Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№…………

гр.Каварна, 20.12.2016.

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

Каварненски районен съд в открито съдебно заседание на осемнадесети ноември през две хиляди и тринадесета година в състав:

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш. с участието на прокурор при КРП БОНКА КОСТАДИНОВА-БЕЛЧЕВА, след като разгледа докладваното от съдията ЧНД №353 по описа за 2016г. и за да се произнесе взе предвид следното:

 

         Производството е по чл.155 от Закона за здправето, образувано по отношение на Л. И.М. с  ЕГН ********** ***.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

         С оглед на гореизложеното може да се обоснове категоричния извод, че е болестно променено мисленето на М. до степен да не може да си дава сметка за евентуално извършено деяние/за неговото значение/, а болестно променената и воля и пречи да се въздържа от извършването на различни действия. Персистиращата психотичност към времето на изследването, пълната некритичност както към заболяването, така и към извършеното, обуславят необходимостта от прилагане на принудителни медицински мерки.

         Поради активно протичащия болестен процес и необходимостта от медицинско наблюдение, поддържащо лечение и адекватна намеса за овладяване на състоянието на освидетелствуваната, при липса на подкрепяща среда в общността съдът намира, че следва да бъде приложено принудително лекуване в ДПБ Карвуна за срок от три месеца.

         Така мотивиран Каварненският Районен съд на основание чл.155 от Закона за здравето

 

Р  Е  Ш  И  :

 

         НАСТАНЯВА НА ПРИНУДИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ в Държавна психиатрична болница с.Карвуна, обл.Добрич, Л.И.М. с  ЕГН ********** ***  за срок от 3/три/месеца, при стационарна форма на лечение.

На основание чл.162 ал.3 от Закона за здравето да бъде уведомена Община Балчик, която следва да определи лице, което да изразява информирано съгласие за лечението на Л.М..

         Решението подлежи на обжалване  може да се обжалва или протестира в 7/седем/дневен срок от съобщението до страните, пред Добрички окръжен съд.

Препис от решенето да се изпрати на служебния защитник на лицето чието настаняване се иска адв.Г.Г. ***, Държавна психиатрична болница с.Карвуна, Община Балчик и РП-Каварна.

        

 

                                                        РАЙОНЕН СЪДИЯ:…………………...