Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                  

                                    гр. Каварна 13.04.2017г.

                                    В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на тринадесети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО Г.

 

при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 357 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „Д.П.“ЕООД с ЕИК: *** с управител Д.П.В. ЕГН **********, седалище и адрес на управление с.***,общ.Каварна,обл.Добрич улица „***“ № 23 против Наказателно постановление № В-0042621/05.10.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.209 за нарушение на  чл.114 т.3 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева.

Жалбоподателят „Д.П.“ЕООД с ЕИК: *** с управител Д.П.В. ЕГН **********,седалище и адрес ***,моли да бъде отменено Наказателно постановление № В-0042621/05.10.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати нарушения на процесуалния и материалния закон.

В съдебно заседание жалбоподателя,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата на сочените в нея основания.

За  ответника по жалбата не се явява представител.При депозиране на административнонаказателната преписка по издаване на атакуваното НП пред Районен съд гр.Каварна,АНО изразява писмено становище,че жалбата е неоснователна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

При направена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 10.08.2016г.в обект ресторант „***“ с.***,общ.Каварна улица „***“ 23 е установено,че „Д.П.“ЕООД извършва ресторантьорска дейност в ресторант „***“,находящ се в с.***,общ.Каварна улица „***“ № 23.

При проверката в обекта,извършена от длъжностните лица на КЗП на 10.08.2016г. е установено,че търговецът извършва дейност и обслужва клиенти.Обекта е с утвърдена категория две звезди,съгласно удостоверение № 268/15.08.2011г.,издадено от Община Каварна за ресторант „***“.При проверката от служителите на КЗП е констатирано,че търговецът не е изпълнил административното си мзадължение,съгласно изискванията на чл.114 т.3 от Закона за туризма да постави в близост до входа на туристическия обект табелата която е част от категорийната символика,включваща удостоверение и табела издадена от категоризиращия орган.При проверката в обекта е установено,че липсва табела с две звезди,част от категорийната символика за ресторант „***“ с.***.Търговецът извършва ресторантьорска дейност в сезонна открита търговска зала,разполагаща със 120 седящи места и изграден бар-зареден с напитки  и оборудван с техника.Удостоверението за категоризация е поставено в близост до входа за кухненски блок.При цялостната инспекция и на двете зали и на документалната проверка с ППД 073465/12.08.2016г. не е установено от служителите на КЗП извършващи проверката в ресторант „***“ наличие на табелата-ресторант две звезди.

На 14.08.2015г. длъжностното лице Е.Н.Д. е съставила АУАН № К-0042621,в който актосъставителя е посочил,че търговецът „Д.П.“ЕООД   не е изпълнил административното си мзадължение,съгласно изискванията на чл.114 т.3 от Закона за туризма да постави в близост до входа на туристическия обект табелата която е част от категорийната символика,включваща удостоверение и табела издадена от категоризиращия орган.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на „Д.П.“ЕООД с ЕИК: *** с управител Д.П.В. ЕГН **********,седалище и адрес *** на основание чл.209 за нарушение на  чл.114 т.3 от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетелите Е.Н.Д.-актосъставител,която поддържа констатациите отразени в АУАН,както и от показанията на Н.В.А.,която е участвала в извършената проверка на 10.08.2016г. на ресторант „***“ в с.****,общ.Каварна.И двете свидетелки са категорични в показанията си,че към момента на проверката е установено,че липсва табелата,която е част от категорийната символика,.При поискване от страна на извършващите проверката в обекта служители на КЗП не им е била представена тази табела.Установено е нарушение на чл.114 т.3 от Закона за туризма,тъй като на насрочената документална проверка,видно от показанията на актосъставителя Е.Д.,търговецът не представил категорийната табела,която се поставя на вино място,като в закона е записано,близо до входа на обекта.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията,визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност,в предвидената от закона форма,при спазване на материалноправните и процесуалноправни разпоредби и е съобразено с целта на закона.Настоящия съдебен състав не споделя становището на процесуалния представител на въззивника относно липса на материална компетентност на органите на Комисията за защита на потребителите да установят нарушения във връзка с категоризацията,както и да издават наксазателни постановления.В Закона за туризма съществуват нормите на чл.175 и чл.232.Тези два правни текста определят кои са контролните органи имащи право да установяват административни нарушения по този закон,както и кои са административните органи,на които са възложени функциите по административното наказване,на извършителите на констатираните нарушения.Видно от изброяването в посочените текстове,няма никакво съмнение,че органите на КЗП имат обща и неограничена компетентност да установяват административните нарушения на изискванията на ЗТ и подзаконовите актове по прилагането му,както и да издават наказателни постановления срещу извършителите им.Изразът „последващ контрол“ съдържащ се в текста на чл.177 ал.1 от ЗТ е употребен от законодателя за да разграничи,за да подчертае разликата между контрола извършван от категоризиращия орган и то най-вече в процеса на самата категоризация и контрола който има право да извършва КЗП.Нещо повече в чл.177 ал.1 т.2 от ЗТ изрично е предвидено,че органите на комисията осъществяват контрол за спазване изискванията на закона за категоризация на туристическите обекти по чл.3 ал.2,т1-3.Така очертаното правомощие несъмнено  включва правото на тези органи да контролират както наличието на категоризация въобще,така и съответствието на туристическите обекти с определената им категоризация.Действително контрола ,последващ процедурата по категоризирането на туристическия обект е в правомощията,както на КЗП,така и на кметовете на общините.Компетентността на Председателя на КЗП да издава наказателни постановления не подлежи на никакво съмнение,тя е регламентирана,както в административнонаказателните разпоредби на ЗТ/чл.232 ал.2/,така и в общите разпоредби за контрол по спазването на закона/чл.175 ал.2/.От своя страна  Председателят на КЗП е оправомощил  Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите да издава наказателни постановления за нарушения по ЗТ със Заповед № 288/22.04.2015г..Изводът е,че наказателното постановление е издадено от компетентен орган,в рамките на неговите правомощия и обратния извод на процесуалния представител на въззивника е неправилен.

Съдът констатира,че датата и мястото нарушението са точно и ясно описани,както в акта,така и в наказателното постановление,с което са спазени изискванията на чл.42 т.3,респективно чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.Фактическото обвинение,съответно описанието на нарушението и обстоятелствата на извършването му,достатъчно подробно са изложени в АУАН и НП,по който начин е дадена възможност на дружеството-жалбоподател да упражни правото си на защита в пълен обем.Недвусмислено е посочена правната квалификация на деянието по чл.209  във  връзка с чл.114 т.3 от Закона за туризма,която напълно кореспондира на фактическото обвинение.

От обективна страна безспорно се установи,че въззивникът „Д.П.“ЕООД извършва ресторантьорска дейност в ресторант „***“,находящ се в с.***,общ.Каварна улица „***“ № 23. Обекта е с утвърдена категория две звезди,съгласно удостоверение № 268/15.08.2011г.,издадено от Община Каварна за ресторант „***“. Съгласно чл.114 т.3 от ЗТ лицата извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристическите обекти по чл.3 ал.2 т.1,2 и 3 са длъжни да: да поставят в близост до входа на туристическия обект табелата по чл.132 ал.1.Цитирания законов текст гласи следното:“На категоризираните места за настаняване и прилежащите към тях заведения за хранене и развлечения….се издава категорийна символика в зависимост от техния вид и категория,включваща удостоверение и табела,които се  поставят на видно място в обекта“.При проверката от служителите на КЗП е констатирано,че търговецът не е изпълнил административното си задължение,съгласно изискванията на чл.114 т.3 от Закона за туризма да постави в близост до входа на туристическия обект табелата която е част от категорийната символика,включваща удостоверение и табела издадена от категоризиращия орган.При проверката в обекта е установено,че липсва табела с две звезди,част от категорийната символика за ресторант „***“ с.***.Търговецът извършва ресторантьорска дейност в сезонна открита търговска зала,разполагаща със 120 седящи места и изграден бар-зареден с напитки  и оборудван с техника.При цялостната инспекция и на двете зали и на документалната проверка с ППД 073465/12.08.2016г. не е установено от служителите на КЗП извършващи проверката в ресторант „***“ наличие на табелата-ресторант две звезди.

С оглед на гореизложеното съдът намира,че описаното в АУАН и НП деяние съдържа всички обективни и субективни признаци на административно нарушение,което нарушение е извършено от жалбоподателя,поради което и правилно е била ангажирана административнонаказателната отговорност спрямо него.

Според съда не са налице и предпоставките за приложение на чл.28 от ЗАНН.Предвид факта,че нарушения от подобен вид засягат интересите на огромен брой потребители,доколкото информираността им е от особено значение за тях,съдът намира,че формират сравнително висока обществена опасност,поради което не може да бъдат приравнени към маловажните случаи,респективно правилно в случая е ангажирана административнонаказателната отговорност,още повече,че конкретния случай по нищо не се различава от обичайните такива,именно за които законодателят е предвидил да се налага санкция.

Що се отнася до размера на наложената с наказателното постановление на основание чл.209 от Закона за туризма имуществена санкция от 500/петстотин/ лева,може да се  посочи,че същата е определена правилно и законосъобразно.Така индивидуализирана в самия законов минимум/по закон наказанието за едноличните търговци и юридическите лица е имуществена санкция в размер от 500лв. до 1000лв./ санкцията се явява съобразена с тежестта на нарушението,наличните смекчаващи обстоятелства,както и факта,че нарушението се явява първо по рода си за субекта.Съдът счита,че определено в самия специален минимум на закона,административното наказание се явява съобразено и с целите,очертани от законодателя в разпоредбата на чл.12 от ЗАНН,а именно-да се предупреди и превъзпита нарушителят към спазване на установения правен ред и се въздейства възпитателно и предупредително върху останалите граждани.При тези обстоятелства,съдът намира,че наложената имуществена санкция на търговското дружество се явява законосъобразна по вид и размер.

С оглед горните съображения съдът счита,че наказателното постановление следва да се потвърди,като правилно и законосъобразно.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                         Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № В-0042621/05.10.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен,Търговище, Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на „Д.П.“ЕООД с ЕИК: *** с управител Д.П.В. ЕГН **********,седалище и адрес ***  на  основание  чл.209 за нарушение на  чл.114 т.3 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 500/петстотин/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: