Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                    

                                 гр. Каварна 13.04.2017г.

                                 В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на тринадесети март две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО Г.

         при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 363 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

                   Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Образувано е по жалба на „Д.П.“ЕООД с ЕИК: *** с управител Д.П.В. ЕГН **********,седалище и адрес *** против Наказателно постановление № В-036996/03.10.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен, Търговище, Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на основание чл.214 за нарушение на  чл.132 ал.1 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 1000/хиляда/ лева.

Жалбоподателят „Д.П.“ЕООД с ЕИК: *** с управител Д.П.В. ЕГН **********,седалище и адрес ***,моли да бъде отменено Наказателно постановление № В-036996/03.10.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати нарушения на процесуалния и материалния закон.В жалбата се излага,че в АУАН и атакуваното от въззивника НП единствено е упоменато липсата на удостоверение,а предвидената в чл.214 от ЗТ санкция се налага за липса на категорийна символика в нейната съвкупност.Освен това въззивника оспорва материалната компетентност на органа издал атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание жалбоподателя,чрез процесуалния си представител поддържа жалбата на сочените в нея основания.

За  ответника по жалбата не се явява представител.При депозиране на административнонаказателната преписка по издаване на атакуваното НП пред Районен съд гр.Каварна,АНО изразява писмено становище,че жалбата е неоснователна.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства,обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

При направена проверка от служители на РД при Комисия за защита на потребителите/КЗП/ на 10.08.2016г. в обект –семеен хотел „***“ находящ се в с.Българево,общ.Каварна улица „***/*** е установено,че „Д.П.“ЕООД извършва туристическа дейност хотелиерство в семеен хотел „***“ находящ се в с.Българево,общ.Каварна улица „***/***“.Към обекта има прилежащо едно заведение за хранене и развлечение-ресторант „***“.От длъжностните лица извършващи проверката е установено,че няма поставено на видно място и при поискване не се представя удостоверение за утвърдена категория № 267/15.08.2011г.-две звезди издадено от категоризиращ орган-Община Каварна за вид и наименование на обекта: семеен хотел „***“ с капацитет 10 стаи/20 легла,собственик Д.П.В.,наемател: „Д.П.“ ЕООД.

Извършен е щателен оглед на ресторант „***“,който заема първия етаж от масивна постройка,както е извършен оглед на втория етаж където е хотелската част,а също и на места за настаняване прилежащи към семеен хотел „***“-едноетажна постройка.

Удостоверението за утвърдена категория е донесено в хода на проверката,извадено от шкаф след дълго търсене от служителите в обекта от ресторант „***“.

При проверката от служителите на КЗП е констатирано,че търговецът „Д.  П.“ЕООД  не е изпълнил административното си задължение  да постави на видно място в обекта удостоверението част от категорийната символика,с което е нарушил разпоредбите на чл.132 ал.1 от Закона за туризма.

На 12.08.2016г. длъжностното лице  Х.М.Х.  е съставила АУАН № К-036996,в който актосъставителя е посочил,че търговецът „Д.П.“ЕООД   не е изпълнил административното си задължение, да постави на видно място в обекта удостоверението част от категорийната символика,с което е нарушил разпоредбите на чл.132 ал.1 от Закона за туризма.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на „Д.П.“ЕООД с ЕИК: *** с управител Д.П.В. ЕГН **********,седалище и адрес *** на основание чл.214 за нарушение на  чл.132  ал.1 от Закона за туризма е наложена имуществена санкция в размер на 1000/хиляда/ лева.

Описаната по-горе фактическа обстановка се установява от показанията на свидетеля Х.М.Х.-актосъставител и свидетеля Ц.И.Х.-свидетел по акта и при установяване на нарушението,като и двете свидетелки са присъствували по време на проверката извършена на 10.08.2015г. в обект –семеен хотел „***“ находящ се в с.Българево,общ.Каварна улица „***/***.Описаната по-горе фактическа обстановка се установява и от приложените към административнонаказателната преписка КП №К-0232776/10.08.2016г.;ППД 2016 № Н-0094433/12.08.2016г. и АУАН 2016 № К-036996/12.08.2016г.В хода на проверката,видно от показанията на свидетелите Х.М.Х. и Ц.И.Х. се установява,че  не е  поставено на видно място и при поискване не се представя удостоверение за утвърдена категория № 267/15.08.2011г.-две звезди издадено от категоризиращ орган-Община Каварна за вид и наименование на обекта: семеен хотел „***“ с капацитет 10 стаи/20 легла,собственик Д.П.В.,наемател: „Д.П.“ ЕООД.Извършен е щателен оглед на ресторант „***“,който заема първия етаж от масивна постройка,както е извършен оглед на втория етаж където е хотелската част,а също и на места за настаняване прилежащи към семеен хотел „***“-едноетажна постройка.Удостоверението за утвърдена категория е донесено в хода на проверката,извадено от шкаф след дълго търсене от служителите в обекта от ресторант „***“.

От показанията на от показанията на свидетелите Х.М.Х. и Ц.И.Х. се установява,че  нарушението е извършено по време на проверката на 10.08.2016г.,а АУАН е връчен на Д.П.В. в качеството му на управител на „Д.П.“ЕООД на 12.08.2016г. и не е направено възражение в законовия срок.

При така установената фактическа обстановка съдът намира следното от правна страна:

При съставяне на АУАН и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията,визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН.

Актът е съставен от компетентно лице и в същия е дадена правна квалификация на установеното нарушение.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган в кръга на неговата компетентност,в предвидената от закона форма,при спазване на материалноправните и процесуалноправни разпоредби и е съобразено с целта на закона.

С обжалваното постановление отговорността на дружеството е ангажирана  за нарушение на чл.132 от Закона за туризма,съгласно която разпоредба удостоверението за категоризация и табелата,включващи категорийната символика,се поставят на видно място в обекта.Безспорно установено е от събраните по делото писмени и гласни доказателства,че на проверяваната дата в стопанисвания от санкционираното дружество обект –семеен хотел „***“ находящ се в с.Българево,общ.Каварна улица „***/*** не е поставено на видно място  и при поискване не се представя удостоверение за утвърдена категория № 267/15.08.2011г.-две звезди издадено от категоризиращ орган-Община Каварна за вид и наименование на обекта: семеен хотел „***“ с капацитет 10 стаи/20 легла,собственик Д.П.В.,наемател: „Д.П.“ ЕООД,което представлява нарушение на разпоредбата на чл.132 ал.1 от Закона за туризма.Нарушението правилно е санкционирано на основание разпоредбата на чл.214 от ЗТ предвиждаща административно наказване за всеки,който не поставя временно удостоверение за открита процедура по категоризиране или категорийната символика за туристически обект по чл.3 ал.2 т.2 от ЗТ на видно място в,съответно на територията на обекта.Този извод не се променя от установения факт,че Удостоверението за утвърдена категория № 267/15.08.2011г.-две звезди издадено от категоризиращ орган-Община Каварна за вид и наименование на обекта: семеен хотел „***“ с капацитет 10 стаи/20 легла,собственик Д.П.В.,наемател: „Д.П.“ ЕООД е донесено в хода на проверката,извадено от шкаф след дълго търсене от служителите в обекта от ресторант „***“.В тази насока настоящия съдебен състав кредитира показанията на свидетеля Х.М.Х. относно правнорелевантен за изхода на делото факт-къде се е намирало  Удостоверение за утвърдена категория № 267/15.08.2011г.-две звезди издадено от категоризиращ орган-Община Каварна за вид и наименование на обекта: семеен хотел „***“ с капацитет 10 стаи/20 легла,собственик Д.П.В.,наемател: „Д.П.“ ЕООД към момента на проверката извършена на 10.08.2016г. в туристическия обект:“…Започнах да пиша протокола и когато привършвах да пиша протокола,някой от служителите в обекта,донесоха удостоверението…Бяха го намерили в някакъв шкаф,където било поставено удостоверението“. От доказателствата по делото е видно,че на дата 15.08.2011г.  е издадено от Община Каварна Удостоверение  с № 267 за утвърдена категория две звезди за вид и наименование на обекта: семеен хотел „***“ с капацитет 10 стаи/20 легла,собственик Д.П.В.,наемател: „Д.П.“ ЕООД.

По своята същност и насока показанията на актосъставителя Х.М.Х. и свидетеля по акта Ц.И.Х. съдът намира за логични,последователни,обективни и непредубедени,поради което ги кредитира изцяло и безрезервно.Впрочем същите намират опора и в представените писмени доказателства по делото КП №К-0232776/10.08.2016г.;ППД 2016 № Н-0094433/12.08.2016г. и АУАН 2016 № К-036996/12.08.2016г. от които е видно,че в действителност търговецът  „Д.  П.“ЕООД  не е изпълнил административното си задължение  да постави на видно място в обекта удостоверението част от категорийната символика въпреки,че е имал надлежно издадено удостоверение за утвърдена категория № 267/15.08.2011г.-две звезди издадено от категоризиращ орган-Община Каварна за вид и наименование на обекта: семеен хотел „***“ с капацитет 10 стаи/20 легла,собственик Д.П.В.,наемател: „Д.П.“ ЕООД.

Касае се за така наречената безвиновна отговорност,при която е привлечена отговорността на търговското дружество като ЮЛ за неизпълнение на задължението по чл.132 ал.1 от Закона за туризма.В този смисъл,след като е извършвал дейност в посочения обект,за него е било налице задължението по чл.132 ал.1 от Закона за туризма,като дружеството е било длъжно да приведе обекта в съответствие с правилата относно категоризирането.

Действително категорийната символика включва два елемента-удостоверение и табела.В процесния случай непоставянето на видно място в обекта на удостоверението за категоризация,като част от категорийната смиволика е достатъчно основание за ангажиране административнонаказателната отговорност на търговеца „Д.П.“ ЕООД“ извършващ туристическа дейност хотелиерство в семеен хотел „***“ находящ се в с.Българево,общ.Каварна улица „***/***“ на основание чл.214 от ЗТ,за нарушение на разпоредбата на чл.132 ал.1 от ЗТ.

Съдът намира за необходимо да коментира и преценката на наказващия орган относно това,че в случая не са налице смекчаващи обстоятелства,които да налагат да се приеме,че е налице „маловажен случай“ на нарушение по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

Настоящия съдебен състав преценява като необоснован извода на АНО,че липсва основание деянието да се счита като такова с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с другите нарушения от същия вид.

Действително деецът е извършил нарушение,което обаче се отличава от обичайните хипотези на нарушения от същия вид с по-ниската си степен на обществена опасност на бездействието.Налице е хипотезата на чл.28 от ЗАНН за освобождаване от административнонаказателна отговорност.В чл.28 от ЗАНН е предвидено,че за маловажни случаи на административни нарушения наказващият орган може да не наложи наказание,като предупреди нарушителя,устно или писмено,че при повторно извършване на нарушение ще му бъде наложено административно наказание.Съгласно Тълкувателно решение № 1 от 12.12.2007г. на ВКС,преценката на административния орган за маловажност на случая е по законосъобразност и тя подлежи на съдебен контрол.Когато съдът констатира,че предпоставките на чл.28 от ЗАНН са налице,но наказващият орган не го е приложил,той следва да отмени наказателното постановление,поради издаването му в противоречие със закона.За да се прецени дали един случай е маловажен,по силата на препращащата разпоредба на чл.11 от ЗАНН,следва да се приложи разпоредбата на чл.9 ал.2 от НК.В ЗАНН не е предвиден критерий за маловажен случай на административно нарушение,като следва да се изхожда от цялата съвкупност на смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства на конкретното деяние,стойността на вредата,кръга на засегнатите интереси,времетраенето на нарушението,значимостта на конкретно увредените обществени отношения.Преценката за „маловажност“ на нарушението подлежи на съдебен контрол,тъй като е свързана с правилното приложение на материалния закон и е в правомощията на съда при извършване на служебна проверка на обжалваното НП.

Настоящия съдебен състав прецени,че конкретното нарушение е формално и се осъществява чрез бездействие.Маловажен случай на административно нарушение е този,при който извършеното нарушение,с оглед липсата или незначителните вредни последици,или с оглед на други обстоятелства,представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административни нарушения от съответния вид.Този критерий на преценка се прилага за всички нарушения,когато трябва да се реши въпросът дали случаят е маловажен или не.Необходимо е да се извърши съвкупна преценка на всички обстоятелства,характеризиращи обществената опасност на деянието и дееца,наличните смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства ,вредните последици и др.След като нарушението е извършено за първи път-доказателства за този факт се съдържат в атакуваното наказателно постановление,категорийната символика е била в обекта,а не извън него,приложение следва да намери разпоредбата на чл.93 т.9 от НК,във връзка с чл.28 от ЗАНН.По идентичен казус Административен съд гр.Добрич с Решение № 498/28.12.2016г. по кас. адм.дело № 522/2016г.отменя Решение № 83/12.08.2016г. постановено по НАХД № 83/2016г. по описа на КРС,като приема,че е налице хипотезата на чл.28 от ЗАНН за освобождаване от административнонаказателна отговорност. Няма спор,че са нарушени правно защитени обществени отношения,но в случая тяхното засягане не е значително,което не може да обуслови такава тежка санкция.Налагането и би изиграло в случая отрицателно въздействие върху личността на нарушителя,вместо да осъществи целите на административното наказание предвидени в закона.Неприлагането на чл.28 от ЗАНН спрямо тези факти представлява нарушение на материалния закон,опорочаващо правилността на издаденото наказателно постановление.

С оглед на гореизложеното,Съдът намира,че обжалваното наказателно постановление е необосновано и незаконосъобразно,поради което следва да бъде отменено изцяло.

Така мотивиран,Съдът

                               Р    Е    Ш    И :

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № В-036996/03.10.2016г. на Директора на Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите,с което на „Д.П.“ЕООД с ЕИК: *** с управител Д.П.В. ЕГН **********,седалище и адрес *** основание чл.214 за нарушение на  чл.132 ал.1 от Закона за туризма му е наложена имуществена санкция в размер на 1000/хиляда/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава ***а от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: