Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                      

                                        гр. Каварна 09.02.2018г.

                                        В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на втори февруари две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                     РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 368 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59 и сл. от Закона за административните нарушения и наказания.

Обжалван е електронен фиш серия К  № 1718615/***на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.1 т.2 от ЗДвП на В.А.В. ЕГН ********** съдебен адрес *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50/петдесет/ лева.

Недоволен от  електронния фиш останал жалбоподателят В.А.В. ЕГН **********,който чрез упълномощения процесуален представител-адв.М.С. адвокат при ***,адрес: ***  го обжалва в законоустановения срок по чл.189 ал.8 от ЗДвП и моли електронния фиш да бъде отменен като незаконосъобразен.Подробни аргументи за горното са изложени в жалбата.В жалбата се твърди,че от формална страна в обжалвания електронен фиш липсват два задължителни реквизита,на основание чл.57 ал.1 т.1 и т.2 от ЗАНН,а именно собствено,бащино и фамилно име и длъжността на лицето,издало фиша,както и датата на издаване на фиша.В жалбата се излага аргумент за самостоятелно основание за отмяна на атакувания електронен фиш,тъй като описанието на деянието в обстоятелствената част на фиша не позволява правната му квалификация по законовия текст на чл.21 ал.1 от ЗДвП.В жалбата се твърди още,че в процесния електронен фиш не е конкретизиран вида на техническото средство,с което се твърди,че е установено нарушението.В жалбата е застъпено становище,че издаването на електронния фиш е строго ограничено и възможно само в случаите на предварително стационарно позиционирани технически средства със съответните предварителни обозначения за съществуването им/чл.165 ал.2 т.6 и т.7 от ЗДвП/,като в останалите случаи при използване на мобилни технически средства,обслужвани и използвани непосредствено от контролен орган,тази разпоредба е неприложима и за констатираните с тези технически средства нарушения на ЗДвП е приложим общият ред за съставяне на АУАН и издаване на наказателно постановление.В жалбата се изтъкват и съображения по същество за отмяната на процесния електронен фиш,тъй като в него не е отчетен и взет предвид толеранс от 3% от отчетената скорост,като се оспорва и техническата годност на АТСС TFRM-641.В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован,не се явява,депозирал е молба,чрез процесуалния си представител в която изцяло поддържа депозираната по делото жалба,въведените с нея твърдения и представени доказателства.Моли издадения електронен фиш да бъде отменен,като се претендират и сторените в настоящото производство разноски,включително за адвокатско възнаграждение.

Ответникът в съдебното производство не се представлява в съдебно заседание.В съпроводително писмо,с което е изпратил административно наказателната преписка в съда,е изразил становище,че жалбата следва да остане без последствие,а наложеното наказание следва да се потвърди.

Районна прокуратура Каварна редовно призовани,не изпращат представител.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност,приема за установено от фактическа страна следното:

На ***в 14.08ч. в гр.Каварна по улица „***“ до „***“ в посока ***е било извършено засичане на скоростта и заснемане с автоматизирано техническо средство  TFR1-M инв.№ 641 на движещо се в посока ***моторно превозно средство ***регистрационен номер ***.Техническото средство отчело,че автомобилът се движи със скорост 65 км/ч. в населено място-при въведено ограничение на максимално допустимата скорост от 50 км/ч.Установено е,че собственик на когото е регистрирано МПС е В.А.В. ЕГН ********** съдебен адрес ***

При тази фактическа обстановка от ОД-МВР-Добрич е издаден електронен фиш          серия К  № 1718615,с който горното нарушение е квалифицирано по чл.21 ал.1 от ЗДвП.С електронния фиш на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 50 лева на основание чл.189 ал.4,във връзка с чл.182 ал.1 т.2 от ЗДвП.Електронния фиш е обжалван от жалбоподателя в срока по чл.189 ал.8 от ЗДвП пред съответния местно компетентен съд-Районен съд-Каварна.

Изложената  дотук фактическа обстановка е категорично установена от представените  по делото писмени доказателства ,както и от приложения снимков материал от заснет клип № 3997 с техническо средство радар № 641.Така приложения снимков материал съгласно чл.189 ал.15 от Закона за движение по пътищата,като изготвените технически средства и система,заснемаща и записваща датата,точния час на нарушението и регистрационния номер на моторното превозно средство,съставлява веществено доказателствено средство в административнонаказателния процес и в този смисъл независимо от факта,че в съдебно заседание е приет като писмено доказателство,се явява  и като доказателствено средство за фактите и обстоятелствата отразени в него.

При така установените факти,съдът намира от правна страна следното:

Жалбата е процесуално допустима,подадена е в законоустановения срок по чл.189 ал.8 от ЗДвП,от надлежна страна,поради което следва да бъде разгледана.По същество същата се явява неоснователна поради следното:

Съдът намира,че при издаването на обжалвания електронен фиш за налагане на глоба за нарушение,установено с автоматизирано техническо средство,не са допуснати сочените в жалбата нарушения.От формална страна електронния фиш съдържа всички изискуеми съгласно чл.189 ал.4 от ЗДвП реквизити.В електронния фиш е описано точно  извършеното административно нарушение по чл.21 ал.1 от ЗДвП,като е посочено конкретното МПС,както и че същото се е движело със скорост 62км/ч. при ограничение на скоростта до 50 км/ч.,с превишение от 12 км/ч. В конкретния случай посочения автомобил се е движил със скорост над максимално разрешената,а именно с  65 км/ч.,видно от клипа,която скорост обаче е редуцирана на 62 км/ч.Въпросното разминаване се дължи на толеранс или на допустима грешка при измерването,която е отчетена в полза на санкционираното лице.

Посочено  и конкретизирано е и мястото на извършване на нарушението - гр.Каварна по улица „***“ до „***“ в посока ***,а на приложения към електронния фиш клип са посочени и географските координати на мястото на заснемане на скоростта.Нарушението е безспорно установено от приложената разпечатка от техническото средство и приложения снимков материал,на който ясно се вижда  моторното  превозно средство ***регистрационен номер ***,като същите са годни веществени доказателствени средства.В хода на съдебното производство не бяха събрани доказателства,установяващи различни от посочените факти.Като издател на електронния фиш е посочен ОД на МВР гр.Добрич.Действително в електронния фиш няма дата на издаване на същия,но такава не се изисква от разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП,в която законодателят е посочил изискуемите задължителни реквизити,а именно териториалната структура на МВР,на територията на която е установено нарушението,мястото,датата,точния адрес на извършване на нарушението,регистрационния номер на МПС,собственика на същото,описание на нарушението,нарушените разпоредби,размера на глобата,срока,сметката или мястото на доброволното и заплащане.ЗДвП се  явява специален закон по отношение на ЗАНН и съответно е приложим като такъв.

Безспорно установено е по делото,че заснетият с превишена скорост  автомобил е бил засечен с автоматизирано техническо средство- TFR1-M инв.№ 641.Видно от Протокол за използване на Автоматизирано Техническо средство или система,същото е преминало метрологична проверка с протокол № 1-17-17/09.03.2017г. и е годно за експлоатация,като съответства на одобрения тип.Посоченото автоматизирано техническо средство-TFR1-M инв.№ 641 фиксира скоростта на превозното средство,регистрационен номер,дата и точния час,посоката на движение.Съгласно разпоредбата на чл.189 ал.4 от ЗДвП при нарушение установено и заснето с автоматизирано техническо средство,в отсъствието на контролен орган и на нарушител се издава електронен фиш за налагане на глоба в размер определен за съответното нарушение.Образецът на електронния фиш се утвърждава от Министъра на вътрешните работи.С Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. ВАС е признал възможността за поставяне на технически средства,които автоматично да записват административни нарушения,но изрично е указал необходимостта това да се извършва по определена процедура и с оглед спазването на определени изисквания/арг.чл.32 ал.2 от Конституцията/.Използването на заснемащи  технически средства е позволено/чл.165 ал.2 т.7 от ЗДвП/,тъй като касае повишаване и гарантиране на сигурността при движение по пътищата,а наред с това тези технически средства могат да създадат висока степен на достоверност,изключваща намесата на субективен фактор.В конкретния случай скоростта на движение е отчетена от мобилна система за видеонаблюдение,която е функционирала след включването и от оператор,разположена на паркирания встрани от контролирания пътен участък полицейски автомобил.Това действие от страна на оператора-по стартиране на работния режим е изцяло в съответствие с цитираната по-горе дефинитивна норма,тъй като според б.“б“ на т.65 & ДР на ЗДвП-мобилни автоматизирани  технически средства са тези,които са прикрепени към превозното средство и установяват нарушение в присъствието на контролен орган,който поставя началото на работния процес и неговия край.Възможността с такъв вид средство за измерване да се установява нарушение,за което може да се издаде електронен фиш,е законодателно призната с нормата редакция на чл.189 ал.4 от ЗДвП и с Наредба № 8121з-532/12.05.2015г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата  за движение по пътищата,издадена от Министъра на вътрешните работи и обн.Дв бр.36 от 19.05.2015г.Ползваното средство за измерване на скоростта е напълно автоматично  и независимо от човешка намеса.Единствените действия които има операторът с уреда е активирането на бутона за начало на работен режим и първоначалните настройки,които касаят посоката в която се движат автомобилите,които ще бъдат контролирани,обхвата на действие на уреда,които действия са също нормативно регламентирани в чл.9 от посочената по-горе наредба и инструкцията за експлоатация на процесното средство за измерване,достъпна от производителя.Ето защо съдът счита,че няма намеса и липсва субективен фактор  към момента на установяване на нарушението.Такава има едва след като  са интегрирани всички отчетени и записани данни,за да се материализира информацията на хартиен носител.В резултат на този процес са изведени  и приложени съдържащите и съответните данни фотоси-четири на брой.Освен визуализация на момента на заснемането,който съвпада с момента на отчитане на скоростта /Т =О сек/ са налице т.нар. в инструкцията на производителя „предистория“ /Т= - 0,9 сек/-или 0,9 секунда преди установяване на нарушението,налице е фотос три/долния ляв ъгъл/отразяващ ситуацията 1,0  секунди след отчитането на скоростта/Т=1,0 сек./ и последният четвърти фотос в долния десен ъгъл визира автомобила в близък план,така че от самия фотос да се обективира регистрационния му номер достатъчно ясно/последното изискване е също на производителя в инструкцията/.Наред с това и отново предвид техническите възможности  на системата за видеонаблюдение в няколко карета  в крайна дясна част са разположени относимите към нарушението параметри.Част от тях са:посоката,обхвата на действие и режима,както и ограничението на скоростта,спрямо което се осъществява контрола,които са по предварително зададени параметри от оператора със системата.Останалите отразяват генерирани  от сателитните връзки данни-дата и час,географски координати на точката,в която е извършено засичането на скоростта и номера на заснетия автомобил.В конкретния случай и достоверността на показанията на средство за измерване е гарантирана,тъй като данните в електронния фиш са възпроизведени от приложените като веществено доказателствено средство фотоси,отразяващи конкретните визирани  горе параметри.Самото изображение ясно илюстрира процесния автомобил,разположението му на пътното платно и конкретно посоката,в която се сочи,че е станало измерването.

Несъмнено е,че заснемането е станало с мобилно автоматизирано техническо средство,което е поставено  на позиционирания патрулен автомобил.По отношение на спазване на изискването  да се обозначи мястото на контрол в съответствие с нормата на чл.165 ал.2 т.8 от ЗДвП,към което изискване акцентира и задължителното за прилагане Тълкувателно решение № 1 от 26.02.2014г. на ВАС,следва да се има предвид,че с ДВ бр.54 от 05.07.2017г. разпоредбата на чл.165 ал.2 т.8 от ЗДвП е отменена,т.е законовото изискване да се обозначи мястото на контрол е отпаднало.Налице е и попълнен от служителя на РУ на МВР гр.Каварна ,работещ със системата за контрол-Мл.АК Н.Т.,Протокол за използване на автоматизирано техническо средство- TFR1-M инв.№ 641 ,в който е посочено началото и края на измерването като часове,мястото за контрол,максимално разрешената скорост,режима на измерване-стационарен,посоката на задействане-приближаващ,регистрационния номер на служебния автомобил,в който е било позиционирано средството за измерване.Предвид всичко изложено съдът приема ,че използването на заснемащото автоматизирано техническо средство е станало по нормативно определена процедура,при спазване на нормативно поставените изисквания и технически инструкции на производителя на измервателния уред.

Несъмнено засичането и заснемането на скоростта на движение на моторното  превозно средство ***регистрационен номер ***  е станало в населено място- в гр.Каварна по улица „***“ до „***“ в посока ***,където има въведено ограничение на скоростта до 50 км/ч.В конкретния случай посочения автомобил се е движил със скорост над максимално разрешената,а именно с 65 км/ч.,видно от клипа,която скорост обаче е редуцирана на 62 км/ч.Въпросното разминаване се дължи на толеранс или на допустима грешка при измерването,която е отчетена в полза на санкционираното лице.В тази връзка настоящия съдебен състав намира за неоснователни обективираните в жалбата твърдения,че не е приложен правилно допуска за измерена скорост на техническото средство TFR1-M инв.№ 641,който е 3 км/ч.

По отношение на субекта,чиято отговорност се ангажира с електронния фиш,следва да се има предвид въведената със закона оборима презумпция ,че собственика на МПС е управлявал същото.След като електронния фиш е издаден на собственика на МПС-В.А.В. ЕГН ********** постоянен адрес *** ,същият е имал възможност в предвидения от закона 14-дневен срок от получаване на електронния фиш да подаде писмена декларация с данни за лицето,извършило нарушението.тоест собственика на МПС следва да извърши действия,които водят до анулиране  на издадения срещу него електронен фиш.В конкретния случай такива действия не са извършени от жалбоподателя,поради което съдът намира,че правилно и законосъобразно електронния фиш не е бил анулиран.

При определяне на наказанието наказващия орган е съобразил правилно основанието за налагането му и е наложил единственото предвидено в закона наказание за конкретното нарушение.

По отношение на искането за присъждане на разноски в случай на отмяна на наказателното постановление,направено от жалбоподателя,чрез процесуалния му представител,същото се явява неоснователно по следните съображения:

Въпросът с дължимостта на разноските по административнонаказателни дела е разрешен с Тълкувателно решение № 2 от 03.06.2009г. на ВАС по т.д.№ 7/2008г.,съгласно което не се дължат и присъждат разноски за водените съдебни производства по дела с административнонаказателен характер.В това производство липсва правно основание и ред за присъждане на такова възнаграждение.С чл.84 от ЗАНН са предвидени изрично установени отделни случаи и въпроси,свързани с разглеждането на  делата,по които се прилагат субсидиарно правилата на НПК.Единствените разноски,които фигурират в текста на цитираната норма,са тези на свидетелите и относно изплащането на възнагражденията на вещите лица,за които са приложими правилата на НПК.Липсва обаче хипотеза за изплащане на възнаграждение за оказаната правна помощ и защита по делото.  Очевидно,че този въпрос е извън приложното поле на НПК,защото е изключен от препращащата норма на чл.84 от ЗАНН.Ето защо и предвид обстоятелството,че производството е по реда на ЗАНН,а не на АПК,съдът намира,че направеното искане за присъждане на разноски в случай на отмяна на наказателното постановление,направено от жалбоподателя,чрез процесуалния му представител е неоснователно.Отговорността за разноски е обективна и невиновна.Тя обхваща само тези случаи,които законодателя е предвидил.Правилата на ГПК се прилагат субсидиарно съгласно АПК пред касационната инстанция,която в случая на административнонаказателните производства се явява съответния Административен съд.Първоинстанционното производство пред районния съд по обжалване на наказателни постановления е по Закона за административните нарушения и наказания и е със смесен характер,образуват се административнонаказателни дела.

В производството пред районния съд по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления,при субсидиарно прилагане на НПК,когато наказателното постановление е отменено,не се присъждат разноски в полза на нарушителя,както когато подсъдимият бъде оправдан в  наказателното производство не се присъждат разноски срещу държавата.Разпоредбата на чл.190 ал.1 от НПК съгласно която ,когато подсъдимият бъде признат за невинен,разноските остават за сметка на държавата,се отнася за направените разноски по обвинението за свидетели и вещи лица посрещнати от сумите,предвидени в бюджета на съда.Приложимият процесуален закон  изобщо не признава на жалбоподателя по административнонаказателно дело право на разноски за воденето му.

С оглед изложените съображения съдът намира,че обжалвания електронен фиш е законосъобразен и като такъв следва да бъде потвърден.

Предвид горното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                           Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Електронен фиш серия К  № 1718615/***на ОД-МВР-Добрич,с който за нарушение на чл.21 ал.1 от ЗДвП и на основание чл.189 ал.4 във връзка с чл.182 ал.1 т.2 от ЗДвП на В.А.В. ЕГН ********** съдебен адрес *** е наложено административно наказание „глоба” в размер на 50/петдесет/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: