Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ___/15.06.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на петнадесети май през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията АНД № 367/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на С.Т.Д., ЕГН **********,***, против Електронен фиш Серия К № ** изд. от ОД МВР Добрич, за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, с който на жалбоподателя на основание чл. 189, ал. 4, вр. с чл. 182, ал. 2, т. 3 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/ е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 (сто) лева за нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП.

В жалбата се навеждат доводи за неправилност и незаконосъобразност на атакувания административен акт и се моли за неговата отмяна. Жалбоподателят твърди да е нарушена процедурата по издаване на електронния фиш. Не било посочено в достатъчна степен мястото където е установено нарушението. Твърди още и че при заснемане на нарушение чрез използване на мобилни технически средства, обслужвани и използвани от контролен орган, който е възприел факта на нарушението е следвало да се издаде АУАН по общия ред на ЗАНН, а не електронен фиш, какъвто се издава само при заснемане в отсъствие на контролен орган. С посочените аргументи моли за отмяна на ел.фиш или прилагане разпоредбата на чл. 28 от ЗАНН.

В съдебно заседание въззивника, редовно призован, не се явява и не се представлява от процесуален представител.

Въззиваемата страна, редовно призована, в съдебно заседание не се явява и не се представлява, в съпроводителното писмо, с което се изпраща жалбата и материалите от административно-наказателната преписка излага становище, че процесния електронен фиш е издаден в съответствие със ЗДвП и Наредбата и моли съда да го потвърди.

 

Съдът, след като обсъди доводите на страните и събраните по делото доказателствени материали, поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено следното:

Жалбата е подадена от С.Т.Д., спрямо когото е наложено административно наказание, т.е от лице с надлежна процесуална легитимация. С оглед установената дата на връчване на процесният Електронен фиш – 23.10.2017 г. , подадената на 03.11.2017 г. жалба следва да се приема за подадена в срок, а следователно и за допустима. Разгледана по същество, същата е неоснователна, което налага атакуваният електронен фиш да бъде потвърден по следните съображения:

От фактическа страна съдът приема за установено следното:

На 16.10.2016 г. в 09:21ч по главен път I-9, в участъка на км. 51+5, до крайпътен обект за отдих в посока към гр.Каварна, било заснето извършено нарушение за скорост с МПС лек автомобил „Д.Т. с ***, установено с автоматизирано техническо средство № TFR1-M № 641, като при разрешена скорост от 60 км/ч, след приспаднат толеранс от 3 км/ч, била установена скорост на движение от 89 км/ч или превишаване на разрешената скорост с 29 км/ч. Установено било, че собственик на горепосоченото МПС е жалбоподателят С.Т.Д..

 За така констатираното нарушение на чл. 21, ал. 2 от ЗДвП и на основание чл. 189, ал. 4, вр. с чл. 182, ал. 2, т. 3 от ЗДвП против жалбоподателя бил издаден Електронен фиш Серия К № **, с който му било наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 лева.

Описаната фактическа обстановка съдът приема за безспорно установена въз основа на събраните по делото писмени доказателства:

От представените два бр. протоколи № 10-16-15 от проверка на мобилна система за видеоконтрол TFR-1M се установява, че процесното техническо средство е преминало последваща проверка на 31.08.2015 г. със заключение, че същото съответства на одобрения тип. Изяснява се и че грешката при измерване на скоростта е + - 3 км/ч. при движение до/над 100 км/ч.

От Протокол за използване на Автоматизирано техническо средство или система по чл. 10 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. и от приложения към него снимков материал се изяснява, че измерената скорост на движение на управлявания от жалбоподателя автомобил е била 92 км/ч. с отчетено превишение 32 км/ч. След приспаднатия толеранс от 3 км/ч. в полза на водача, установена наказуема скорост 89 км/ч и наказуемо превишение – 29 км/ч.

При така установените факти съдът приема следното от правна страна:

Обжалваният в настоящото производство електронен фиш е издаден в съответствие с изискванията на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП, относно задължителните реквизити на съдържанието му. В същия са посочени: териториалната структура на Министерството на вътрешните работи, на чиято територия е установено нарушението - ОДМВР Добрич; мястото – по главен път I-9, в участъка на км. 51+5, до крайпътен обект за отдих в посока към гр.Каварна; датата – 16.10.2016 г.; точният час на извършване на нарушението – 09:21 ч.; регистрационният номер на МПС - № В 0308 НА; собственикът, на когото е регистрирано превозното средство – С.Т.Д.; описание на нарушението - управление на лек автомобил с превишена скорост - 29 км/ч, при ограничение от 60 км/ч; нарушената разпоредба – чл. 21, ал. 2 от ЗДвП; размерът на глобата - 100 лева; срокът, сметката и мястото на доброволното й заплащане - четиринадесет дневен срок, в БНБ по указаната банкова сметка.

***ражението, че тъй като процесният електронен фиш е издаден след заснемане на нарушение с мобилна камера в присъствие на контролен орган и нарушител, в този случай следвало да се състави АУАН, вместо да се пристъпи към издаването на електронен фиш, което според жалбоподателя можело да се случи само при заснемане на нарушение със стационарна камера. В конкретния случай е налице фиксирана скорост на движение на лекия автомобил посредством "Мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение тип TFR1-M", видно от приложения по делото протокол за използване на АТСС. Настоящият съдебен състав намира, че издаването на електронен фиш при заснето нарушение с мобилна система за контрол на нарушенията не се явява в нарушение на нормативната база. На основание чл. 165, ал. 3 ЗДвП Министърът на вътрешните работи е издал Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата  (Обн. ДВ, бр.36 от 19.05.2015 г.). С посочената Наредба се уреждат условията и редът за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата. Съгласно разпоредбата на чл. 3 от Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г., стационарните и мобилните автоматизирани технически средства и системи /АТСС/ заснемат статични изображения във вид на снимков материал и/или динамични изображения - видеозаписи, с данни за установените нарушения на правилата за движение, като в чл. 3 от Наредбата е регламентирано, че за установените от АТСС нарушения на правилата за движение по пътищата се издават електронни фишове чрез използване на автоматизирана информационна система. Въз основа на посочената нормативна регламентация следва извод, че към момента на заснемането, нарушенията на правилата за движение по пътищата могат да се санкционират чрез издаване на електронен фиш не само при установяването им при използване на стационарни АТСС, а и посредством мобилни автоматизирани технически средства и системи за контрол, обозначени със съответен пътен знак и оповестени по законово определения начин. Нормативно установените условия за въвеждането в експлоатация, реда за използване, начина на обозначаване на зоната за контрол с АТСС и автоматизирания режим на работа, който не изисква обслужване от контролния орган, освен включването и изключването на мобилното АТСС (чл. 9 от Наредбата), съответстват на изискванията, залегнали в Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014 г. по тълк. дело № 1/ 2013 г. на ВАС. Разрешението, дадено в посоченото Тълкувателно решение - че в хипотезата на чл. 189, ал. 4 от ЗДвП установяването и заснемането на нарушения по ЗДвП може да се осъществява само със стационарно техническо средство, което е предварително обозначено и функционира автоматизирано в отсъствие на контролен орган, се основава на липсата на изрично разписани правила за използването на мобилните технически средства като е прието, че поставянето на технически средства, които автоматично да записват административни нарушения, трябва да се извършва по определена процедура и с оглед спазването на определени изисквания. След измененията на ЗДвП с ДВ бр. 19 от 13.03.2015 г. и издаването на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. издаването на електронен фиш за налагане на административни санкции за допуснати нарушения на чл. 21, ал. 1 и ал. 2 от ЗДвП е допустимо и когато нарушенията бъдат установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство или система, предварително обозначени съгласно чл. 165, ал. 2, т. 7 от ЗДвП /в редакцията действаща към 16.10.2016г./,  функциониращи автоматично, при условие, че са изпълнени изискванията на Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. Присъствието или отсъствието на контролен орган (оператор на системата) в патрулния автомобил, по никакъв начин не оказва въздействие върху точността и обективността на установяване и заснемане на нарушението. Контролният орган няма никаква възможност да променя или да влияе върху измерването, регистрирането и записа на нарушенията, установени и заснети с мобилно автоматизирано техническо средство. Измерването и регистрирането на скоростта и записа на доказателствения видеоматериал се извършва напълно автоматично от системата радар-камера-компютър. Регламентираното в чл. 189, ал. 4 от ЗДвП "в отсъствието на контролен орган и на нарушител", следва да се тълкува граматически, като поясняващо действието по издаване на електронен фиш, а не установяването и заснемането на нарушението с автоматизирано техническо средство. Този извод следва и от обстоятелството, че обективно невъзможно е нарушението да се извършва и заснема в отсъствието на нарушителя, защото нарушение без присъствието на нарушителя е правен нон сенс. Предвид горното, настоящият съдебен състав счита, че електронните фишове могат да бъдат издавани и при употреба на мобилни системи за видеоконтрол в присъствието на контролен орган, стига да са спазени изискванията на наредбата.

Следва да се отбележи и обстоятелството, че в електронния фиш изрично е посочено, че в него е вписана не измерената скорост, а установена стойност на скоростта, както и че е отчетен толеранс на измерената скорост от минус 3 км/ч. Следователно установената стойност на скоростта се получава като от измерената скорост, която в случая е 92 км/ч., се извадят 3 км/ч. толеранс в полза на водача. След извършване на изчислението се получава и установената стойност на скоростта, а именно 89 км/ч., каквато стойност е посочена и в електронния фиш.

На следващо място съдът в настоящия му състав счита, че не е допусната неяснота при индивидуализирането на мястото на извършване/заснемане на нарушението. В ЕФ изрично е посочено, че става въпрос за главен път I-9, в участъка на км. 51+5, до крайпътен обект за отдих в посока към гр.Каварна. Координатите, изписани в десния ъгъл на приложените снимки напълно съответстват на така описаното място. След служебното направена справка от съда и въвеждане на така посочените координати в програмата "Google maps" се установява пълно сходство между описаното място и посочените географски координати. Следва да се отбележи, че програмата "Google maps" работи с друг формат на изписване на координатите (т.нар. -"DMS система" - градуси, минути и секунди), а не както същите са посочени в ЕФ (т.нар. "DMM система" - градуси и десетични минути). Въпросните различни системи за изписване на координати обаче по никакъв начин не пречат да се направи съответната онлайн справка, която както вече беше посочено доказва точното местоположение на мобилната система.

Въз основа на събрания по делото безпротиворечив доказателствен материал съдът намира за доказано жалбоподателят да е осъществил от обективна и субективна страна състава на административното нарушение по чл. 21, ал. 1 от ЗДвП, за което му е наложено наказание с обжалвания електронен фиш, като на 16.10.2016 г. в 09:21 ч. по главен път I-9, в участъка на км. 51+5, до крайпътен обект за отдих в посока към гр.Каварна е управлявал собствения си лек автомобил „Д.Т.“ с рег.***, като се е движил със скорост от 89 км/ч. при разрешена скорост от 60 км/ч.

За така извършеното административно нарушение от жалбоподателя съгласно разпоредбата на чл. 182, ал. 1 ЗДвП е предвидено административно наказание "глоба" в размер на 100 лева. Съдът счита, че в случая правилно е определена приложимата санкционна разпоредба. В конкретния случай превишаването на разрешената максимална скорост е с 29 км/ч., поради което то попада в приложното поле на цитираната разпоредба, с която се санкционират случаите на превишаване от 21 до 30 км/ч. на разрешената максимална скорост в населено място. Съобразявайки, че видът и размерът на приложимото в този случай административно наказание е предварително определен от законодателя, то съдът приема, че наложеното наказание е правилно определено и не се налице основания за неговото изменение.

Не са налице предпоставките за прилагането на чл. 28 от ЗАНН, така както настоява жалбоподателят, тъй като конкретният случай не се отличава от останалите нарушения от същия вид спрямо него, както и спрямо нарушителя не са налице многобройни смекчаващи отговорността обстоятелства, нито само едно, но изключително такова, поради което липсва основание случаят да бъде квалифициран като маловажен по смисъла на чл.28 от ЗАНН, още повече конкретика в тази насока не присъства и във въззивната жалба.

По изложените съображения съдът намира, че обжалваният електронен фиш е законосъобразен и правилен и като такъв следва да бъде потвърден.

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1, изр. 1, предл. Първо от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Електронен фиш Серия К № ** за налагане на глоба за нарушение, установено с автоматизирано техническо средство, издаден от ОДМВР Добрич, с който на С.Т.Д., ЕГН **********,***, на основание чл. 189, ал. 4, във връзка с чл. 182, ал. 2, т. 3 от Закона за движение по пътищата е наложено административно наказание "глоба" в размер на 100 (сто) лева за нарушение на чл. 21, ал. 2 от Закона за движение по пътищата.

Решението подлежи на обжалване в 14 дневен срок от получаване на съобщението от страните, че е изготвено и обявено, пред Административен съд гр.Добрич, на основанията предвидени в Наказателно-процесуалния кодекс, и по реда на глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………….