О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№ ___/02.07.2018 г.

 

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на втори юли през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

като разгледа докладваното от съдията АНД № 378/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на К.С.” ЕООД, ЕИК ****, срещу наказателно постановление /НП/ № 08-000221/09008.05.2017 г., издадено от А.Н.П. – Директор на дирекция „Инспекция по труда” Добрич, с което на основание  чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева, за нарушение на чл. 118, ал. 1, във вр. с чл. 119 от КТ.

НП е обжалвано от П.Д.Й., в качеството му на процесуален представител на дружеството, овластен с нотариално заверено пълномощно рег. № 4124/06.06.2016 г. на Нотариус Д.Т., рег. № ** на НК.

В проведеното на 26.06.2018 г. съдебно заседание процесуалният представител на въззиваемата страна - Дирекция "Инспекция по труда" е направил искане за прекратяване на производството поради липса на представителна власт у подателя на жалбата спрямо наказаното лице, което искане е оставено без уважение от съда, поради представяне на пълномощно с изрично посочени права за представителство пред съда.

При извършената повторна проверка на представеното в съдебно заседание нотариално заверено пълномощно рег. № 4125/06.06.2016 г. на Нотариус Д.Т., рег. № ** на НК и материалите по делото, съдът стигна до извода, че неправилно е оставил искането за прекратяване на делото без уважение, т.к. са били налице основания за уважаването му.

С оспореното пред РС Каварна наказателно постановление е ангажирана административнонаказателната отговорност на юридическо лице, като организационната му форма е на дружество с ограничена отговорност. Представителството на този вид юридическо лице се осъществява от управителя /чл. 141, ал. 2 от ТЗ/. Управителят, като орган на дружеството може да упражнява и процесуално представителство, доколкото неговата представителна власт и обемът й произтичат от закона /арг. и от чл. 30, ал. 1 от ГПК/.  Представители на юридическото лице в процеса могат да бъдат само лица по чл. 91, ал. 1 от НПК, респ. по чл. 32, т.т. 1 и 3 от ГПК /в тази вр. и ТР № 1 от 17.03.1993 г. на ОСГК/. Жалбата до РС Каварна, въз основа на която е образувано настоящото производство е подадена от лице, което не може да бъде процесуален представител, съгл. посочените разпоредби.

Процесуално представителство пред съда (каквото е подаването на жалба срещу НП) от юридическо лице може да се осъществява само от законният представител, адвокат, юрисконсулт или лице с юридическо образование, каквото качество няма лицето П.  Й., независимо от представеното в последно съдебно заседание пълномощно. По делото не са налице доказателства Й. да има качеството на прокурист, поради невписването на процесното пълномощно в Търговския регистър. Институтът на потвърждаване/поправяне с обратна сила на процесуални действия, извършени от ненадлежен пълномощник, е уреден в ГПК, който е неприложим в производството по обжалване на наказателни постановления пред районния съд. Приложимият НПК не предвижда такава процесуална възможност.

Оспорването на НП е основно процесуално действие поставящо началото на съдебното производство и извършването му от лице без право на процесуално представителство е пречка жалбата да породи състояние на висящност на правния спор отнасяйки го пред съда.

В тази връзка, съдът намира, че са налице основанията на чл. 323, ал. 1, т. 3 от НПК и чл. 63, ал. 2 от ЗАНН, за прекратяване на производството по делото, поради което

 

 О П Р Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА на основание чл. 63, ал. 2 от ЗАНН, вр. с чл. 323, ал.1, т. 3 от НПК, производството по АНД № 378/2017 г. по описа на РС Каварна, образувано по жалба на К.С.” ЕООД, представлявано от П.Д.Й., ЕГН **********, срещу наказателно постановление № 08-000221/090, издадено на 08.05.2017 г. от А.Н.П. на длъжност Директор на дирекция "Инспекция по труда" със седалище Добрич, с което на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 1 от КТ на „К.С.“ ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Ц.С.“ ****, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева, за нарушение на чл. 118, ал. 1, във вр. с чл. 119 от КТ.

Определението подлежи на обжалване пред Административен съд Добрич, в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните за изготвянето му.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………..