Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                           

                                        гр. Каварна 03.05.2018г.

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на втори април две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:Ж.Г.

при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 347 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по чл. 59 и сл. ЗАНН.

Постъпила е жалба от Ж.К.Г. с ЕГН ********** ***,чрез процесуалния си представител адвокат С.В. АК Варна  срещу наказателно постановление № 17-0283-000135/19.06.2017 г. на Началник група към ОДМВР Добрич РУ Каварна, с което на основание чл.179, ал.3, т.1 от ЗДвП  му е наложено административно наказание глоба в размер на 3000.00/три хиляди/ лева за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 10.00 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП.В жалбата се сочи,че изложеното не отговаря на истината,с аргумент,че актосъставителя не е извършвал проверка относно наличието или не на заплатена за деня винетка,като същият е съставил АУАН без да провери има ли поставена на т.а винетка,а само въз основа на свидетелски показания на лице обадило се на тел № 112,което не е от кръга лица имащи право да спират автомобили за проверка.В тази връзка жалбоподателят моли съдът да отмени наказателното постановление като неправилно и незаконосъобразно.

Жалбоподателят, редовно призован не се явява в съдебно заседание,представлява се от упълномощен процесуален представител,който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Административнонаказващият орган, редовно призован не изпращат представител. В писмото придружаващо преписката се излага становище, че жалбата е неоснователно и се моли съдът да потвърди наказателното постановление.

Районна прокуратура гр.Каварна редовно призовани не изпращат представител.

Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, намери за установено следното от фактическа страна:

Видно от обжалваното Наказателно постановление  № 17-0283-000135/19.06.2017 г.  на Началник група към ОДМВР Добрич РУ Каварна, същото е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение Г361127/26.05.2017г. съставен от  Н.Н.М. на длъжност МлАК към ОДМВР Добрич РУ Каварна.Наказателното постановление е съставено за това, че:  „На 26.05.2017г. около 10.00 часа в Община Каварна, на път ПЪРВИ КЛАС I-9,като водач на лек автомобил – МАН 16.272 Ф с рег.№ ТХ 1783ХН,държава България, при обстоятелства: по главен път I-9 на КПП-Топола в посока от гр.Каварна към гр.Балчик,водачът управлява собствения си товарен автомобил от група № 3-категория МАН 16.272Ф с рег.№ ТХ 1783ХН,без да е заплатил пътна такса по реда на чл.10 ал.1 т.1 от Закона за пътищата.При извършената проверка не представя контролен талон към СУМПС.Е извършил: 1.Управлява ППС предназначено за превоз на товари,състав от ППС С 2 и повече оси с технически допустима маса 12 или повече тона по републиканските пътища,за което не е заплатена винетна такса по чл.10 ал.1 т.1 от Закона за пътищата,с което виновно е нарушил чл.139 ал.5 от ЗДвП и на основание чл.179, ал.3, т.1 от ЗДвП  му е наложено административно наказание глоба в размер на 3000.00/три хиляди/ лева;2/ не носи контролния талон от свидетелството за управление,с което виновно е нарушил чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП и на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП му е наложено наказание глоба в размер на 10.00 лева.

По делото е приложен  АУАН № Г361127/26.05.2017г. съставен от  Н.Н.М. на длъжност МлАК към ОДМВР Добрич РУ Каварна за това, че: На 26.05.2017г. около 10.00 часа в Община Каварна, на път ПЪРВИ КЛАС I-9,като водач на лек автомобил – МАН 16.272 Ф с рег.№ ТХ 1783ХН,държава България, при обстоятелства: по главен път I-9 на КПП-Топола в посока от гр.Каварна към гр.Балчик,водачът управлява собствения си товарен автомобил от група № 3-категория МАН 16.272Ф с рег.№ ТХ 1783ХН,без да е заплатил пътна такса по реда на чл.10 ал.1 т.1 от Закона за пътищата.При извършената проверка не представя контролен талон към СУМПС, с което е нарушил чл.100, ал.1, т.1 и чл.139, ал.5 от ЗДвП и чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП. АУАН е връчен на жалбоподателя лично на 26.05.2017 г. и подписан без възражения.

В хода на проведеното съдебно производство са разпитани Н.Н.М.-актосъставител и М.Д.К. и В.С.С.– свидетели по съставянето на акта. В показанията си актосъставителя твърди,че при проверката се е уверил,че няма заплатена винетна такса и водача не носи контролния талон ,но не е виждал водача да управлява въпросния автомобил без винетна такса.Когато актосъставителят се е отзовал на повикването,автомобилът е бил спрян и жалбоподателя се е намирал извън автомобила.Свидетелите М.Д.К. и В.С.С. сочат, че са спрели автомобила за проверка на бившия КПП Топола на ушерението посока Каварна Балчик.При проверката било констатирано,че пътното превозно средство се движи без винетен стикер,след което на телефон 112 е потърсено съдействие от страна на пътна полиция.Свидетелите  К. и С. са присъствували при съставянето на акта.

При така установената фактическа обстановка съдът стигна до следните правни изводи:

Жалбата е допустима, подадена в предвидения от закона срок от процесуално легитимно лице, а разгледана по същество, съдът намира същата за частично основателна.

По т.1 от наказателното постановление, с което на основание чл.179, ал.3, т.1 от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 3000.00 лева за извършено нарушение по чл.139 ал.5 от ЗДвП: 

Съдът констатира, че при реализиране на административно-наказателната отговорност за установеното от контролните органи нарушение по ЗДвП  са допуснати нарушения на процесуалните правила, водещи до опорочаване производството по налагане на административно наказание.

Включването в наказателното постановление на факти и обстоятелства, които не са посочени и описани в АУАН води до съществено нарушение на процесуалните правила. Видно от наказателното постановление, в него е описано, че жалбоподателят управлява ППС предназначено за превоз на товари,състав от ППС с 2 и повече оси с технически допустима маса 12 или повече тона, каквито обстоятелства не са отразени в АУАН. В текстовата част на АУАН не е посочено точно от кой вид от описаните в т.1 на чл.179, ал.3 от ЗДвП  е превозното средство, за което се твърди, че е управлявано от жалбоподателя, с оглед преценката за последващо коректно посочване на законовите разпоредби, които са нарушени виновно. Непосочването на факти, покриващи конкретното предложение в случая е довело до нарушаване на правото на защита на привлеченото към административнонаказателна отговорност лице,което не може да разбере какво деяние му се вменява и винаги е основание за отмяна на НП.Освен това в процесния случай по делото не е приложено доказателство-копие от технически данни на процесното МПС,за да се установи по безспорен и несъмнен начин,че водача е управлявал товарен автомобил от категорията  описана в НП и да се формира извода,че правилно е санкционирано деянието по чл.179 ал.3 т.1 от ЗДвП.

При провеждане на административнонаказателното производство пред съда,следва да се установи има ли извършено деяние,което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,дали това деяние е извършено от лицето посочено в акта и НП като нарушител.Доказателствената тежест е на наказващия орган,тъй като актовете за установяване на административно нарушение нямат обвързваща доказателствена сила,т.е. отразените в акта за констатиране на административното нарушение фактически констатации не се считат за установени до доказване на противното и затова административнонаказателното обвинение следва да се установи с допустимите от закона доказателства и то по реда предвиден в НПК-чл.84 от ЗАНН.В този смисъл е и точка 7 на ППВС № 10/1973г.Това означава,че в тежест на административнонаказващия орган е да докаже по безспорен начин пред съда,че има административно нарушение и че то е извършено от лицето,посочено като нарушител.Навлизайки в конкретиката на процесния казус,се установява,че АНО не представя доказателства в подкрепа на твърдяното от свидетеля М.Д.К.,че той в качеството си на инспектор в Агенция „Пътна инфраструктура“ е извършил проверка на товарния автомобил управляван от жалбоподателя.В административнонаказателната преписка липсват доказателства удостоверяващи служебните правомощия на св.М.Д.К. да извършва контрол по Закона за пътищата.При наличните по делото доказателства настоящия съдебен състав изразява становище,че проверката е извършена от лице за което няма безспорни доказателства за представителната му власт и правомощията му да осъществява контролни функции по Закона за пътищата.

В АУАН и атакуваното НП е записано,че Мл.АК Н.Н.М. е извършил проверка на управлявания от жалбоподателя автомобил и е установил,че същият управлява ППС без заплатена винетна такса.В съдебно заседание проведено на 12.01.2018г. актосъставителя Н.М. заявява,че е видял,че пътното превозно средство е без заплатена винетна такса,но не е виждал жалбоподателят да управлява въпросният автомобил без винетна такса.В показанията си свидетеля В.С.С. заявява,че проверка на товарния автомобил от страна на служители на пътна полиция не е правен.Всички са били извикани от служителя по КАТ до автомобила на пътна полиция,където е бил оформен и акта,като С. и К. са се подписали в качеството си на свидетели по акта,но реално актосъставителя не е извършил проверка на товарния автомобил и лично не е установил налице ли е валиден винетен стикер.Горепосочените свидетелски показания съдържат съществени вътрешни противоречия и не водят до безспорен несъмнен извод за авторството на административното нарушение.

 По т.2 от наказателното постановление, с което на основание чл.183, ал.1, т.1 от ЗДвП  е наложено наказание глоба в размер на 10.00/десет/ лева за извършено нарушение по чл.100 ал.1 т.1 от ЗДвП:

Съдът намира, че по отношение на конкретното деяние не са допуснати нарушения на административнопроизводствените правила, а извършеното нарушение «неносене на СУМПС от съответната категория» е безспорно  доказано. След като спряли водача за проверка, контролните органи са установили, че същият не носи в себе си контролен талон. Съгласно разпоредбата на чл.6 от ЗАНН, административно нарушение е това деяние (действие или бездействие), което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред. В случая не се опровергаха в хода на съдебното следствие констатациите в АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление, че водача на МПС в нарушение на задължението си по чл.100, ал.1 т.1 от ЗДвП не е представил СУМПС. Ето защо правилно на жалбоподателя е наложено наказание по чл.183, ал.1, т.1, пр.1 от ЗДвП - глоба в размер на 10.00 лева, която е с фиксиран размер, поради което административнонаказвщият орган е определил един законосъобразен и справедлив размер на наказанието. Изложеното сочи, че в тази част наказателното постановление се явява законосъобразно и правилно и като такова следва да бъде потвърдено.

Воден от гореизложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН съдът

 

                                     Р   Е   Ш   И :

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 17-0283-000135/19.06.2017 г. на Началник група към ОДМВР Добрич РУ Каварна, в частта по т.1, с което на Ж.К.Г. с ЕГН ********** *** на основание чл.179, ал.3, т.1 от ЗДвП  е наложено административно наказание глоба в размер на 3000.00/три хиляди/ лева за нарушение на чл.139, ал.5 от ЗДвП.

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 17-0283-000135/19.06.2017 г. на Началник група към ОДМВР Добрич РУ Каварна, в частта по т.2, с което на Ж.К.Г. с ЕГН ********** *** на основание чл.183, ал.1, т.1, предл.2 от ЗДвП е наложено наказание глоба в размер на 10.00 лева за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: