Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

гр. Каварна, 20.12.2016г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на двадесети декември две хиляди и шестнадесета година  в състав:

                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при участието на секретаря А.М.  и редовното призоваване и неявяване на представител на Районна прокуратура гр.Каварна, след като разгледа докладваното от съдията АНХД № 352 по описа за 2016г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

На основание данните по делото и закона,съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

         ПРИЗНАВА Б.М.Н. ЕГН **********,роден на ***г*** с адрес *** бълтгарско гражданство,български произход,основно образование,женен,неосъждан за ВИНОВЕН в това,че на 30.09.2015г. в с.Дуранкулак,общ.Шабла като „Бригадир“ в „****““ООД гр.Добрич,причинил средна телесна повреда на повече от едно лице-Г.В.Г.-изразяващо се в затруднено движение на долен ляв крайник за период от четири месеца и на П.М.И.-изразяващо се в трайно затруднено движение на десен и ляв долни крайници за период от четири месеца,двамата от гр.Добрич поради немарливо изпълнение на задължението си във връзка  с осъществяване на ремонтни дейности с използване на подвижно рамково скеле-правно регламентирана дейност,източник на повишена опасност,изразяващо се в

-Неспазване технологията за сглобяване и обезопасяване на подвижно рамково скеле,описана в „Паспорт на скеле,“рамково,подвижно“ от производителя и „Инструкция за безопасна експлоатация на скеле“,утвърдена от работодателя.

-Несъобразяване с изискванията на Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване-чл.24а ал.1 и 2 от Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи-чл.27 от Наредба № 2,чл.64 от Наредба № 2,чл.89 ал.1 б.“а“ от Наредба № 2 за МИЗБУТИСМР,чл.94 ал.1 от Наредба № 2 за  МИЗБУТИСМР,чл.95 от Наредба № 2,чл.55 от Наредба № 2 за  МИЗБУТИСМР,чл.24а за Наредба № 7 МИЗБУТРМИРО,чл.215л от Наредба № 7 за МИЗБУТРМИРО ,поради което и на основание чл.134 ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл.129 ал.2 вр. с ал.1 от НК във връзка с  чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,като му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/лева.

         ПРИЗНАВА И.Д.Д. ЕГН **********,роден на ***г***,българско гражданство,български произход,висше образование,женен,неосъждан за ВИНОВЕН в това,че на 30.09.2015г. в с.Дуранкулак,общ.Шабла като работодател-управител на „****““ООД гр.Добрич и строител/параграф 1 т.2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 за МИЗБУТИСМР,вж чл.163 ЗУТ/,причинил средна телесна повреда на повече от едно лице-Г.В.Г.-изразяващо се в затруднено движение на долен ляв крайник за период от четири месеца и на П.М.И.-изразяващо се в трайно затруднено движение на десен и ляв долни крайници за период от четири месеца,двамата от гр.Добрич поради немарливо изпълнение на задължението си във връзка  с осъществяване на ремонтни дейности с използване на подвижно рамково скеле-правно регламентирана дейност,източник на повишена опасност,изразяващо се в

-Неспазване технологията за сглобяване и обезопасяване на подвижно рамково скеле,описана в „Паспорт на скеле,“рамково,подвижно“ от производителя и „Инструкция за безопасна експлоатация на скеле“,утвърдена от работодателя.

-Несъобразяване с изискванията на Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване-чл.16 т.5 от Наредба № 2,чл.24а ал.1 и 2 от Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здрпавословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи-чл.89 ал.1 б.“а“ от Наредба № 2 за МИЗБУТИСМР,чл.95 от Наредба № 2,чл.64 от Наредба № 2 от  МИЗБУТИСМР,чл.24а от Наредба № 7 МИЗБУТРМИРО,чл.215л от Наредба № 7 от МИЗБУТРМИРО и Наредба № 5/11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска-чл.3 т.1,2 и 7 и чл.12 ,поради което и на основание чл.134 ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл.129 ал.2 вр. с ал.1 от НК във връзка с  чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,като му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/лева.

Решението подлежи на обжалване или протестиране пред Добрички Окръжен съд в 15/петнадесет/ дневен срок от днес.

                                                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:

МОТИВИ към Решение №…… по НАХД № 352/2016г. по описа на Каварненски Районен съд от 20.12.2016г.

гр.Каварна 16.01.2017г.

Производството е по реда на чл.375 и сл.от НПК вр. с чл.78а от НК.

С постановление от 28.11.2016г. на Районна прокуратура гр.Каварна е направено предложение обвиняемите по Досъдебно производство № 6/2016г. на РУ-Шабла Б.М.Н. ЕГН **********,роден на ***г*** с адрес гр.***,общ.***,ж.к.“***“ № **6,вх.* ет.* ап.* българско гражданство,български произход,основно образование,женен,неосъждан и И.Д.Д. ЕГН **********,роден на ***г***,българско гражданство,български произход,висше образование,женен,неосъждан, да бъдат признати за виновни за извършено престъпление по чл.134 ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл.129 ал.2 вр. с ал.1 от НК и освободени от наказателна отговорност с прилагане на административно наказание по реда на чл.375 от НПК.

В съдебно производство РП-Каварна,редовно призована,не изпраща представител.

Обвиняемите Б.М.Н. и И.Д.Д. ,редовно призован се явяват лично и с упълномощения от тях защитник.Упълномощеният процесуален представител от името на своите доверители изразява съгласие с предложението на Районна прокуратура гр.Каварна за освобождаването им от наказателна отговорност.Пледира на двамата му подзащитни да бъде наложено наказание „глоба“ в посока на нейния минимум.

Съдът като се запозна със събраните по делото доказателства,приема за установено следното:

С договор за ремонт от 10.07.2015г. ЗК“***“ с.*** като инвеститор е възложил на „***“ООД гр.*** ,изпълнител да извърши ремонт на складове за селскостопанска продукция в стопанския двор на кооперацията.Управител на фирмата изпълнител бил обвиняемият И.Д.Д..На 30.09.2015г. цялата бригада, в която работели и двамата пострадали – свидетелите П.И. и Г.Г. били на работа в двора на кооперацията в с.***.Следвало да направят обшивка на склада за зърно.Същата сутрин ,както било обичайно „бригадир“ на обекта, лице което разпределяло задачите бил обвиняемият Б.Н..В тази връзка Н. възложил на двамата пострадали И. и Г. и те следвало да сглобят рамково подвижно скеле и да извършат обшивка с ламарина на склада.И. и Г. започнали да сглобяват скелето,като поставили две греди в двата му края всяка по 12 см./стоперни планки ,за да не се движи/.В хода на работата се наложила да преместват скелето три пъти.Третият път ,след като се качили пострадалите и материалите за работа на скелето, същото се наклонило и двамата паднали.В резултат на това краката на св. И. останали затиснати под скелето, а металната тръба паднала на краката на св.Г..   

Обвиняемият Б.М. бил назначен във фирмата като монтажист.Поради това,че на инкриминираната дата на инцидента техническият ръководител на фирмата отсъствал, по разпореждане на управителя обв.Д. бил определен обвиняемият Б.М. да изпълнява тази функция.В тази връзка следва да се приеме,че М. за този ден отговарял за безопасността на труда при изпълнение на трудовите задължения на работещите в бригадата- т.е. в задължението му влизали ежедневни инструктажи за безопасност и осигуряване на нормативно изискуемите условия за безопасни условия на труд.“Бригадир“ е дефинирано в допълнителните разпоредби на Наредба №2 от ВИЗБУТИСМР-т.8- бригадир е работещ,на който е възложено от строителя или от техническият ръководител да организира и ръководи трудовия процес при извършване на отделни или комплекс СМР от двама и повече работници, за които е специално инструктиран.По делото липсват доказателства за наличието на такъв специален инструктаж на Б.Н..

Пострадалите работили по трудов договор във фирма „****““ООД гр.*** като монтажисти.След инцидента  свидетелите Г.В.Г. и П.М.И. били изпратен в болницата, където се установило, съгласно заключението на вещото лице по назначените съдебно- медицински експертизи, че са получили следните увреждания:Г.В.Г.-счупване на лява петна кост,което е довело до трайно затрудняване движението на долен ляв крайник за период от около 3-4 месеца.

Пострадалият П.М.И. – счупване на двете петни кости на ляв и десен крак, което е довело до трайно затруднение движението на десен долен крайник и ляв долен крайник  за период от 3-4 месеца.

Работата, извършвана от пострадалите Г.В.Г. и П.М.И. по склад за зърно в ЗК“***“ с.*** е описана във фирмените протоколи и протоколите на Дирекция“ИТ“ и на НОИ за разследване на злополука като „монтаж на облицовъчна ламарина на стена“.Дейността „монтаж и/ или демонтаж“ е регламентирана в чл.2 ал.1т.3 от Наредба №2 МИЗБУТИСМР за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, която е нормативен акт, издаден на основание чл.276 от КТ.В тази насока извършваната от двамата пострадали работа представлява правнорегламентирана дейност, източник на повишена опасност.Осъществяването на самата конкретна  работа е било свързано както с действия на пряко изпълнение,така и с дейност от организационен, ръководен и контролен характер.Естеството на упражняваната от обвиняемите дейност сама по себе си е изисквала както отлично познаване на нормативните разпоредби, така също и съвестно прилагане и изпълнение на предвидените в тях задължения, изискващи осигуряване на нужните мерки за безопасност при осъществяване и ръководене на дейността.  

Извършена е проверка от Инспекцията по труда гр.***, както и назначена и изпълнена експертиза по безопасност на труда, които констатират допуснати нарушения на безопасността на труда.За извършената проверка е съставен протокол и са издадени предписания.

По делото са приложени наличните документи, уреждащи начина на сглобяване и обезопасяване на подвижно рамково скеле с височина 3м. при извършване на ремонт- Наредба № 2 МИЗБУТИСМР, Наредба №7 от МИЗБЕТРМИРО, паспорт на скеле рамково подвижно 900/2000мм, утвърдена от работодателя Инструкция за  безопасна експлоатация на скеле, която трябвало да служи за основа на инструктаж на работното място „монтажник“.Спазването на Наредбите за здравословни и безопасни условия на труд е задължително, на основание чл.276 от КТ.Спазването на указанията от Паспорта и Инструкцията за безопасна експлоатация на скеле са задължителни на основание чл.281 от КТ, след инструктаж във вр. с чл.92 ал.1 от Наредба №2 и чл.215н,ал.,2т.3,5 и 6 от Наредба №7.

Според заключението на вещите лица не е била спазена технологията за сглобяване и обезопасяване на подвижно рамково скеле, описана в „Паспорт на скеле рамково подвижно“ от производителя и „Инструкция за безопасна експлоатация на скеле“, утвърдена от работодателя.Скелето е монтирано и използвано без ограничителни опори- стабилизатори от комплекта на конструкцията му, върху наклонена повърхност.То не е било прието с акт от техническия ръководител на инкриминираната дата.Според свидетелските показания скелето се нивелирало на око, тъй като мястото където било поставено било неравно ,под наклон.

В хода на извършване на дейността си по договора са били допуснати множество нарушения на нормативните актове по безопасност на труда от страна на ползвателя- в случая това са дружеството – работодател и работещите на строителния обект.Конкретно нарушения са били допуснати от самите работници  Г.В.Г. и П.М.И., от работодателя, представляван от управителя на дружеството- обвиняемият И.Д.Д. и  от „бригадира“ обвиняемият Б.М.Н..Същите касаят  неизпълнението разпоредбите на -чл.89 от Наредба №2 МИЗБУТИСМР- не се допуска използване на скелета, платформи и люлки, когато не отговарят на изискванията на съпроводителната документация на производителя или на проекта или не са укрепени към сграда или съоръжението.Това правило е било нарушено от двамата пострадали и обвиняемият Б.Н..    

-чл.94 от Наредба №2 МИЗБУТИСМР- подвижното скеле не е било укрепено със стабилизатори срещу наклоняване и обръщане./ нарушено от двамата пострадали и обв.Б.Н./

-чл.55 от Наредба №2 МИЗБУТИСМР- злополучното скеле не е било обезопасено така,че да издържи действащите върху него хоризонтални натоварвания и да се предотврати случайното му задвижване.нарушено от двамата пострадали и обв.Б.Н./

-в тази насока е и нормата на чл.24а от МИЗБУТРМИРО./нарушено от двамата пострадали,обвиняемите Б.Н. и И.Д./   

- чл.27 от Наредба №2 МИЗБУТИСМР- обв. Б.Н. ,като „бригадир“ е нарушил произтичащите от тази норма негови задължения.

-чл.64 и чл.95 от Наредба №2 МИЗБУТИСМР и чл.215л от МИЗБУТРМИРО са били нарушени от двамата  пострадали и двамата обвиняеми с оглед безопасно използване на скелето в хода на работа.

-чл.33 и 34 ал.1 от ЗБУТ – нарушени от двамата  пострадали и Б.Н.- относно безопасността при работа и спазване на инструкциите за конкретната работа.

        Работодателят е строител по смисъла на параграф 1т.2 от допълнителните разпоредби на Наредба №2  МИЗБУТИСМР.В това си качество обв.И.Д. не е изпълнил изискването на чл.16т.5 от Наредба №2 МИЗБУТИСМР- строителят… организира вътрешна система за проверка,контрол и оценка на състоянието на безопасността и здравето на работещите.

Видно от Справката за съдимост, е че обвиняемите Б.Н. и И.Д. не са осъждани.Двамата обвиняеми са с добри характеристични данни.

При така описаната фактическа обстановка се налага извода,че обвиняемия  И.Д.Д. ЕГН ********** от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.134 ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл.129 ал.2 вр. с ал.1 от НК за това,че на 30.09.2015г. в с.***,общ.Шабла като работодател-управител на „****““ООД гр.*** и строител/параграф 1 т.2 от Допълнителните разпоредби на Наредба № 2 за МИЗБУТИСМР,вж чл.163 ЗУТ/,причинил средна телесна повреда на повече от едно лице-Г.В.Г.-изразяващо се в затруднено движение на долен ляв крайник за период от четири месеца и на П.М.И.-изразяващо се в трайно затруднено движение на десен и ляв долни крайници за период от четири месеца,двамата от гр.*** поради немарливо изпълнение на задължението си във връзка  с осъществяване на ремонтни дейности с използване на подвижно рамково скеле-правно регламентирана дейност,източник на повишена опасност,изразяващо се в

-Неспазване технологията за сглобяване и обезопасяване на подвижно рамково скеле,описана в „Паспорт на скеле,“рамково,подвижно“ от производителя и „Инструкция за безопасна експлоатация на скеле“,утвърдена от работодателя.

-Несъобразяване с изискванията на Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване-чл.16 т.5 от Наредба № 2,чл.24а ал.1 и 2 от Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здрпавословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи-чл.89 ал.1 б.“а“ от Наредба № 2 за МИЗБУТИСМР,чл.95 от Наредба № 2,чл.64 от Наредба № 2 от  МИЗБУТИСМР,чл.24а от Наредба № 7 МИЗБУТРМИРО,чл.215л от Наредба № 7 от МИЗБУТРМИРО и Наредба № 5/11.05.1999г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска-чл.3 т.1,2 и 7 и чл.12.

При така описаната фактическа обстановка се налага извода,че обвиняемия  Б.М.Н. ЕГН ********** от обективна и субективна страна е осъществил състава на престъпление по чл.134 ал.3 вр. с ал.1 вр. с чл.129 ал.2 вр. с ал.1 от НК за това,че на 30.09.2015г. в с.***,общ.Шабла като „Бригадир“ в „****““ООД гр.***,причинил средна телесна повреда на повече от едно лице-Г.В.Г.-изразяващо се в затруднено движение на долен ляв крайник за период от четири месеца и на П.М.И.-изразяващо се в трайно затруднено движение на десен и ляв долни крайници за период от четири месеца,двамата от гр.*** поради немарливо изпълнение на задължението си във връзка  с осъществяване на ремонтни дейности с използване на подвижно рамково скеле-правно регламентирана дейност,източник на повишена опасност,изразяващо се в

-Неспазване технологията за сглобяване и обезопасяване на подвижно рамково скеле,описана в „Паспорт на скеле,“рамково,подвижно“ от производителя и „Инструкция за безопасна експлоатация на скеле“,утвърдена от работодателя.

-Несъобразяване с изискванията на Наредба № 7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работно оборудване-чл.24а ал.1 и 2 от Наредба № 2/22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи-чл.27 от Наредба № 2,чл.64 от Наредба № 2,чл.89 ал.1 б.“а“ от Наредба № 2 за МИЗБУТИСМР,чл.94 ал.1 от Наредба № 2 за  МИЗБУТИСМР,чл.95 от Наредба № 2,чл.55 от Наредба № 2 за  МИЗБУТИСМР,чл.24а за Наредба № 7 МИЗБУТРМИРО,чл.215л от Наредба № 7 за МИЗБУТРМИРО.

Обвиняемият И.Д.Д. е субект на престъплението,тъй като се явява работодател на пострадалите Г.В.Г. и П.М.И.,на обекта-склад за зърно в ЗК“***“ с.***,където са работили пострадалите.По смисъла на & 1 от допълнителните разпоредби,т.10 на Наредба № 2“Работодател“ е всяко физическо лице,юридическо лице или негово поделение,което самостоятелно наема работещи по трудово правоотношение,както и всеки който възлага работа и носи цялата отговорност за организационно и икономически обособено образование/предприятие,учреждение,организация,кооперация,стопанство,заведение,домакинство,дружество и др./

Обвиняемият Б.М.Н. е субект на престъплението,тъй като се явява „Бригадир“.На инкриминираната дата на инцидента техническият ръководител на фирмата отсъствал, по разпореждане на управителя обв.Д. бил определен обвиняемият Б.М. да изпълнява тази функция.В тази връзка следва да се приеме,че М. за този ден отговарял за безопасността на труда при изпълнение на трудовите задължения на работещите в бригадата- т.е. в задължението му влизали ежедневни инструктажи за безопасност и осигуряване на нормативно изискуемите условия за безопасни условия на труд.“Бригадир“ е дефинирано в допълнителните разпоредби на Наредба №2 от ВИЗБУТИСМР-т.8- бригадир е работещ,на който е възложено от строителя или от техническият ръководител да организира и ръководи трудовия процес при извършване на отделни или комплекс СМР от двама и повече работници, за които е специално инструктиран.По делото липсват доказателства за наличието на такъв специален инструктаж на Б.Н..

Пострадалите  Г.В.Г. и П.М.И. от друга страна имат качеството на работещ: Съгласно & 1,т.11 от Наредбата „Работещ“ е лицето определено в допълнителните разпоредби на Наредба № 7 от 1999г. за минималните изисквания за безопасни и здравословни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване. Работата, извършвана от пострадалите Г.В.Г. и П.М.И. по склад за зърно в ЗК“***“ с.*** е описана във фирмените протоколи и протоколите на Дирекция“ИТ“ и на НОИ за разследване на злополука като „монтаж на облицовъчна ламарина на стена“.Дейността „монтаж и/ или демонтаж“ е регламентирана в чл.2 ал.1т.3 от Наредба №2 МИЗБУТИСМР за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на СМР, която е нормативен акт, издаден на основание чл.276 от КТ.В тази насока извършваната от двамата пострадали работа представлява правнорегламентирана дейност, източник на повишена опасност.Осъществяването на самата конкретна  работа е било свързано както с действия на пряко изпълнение,така и с дейност от организационен, ръководен и контролен характер.Естеството на упражняваната от обвиняемите дейност сама по себе си е изисквала както отлично познаване на нормативните разпоредби, така също и съвестно прилагане и изпълнение на предвидените в тях задължения, изискващи осигуряване на нужните мерки за безопасност при осъществяване и ръководене на дейността.  

Извършена е проверка от Инспекцията по труда гр.***, както и назначена и изпълнена експертиза по безопасност на труда, които констатират допуснати нарушения на безопасността на труда.За извършената проверка е съставен протокол и са издадени предписания.

        Съгласно заключението на вещото лице причинените телесни повреди на пострадалите Г.Г. и П.И. и допуснатото неизпълнение на професионалните задължения на конкретните лица- служители на фирма „****““ООД гр.*** са в причинна връзка помежду си .Допуснатите нарушения ,които са допринесли да получените увреждания са от страна на самите пострадали, и от страна на двамата обвиняеми.

Деянието е извършено по непредпазливост като форма на вината.Конкретно „немарливото изпълнение на правно-регламентирана дейност“ представлява втората хипотезая на чл.11 ал.3 от НК,а именно деецът е предвиждал настъпването на обществено-опасните последици,но е мислил да ги предотврати.

Обвиняемия И. Д.Д. бидейки работодател и обвиняемия Б.М.Н.,изпълняващ длъжността „бригадир“ на инкриминираната дата са имали ясното съзнание,че не са осигурили необходимите условия за безопасност на труда,особено при работа на височина.В тази връзка съгласно  & 1,т.21 от Наредба № 2 „На височина“ и „от височина“ е височина,по-голяма от 1,5 метра мерено от пода или терена.

По делото са приложени наличните документи, уреждащи начина на сглобяване и обезопасяване на подвижно рамково скеле с височина 3м. при извършване на ремонт- Наредба № 2 МИЗБУТИСМР, Наредба №7 от МИЗБЕТРМИРО, паспорт на скеле рамково подвижно 900/2000мм, утвърдена от работодателя Инструкция за  безопасна експлоатация на скеле, която трябвало да служи за основа на инструктаж на работното място „монтажник“.Спазването на Наредбите за здравословни и безопасни условия на труд е задължително, на основание чл.276 от КТ.Спазването на указанията от Паспорта и Инструкцията за безопасна експлоатация на скеле са задължителни на основание чл.281 от КТ, след инструктаж във вр. с чл.92 ал.1 от Наредба №2 и чл.215н,ал.,2т.3,5 и 6 от Наредба №7.

Според заключението на вещите лица не е била спазена технологията за сглобяване и обезопасяване на подвижно рамково скеле, описана в „Паспорт на скеле рамково подвижно“ от производителя и „Инструкция за безопасна експлоатация на скеле“, утвърдена от работодателя.Скелето е монтирано и използвано без ограничителни опори- стабилизатори от комплекта на конструкцията му, върху наклонена повърхност.То не е било прието с акт от техническия ръководител на инкриминираната дата.Според свидетелските показания скелето се нивелирало на око, тъй като мястото където било поставено било неравно ,под наклон.

Обвинението се доказва по безспорен начин от събраните писмени и гласни доказатгелства-обяснения на обвиняемите,показанията на свнидетелите Р. И. Д.,Г.В.Г.,П.М.И.,А.Р.А.,А.Н.П.,Протокол № 17 от НОИ от 29.10.2015г. за резултатите от извършеното разследване на злополуката,станала на 30.09.2015г.,,Протокол за доброволно предаване,копие на страници от книга за инструктаж,протокол за извършена проверка ,Експертиза по безопасност на труда,копие на медицинска документация/епикриза,етапна епикриза/,съдебно-медицински експертизи, приложените по делото  налични документи, уреждащи начина на сглобяване и обезопасяване на подвижно рамково скеле с височина 3м. при извършване на ремонт- Наредба № 2 МИЗБУТИСМР, Наредба №7 от МИЗБЕТРМИРО, паспорт на скеле рамково подвижно 900/2000мм, утвърдена от работодателя Инструкция за  безопасна експлоатация на скеле, която трябвало да служи за основа на инструктаж на работното място „монтажник“,характеристики,справки за съдимост.

С оглед установената фактическа обстановка,съдът намира,че са налице кумулативните предпоставки за освобождаване на обвиняемите И.Д.Д. и  Б.М.Н. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК,тъй като: 1/ За извършеното от обвиняемите престъпление е предвидено наказание до пет години „лишаване от свобода”.Деянието е извършено по непредпазливост;2/ обвиняемите не са осъждани за престъпление от общ характер и не са били освобождавани от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ,раздел ІV от НК и 3/ от престъплението не са констатирани материални щети.

При определяне и индивидуализация на наказанието „глоба“ следва да се вземат предвид смекчаващите вината обстоятелства-положителни характеристични данни,чистото съдебно минало.Отегчаващи обстоятелства не се откриват.Причините за извършване на престъплението са незачитане на установените правила за безопасност на труда.

Като взе предвид посочените горе обстоятелства,съдът определи наказанието „глоба” в минималния по чл.78а ал.1 от НК размер-1000 лева,за всеки един от обвиняемите.

Съдът прие,че този размер е достатъчен за реализиране на наказателната превенция спрямо него,като в същото време ще действа възпиращо по отношение на обвиняемия срещу извършване на нови подобни прояви за в бъдеще.

Водим от изложеното,съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: