Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 16.03.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на тринадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 343 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

            Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят ЕТ”А.-Ю.Б.“ ЕИК ***със седалище и адрес на управление: с.Б.,община Каварна,област Добрич,с управител Ю.И.Б.,моли да бъде отменено Наказателно постановление №Д-5-ДНСК-90/14.09.2016г. на Зам.Началника на Дирекция за национален строителен контрол/ДНСК/ гр.София с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.В съдебно заседание чрез процесуалния си представител поддържа жалбата,като се навеждат основания,че законовия текст/чл.178 ал.1 във връзка с чл.177 от ЗУТ/,който актосъставителя е приел,че е нарушен от жалбоподателя не съдържа признаците на нарушение продължаване на ползване или повторно нарушаване на заповед,което според процесуалния представител на жалбоподателя определя съставения акт като незаконосъобразен,поради несъответствие с материалния закон.Според процесуалния представител на жалбоподателя,в констативния протокол от 15.07.2016г. е отразено,че заведението се ползва по предназначение,но без да е установено и посочено,от кого се ползва. Процесуалния представител на жалбоподателя изразява становище,че нормата на чл.40 ал.4 от ЗАНН е неприложима в конкретния случай,тъй като нарушението не е установено въз основа на официални документи,а е извършена проверка на място.В становището си обективирано в съдебно заседание,процесуалния представител на жалбоподателя твърди,че  АУАН и наказателното постановление са връчени не на посочения като нарушител  ЕТ „А.“,а на лицето И.С.И..Твърди се от процесуалния представител на жалбоподателя,че в акта не е посочено  това лице какво качество притежава.Едва наказвашия орган вписва в наказателното постановление,че акта е връчен и подписан от И.С.И.-пълномощник на Ю.Б. съгласно пълномощно № 085/24.08.2016г.Според процесуалния представител на жалбоподателя съществено е опорочен реда за предявяване на акта на лицето посочено като нарушител.Според процесуалния представител на жалбоподателя,от своя страна административнонаказващия орган не е изпълнил задължението си по чл.52 ал.4 от ЗАНН,като е следвало преди да се произнесе,да провери акта с оглед неговата законосъобразност.В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя излага и мотив,че допуснатите нарушения при съставянето на АУАН са съществени и не могат да се преодолеят по реда на чл.53 ал.2 от ЗАНН.В тази насока моли да бъде отменено атакуваното наказателно постановление.        

Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна,а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

            След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

            От фактическа страна с акт за установяване на административно нарушение №Д-5 от 20.07.2016г. съставен от инж.В.К.П.-С. на  длъжност  старши инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол /РО“НСК“/,Добрич  Регионална дирекция за национален строителен контрол/РДНСК/,Североизточен район е констатирано следното:Едноличен търговец /ЕТ/ „А.-Ю.Б.“ Булстат **** със седалище и адрес на управление с.Б.,общ.Каварна,област Добрич с управител Ю.И.Б.,който във функциите си на собственик и извършител на строеж „Заведение за обществено хранене“,находящ се в поземлен имот ПИ **** с Б.,морски плаж „Б.“,община Каварна е продължил ползването  му,в нарушение на Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО“НСК“ Добрич за забрана ползване на строежа.Нарушението е извършено на 15.07.2016г. в ПИ **** по КККР на с.Б.,общ.Каварна,като същото е установено при извършена от служители на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР проверка на място на строежа,във връзка с изпълнението на Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР за забрана ползване,за резултатите от която е съставен констативен протокол от 15.07.2016г.Съгласно констативния протокол към момента на проверката-15.07.2016г. строеж:“Заведение за обществено хранене“,находящ се в ПИ **** по КККР на с.Б.,морски плаж „Б.“,Община Каварна  е захранен с електрическа енергия/чрез бензинов генератор/ и вода/ използват се туби с вода/,лентите за забрана достъпа с означителните знаци са премахнати,а заведението не е освободено от изделия,продукти и други и  Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР не се изпълнява.Установено е,че собственик на ПИ **** по КККР на с.Б.,морски плаж „Б.“,Община Каварна съгласно Акт за публична държавна собственост № **** е Република България-Министерство на околната среда и водите.Собственик и извършител на строежа е ЕТ„А.-Ю.Б.“ Булстат **** със седалище и адрес на управление с.Б.,общ.Каварна,област Добрич с управител Ю.И.Б..Строежът представлява заведение за обществено хранене,състоящо се от кухненски блок и търговска част,изградено върху бетонова площадка с дебелина 20-30 см. и приблизителна площ 290 кв.м.,с носеща сглобяема дървена конструкция с размери 15.20/8.55-сглобяеми дървени елементи привързани към площадката.Покривната конструкция е дървена,обшита с хидроизолация.До кухненския блок е изпълнена покрита  тераса 6/20м.-метална рамкова конструкция,състояща се от 18 броя колони и греди,като колоните са замонолитени върху стоманобетонови стъпки посредством метални планки.Строежът е реализиран в охранителната зона на археологически паметник на културата „Антична и средновековна крепост“ „Калиакра“,обявен за такъв с Разпореждане № 1/07.01.2003г. на Министерски съвет и по регламента на чл.137 ал.1 т.1 б.“м“ от ЗУТ е строеж първа категория.Отделно от това строителството е реализирано на морски плаж „Б.“ и според тематичната специализирана карта на плажа и регистъра на обектите по чл.6 ал.4 и ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ е ситуиран върху територия на пясъчни дюни със забрана за строителство.

            Въз основа на констатациите,отразени в констативен протокол от 15.07.2016г. на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР и на основание чл.36 и следващите от ЗАНН и чл.238 ал.2 т.2 от ЗУТ е съставен акт  № Д-5/20.07.2016г. в отсъствието на нарушителя,след изпратена до същия покана изх.№ К-301-00-162/18.07.2016г. за съставяне на акт за установяване на административно нарушение/видно от известие за доставяне № 5100014970476/,връчен по надлежния ред и подписан от И.С.И.-пълномощник на Ю.И.Б./управител на ЕТ“А.-Ю.Б.“/,съгласно нотариално заверено пълномощно рег.№ 085/24.08.2016г.  на Кмета на с.Б..

            Видно от констативен протокол от 01.09.2016г.,съставен от служители на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР,срещу акт № Д-5/20.07.2016г. не е постъпило възражение от ЕТ“А.-Ю.Б.“.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на ЕТ„А.-Ю.Б.“ Булстат **** със седалище и адрес на управление с.Б.,общ.Каварна,област Добрич с управител Ю.И.Б. е наложено административно наказание –имуществена санкция на основание чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ в размер на 6000/шест хиляди/ лева за нарушение на чл.178 ал.1 и чл.221 ал.4 от ЗУТ.

От показанията на разпитаните  в съдебно заседание свидетели- актосъставителя В.К.П.-С.,П. С. К. и Н.П.А.                                                                                                                                                                                                                        се установява,че на 15.07.2016г.са извършили съвместно проверка в обект „Заведение за обществено хранене“,находящ се в поземлен имот **** с Б.,морски плаж „Б.“,община Каварна обл.Добрич и съставили констативен протокол.Заведението е посетено по повод изпълнението на заповед за забрана ползването на обекта,като самата заповед е от 12.10.2015г.Заведението за обществено хранене е въведено в експлоатация,без съответното спазване на законовия ред.При проверката е констатирано,че в нарушение на заповедта за забрана за ползване,лентите с които са запечатани кухненския блок са премахнати.При проверка на място,в отсъствие на извършителя установили,че заведението се ползва по предназначение.Установили кой е извършителя на строежа.Към момента на проверката  строежът се ползвал като заведение за обществено хранене.Основното ел.захранване е било прекъснато към момента на проверката,но заведението се е захранвало със самостоятелен източник,с генератор,който е монтиран близо до заведението.Водозахранването на обекта също е било прекъснато и снабдяването с вода на заведението се е извършвало с водоноска и туби.Към момента на проверката не е имало присъствуващ представител на ЕТ“А.-Ю.Б.“,но едно момче,което стопанисвало самото заведение през целия летен сезон и персонала на самото заведение.

             Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели-В.К.П.- С.,П. С. К. и Н.П.А.                                                                                                                                                                                                                        ,както и от приложените по делото писмени доказателства: Наказателно постановление №  Д-5-ДНСК-90/14.09.2016г.,АУАН № Д-5/20.07.2016г.,Заповед № ДК0-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК-Добрич към РДНСК-СИР,Констативен протокол от 15.07.2016г. на РО НСК-Добрич към РДНСК-СИР,Акт за публична държавна собственост № ****,Разпореждане № 1/07.091.2003г. на Министерски съвет,Покана изх.№ К-301-00-162/18.07.2016г. ведно с копие от пощенски плик,известие за доставяне № 5100014970476 и разписка от 25.08.2016г.,Констативен протокол от 01.09.2016г. на РО НСК-Добрич към РДНСК-СИР,Констативен протокол от 15.06.2016г. на РО НСК-Добрич към РДНСК-СИР,Констативен протокол от 14.06.2016г. на РО НСК-Добрич към РДНСК-СИР,Акт № Д-3/07.07.2016г.,Акт № Д-4/20.07.2016г.,Заповед № РД-13-035/17.03.2015г. на Началника на ДНСК

При извършената служебна проверка съдът констатира,че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити,нарушението е описано пълно и ясно,с всички съставомерни признаци от обективна страна,включително са посочени и доказателствата които го потвърждават.Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН,а така също и санкционната норма в НП,предвид на което не е налице нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

            Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели В.К.П.-С.-актосъставител,П. С. К. и Н.П.А.                                                                                                                                                                                                                        Мариана -очевидци при установяване на нарушението,които потвърждават фактическото извършване на нарушението,изясняват формата и естеството,датата на осъществяването му.Изнесените от тях данни,са в пълна корелация с писмените доказателствени източници,показанията им са безпротиворечиви,взаимнодопълващи се,логични,поради което съдът ги счита за обективни и достоверни.В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост,под каквато и да било форма,от изхода на делото.

            При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна,включително и такава относно редовността  на АУАН,съобразно правомощията си  и релевираните възражения с жалбата,съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения,които да обуславят неговата отмяна.Актовете са издадени от компетентен орган,спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им,съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се,според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство.Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно,пълно и ясно,възпроизведени са твърдения за факти,които покриват основните съществени признаци на деянието,поради което позволяват неговата индивидуализация-обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.178 ал.1 и чл.221 ал.4 от ЗУТ,отделно и като административнонаказателен състав по чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ,налице са и обективните елементи относно надлежната персонификация на правния субект-нарушител,съгласно правно-организационната му форма.В този смисъл не се поражда каквото и да е било съмнение,какво точно нарушение се твърди да е извършено от търговеца.Обективно налице са посочени ,както дата на извършване на нарушението,а и едва ли подлежи на коментар,според конкретната му форма,същата е тази на извършване на проверката,когато и е открито.Още повече,в конкретиката на случая АУАН е бил предхождан  от констативен протокол за проверка,в чието съдържание също фигурират вписани,сочените фактически обстоятелства и др. и същите могат да се ценят,като допълващи констатациите на АУАН.

            От друга страна преценката за законосъобразността на НП,по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,досежно описанието на нарушението ,се свежда до това изложени ли са фактически твърдения за обективните признаци от състава на административното нарушение което според АНО е осъществено.И тъй като последното очевидно е сторено,в самия санкционен акт е налице и изрично позоваване на протокола от извършената проверка в обекта/цитиран е и номер/ няма как да се приеме,че е било нарушено правото на защита на жалбоподателя и същият не е разбрал какво точно нарушение се твърди да е извършил,за което и се наказва.Именно този е критерият за преценка съществеността на допуснатото процесуално нарушение на правилата на ЗАНН.Ето защо,липсва каквото и да е било процесуално нарушение.

            Материалната компетентност на органите-актосъставителя и тази на АНО издал процесното НП не се оспорва от жалбоподателя,същата и се доказва от приложената  Заповед № РД-13-035/17.03.2015г. на Началника на ДНСК,с която е делегирал правомощията си на наказващ орган по Закон.По пряк аргумент от чл.238 ал.2 т.2 от ЗУТ служители на Дирекцията за национален строителен контрол са оправомощени да съставят АУАН за нарушения по ЗУТ.

            Обжалваното Наказателно постановление решаващият съдебен състав намери за материалноправно законосъобразно.Същото е издадено при правилно приложение на материалния закон-Закон за устройство на територията/ЗУТ/,както вярна е възведената правна квалификация на нарушението и приложена за същото е санкция,на съответното правно основание.

Действително Едноличен търговец /ЕТ/ „А.-Ю.Б.“ Булстат **** със седалище и адрес на управление с.Б.,общ.Каварна,област Добрич с управител Ю.И.Б.,във функциите си на собственик и извършител,на 15.07.2016г. ползва  строеж „Заведение за обществено хранене“,находящ се в поземлен имот ПИ **** по кадастралната карта и кадастралните регистри/КККР/ на с.Б.,морски плаж „Б.“,община Каварна,без да е въведен в експлоатация по законоустановения ред от компетентния орган по чл.177 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/,в нарушение на чл.178 ал.1 от ЗУТ и Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР за забрана ползване на строежа,в нарушение на чл.221 ал.4 от ЗУТ.

            Съгласно чл.177 и сл. от ЗУТ,въвеждането в експлоатация на строежите предпоставя наличие на издадено от съответните органи разрешение за ползване.Нормите на закона уреждащи това задължение са императивни и безусловни,като не предвиждат изключения според статута на строежа.Понятието „строежи“ е дефинирано в & 5 т.38 от ДР на ЗУТ.Съгласно чл.178 ал.1 от ЗУТ,не се разрешава да се ползват строежи или части от тях,преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 от ЗУТ.Очевидно е,че според законодателя,въвеждането на строежа в експлоатация е още една гаранция за спазване на издадените строителни книжа.Незаконните строежи не могат да бъдат въведени в експлоатация преди да са узаконени,но точно и поради това не трябва строежите да се ползуват преди да са въведени в експлоатация.Разпоредбата на чл.178 ал.2 от ЗУТ уточнява кои строежи не подлежат на въвеждане в експлоатация.Това са строежите от шеста категория.Наредба № 1/30.07.2003г. в чл.12 определя кои строежи са от шеста категория,като препраща към разпоредбите на чл.54 ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.147 от ЗУТ.Строежът е описан в съставения констативен протокол от 15.07.2016г. от компетентните служители,като строеж от първа категория.,т.е същият попада в забраната на чл.178 ал.1 от ЗУТ.В констативния протокол от 15.07.2016г. изрично е отразено,че Едноличен търговец /ЕТ/ „А.-Ю.Б.“ Булстат **** със седалище и адрес на управление с.Б.,общ.Каварна,област Добрич с управител Ю.И.Б.,който във функциите си на собственик и извършител на строеж „Заведение за обществено хранене“,находящ се в поземлен имот ПИ **** с Б.,морски плаж „Б.“,община Каварна е продължил ползването  му,в нарушение на Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО“НСК“ Добрич за забрана ползване на строежа.Същият е официален документ и се ползва с обвързваща доказателствена сила за посочените факти,изрично удостоверени в него.В хода на съдебното производство се излагат твърдения от страна на процесуалния представител на жалбоподателя,че не е налице ползване,за които твърдения не се представят и не се ангажират доказателства,поради което съдът счита,че са недоказани.

Съгласно разпоредбата на чл.221 ал.4 от ЗУТ,заповедите,предписанията и нарежданията на ДНСК,издадени в рамките на тяхната компетентност,са задължителни за лицата,за които се отнасят.Логическото тълкуване на тази разпоредба и употребата на общото понятие „лицата“ предполага отговорност както за юридически и физически лица,така и за ръководители на търговски дружества,които са наредили или допуснали неизпълнение на разпорежданията на органите на ДНСК.Със Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г.  на Началник РО“НСК“ Добрич РДНСК Североизточен район се забранява ползването на строеж „Заведение за обществено хранене“ находящ се в ПИ **** по КККР на с.Б.,морски плаж „Б.“,Община Каварна.Със заповедта е определен срок до 15.10.2015г. за доброволно изпълнение на заповедта,до изтичането на който от ЕТ“А.-Ю.Б.“***,да бъдат взети мерки за освобождаване на обекта от хора,изделия,продукти,материали,общоопасни средства и др.Забранява се достъпа до строежа,като в три дневен срок от връчване на заповедта „Енерго-Про Мрежи“АД гр.Варна да прекъсне захранването на строежа с електрическа енергия.Забранява се достъпа до строежа,като се разпорежда в срок до 16.10.2015г. от длъжностни лица на РО НСК Добрич при РДНСК Североизточен район да бъде поставена лента пред подхода към обекта.

С оглед на горното съдът приема,че нарушението безспорно е доказано от обективна и субективна страна.

Налице са всички елементи от състава на нарушението по чл.178 ал.1 от ЗУТ и чл.221 ал.4 от ЗУТ,поради което правилно е наложена санкция от АНО на основание чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ.

            Настоящия съдебен състав изразява становище за липса на допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство,по отношение съставянето на акта в отсъствието на свидетели при хипотезата на чл.40 ал.4 от ЗАНН.      Процесният по делото АУАН е съставен  въз основа на официален документ по смисъла на чл.93 т.5 от НК във връзка с чл.85 от ЗАНН.Съгласно чл.222 ал.2 т.2 във връзка с чл.178 ал.5 от ЗУТ органите на ДНСК съставят констативен акт за констатиране нарушения при ползването на строежите,какъвто се явява констативен протокол от 15.07.2016г.В случая въз основа на лично и субективно възприятие,длъжностните лица при ДНСК са установили към момента на проверката-15.07.2016г.,че строеж:“Заведение за обществено хранене“,находящ се в ПИ **** по КККР на с.Б.,морски плаж „Б.“,Община Каварна  е захранен с електрическа енергия/чрез бензинов генератор/ и вода/ използват се туби с вода/,лентите за забрана достъпа с означителните знаци са премахнати,а заведението не е освободено от изделия,продукти и други и  Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР не се изпълнява.Фактът на неизпълнение на Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР,с която се забранява ползването на строеж „Заведение за обществено хранене“ находящ се в ПИ **** по КККР на с.Б.,морски плаж „Б.“,Община Каварна,обективиран в констативния протокол от 15.07.2016г.,съставен от длъжностните лица при ДНСК по надлежния ред и форма е основание и за образуване на административнонаказателно производство със съставянето на АУАН.Обстоятелството,че актосъставителят е присъствувал на проверката,при която е установено,че към момента на проверката-15.07.2016г. строеж:“Заведение за обществено хранене“,находящ се в ПИ **** по КККР на с.Б.,морски плаж „Б.“,Община Каварна  е захранен с електрическа енергия/чрез бензинов генератор/ и вода/ използват се туби с вода/,лентите за забрана достъпа с означителните знаци са премахнати,а заведението не е освободено от изделия,продукти и други и  Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР не се изпълнява,т.е има лично възприятие на установеното на 15.07.2016г.,но е съставил АУАН в отсъствието на свидетели,не обосновава извод за неприложимост на хипотезата на чл.40 ал.4 от ЗАНН.В този смисъл настоящия състав на съда намира,че не е налице нарушение на административнонаказателните правила,което да е основание за отмяна на наказателното постановление.Не е налице ограничаване на процесуалните правила,вкл. и правото на защита на жалбоподателят ЕТ”А.-Ю.Б.“,което е упражнило правото си на жалба срещу наказателното постановление.

            Настоящия съдебен състав не споделя обективираното в пледоарията на процесуалния представител на жалбоподателя становище,че АУАН и НП са връчени на лице без съответни представителни права по пълномощие.

            Видно от нотариално заверено пълномощно рег.№ 085/24.08.2016г. едноличния търговец Ю.И.Б.  е предоставила права на И.С.И. ЕГН ********** да я представлява и подписва  пред всички държавни,административни,общински органи и институции,като подписва и получава протоколи,актове по ЗАНН,Наказателни постановления,както и други документи във връзка с дейността на фирмата.

            Настоящия съдебен състав счита извършването на нарушението,извършителя и неговата отговорност за безспорно установени.Наказателното постановление е съобразено с материалния закон,като административнонаказващият орган правилно е издирил както нарушената правна норма,така и нормата която санкционира извършеното нарушение.

Настоящият съдебен състав счита,че правилно административнонаказващияьт орган е наложил административно наказание „Имуществена санкция“ в размера определен в НП,а именно 6000/шест хиляди/ лева.Разпоредбата на чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ предвижда наказание имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лева на лице,което ползва строеж,без това да е разрешено по установеният в закона ред.Съдът счита,че административнонаказващият орган е определил административното наказание,като се е съобразил с всички предпоставки,визирани в чл.27 от ЗАНН-тежестта на нарушението,подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства,както и имотното състояние на нарушителя.Административнонаказващият орган е изложил съображения защо е определил този размер на имуществената санкция.Налице са данни процесното нарушение да не е първо от този вид.Неизпълнението на Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР се явява трето по ред за ЕТ“А.-Ю.Б.“,тъй като при извършени предходни проверки на 15.06.2016г. и 14.07.2016г. е установено,че строеж:“Заведение за обществено хранене“,находящ се в ПИ № **** по КККР на с.Б.,морски плаж „Б.“,Община Каварна е захранен с електрическа енергия,чрез бензинов генератор и вода/използват се туби с вода/ и се ползва по предназначение,в нарушение на Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР.За установените административни нарушения са образувани административнонаказателни производства с актове №№Д-3/07.07.2016г. и Д-4/20.07.2016г.,които са приключили с издаването на наказателни постановления.В случая констатираното с акт № Д-5/20.07.2016г. административно нарушение представлява трето по ред неизпълнение на Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР и се явява отегчаващо вината обстоятелство.Безспорно е,че конкретната обществена опасност на деянието е коментирана от наказващия орган при определяне размера на наказанието.Доколкото са налице мотиви в НП защо наказващият орган е наложил наказание в този размер,настоящия състав на съда приема,че определеният размер на наказанието в случая е обоснован.

С оглед на това съдът приема,че определеният размер на имуществената санкция е правилно определен по справедливост и спазване на законовите норми от административнонаказващият орган.В този смисъл наказателното постановление,съдът приема за правилно,законосъобразно и като такова следва изцяло да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  изцяло Наказателно постановление № Д-5-ДНСК-90/14.09.2016г.Заместник-Началника на Дирекция за национален строителен контрол,с което за констатирано на 15.07.2016г. административно нарушение на чл.178 ал.1 от ЗУТ и чл.221 ал.4 от ЗУТ на ЕТ“А.-Ю.Б.“ ЕИК ****,със седалище и адрес на управление: с.Б.,общ.Каварна,област Добрич,представляван от Ю. Иванова Б.-управител е наложено на основание чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ,административно наказание ИМУЩЕСТВЕНА САНКЦИЯ в размер на 6000/шест хиляди/ лева,като законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: