Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 25.06.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и седми май две хиляди и деветнадесета година  в състав:

 

                                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря ***, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 377 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

С Наказателно постановление № 08-000219/088 от 08.05.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.415в ал.1 от Кодекса на труда  на  „КАВАРНА СОТ“ЕООД с ***седалище и адрес на управление гр.*** ул.“***“ № * вх.* ет.* ап.**,в качеството му на работодател е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 150/сто и петдесет/ лева за извършено нарушение на чл.142 ал.4 от Кодекса на труда.

Недоволен от наказателното постановление останал жалбоподателят „КАВАРНА СОТ“ЕООД с ***седалище и адрес на управление гр.*** ул.“***“ № * вх.* ет.* ап.** и моли съда да го отмени,като необосновано,незаконосъобразно и постановено при съществени нарушения на процесуалните правила.В жалбата се твърди,че доказателствата които са събрани в хода на административнонаказателното производство не доказват извършеното от работодателя административно нарушение.В жалбата се твърди,че санкционираното дружество разполага с поименни графици,от които е видно,че в действителност служителите на дружеството-работодател „КАВАРНА СОТ“ ЕООД изпълняват своите функции съобразно изискването за непревишаване на максималната продължителност  на работната смяна до 12 часа при сумирано  изчисляване на работното време.Според жалбоподателя недопустимо е  наказващият орган да прави генерални изводи от един единствен случай за нарушение на чл.142 ал.4 от КТ за определения период от едно денонощие и една писмена декларация на работника.

Въззиваемата страна се представлява от ю.к. ***,който по съществото на делото моли потвърждаване на НП като правилно и законосъобразно.Изложени са подробни аргументи  по същество на делото.

От събраните по делото писмени доказателства и от показанията на свидетелите К.Н.К.,Й.П.П.,Е.К.И.,съдът приема за установена следната фактическа обстановка:

При проверка на 08.02.2017г. в 18.10ч. от К.С. и К.А.-инспектори в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище Добрич в база „***“ край гр.Каварна улица „***“,охранявана от „Каварна СОТ“ЕООД е установен на работното си място К.Т.Т.ЕГН ********** охранител,който попълнил собственоръчно декларация отразяваща факти и обстоятелства ,касаещи трудовото му правоотношение с „Каварна СОТ“ЕООД.В нея лицето посочва,че нощната му смяна започва в 17.00 и завършва в 08.00 часа сутринта.Оформен е констативен протокол.На 09.02.2017г. в 07.20ч. сутринта от К.С.,Е.И. и Г.В.- инспектори в Д „ИТ“ Добрич в същия обект е извършена нова проверка и е установен на работното си място К.Т.Т.,който още е бил на работа.Представена е Заповед № 1/15.07.2016г.,чрез която работодателят е установил сумирано начисляване на работното време.С горепосоченото е установено,че „Каварна СОТ“ЕООД в качеството си на работодател е допуснал К.Т.Т.–охранител да полага  нощна смяна на база „***“ от 08.02.2017г. считано от 18.10ч. до 09.02.2017г.,считано до 07.20ч.-общо 13ч. и 20 мин.,при условията на въведено сумирано изчисляване на работното време в продължителност на смяна от 12 часа.

По делото са събрани писмени и гласни доказателства имащи значение за изясняване на обстоятелствата по делото и разкриване на обективната истина: показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели- К.Н.К.,Й.П.П.,Е.К.И.,НП № 08-0000219/088 от 08.05.2017г.,АУАН № 08-000219 от 03.04.2017г.,Протокол изх.№ ПР1709330/20.03.2017г. за извършена проверка,призовка връчена на 22.03.2017г.,констативен протокол от 08.02.2017г. и от 09.02.2017г.,декларация от 08.02.2017г.,призовка от 08.02.2017г.,пълномощно рег.№ 4125 от 06.06.2016г.,Заповед № 1/15.07.2016г.

Актосъставителя е приел,че с действията си дружеството-работодател е допуснало нарушение на разпоредбите на чл.142 ал.4 от Кодекса на труда.

В законоустановения срок  не е постъпило писмено възражение от жалбоподателя.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение е издадено обжалваното наказателно постановление,с което жалбоподателят е санкциониран на основание на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.415в ал.1 от Кодекса на труда за нарушение  на чл.142 ал.4 от Кодекса на труда.

Показанията на свидетелите К.Н.К.,Й.П.П.,Е.К.И. изцяло подкрепят описаната в АУАН и НП фактическа обстановка,а именно,че  „Каварна СОТ“ЕООД в качеството си на работодател е допуснал К.Т.Т.–охранител да полага  нощна смяна на база „***“ от 08.02.2017г. считано от 18.10ч. до 09.02.2017г.,считано до 07.20ч.-общо 13ч. и 20 мин.,при условията на въведено сумирано изчисляване на работното време в продължителност на смяна от 12 часа.

Съдът,както с оглед изложените от жалбоподателя доводи,така и предвид императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление относно законосъобразността му,обосноваността му и справедливостта на наложеното административно наказание,прави следните изводи:

По допустимостта на жалбата: Жалбата е с правно основание чл.59 ал.1 от ЗАНН,подадена в преклузивния срок по ал.2 от този текст,от легитимиран субект,при наличие на правен интерес от обжалване и пред компетентния съд/по местоизвършване на твърдяното нарушение/,поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество,същата се явява  неоснователна.

Същественото при производството от административнонаказателен характер е да се установи спазена ли е процедурата по съставяне на акта за установяване на извършеното административно нарушение;съставеният акт съдържа ли  императивно определените в закона реквизити,актът предявен ли е на нарушителя и правилно и законосъобразно ли е оформено предявяването;компетентността на актосъставителя;има ли извършено деяние,което да представлява административно нарушение по смисъла на чл.6 от ЗАНН,дали това деяние е извършено от лицето,посочено в акта като нарушител и дали е извършено виновно;наказателното постановление издадено ли е от компетентен орган и при спазване на императивните разпоредби за съдържание,реквизити и срокове.

По приложението на процесуалния закон: Обжалваното НП е издадено от упълномощен за това орган,с оглед чл.416 ал.5 от КТ и чл.16 ал.3 от Устройствения правилник на ИА“Главна инспекция по труда“,поради което издалото НП лице е компетентно.С оглед длъжностното качество на актосъставителя и чл.21 ал.4 т.3 от посочения устройствен правилник,съдът намира,че АУАН е съставен от компетентен орган,при изпълнение на неговите служебни задължения.При съставяне на АУАН и издаване на НП са спазени всички разпоредби на ЗАНН и КТ.Спазени са сроковете за съставяне на АУАН и издаване на НП.АУАН и НП съдържат всички задължителни реквизити съгласно ЗАНН и са надлежно връчени на жалбоподателя.

Относно приложението на материалния административен закон:

С оглед данните по делото съдът приема,че инкриминираното в атакуваното НП деяние,съставлява от обективна страна административно нарушение по чл.142 ал.4 от КТ.Съгласно тази норма максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа,като продължителността на работната смяна не може да надвишава 56 часа.

Съдът намира за неоснователни обективираните в жалбата доводи,че при издаването на НП са допуснати съществени процесуални нарушения.Процесуалното нарушение е съществено,само ако то е довело и до ограничаване процесуалните права на жалбоподателя.В случая съдът намира,че процесуалните права на жалбоподателя не са нарушени,тъй като за него е било ясно ,какво е нарушението,по отношение на кого е извършено ,кога е извършено,спрямо кой работник и пр.Безспорно е установено,че санкционираното дружество не е изпълнило задължението си по чл.142 ал.4 от КТ,съгласно която правна норма максималната продължителност на работната смяна при сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа,като продължителността на работната смяна не може да надвишава 56 часа,за каквото именно нарушение е санкционирано дружеството,като работодател не изпълнил  това си задължение,което е основание за ангажиране на административнонаказателната му отговорност.От събраните по делото писмени доказателства/Протокол изх.№ ПР1709330/20.03.2017г. за извършена проверка,Заповед № 1/15.07.2016г./,безспорно се установява,че от санкционираното дружество е било въведено сумирано тримесечно отчитане на работното време със Заповед № 1/15.07.2016г.В показанията си пред съда свидетеля Е.К.И.,присъствал на проверката на 09.02.2017г. в база „***“ край гр.Каварна улица „***“,охранявана от „Каварна СОТ“ЕООД сочи,че нарушението е констатирано  от попълнената от К.Т.Т.декларация,в която е посочил,че работи като охранител   в „Каварна СОТ“ ЕООД на обект „***“ гр.Каварна с работно време от 17.00ч. до 08.00ч. на следващия ден.

Независимо от горното,съдът намира,,че жалбоподателят е бил законосъобразно санкциониран по следните съображения: При така въведеното съобразно характера на дейността на „Каварна СОТ“ ЕООД-свързана главно с поръчките на клиенти ,сумарно изчисляване на работното време,съгласно разпоредбата на чл.142 ал.4 от КТ,максималната продължителност на работната смяна е до 12 часа.От показанията на свидетеля Е.К.И.,Протокол изх.№ ПР1709330/20.03.2017г. за извършена проверка,констативен протокол от 08.02.2017г. и от 09.02.2017г. се установява,че проверката е била извършена  на 08.02.2017г. в 18.10ч. и на 09.02.2017г. в 07.20ч. сутринта от К.С.,Е.И. и Г.В.- инспектори в Д „ИТ“ Добрич в същия обект е извършена нова проверка и е установен на работното си място К.Т.Т.,който още е бил на работа.,което налага извода ,че в процесния период 08.02.2017г. от 18.10ч. до 09.02.2017г. 07.20ч. К.Т.Т.-охранител полагащ нощна смяна на база „***“,работещ към „Каварна СОТ“ ЕООД е полагал труд в проверявания обект повече от допустимите по закон 12 часа.С оглед на това,съдът счита,че жалбоподателят е бил законосъобразно санкциониран  за установеното от контролните органи административно нарушение.

Видно от установените по делото факти,правилно и законосъобразно административнонаказващият орган е приел,че са налице  предпоставките нарушението да бъде определено като маловажно  и да бъде санкционирано по реда за маловажните нарушения на трудовото законодателство,т.е. по чл.415в ал.1 от КТ,който предвижда,че за нарушение,което е отстранено веднага след установяването му по реда,предвиден в този кодекс и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители,работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 100 до 300 лева.,а виновното длъжностно лице-с глоба в размер от 50 до 100 лева.

Разпоредбата на чл.415в ал.2 от КТ определя кои нарушения на трудовото законодателство не са маловажни.Според цитираната норма,не са маловажни нарушенията на чл.61 ал.1,чл.62 ал.1 и 3 и чл.63 ал.1 и 2.В хипотезите на нормата не е споменато нарушението на чл.142 ал.4 от Кодекса на труда.Поради установена в чл.46 ал.3 от Закона за нормативните актове,забрана за разширително тълкуване на санкционните норми,каквато е чл.415в ал.2 от КТ и щом нарушението по чл. чл.142 ал.4 от Кодекса на труда не е упоменато изрично,няма пречка ако се констатира ниската му степен на обществена опасност и наличие на предпоставките по чл.415в ал.1 от КТ,същото да бъде квалифицирано като маловажен случай на нарушение на трудовото законодателство.

Обективираните в жалбата оплаквания не намират опора в доказателствата по делото и са неоснователни.Атакуваното наказателно постановление  е валидно,допустимо и съответстващо на материалния закон,при издаването му не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила,поради което следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 предл.1 от ЗАНН,съдът

 

                                         Р   Е   Ш   И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 08-000219/088 от 08.05.2017г. на Директора на Дирекция „Инспекция по труда” Добрич,с което на основание чл.416 ал.5 във връзка с чл.415в ал.1 от Кодекса на труда  на  „КАВАРНА СОТ“ЕООД с ***седалище и адрес на управление гр.*** ул.“***“ № * вх.* ет.*ап.**,в качеството му на работодател е наложено административно наказание „Имуществена санкция“ в размер на 150/сто и петдесет/ лева за извършено нарушение на чл.142 ал.4 от Кодекса на труда.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено. 

 

 

                                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ: