Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

Гр.Каварна, 19.04.2017г.

 

В     И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на двадесет и девети март, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№351/2016г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на ЕТ „***-Б-А.И.“, ЕИК ***, с адрес: ***, представлявано от А.Б.И., против Наказателно постановление №08-0803157/213 от 19.08.2016г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“, гр.Добрич, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 1500.00 лева на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.414, ал.3 от КТ. Счита издаденото наказателно постановление за незаконосъобразно и моли да бъде отменено.

Твърди, че на 01.07.2016г. в 16.10 часа при проверка инспекторите на Дирекция „Инспекция по труда“ гр.Добрич заварили лицето Д. П. Х. да продава сладолед, като за същия работодателя не бил изпратил в 3-дневен срок в ТД на НАП уведомление за сключен трудов договор. Твърди, че при изюдване на НП са допуснати съществени процесуални нарушения. Сочи, че съгласно чл.62, ал.3 от КТ в 3-дневен срок от сключването или изменението на трудов договор и в 7-дневен срок от неговото прекратяване работодателя или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати уведомление  до ТД на НАП. От своя страна ТД на НАП предоставяла в реално време на упълномощени лица от Дирекция „Инспекция по труда“ електронен достъп до регистъра на трудовите договори и при поискване в срок от 3 работни дни изпращала копие от съботното заверено уведомление. Посочва, че в ал.4 било посочено, че след изтичане на срока по ал.3 уведомление за сключен трудов договор се изпращал само след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на Инспекцията по труда. Твърди, че проверката е била на 01.07.2016г., а сключения трудов договор е бил на 30.06.2016г., т.е.  законоустановения срок към момента на проверката не бил изтекъл. Освен това сочи, че не били издадени предписания от проверяващия орган, които да бъдат изпълнени от работодателя. Не на последно място сочи, че по време на проверката не присъствал представител на търговеца. Протокола от проверката бил съставен месец по късно – 01.08.2016г., като в него било записано, че не е представен трудов договор на лицето Д. Х., което всъщност не отговаряло на действителността, тъй като бил представен трудов договор сключен на 30.06.2016г.

На следващо място жалбоподателя посочва, че АУАН №08-0803157 е издаден на 09.08.2016г. за нарушение по чл.62, ал.3 от КТ. Твърди, че уведомление се изпраща едва след влязло в сила задължително предписание от контролните органи на ИТ. Такова предписание липсвало и проверяващия орган следвало да съобрази разпоредбата на чл.62, ал.4 от КТ.

Посочва, че НП е издадено при нарушаване разпоредбите на ЗАНН. Нарушена била разпоредбата на чл.43 от ЗАНН. АУАН бил подписан от трето лица, което нямало представителна власт. Представляващия ЕТ - А.И. не присъствала на проверката, същата не била подписвала документите, свързани с проверката, АУАН и НП, които не били връчени по надлежния ред.

На последно място жалбоподателя сочи, че административно-наказващия орган не бил съобразил с нормата на чл.40 от ЗАНН.

Счита, че са налице достатъчно основания за отмяна на Наказателното постановление, поради допуснати нарушения входа на административно-наказателното производство.

В с.з. жалбоподателя не се явява, представлява се от адв.М.П.. Поддържа жалбата, като счита, че в случая е налице маловажност на нарушението, което е извършено от  жалбоподателя и органа е следвало да приложи разпоредбата на чл.415в от КТ, а не както е приложена разпоредбата на ч.62 от КТ.

Въззиваемата страна представлявана в процеса от юрисконсулт ***, счита жалбата  за неоснователна, а НП за правилно и законосъобразно. Твърди, че административно-наказващия орган е спазил процесуалните правила за издаването на НП. Същия бил надлежно връчен на упълномощено лице. По отношение твърдението на жалбоподателя за маловажност на случая, счита, че не е налице такова, тъй като възниквали вредни последици за работника, чийто трудов договор не бил регистриран в регистъра на трудовите договори в ТД на НАП. Същия не можел да се ползва с пълни права при възникване на трудовото правоотношение – правото на болничен,  правото на отпуск. Моли НП да бъде потвърдено.

Каварненският районен съд като прецени събраните по делото доказателства, наведените в жалбата доводи, възраженията и изразените становища на страните, прие за установено от фактическа страна следното:

С обжалваното НП, издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение АУАН № 08-0803157 от 09.08.2016 год., жалбоподателят е санкциониран на основание чл.416, ал.5, вр. чл.414, ал.3 от КТ за нарушение на чл.62, ал.3 от КТ. Нормата на чл.62 ,ал.3 от КТ предвижда в тридневен срок от сключването или изменението на трудов договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице да изпрати уведомление за това до съответната ТД на НАП. От своя страна агенцията по приходите предоставя в реално време на оправомощени лица от Дирекция „Инспекция по труда“ електронен достъп до регистъра на трудовите договори и при поискване в срок от три работни изпраща копие от съответното заверено уведомление.

От събрания доказателствен материал по делото се установява – регистър на уведомления за трудови договори, протокол от извършена проверка от 01.08.2016г., декларация от лице работещо по трудово правоотношение Д. П. Х., трудов договор, към датата на проверката – 01.07.2016г. за лицето Д. Х. не е подавано заявление за сключен трудов договор. Жалбоподателя твърди, че договора е сключен на 30.06.2016г. и е нямало как на 01.07.2016г. да е изпратено уведомление, но от попълнената от работника декларация е видно, че същия е на работа в обекта на жалбоподателя от 20.06.2016г.

От разпита на свидетелката К.Д.В. – счетоводител на фирмата и водена от жалбоподателя става ясно, че работника е отишъл при нея на 20.06.2016г. за сключване на трудов договор, но комплекта от документи не бил пълен и се разбрали, когато набави всички необходими документи да ги остави на счетоводителката. Било сгрешено ЕГН-то на лицето, свидетелката подала уведомлението в НАП на 30.06.2016г., но тъй като ЕГН-то било сгрешено от там го върнали. През това време била извършена проверката.

 От разпита на актосъставителя – Е.К.И. се установява, че той, заедно с колежки е направил проверка в ***, стопанисван от ЕТ „***-Б-А.И.“. При проверката било установено, че няколко души работят в обекта – сервитьори, барман, персонал в кухнята и един, който продавал сладолед. От всички било изискано да попълнят декларация по образец за установяване на факти и обстоятелства за отношенията с ЕТ, след което била връчена призовка за представяне на документи. Призовката била връчена на бармана, който бил представител на фирмата. Документите били представени в Инспекцията по труда гр.Добрич от упълномощено лице с пълномощно. От всички документи било установено, че Д. П. Х., който по време на проверката продавал сладолед бил със сключен трудов договор от 30.06.2016г., но ЕТ като работодател не бил изпратил уведомление до ТД на НАП. По данни на свидетеля проверката била на 01.07.2016г., протокола бил съставен на 01.08.2016г., тъй като актосъставителя бил в болнични.

От разпита на свидетелката К.А.А., присъствала на проверката става ясно, че Д. Х. е работил в обекта като продавач на сладолед. Той също попълнил декларация, като останалите работници в обекта. Според свидетелката той бил категоричен, че работи в обекта.

Останалите свидетели водени от въззиваеемата страна – А.Н.П. и К.Н.К. са свидетели присъствали при съставянето и връчването на АУАН, т.е. те не са присъствали при самата проверка и нямат преки впечатления от нея. Според техните показания акта е бил връчен на упълномощено лице, което имало пълномощно да получава протоколи,, актове и наказателни постановления. Този факт се доказва и от представеното пълномощно към преписката на въззиваемата страна, от където е видно, че А.Б.И., като Управител на ЕТ „***-Б-А.И.“ е упълномощила И.С.И. със сочените права. Същия се е разписал пи получаване на акта.

При така изяснената фактическа обстановка, съдът намира от правна страна следното:

Съдът намира, че жалбата е допустима и следва да бъде разгледана по същество. Подадена е от надлежна страна и в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. Налице е активна и пасивна легитимация на страните в процеса.

Съдът като анализира събраните по делото писмени и гласни доказателства счита, че жалбата се явява неоснователна. Съображенията на съда за това са следните: съдът извърши проверка на законосъобразността на обжалваното Наказателно постановление и установи, че същото съдържа изискуемите от закона в чл.57 от ЗАНН задължителни реквизити. В Наказателното постановление са посочени имената и длъжността на лицето което го е издало, има номер и дата, посочен в АУАН, въз основа на който е издадено НП, както и името, длъжността и местослуженето на актосъставителя, посочени са данните на нарушителя, визирани в чл.57, т.4 от ЗАНН, описано е извършеното нарушение, вида и размера на наказанието, дали НП подлежи на обжалване, в какъв срок и пред кой съд. Наказателното постановление е подписано от длъжностното лице, което го е издала. Спазен е визирания в чл.34, ал.3 от ЗАНН срок за издаване на наказателното постановление.

Спазена е и разпоредбата на чл.40, ал.3 от ЗАНН, като при липса на свидетели, присъствали при извършване или установяване на нарушението, АУАН се съставя в присъствието на други двама свидетели. Доказателства в противна насока не са представени от жалбоподателя, а само са наведени като твърдение в жалбата.

Съдът счита, че при издаване на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, които да водят до незаконосъобразност на наказателното постановление и съответно до неговата отмяна, така както твърди жалбоподателя.

След анализ на събраните по делото писмени и гласни доказателства и възраженията на страните съдът счита, че нарушението, за което е санкционирано дружеството – жалбоподател е доказано по несъмнен начин. Съгласно чл.62, ал.3 от КТ работодателят е длъжен в 3-дневен срок да уведоми ТД на НАП за сключения трудов договор, поради което е извършил нарушение на трудовото законодателство.

С наказателното постановление на ЕТ „***-Б-А.И.“ е наложена имуществена санкция в размер на 1500.00 лева на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.414, ал.3 от КТ. В разпоредбата на чл.414, ал.3 от КТ законодателя е предвидил наказание в размер от 1500 до 15000 лева за лице, което извърши нарушение на чл.62, ал.3 от КТ. В конкретния случай на жалбоподателя е наложено наказание в минималния предвиден размер от 1500 лева. Съдът няма нито правната, нито фактическата възможност да намали размера на административното наказание и счита, че същото е определено съгласно чл.27, ал.2 от ЗАНН, като се съобрази тежестта на нарушението, подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи вината обстоятелства и в този си размер наказанието би постигнало целите, визирани в чл.12 от ЗАНН.

За пълното на изложението следва да се отбележи, че направеното от проц.представител на жалбоподателя възражение за маловажност на нарушението, съдът следва да отбележи, че законодателя изрично е предвидил в чл.415в, ал.2 от КТ, че не са маловажни нарушенията на чл.61, ал.1, чл.62, ал.1 и ал.3 и чл.63, ал.1 и ал.2, т.е. посочената разпоредба попада в обхвата на този текст и съда не може да приеме, че е налице маловажност на нарушението.

Водим от изложеното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 08-0803157/213 от 19.08.2016г, издадено от Маргарита Господинова Антонова  - Директор на Дирекция „Инспекция по труда“, гр.Добрич, с което на  ЕТ“***-Б-А.И.“, ЕИК ***, с адрес: ***, представлявано от управителя А.Б.И., е наложено административно наказание – имуществена санкция в размер на 1500.00 лева (хиляда и петстотин лева) на основание чл.416, ал.5, във вр. с чл.41`4, ал.3 от Кодекса на труда, за нарушение на чл.62, ал.3 от КТ, като законосъобразно, правилно и обосновано.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Добрич, в 14 - дневен срок от съобщаване на страните, че е изготвено.

 

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………