Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                        

                                       гр. Каварна 21.02.2017г.

                                         В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и седми януари две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 350 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

Обжалван е електронен фиш серия К  № 1156766 на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.2 от ЗДвП на И.Д.С. ,законен представител на ***,постоянен адрес *** ЕИК: *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50/петдесет/ лева.

Недоволен от  електронния фиш останал жалбоподателят И.Д.С. ,законен представител на ***,постоянен адрес *** ЕИК: ***,който го обжалва в законоустановения срок по чл.189 ал.8 от ЗДвП и моли електронния фиш да бъде отменен като незаконосъобразен.Подробни аргументи за горното са изложени в жалбата.В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован се явява лично,не е ангажирал адвокатска защита.Поддържа жалбата на сочените в нея основания.

Ответникът по жалбата не заема становище.

Районна прокуратура Каварна редовно призовани,не изпращат представител.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,приема за установено от фактическа страна следното:

На  01.03.2016г.  в 15.45ч.  по *** в участъка на км ***,до крайпътен обект-площадка за отдих край ***,посока за *** е било извършено засичане на скоростта и заснемане с автоматизирано техническо средство  TFR1-M инв.№ 641 на движещо се в посока за *** моторно превозно средство *** рег.№ ***.Техническото средство отчело,че автомобилът се движи със скорост 80 км/ч. извън населено място-при въведено ограничение на скоростта от 60 км/ч.,с пътен знак В-26.Установено е,че собственик на когото е регистрирано МПС е И.Д.С. ,законен представител на ***,постоянен адрес *** ЕИК: ***.Изготвен е клип № 2165/л.27 от делото/.Превишената скорост е фиксирана посредством процесното техническо средство.

При тази фактическа обстановка от ОД-МВР-Добрич е издаден електронен фиш          серия К № 1156766 на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.2 от ЗДвП на И.Д.С. ,законен представител на ***,постоянен адрес *** ЕИК: *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50/петдесет/ лева.

При така установените факти,съдът намира от правна страна следното:

Видно от оспорения ЕФ,датата на твърдяното нарушение е 01.03.2016г.,когато е извършено заснемане с посоченото техническо средство.Едва на 14.11.2016г. след изтичане на 6-месечен срок,е извършено връчване на ел.фиш/6/.

С разпоредбите на чл.189 ал.4-11 от ЗДвП е въведена възможност  за установяване на административни нарушения и ангажиране на административнонаказателна отговорност по опростена процедура,която се основава на автоматизирани технически средства.Началото на производството по издаване на електронен фиш обаче,се поставя със заснемане на извършеното нарушение посредством техническо средство,което заменя фазата на съставяне на АУАН по смисъла на чл.40 и сл. от ЗАНН.Електронното изявление,записано/обективирано/ върху хартиен,магнитен или друг носител,създадено чрез тази административно-информационна система въз основа на постъпили и обработени данни за нарушения от автоматизирани технически средства съставлява регламентирания в закона електронен фиш,който е своеобразен аналог на наказателното постановление,като аргумент в тази насока е нормата на чл.189 ал.11 от ЗДвП,според която влезлия в сила електронен фиш се смята за влязло в сила наказателно постановление.

Доколкото самото заснемане играе ролята на АУАН,а електронния фиш на наказателно постановление,то само в случай,че е подписана декларацията по чл.189 ал.5 от ЗДвП и се промени авторството на извършеното нарушение,може да се приеме,че от получаване на декларацията е открит нарушителят и тече срока по чл.34 от ЗАНН,за съставяне на фиша.

В случай,че не е подписвана декларация,какъвто е процесния случай,важи чл.188 ал.1 от ЗДвП,че собственикът или този,на когото е предоставено моторно превозно средство,отговаря за извършеното с него нарушение,установено със заснемането,от която дата на заснемането следва да се отчита срока за съставяне на фиша по чл.34 от ЗАНН.

Съгласно разпоредбата на чл.34 ал.3 от ЗАНН,образуваното административнонаказателно производство се прекратява,ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта.

Процесния електронен фиш е съставен след изтичане на предвидения в закона шестмесечен срок,след заснемане на нарушението на 01.03.2016г.От датата на заснемане на нарушението-01.03.2016г.,до 14.11.2016г.,когато електронния фиш е връчен на жалбоподателя,няма данни да му е връчван такъв или да е правен неуспешен опит за това,поради което не може да се приеме,че такъв изобщо е бил издаден.

Разпоредбата на чл.34 ал.3 от ЗАНН е императивна  и спазването на установените в закона срокове е задължително.Издаването на електронен фиш/наказателно постановление/ след изтичане на предвидените в чл.34 ЗАНН срокове е съществено нарушение на процесуалните правила.Визираните в чл.34 ЗАНН срокове са преклузивни и след изтичането им е налице процесуално основание за прекратяване на административнонаказателното производство.Издаването на електронен фиш/наказателно постановление/ при наличието на основания за прекратяване на производството е съществено нарушение на процесуалните правила,което е достатъчно основание за отмяна на обжалвания фиш като незаконосъобразен.

Съдът намира,че природата на електронния фиш и специалното производство за издаването му,не дерогира правилата на чл.34 от ЗАНН.

Приемането за електронния фиш на последици различни от установеното за наказателното постановление неминуемо ще означава различно третиране на нарушителите извършили  едно и също нарушение/превишение на допустимата скорост/ в зависимост от това дали то е заснето с АТС или констатирано от контролен орган,което е неоправдано от гледище на закона.

Аргумент в подкрепа на гореизложеното е и това,че специалната процедура за санкциониране на нарушителите  чрез издаване на електронен фиш цели регламентирането на ускорена процедура  по ангажиране на административнонаказателна отговорност.Законодателната цел при въвеждането на електронния фиш не е ограничаване  правомощията на контролните органи,а създаване на специална норма,с която при нарушения,установени и заснети с техническо средство да се установяват административни нарушения.Не може при това положение да важат срокове,по-дълги от предвидените в ЗАНН.

Друг правен проблем,който съдът следва да анализира е,кое е наказаното лице,според индивидуализацията,осъществена в обжалвания електронен фиш.

Кой е наказания правен субект не може и не следва да се определя  от  вида на наложеното административно наказание,а следва да се анализира от съдържанието на обжалвания електронен фиш,ведно с начина на изпълнение на процедурата по чл.189 ал.5 от ЗДвП-до кого е изпратен електронния фиш.А това е *** ЕООД със законен представител И.Д.С. ,постоянен адрес *** ЕИК: ***.

Ако наказващият орган /съответната териториална структура на Министерството на вътрешните работи/ е счел,че следва да се наложи наказание на физическо лице,в определено качество/относимо за казуса/ то е следвало да го идентифицира именно като физическо лице-чрез данните,по аналогия на чл.57 ал.1 т.4 от ЗАНН.

Според настоящия съдебен състав,при извършване на административно нарушение от съответния вид ,регламентирано в Закона за движение по пътищата ,т.е. движение със скорост над разрешената в   конкретен пътен участък,може и следва да се налага административно наказание само на физическо лице,независимо дали същото е собственик на МПС,на законен представител на юридическо лице или едноличен търговец,което е собственик на моторното превозно средство ,ползвател на МПС,или в края на краищата само на физическо лице,установено в процедурата по чл.189 ал.4 и/или  ал.5 от Закона за движение по пътищата.

Горния извод се потвърждава от анализа на следните законови разпоредби: чл.188 ал.2 и чл.189 ал.5 от Закона за движение по пътищата,според които законодателят изрично е предвидил,че санкцията за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство,може да се наложи само на физическо лице и не се ограничава до собственика на моторното превозно средство.

Административното наказание по вид “Глоба“,при реализиране на този вид административнонаказателна отговорност,се налага на субект на административно нарушение,по смисъла на чл.24 от ЗАНН.

Според нормата на чл.83 ал.1 от ЗАНН,в предвидените в съответен закон,указ,постановление на Министерския съвет или наредба на Общинския съвет случаи,на Юридическо лице или Едноличен търговец може да се налага „Имуществена санкция“ за неизпълнение на задължения към държавата или община,при осъществяване на тяхната дейност,като съгласно чл.83 ал.2 от ЗАНН,санкцията се налага по реда на ЗАНН,доколкото в съответния нормативен акт не е предвиден друг ред.

В конкретния казус съдържанието на обжалвания електронен фиш по отношение на субекта на нарушението,по недвусмислен начин води до извод,че е наложено административно наказание по вид „Глоба“ в посочения размер на Юридическо лице.

Ако наказващия орган,в конкретния казус е наложил наказание на физическо лице,законен представител на *** ЕООД,чиято собственост е визираното в преписката моторно превозно средство,то би следвало да го идентифицира по начина,указан в един от реквизитите на Наказателното постановление-чл.57 ал.1 т.4 от ЗАНН-собствено,бащино и фамилно име на нарушителя,точен адрес и единен граждански номер.

Оттук вече следва извод за незаконосъобразен електронен фиш,със законни последици-неговото отменяне.

Предвид изложените мотиви  обжалвания ЕФ следва да бъде отменен.

Водим от изложеното,съдът

 

                                 Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ електронен фиш серия К  № 1156766 на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.2 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.2 т.2 от ЗДвП на И.Д.С. ,законен представител на ***,постоянен адрес *** ЕИК: *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50/петдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: