О   П   Р  Е   Д   Е   Л  Е  Н  И  Е

гр.Каварна,23.05.2019г.

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в закрито съдебно заседание в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

Като разгледа докладваното от съдията АНХД № 351/2018г.по описа на съда за да се произнесе взе предвид следното:

Постъпила е молба вх.№ 1872/21.05.2019г. от Д.Г.К. ЕГН ********** с адрес ***,настоящ адрес ***,която е приложена към АНХД № 351/2018г. по описа на Каварненски Районен съд. АНХД № 351/2018г. по описа на Каварненски Районен съд е образувано по подадена от Д.Г.К. ЕГН ********** молба вх.№ 4437/31.12.2018г.С Разпореждане № 2/03.01.2019г.съдия-докладчика по АНХД № 351/2018г. по описа на КРС е изпратил по компетентност на Районна прокуратура гр.Каварна молба вх.№ 4437/31.12.2018г. подадена от Д.Г.К. ЕГН **********,като е приел,че се касае за обжалване на Постановление от 06.12.2018г. на РП гр.Каварна за отказ да се образува досъдебно производство,като горепосоченото прокурорско постановление е приложено към молба вх.№ 4437/31.12.2018г.С Разпореждане № 26 молба с вх.№ 166/17.01.2019г. подадена от Д.Г.К. ЕГН ********** е изпратена по компетентност на РУ-Каварна,тъй като в молбата са обективирани твърдения за извършвана престъпна дейност от неизвестни за молителката лица,в обитаемата от нея квартира.В молба с вх.№ 290/28.01.2019г. подадена от Д.Г.  К. ЕГН **********,приложена по АНХД № 351/23018г. по описа на КРС заявява,че е в бедствено положение,че е онкоболна,гладна и на улицата.Горепосочената молба с Разпореждане № 36/28.01.2019г. е изпратена по компетентност на Община Каварна,тъй като не е в законовите правомощия на съда да вземе отношение по случая на Д.Г.К. ЕГН **********.С  Разпореждане № 136/05.04.2019г. е изискана от Районна прокуратура гр.Каварна справка  относно  движението на изпратена им  по компетентност молба вх.№ 4437/31.12.2018г. подадена от Д.Г.К. ЕГН **********-администрирана ли е като жалба срещу Постановление от 06.12.2018г. на РП Каварна за отказ да се образува досъдебно производство по преписка № 923/2018г. и какви мерки са предприети по изпратената им по компетентност молба.Със същото разпореждане е изискана и справка от РУ на МВР гр.Каварна  справка  относно  движението на изпратена им  по компетентност молба  вх.№ 191/21.01.2019г.  подадена от Д.Г.  К. ЕГН **********.От отговора на Районна прокуратура гр.Каварна по Разпореждане № 136/05.04.2019г. на КРС се установява,че изпратената по компетентност молба от КРС до Районна прокуратура Каварна вх.№ 4437/31.12.2018г. е приложена по преписка 08/2019г. и по преписката е постановен Отказ от образуване на досъдебно производство от 06.02.2019г.В отговора на Районна прокуратура гр.Каварна се твърди още,че преписка № 923/2018г. е била обжалвана от

Д.Г.  К. ЕГН **********,но с постановление от 16.01.2019г. отказа е бил потвърден от ОП-Добрич по тяхна преписка № 20/2019г.От отговора на Началника на РУ-Каварна с вх.№ 1525/23.04.2019г. се установява,че молба с вх.№ 191/21.01.2019г.по описа на КРС подадена от Д.Г.К. е приложена към преписка № 8/2019г.,обединена с № 36/2019г. по описа на Районна прокуратура гр.Каварна.Преписката е изпратена в Районна прокуратура Каварна с писмо изх.№ 283000-256/29.01.2019г.,с мнение да не се образува наказателно производство.

Както в молба вх.№ 1512/22.04.2019г.,така и в молба вх.№ 1872/21.05.2019г. Д.Г.  К. ЕГН ********** изтъква,че е силно притеснена,че няма пари за храна,че е изпаднала в бедствено положение,умира от глад,няма квартира,няма къде да живее,няма доходи и работа.Очевидно е,че проблемите които описва Д.Г.  К. ЕГН ********** са социални по своя характер и предполагат предприемане на действия по оказване на помощ на молителката за осигуряване на вкединевна топла храна,включване в регистъра на нуждаещи те се от жилище,предвид заболяването на К. и липсата на възможност да полага труд и да се препитава.

При тези фактически данни следва извода,че не е в правомощията на съда да вземе отношение по случая на Д.Г.  К. ЕГН **********,още повече,че са сезирани съответните органи от Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Каварна за осъществяване на действия според тяхната компетентност.

Предвид на това,че молба вх.№ 4437/31.12.2018г. и молба вх.№ 1512/22.04.2019г. са изпратени  по компетентност на Районна прокуратура Каварна,молба с вх.№ 166/17.01.2019г. е изпратена по компетентност на РУ-Каварна, молба с вх.№ 290/28.01.2019г. е изпратена по компетентност на Община Каварна,а молба вх.№ 1872/21.05.2019г. в която се описват социални проблеми,които не са от компетенцията на съда да бъдат разрешени,настоящия съдебен състав намира,че молба вх.№ 1872/21.05.2019г. следва да бъде изпратена по компетентност на Община Каварна,на основание чл.42 ал.3 от НПК,така,както е процедирано и с останалите молби цитирани по-горе,а производството по делото да бъде прекратено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.84 от Особените разпоредби на ЗАНН във връзка с чл.42 ал.3 от НПК,съдът

 

                                   О   П   Р   Е   Д   Е   Л   И:

 

ПРЕКРАТЯВА административнонаказателното производство по АНХД № 351/2018г. по описа на Каварненски Районен съд.

ИЗПРАЩА на основание чл.42 ал.3 от НПК,молба вх.№ 1872/21.05.2019г.

по компетентност на Община Каварна.

Определението подлежи на обжалване в петнадесетдневен срок от съобщаването му на молителя-Д.Г.К. ЕГН ********** с адрес ***,настоящ адрес ***.

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: