Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна  17.02.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и трети януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 337 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН,образувано по повод жалба от „М.Енд К.““ЕООД с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,община Каварна улица ул.“Б.“ **,представлявано от управителя С.М.В. против Наказателно постановление № 3277-53 от 01.11.2016г. на Директора на РИОСВ Варна,с което на основание чл.124 ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е наложена имуществена санкция в размер на 1000/хиляда/ лева за нарушение на т.7.1 от Заповед № РД-559/21.08.2009г. на Министъра на околната среда.

В с.з. жалбоподателят редовно призован не се явява,депозира писмена молба за цялостна отмяна на  Наказателно постановление № 3277-53 от 01.11.2016г. на Директора на РИОСВ Варна,поради нарушаване на процесуалните правила и материалния закон.При условията на алтернативност пледира за приложение на чл.28 от ЗАНН,или да бъде намалено наложеното административно наказание към минималния предвиден в санкционната норма размер.

Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител оспорва жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         При извършена на 14.09.2016г. проверка от длъжностни лица на РИОСВ Варна  в землището на с.Б., общ.К. е установено следното:

През централната част поземлен имот №*****,землище на с.Б., общ.К. по цялата дължина на територията преминава канал в посока север-юг,който е обрасъл с храстова растителност ,между която има единични дървета.Част от храстовата растителност с 10-15 броя дървета,с диаметър на дънера от 5 до 30 см. са премахнати.Заснемането на координатните точки е извършено с GPS  марка Garmin,Etrek,Vista.Съгласно наличната в РИОСВ-Варна цифрова информационна система за екологичната мрежа Натура 2000,се установява,че ПИ №***** находящ се в землището на с.Б., общ.К.,попада в границите на две защитени зони:защитена зона за опазване на дивите птици BG0002051  „Калиакра“ обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009г. изм.и под.Заповед № РД-97/06.02.2014г. и двете на министъра на околната среда и водите и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра“,включена в списък на защитените зони,приет с РМС № 802/04.02.2007г. без заповед за обявяване.

Съгласно Скица № 15-200346 от 25.04.2016г. на СГКК-гр.Добрич ПИ №***** находящ се в землището на с.Б., общ.К. е земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“.

Съгласно Удостоверение за идентичност на обект на кадастъра изх.№ 25-44217/06.06.2016г. на СГКК гр.Добрич ПИ №***** находящ се в землището на с.Б., общ.К. е идентичен с поземлен имот  със стар №****, парцел **.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти №*****. на Служба по вписванията-Каварна, ПИ №***** находящ се в землището на с.Б., общ.К. е собственост на фирма „М.Енд К.““ЕООД.

Констатираните факти и обстоятелства в хода на проверката са описани подробно в констативен протокол№ 003193/14.09.2016г.,като въз основа на него е съставен АУАН и издадено НП.

Горната фактическа обстановка,съдът прие за установена въз основа на всички събрани по делото доказателства.

Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните по делото свидетели-Х.Р.Г. и М.И.М.,като безпротиворечиви и допълващи се,както с тия на актосъставителя-С.М.Д.,така и с останалия събран по делото доказателствен материал.Настоящия съдебен състав кредитира и показанията на актосъставителя,като последователни и кореспондиращи с останалите писмени и гласни доказателства.Дава вяра на писмените доказателства приобщени по съответния процесуален ред.

Въз основа на събраните по делото доказателства,преценени в своята съвкупност и по отделно като безпротиворечиви и относими към предмета на делото,съдът изведе следните правни изводи:

Актът за установяване на административното нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни длъжностни лица ,видно от приложената по делото Заповед № РД-49/210.01.2006г.на Министъра на околната среда и водите.Съдът счита също така,че актът за установяване на административно нарушение и  издаденото въз основа на него наказателно постановление отговарят на изискванията на чл.42 и чл.57 ал.1 от ЗАНН и в хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила ,довели до ограничаване правото на защита на жалбоподателя и налагащи отмяната на постановлението на това основание.Съдът счита,че доводите на жалбоподателя изтъкнати в жалбата му относно допуснати в хода на административното производство съществени процесуални нарушения,са несъстоятелни..Налице е подробно и изчерпателно описание на нарушението,както и на обстоятелствата при които е извършено.Посочена е и разпоредбата,която е била нарушена-т.7.1 от  Заповед № РД-559/21.08.2009г. на Министъра на околната среда и водите за обявяване на защитена зона  BG0002051  „Калиакра“,във връзка с чл.124 ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.В случая не липсва посочване на дата на извършване на нарушението.Посочена е датата 14.09.2016г.,която дата съвпада с датата на извършване на проверката,довела до констатиране на нарушението.Установеното тук административно нарушение  е такова което е резултатно осъществено в определен период от време.Констатацията за него е извършена на определена дата,на която нарушението продължава да се осъществява,поради което именно тази дата на констатацията се приема за дата на осъществяване на нарушението.За определяне на датата на извършване на нарушението не е без значение и факта,че при предходно извършени проверки от експерти на РИОСВ Варна отразени в КП №№ 003189/05.08.2016г.,003490/11.08.2016г.,003645/08.09.2016г. и 003654/13.09.2016г. в района на ПИ №***** находящ се в землището на с.Б., общ.К.,обл.Добрич нарушението за което е съставен АУАН не е било осъществено.

При извършена на 14.09.2016г. проверка от длъжностни лица на РИОСВ Варна  в землището на с.Б., общ.К. е установено,че през централната част поземлен имот №*****,землище на с.Б., общ.К. по цялата дължина на територията преминава канал в посока север-юг,който е обрасъл с храстова растителност ,между която има единични дървета,като част от храстовата растителност с 10-15 броя дървета,с диаметър на дънера от 5 до 30 см. са премахнати.Заснемането на координатните точки е извършено с GPS  марка Garmin,Etrek,Vista.Съгласно наличната в РИОСВ-Варна цифрова информационна система за екологичната мрежа Натура 2000,се установява,че ПИ №***** находящ се в землището на с.Б., общ.К.,попада в границите на две защитени зони:защитена зона за опазване на дивите птици BG0002051  „Калиакра“ обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009г. изм.и под.Заповед № РД-97/06.02.2014г. и двете на министъра на околната среда и водите и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра“,включена в списък на защитените зони,приет с РМС № 802/04.12.2007г. без заповед за обявяване.

Съгласно Скица № 15-200346 от 25.04.2016г. на СГКК-гр.Добрич ПИ №***** находящ се в землището на с.Б., общ.К. е земеделска територия с начин на трайно ползване „нива“.

Съгласно Удостоверение за идентичност на обект на кадастъра изх.№ 25-44217/06.06.2016г. на СГКК гр.Добрич ПИ №***** находящ се в землището на с.Б., общ.К. е идентичен с поземлен имот  със стар №****, парцел **.

Съгласно Нотариален акт за покупко-продажба на недвижими имоти №*****. на Служба по вписванията-Каварна, ПИ №***** находящ се в землището на с.Б., общ.К. е собственост на фирма „М.Енд К.““ЕООД.

Посочените факти съдът приема за доказани предвид събраните гласни и писмени доказателства.Описаните констатации са материализирани  в констативния протокол съставен от контролните органи и в последствие в АУАН.

Посочената Заповед  на Министъра на околната среда и водите № РД-559/21.08.2009г. е издадена въз основа на чл.12 ал.6 във връзка с чл.6 ал.1 т.3 и 4 от Закона за биологичното разнообразие и т.1 от Решение на Министерски съвет № 802 от 04.12.2007г.

Съгласно чл.12 ал.6 от Закона за биологичното разнообразие :“Министерството на околната среда и водите  изготвя проект на заповед за обявяване на всяка защитена зона,включена в списъка  по чл.10 ал.4. Защитена зона за опазване на дивите птици BG0002051  „Калиакра“ е обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009г. изм.и под.Заповед № РД-97/06.02.2014г. и двете на министъра на околната среда и водите,а защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра“ е включена в списък на защитените зони,приет с РМС № 802/04.12.2007г. без заповед за обявяване.Съгласно разпоредбата на т.7.1 от Заповед № РД-559/21.08.2009г. на Министъра на околната среда и водите,в границите на защитената зона се забранява „премахването на характеристики на ландшафта/синори,единични и групи дървета/ при ползването на земеделски земи като такива“.

Въз основа на това,съдът счита,че АНО правилно е приел,че в поземлен имот №*****,землище на с.Б., общ.К. попадащ в границите на две защитени зони:защитена зона за опазване на дивите птици BG0002051  „Калиакра“ обявена със Заповед № РД-559/21.08.2009г. изм.и под.Заповед № РД-97/06.02.2014г. и двете на министъра на околната среда и водите и защитена зона за опазване на природните местообитания и на дивата флора и фауна BG0000573 „Комплекс Калиакра“,включена в списък на защитените зони,приет с РМС № 802/04.12.2007г. без заповед за обявяване,предвид изричната забрана не следва да се премахват характеристики на ландшафта „синори,единични и групи дървета/ при ползването на земеделски земи като такива“.При установено такова премахване в процесния случай-„ Част от храстовата растителност с 10-15 броя дървета,с диаметър на дънера от 5 до 30 см. са премахнати“,АНО правилно е санкционирал жалбоподателя на основание чл.124 ал.1 от Закона за биологичното разнообразие.Съгласно посочения текст от закона :“За нарушения на забраните и ограниченията,определени по реда на чл.12 ал.6,чл.19 и 29,както и за неспазване на режимите и условията определени в заповедите по чл.42,физическите лица се наказват с глоба от 100 до 1000 лева,а на юридическите лица и едноличните търговци се налага имуществена санкция от 200 до 5000 лева.“

Настоящия съдебен състав счита,че при определяне размера на наложената санкция,административнонаказващият орган не се е съобразил с тежестта на извършеното.Съдът намира,че размерът на наказанието следва да бъде определен към минималния предвиден размер в закона предвид обстоятелството,че нарушението е първо за жалбоподателя,т.к. липсват други наложени наказания по ЗБР.Видно от приетите по делото писмени доказателства,при предходно извършени проверки от експерти на РИОСВ Варна отразени в КП №№ 003189/05.08.2016г.,003490/11.08.2016г.,003645/08.09.2016г. и 003654/13.09.2016г. в района на ПИ №***** находящ се в землището на с.Б., общ.К.,обл.Добрич нарушението за което е съставен АУАН не е било осъществено.В конкретния случай АНО е наложил наказание в размер надхвърлящ пет пъти минималния размер на имуществената санкция предвидена в санкционната разпоредба на чл.124 ал.1 от Закона за биологичното разнообразие,без да изложи каквито и да било мотиви,без да посочи някакви отегчаващи вината обстоятелства и без да визира някаква особена тежест или специфични подбуди за извършване на нарушението.При липсата и на доказателства въззивникът да е извършил и други идентични нарушения,съдът намира,че в конкретния случай  наказание,в минимално предвидения от санкционната норма размер от 200 лева,би постигнал целите на чл.12 от ЗАНН,тъй като целта на наказанието е не толкова да накаже,колкото да поправи и превъзпита дееца,както и да въздейства предупредително и възпиращо спрямо останалите граждани.

Съдът счита,че при преценка дали се касае за маловажен случай е необходимо да се обсъди степента на обществена опасност на нарушението,като негово обективно качество,за да бъде социално необходимо и оправдано да се прибегне до прилагане на административнонаказателна отговорност.В конкретния случай съдът намира,че конкретното нарушение не може да се квалифицира като маловажно,тъй като то по нищо не се отличава от останалите от същия вид.Конкретното нарушение е свързано с определена вредност за обществените интереси.Следвало е въззивникът да има дължимото законосъобразно поведение за спазване принципите на Закона за биологичното разнообразие.Поради изложеното дотук,съдът намира че извършеното нарушение не следва да се приема като маловажно.

Предвид изложеното,съдът намира,че жалбата е частично основателна,като счита,че следва наложеното наказание да бъде изменено,като наложеното административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 1000 лева следва да бъде намалено в размер на 200 лева.

Водим от горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                     Р    Е    Ш    И:

 

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № 3277-53 от 01.11.2016г. на Директора на РИОСВ Варна,с което на „М.Енд К.““ЕООД с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,община Каварна улица ул.“Б.“ **,представлявано от управителя С.М.В.  на основание чл.124 ал.1 от Закона за биологичното разнообразие е наложена имуществена санкция в размер на 1000/хиляда/ лева за нарушение на т.7.1 от Заповед № РД-559/21.08.2009г. на Министъра на околната среда,като вместо това налага на „М.Енд К.““ЕООД с ЕИК ****,със седалище и адрес на управление област Добрич,община Каварна улица ул.“Б.“ **,представлявано от управителя С.М.В.  административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 200/двеста/лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: