Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 17.03.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на тринадесети февруари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 345 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят *** ЕИК ***,със седалище и адрес на управление: ***,община Каварна,област Добрич,с управител Ю.И.Б.,моли да бъде отменено Наказателно постановление №Д-3-ДНСК-88/12.09.2016г. на Зам.Началника на Дирекция за национален строителен контрол/ДНСК/ гр.София с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.В съдебно заседание чрез процесуалния си представител поддържа жалбата,като се навеждат основания,че законовия текст/чл.178 ал.1 във връзка с чл.177 от ЗУТ/,който актосъставителя е приел,че е нарушен от жалбоподателя не съдържа признаците на нарушение допускане за ползване,което според процесуалния представител на жалбоподателя определя съставения акт като незаконосъобразен,поради несъответствие с материалния закон.Според процесуалния представител на жалбоподателя,в констативния протокол от ***. е отразено,че заведението се ползва по предназначение,но без да е установено и посочено,от кого се ползва. На проверката не е присъствал ползващия заведението,както и трети лица.Процесуалния представител на жалбоподателя изразява становище,че нормата на чл.40 ал.4 от ЗАНН е неприложима в конкретния случай,тъй като нарушението не е установено въз основа на официални документи,а е извършена проверка на място.В становището си обективирано в съдебно заседание,процесуалния представител на жалбоподателя твърди,че  АУАН и наказателното постановление са връчени не на посочения като нарушител  ***,а на лицето И.С.И..Твърди се от процесуалния представител на жалбоподателя,че в акта не е посочено  това лице какво качество притежава.Едва наказвашия орган вписва в наказателното постановление,че акта е връчен и подписан от И.С.И.-пълномощник на Ю.Б. съгласно пълномощно № 085/24.08.2016г.Според процесуалния представител на жалбоподателя съществено е опорочен реда за предявяване на акта на лицето посочено като нарушител.Според процесуалния представител на жалбоподателя,от своя страна административнонаказващия орган не е изпълнил задължението си по чл.52 ал.4 от ЗАНН,като е следвало преди да се произнесе,да провери акта с оглед неговата законосъобразност.В съдебно заседание процесуалния представител на жалбоподателя излага и мотив,че допуснатите нарушения при съставянето на АУАН са съществени и не могат да се преодолеят по реда на чл.53 ал.2 от ЗАНН.В тази насока моли да бъде отменено атакуваното наказателно постановление.

Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна,а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         От фактическа страна с акт за установяване на административно нарушение №Д-3 от 07.07.2016г. съставен от инж.В.К.П.-С. на  длъжност  старши инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол /РО“НСК“/,Добрич  Регионална дирекция за национален строителен контрол/РДНСК/,Североизточен район е констатирано следното:*** Булстат *** със седалище и адрес на управление ***,общ.Каварна,област Добрич с управител Ю.И.Б.,който във функциите си на собственик и извършител на строеж „***“,находящ се в поземлен имот ПИ *** ***,морски плаж ***,община Каварна е допуснал ползването на строежа,без същият да е въведен в експлоатация от компетентния орган,в нарушение на разпоредбата на чл.178 ал.1 от ЗУТ,във връзка с чл.177 ал.2 от ЗУТ и Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО“НСК“ Добрич за забрана ползване на строежа.Нарушението е извършено на ***. в ПИ *** по КККР на ***,общ.Каварна,като същото е установено при извършена от служители на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР проверка на място на строежа,във връзка с изпълнението на Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР за забрана ползване,за резултатите от която е съставен констативен протокол от ***.Съгласно констативния протокол към момента на проверката-***. строеж:“***“,находящ се в ПИ *** по КККР на ***,морски плаж ***,Община Каварна работи по предназначение.Същото се захранва от бензинов генератор.След извършени действия по компетентност-заведението е освободено от посетители,сложени са обозначителни ленти от всички страни-„Достъпът забранен“и бензиновия генератор е спрян,както и газта в кухненския блок е спряна.Сложена е лента,като е запечатана външната врата на кухнята.Направен е снимков материал.Следователно констатирано е,че Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР не се изпълнява.Установено е,че собственик на ПИ *** по КККР на ***,морски плаж ***,Община Каварна съгласно Акт за публична държавна собственост № 5100/20.08.2012г. е Република България-Министерство на околната среда и водите.Собственик и извършител на строежа е *** Булстат *** със седалище и адрес на управление ***,общ.Каварна,област Добрич с управител Ю.И.Б..Строежът представлява ***,състоящо се от кухненски блок и търговска част,изградено върху бетонова площадка с дебелина 20-30 см. и приблизителна площ 290 кв.м.,с носеща сглобяема дървена конструкция с размери 15.20/8.55-сглобяеми дървени елементи привързани към площадката.Покривната конструкция е дървена,обшита с хидроизолация.До кухненския блок е изпълнена покрита  тераса 6/20м.-метална рамкова конструкция,състояща се от 18 броя колони и греди,като колоните са замонолитени върху стоманобетонови стъпки посредством метални планки.Строежът е реализиран в охранителната зона на археологически паметник на културата ***,обявен за такъв с Разпореждане № 1/07.01.2003г. на Министерски съвет и по регламента на чл.137 ал.1 т.1 б.“м“ от ЗУТ е строеж първа категория.Отделно от това строителството е реализирано на морски плаж *** и според тематичната специализирана карта на плажа и регистъра на обектите по чл.6 ал.4 и ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ е ситуиран върху територия на пясъчни дюни със забрана за строителство.Строежът се ползва по предназначение като ***,без да е въведен в експлоатация въз основа на разрешение за ползване,издадено от органите на ДНСК,в нарушение на разпоредбата на чл.178 ал.1 от ЗУТ,във връзка с чл.177 ал.2 от ЗУТ,определящи законовите изисквания за ползване на строежите.

         Въз основа на констатациите,отразени в констативен протокол от ***. на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР и на основание чл.36 и следващите от ЗАНН и чл.238 ал.2 т.2 от ЗУТ е съставен акт  № Д-3/07.07.2016г. в отсъствието на нарушителя,след изпратена до същия покана изх.№ К-301-00-125/***. за съставяне на акт за установяване на административно нарушение/получена на 2806.2016г.видно от известие за доставяне № 5100014970500/,връчен по надлежния ред и подписан от И.С.И.-пълномощник на Ю.И.Б./управител на ***/,съгласно нотариално заверено пълномощно рег.№ 085/24.08.2016г.  на Кмета на ***.

         Видно от констативен протокол от 01.09.2016г.,съставен от служители на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР,срещу акт № Д-5/20.07.2016г. не е постъпило възражение от ***.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на *** Булстат *** със седалище и адрес на управление ***,общ.Каварна,област Добрич с управител Ю.И.Б. е наложено административно наказание –имуществена санкция на основание чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ в размер на 4000/четири хиляди/ лева за нарушение на чл.178 ал.1 и чл.221 ал.4 от ЗУТ.

От показанията на разпитаните  в съдебно заседание свидетели- актосъставителя В.К.П.-С.,П. С. К. и И. К. В.                                                                                                                                                                                                                        се установява,че на ***.са извършили съвместно проверка в обект „***“,находящ се в поземлен имот *** ***,морски плаж ***,община Каварна обл.Добрич и съставили констативен протокол.Заведението е посетено по повод изпълнението на заповед за забрана ползването на обекта,като самата заповед е от 12.10.2015г.Заведението за обществено хранене е въведено в експлоатация,без съответното спазване на законовия ред.При проверката е констатирано,че обекта се захранва от бензинов генератор,който вече е бил монтиран.Имало е посетители в заведението.Тогава служителите от ДНСК сложили обозначителните ленти,като от всички страни достъпа е бил забранен.Това е първият акт за ползване на обекта,без да е въведен в експлоатация,в нарушение на Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР.В показанията си актосъставителя-В.П. твърди,че заедно със своите колеги не са имали съмнения относно самоличността на нарушителя,като безспорно е установено и нарушението.Не е имало индиция,че се ползва от друго лице по време на проверката.Установяването на ползвателя е извършено на основание разрешението за поставяне на ***.На строежа служителите от ДНСК не са се срещали с представител на ***,но са разговаряли с персонала за да установят за кого работят и с Т.,който се представил там като управител.Персонала на заведението е оказал пълно съдействие.Спрени са газовите бутилки.Запечатано е заведението.Сложени са ленти по цялото заведение за забрана достъпа до него.На проверката на ***. е присъствувал и представител на Община Каварна,видно от показанията на св.И. К. В..

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели- В.К.П.-С.,П. С. К. и И. К. В.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ,както и от приложените по делото писмени доказателства: Наказателно постановление №  Д-3-ДНСК-90/12.09.2016г.,АУАН № Д-/07.07.2016г.,Заповед № ДК0-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК-Добрич към РДНСК-СИР,Констативен протокол от ***. на РО НСК-Добрич към РДНСК-СИР,Акт за публична държавна собственост № 5100/20.08.2012г.,Разпореждане № 1/07.091.2003г. на Министерски съвет,Покана изх.№ К-301-00-125/***. ведно с копие от пощенски плик,известие за доставяне № 5100014970500 и разписка от 28.06.2016г.,Констативен протокол от 01.09.2016г. на РО НСК-Добрич към РДНСК-СИР, Заповед № РД-13-035/17.03.2015г. на Началника на ДНСК.

При извършената служебна проверка съдът констатира,че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити,нарушението е описано пълно и ясно,с всички съставомерни признаци от обективна страна,включително са посочени и доказателствата които го потвърждават.Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН,а така също и санкционната норма в НП,предвид на което не е налице нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

         Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели В.К.П.-С.-актосъставител,П. С. К. и И. К. В. -очевидци при установяване на нарушението,които потвърждават фактическото извършване на нарушението,изясняват формата и естеството,датата на осъществяването му.Изнесените от тях данни,са в пълна корелация с писмените доказателствени източници,показанията им са безпротиворечиви,взаимнодопълващи се,логични,поради което съдът ги счита за обективни и достоверни.В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост,под каквато и да било форма,от изхода на делото.                                                                                                                       

         При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна,включително и такава относно редовността  на АУАН,съобразно правомощията си  и релевираните възражения с жалбата,съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения,които да обуславят неговата отмяна.Актовете са издадени от компетентен орган,спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им,съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се,според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство.Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно,пълно и ясно,възпроизведени са твърдения за факти,които покриват основните съществени признаци на деянието,поради което позволяват неговата индивидуализация-обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.178 ал.1 и чл.221 ал.4 от ЗУТ,отделно и като административнонаказателен състав по чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ,налице са и обективните елементи относно надлежната персонификация на правния субект-нарушител,съгласно правно-организационната му форма.В този смисъл не се поражда каквото и да е било съмнение,какво точно нарушение се твърди да е извършено от търговеца.Обективно налице са посочени ,както дата на извършване на нарушението,а и едва ли подлежи на коментар,според конкретната му форма,същата е тази на извършване на проверката,когато и е открито.Още повече,в конкретиката на случая АУАН е бил предхождан  от констативен протокол за проверка,в чието съдържание също фигурират вписани,сочените фактически обстоятелства и др. и същите могат да се ценят,като допълващи констатациите на АУАН.

         От друга страна преценката за законосъобразността на НП,по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,досежно описанието на нарушението ,се свежда до това изложени ли са фактически твърдения за обективните признаци от състава на административното нарушение което според АНО е осъществено.И тъй като последното очевидно е сторено,в самия санкционен акт е налице и изрично позоваване на протокола от извършената проверка в обекта/цитиран е и номер/ няма как да се приеме,че е било нарушено правото на защита на жалбоподателя и същият не е разбрал какво точно нарушение се твърди да е извършил,за което и се наказва.Именно този е критерият за преценка съществеността на допуснатото процесуално нарушение на правилата на ЗАНН.Ето защо,липсва каквото и да е било процесуално нарушение.

         Материалната компетентност на органите-актосъставителя и тази на АНО издал процесното НП не се оспорва от жалбоподателя,същата и се доказва от приложената  Заповед № РД-13-035/17.03.2015г. на Началника на ДНСК,с която е делегирал правомощията си на наказващ орган по Закон.По пряк аргумент от чл.238 ал.2 т.2 от ЗУТ служители на Дирекцията за национален строителен контрол са оправомощени да съставят АУАН за нарушения по ЗУТ.

         Обжалваното Наказателно постановление решаващият съдебен състав намери за материалноправно законосъобразно.Същото е издадено при правилно приложение на материалния закон-Закон за устройство на територията/ЗУТ/,както вярна е възведената правна квалификация на нарушението и приложена за същото е санкция,на съответното правно основание.

Действително *** Булстат *** със седалище и адрес на управление ***,общ.Каварна,област Добрич с управител Ю.И.Б.,във функциите си на собственик и извършител,на ***. ползва  строеж „***“,находящ се в поземлен имот ПИ *** по кадастралната карта и кадастралните регистри/КККР/ на ***,морски плаж ***,община Каварна,без да е въведен в експлоатация по законоустановения ред от компетентния орган по чл.177 от Закона за устройство на територията/ЗУТ/,в нарушение на чл.178 ал.1 от ЗУТ и Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР за забрана ползване на строежа,в нарушение на чл.221 ал.4 от ЗУТ.

         Съгласно чл.177 и сл. от ЗУТ,въвеждането в експлоатация на строежите предпоставя наличие на издадено от съответните органи разрешение за ползване.Нормите на закона уреждащи това задължение са императивни и безусловни,като не предвиждат изключения според статута на строежа.Понятието „строежи“ е дефинирано в & 5 т.38 от ДР на ЗУТ.Съгласно чл.178 ал.1 от ЗУТ,не се разрешава да се ползват строежи или части от тях,преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 от ЗУТ.Очевидно е,че според законодателя,въвеждането на строежа в експлоатация е още една гаранция за спазване на издадените строителни книжа.Незаконните строежи не могат да бъдат въведени в експлоатация преди да са узаконени,но точно и поради това не трябва строежите да се ползуват преди да са въведени в експлоатация.Разпоредбата на чл.178 ал.2 от ЗУТ уточнява кои строежи не подлежат на въвеждане в експлоатация.Това са строежите от шеста категория.Наредба № 1/30.07.2003г. в чл.12 определя кои строежи са от шеста категория,като препраща към разпоредбите на чл.54 ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.147 от ЗУТ.Строежът е описан в съставения констативен протокол от ***. от компетентните служители,като строеж от първа категория.,т.е същият попада в забраната на чл.178 ал.1 от ЗУТ. Съгласно констативния протокол към момента на проверката-***. строеж:“***“,находящ се в ПИ *** по КККР на ***,морски плаж ***,Община Каварна работи по предназначение.Същото се захранва от бензинов генератор.След извършени действия по компетентност-заведението е освободено от посетители,сложени са обозначителни ленти от всички страни-„Достъпът забранен“и бензиновия генератор е спрян,както и газта в кухненския блок е спряна.Сложена е лента,като е запечатана външната врата на кухнята.Направен е снимков материал.Следователно констатирано е,че Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР не се изпълнява.Същият е официален документ и се ползва с обвързваща доказателствена сила за посочените факти,изрично удостоверени в него.В хода на съдебното производство се излагат твърдения от страна на процесуалния представител на жалбоподателя,че не е налице ползване,за които твърдения не се представят и не се ангажират доказателства,поради което съдът счита,че са недоказани.

Съгласно разпоредбата на чл.221 ал.4 от ЗУТ,заповедите,предписанията и нарежданията на ДНСК,издадени в рамките на тяхната компетентност,са задължителни за лицата,за които се отнасят.Логическото тълкуване на тази разпоредба и употребата на общото понятие „лицата“ предполага отговорност както за юридически и физически лица,така и за ръководители на търговски дружества,които са наредили или допуснали неизпълнение на разпорежданията на органите на ДНСК.Със Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г.  на Началник РО“НСК“ Добрич РДНСК Североизточен район се забранява ползването на строеж „***“ находящ се в ПИ *** по КККР на ***,морски плаж ***,Община Каварна.Със заповедта е определен срок до 15.10.2015г. за доброволно изпълнение на заповедта,до изтичането на който от ******,да бъдат взети мерки за освобождаване на обекта от хора,изделия,продукти,материали,общоопасни средства и др.Забранява се достъпа до строежа,като в три дневен срок от връчване на заповедта „Енерго-Про Мрежи“АД гр.Варна да прекъсне захранването на строежа с електрическа енергия.Забранява се достъпа до строежа,като се разпорежда в срок до 16.10.2015г. от длъжностни лица на РО НСК Добрич при РДНСК Североизточен район да бъде поставена лента пред подхода към обекта.

С оглед на горното съдът приема,че нарушението безспорно е доказано от обективна и субективна страна.

Налице са всички елементи от състава на нарушението по чл.178 ал.1 от ЗУТ и чл.221 ал.4 от ЗУТ,поради което правилно е наложена санкция от АНО на основание чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ.

         Настоящия съдебен състав изразява становище за липса на допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство,по отношение съставянето на акта в отсъствието на свидетели при хипотезата на чл.40 ал.4 от ЗАНН.       Процесният по делото АУАН е съставен  въз основа на официален документ по смисъла на чл.93 т.5 от НК във връзка с чл.85 от ЗАНН.Съгласно чл.222 ал.2 т.2 във връзка с чл.178 ал.5 от ЗУТ органите на ДНСК съставят констативен акт за констатиране нарушения при ползването на строежите,какъвто се явява констативен протокол от ***.В случая въз основа на лично и субективно възприятие,длъжностните лица при ДНСК са установили към момента на проверката-***,че строеж:“***“,находящ се в ПИ *** по КККР на ***,морски плаж ***,Община Каварна  е захранен с електрическа енергия/чрез бензинов генератор/ и вода/ използват се туби с вода/ и  Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР не се изпълнява.Фактът на неизпълнение на Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР,с която се забранява ползването на строеж „***“ находящ се в ПИ *** по КККР на ***,морски плаж ***,Община Каварна,обективиран в констативния протокол от ***.,съставен от длъжностните лица при ДНСК по надлежния ред и форма е основание и за образуване на административнонаказателно производство със съставянето на АУАН.Обстоятелството,че актосъставителят е присъствувал на проверката,при която е установено,че към момента на проверката-***. строеж:“***“,находящ се в ПИ *** по КККР на ***,морски плаж ***,Община Каварна  е захранен с електрическа енергия/чрез бензинов генератор/ и вода/ използват се туби с вода/ и  Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР не се изпълнява,т.е има лично възприятие за установеното на ***.,но е съставил АУАН в отсъствието на свидетели,не обосновава извод за неприложимост на хипотезата на чл.40 ал.4 от ЗАНН.В този смисъл настоящия състав на съда намира,че не е налице нарушение на административнонаказателните правила,което да е основание за отмяна на наказателното постановление.Не е налице ограничаване на процесуалните правила,вкл. и правото на защита на жалбоподателят ***,което е упражнило правото си на жалба срещу наказателното постановление.

         Настоящия съдебен състав не споделя обективираното в пледоарията на процесуалния представител на жалбоподателя становище,че АУАН и НП са връчени на лице без съответни представителни права по пълномощие.

         Видно от нотариално заверено пълномощно рег.№ 085/24.08.2016г. едноличния търговец Ю.И.Б.  е предоставила права на И.С.И. ЕГН ********** да я представлява и подписва  пред всички държавни,административни,общински органи и институции,като подписва и получава протоколи,актове по ЗАНН,Наказателни постановления,както и други документи във връзка с дейността на фирмата.

         Настоящия съдебен състав счита извършването на нарушението,извършителя и неговата отговорност за безспорно установени.Наказателното постановление е съобразено с материалния закон,като административнонаказващият орган правилно е издирил както нарушената правна норма,така и нормата която санкционира извършеното нарушение.

Настоящият съдебен състав обаче счита,че при налагане на имуществената санкция от страна на наказващия орган не е съобразена нормата на чл.27 от ЗАНН.Административнонаказващия орган определя административното наказание,като се съобразява с всички предпоставки,визирани в чл.27 от ЗАНН.Разпоредбата на чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ предвижда наказание имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лева на лице,което ползва строеж,без това да е разрешено по установеният в закона ред.Наложеното наказание имуществена санкция в размер на 4000 лева е под средния размер,определен в закона.Административнонаказващият орган не е изложил съображения,защо е определил този размер на имуществената санкция,макар,че той е бил длъжен да се аргументира,защо точно този размер на административното наказание е определил.Ето защо съдът приема,че така определения размер на имуществената санкция следва да се намали като размер,до предвидения минимален размер в закона,след като няма аргументи,които да са изложени в НП и да докажат,защо административния орган е определил този размер на имуществената санкция.Предвид тези съображения съдът счита,че НП следва да се измени,като се намали размера на имуществената санкция от 4000 лева на 1000 лева.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1,изр.2 от ЗАНН,съдът

                                              Р    Е    Ш    И :

ИЗМЕНЯ Наказателно постановление № Д-3-ДНСК-90/12.09.2016г. НА Заместник-Началника на Дирекция за национален строителен контрол,с което за констатирано на ***. административно нарушение на чл.178 ал.1 от ЗУТ и чл.221 ал.4 от ЗУТ на *** ЕИК ***,със седалище и адрес на управление: ***,общ.Каварна,област Добрич,представляван от Ю. И. Б.-управител е наложено на основание чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ,административно наказание имуществена санкция в размер на 4000/четири хиляди/ лева,като НАМАЛЯВА размера на наложената  имуществена санкция на 1000/хиляда/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: