Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№…………

гр.Каварна, 20.12.2016г.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на двадесети декември, две хиляди и шесгтнадесета година в състав:

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря Е.Ш. и с участието на прокурора при Районна прокуратура-гр.Каварна Стефан Пенчев, като разгледа докладваното от съдията ЧНД №349/2016г. по описа на КРС и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.155 вр. с чл.146 ал.1 т.1 и 2 от Закона за здравето/ЗЗ/ образувано по отношение на А.А.Р. ЕГН ********** ***.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………        

 

 

         При установените факти от правна страна Съдът приема,че са налице основанията на чл.155 от ЗЗ за задължително лечение по отношение на освидетелствуваният А.А.Р..Освидетелствуваният страда от процесното заболяване – параноидна шизофрения, халюцинаторно-параноиден синдром, дълбока личностова промяна. Горецитираното заболяване се причислява към психозите упоменати в чл.146 ал.1 от ЗЗ.От заключението на съдебно-психиатричната експертиза, а и от изслушването на освидетелствувания се установи, че не е критичен към заболяването си, което налага медицинско наблюдение и провеждане на поддържащо лечение. За да бъде осигурено такова медицинско наблюдение, необходимото поддържащо лечение и адекватна намеса за овладяване на състоянието на освидетелствувания, дори и при възможност за подкрепа в общността, съдът намира, че следва да бъде приложено задължително лечение на осв.А.А.Р. при амбулаторен тип за срок от три месеца.

         Така мотивиран Каварненският Районен съд

 

 

Р    Е    Ш    И :

 

 

         НАСТАНЯВА НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ при амбулаторни условия А.А.Р. ЕГН ********** ***, страдащ от параноидна шизофриния, халюцинарно-параноиден синдром, дълбока личностова промяна  за срок от три месеца, под наблюдението на д-р Ж. Н. ***.

         На основание чл.162 ал.3 от ЗЗ НАЗНАЧАВА А.И.С. ЕГН **********, баща на освидетелствуваният А.А.Р. да изразява информирано съгласие за лечението на Р..

            Решението може да се обжалва в 7-дневен срок от съобщението до заинтересованите лица, пред Добрички окръжен съд,като обжалването му не спира изпълнението.

 

 

 

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………...