500 лева (хиляда и петстотин лева) за извършено нарушение на разпоредбата на чл.43, ал.1, т.1, буква "б", във вр. с чл.30, ал.1, т.4 от Наредба Н-32/16.12.2011 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………..