Р Е Ш Е Н И Е

 

       /09.05.2019 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на девети април през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М., като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 378/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по жалба на  К.С.“ ЕООД, ЕИК **** против Наказателно постановление /НП/ № 08-000221/090 от 08.05.2017 г., издадено от Дирекция „Инспекция по труда” /Д”ИТ”/ със седалище гр. Добрич, с което на основание чл. 416, ал. 5, вр. с чл. 414, ал. 1 от КТ на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лева, за нарушение на чл. 118, ал. 1, във вр. с чл. 119 от Кодекса на труда /КТ/.

С  жалбата се оспорва изцяло правилността на наказателното постановление, като се навеждат конкретни доводи за неговата материална и процесуална незаконосъобразност. Поддържа се, че е налице нарушение на чл. 18 от ЗАНН, т.к. при описаната в НП фактическа обстановка установяваща извършването на няколко административни нарушения, наказващия орган е следвало да наложи наказания за всяко едно от тях, които да се изтърпяват поотделно, а не както е процедирал с налагане на едно общо наказание. Допуснатото нарушение по чл. 18 от ЗАНН правело неясна волята на наказващия орган, точно за кое от словесно описаните административни нарушения е ангажирана отговорността на нарушителя, което от своя страна водело до ограничаване правото му на защита. Твърди се наличието на нарушение по чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН, поради липсата на пълно и точно описание на нарушението и обстоятелствата при които е извършено. Поддържа се също, че вмененото на жалбоподателя нарушение не е доказано по безспорен начин от страна на наказващия орган. Моли се атакуваното НП да бъде отменено в своята цялост.

Въззиваемата страна, чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна, а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Контролиращата страна РП Каварна, редовно призована не изпраща представител в съдебно заседание и не взема становище по жалбата.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл. 314 НПК, вр. с чл. 84 ЗАНН, намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена в законоустановения срок, от процесуално легитимирана страна, против акт, подлежащ на самостоятелен контрол по съдебен ред, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество жалбата се явява основателна.

Както в Акта за установяване на нарушение /АУАН/, така и в НП е приета за установена следната фактическа обстановка: на 08.02.2017 г. в 18.10 часа и на 09.02.2017 г. в 07.20 часа, служители на ДИТ Добрич, извършили проверка на база „***” край гр. Каварна, ул. ***, охранявана от К.С.” ЕООД. На 09.02.2017 г. била връчена призовка, чрез която са изискани документи от дружеството за представяне. На 28.02.2017 г. упълномощено от дружеството лице е представило в Дирекция „ИТ” със седалище Добрич, трудови досиета и допълнителни споразумения за промяна на работното време на работещите в дружеството. От регистъра на трудовите договори на ТД на НАП е установено, че В.Н.Ж. ЕГН **********, Д.Х.К., ЕГН ********** и И.К.И. ЕГН ********** са сключили трудови договори с ЕООД К.С.” на 15.06.2016 г. за пълно работно време от 8 часа, а П.Г.С. ЕГН ********** – на работно време 4 часа. При преглед на присъствените форми за м.октомври и м.ноември 2016 г. е установено, че К.С.” ЕООД е вписало в тях, че гореописаните четирима работници работят с работно време от 2 часа. Установено е от ведомостите за работни заплати за м. октомври и м. ноември 2016 г., че работодателят е начислил и изплатил на гореупоменатите работници трудови възнаграждения пропорционално на работа за полагане на труд за двучасово дневно работно време. От дружеството-работодател са изискани, но не са представени допълнителни споразумения за двустранно договорена промяна за намаляване на работното време от 8 часа и 4 часа на 2 часа, с оглед на което е установено, че К.С.” ЕООД в качеството си на работодател едностранно е изменил съдържанието на трудовото правоотношение по отношение на намаляване на работното време на описаните работници, без наличие на писмено взаимно съгласие, обективирано в допълнителни споразумения и подписани от двете страни.  Така описаните деяния са квалифицирани както в АУАН, така и в НП, като нарушение на чл. 118, ал. 1, във вр. с чл. 119 от КТ. За извършените нарушения на трудовото законодателство и на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 414, ал. 1 от КТ, на юридическото лице К.С.” ЕООД в качеството му на работодател е наложена имуществена санкция в размер на 1 500 лв.

В подкрепа изцяло на констатациите в акта и наказателното постановление са събраните в хода на съдебното следствие гласни доказателства, чрез разпит на свидетелите Д.Х.К., И.К.И. и П.Г.С., които категорично заявиха, че не са сключвали допълнителни споразумения за намаляване на работното им време на 4, респ. 2 часа, както и че подписите в представените длъжностни характеристики и допълнителни споразумениия към трудовите им договори, не са положени от тях.

При извършената служебна проверка на обжалвания акт, съдът констатира, че е допуснато съществено процесуално нарушение, т.к. НП е издадено в нарушение на чл. 18 от ЗАНН. От събраните в хода на административното производство доказателства безспорно бе установено, че в нарушение разпоредбите на чл. 118, ал. 1, във вр. с чл. 119 от КТ дружеството-работодател едностранно е изменило съдържанието на трудовото правоотношение по отношение на намаляване на работното време на четирима работници - В.Н.Ж., Д.Х.К., И.К.И. и П.Г.С., без наличие на писмено взаимно съгласие, обективирано в допълнително споразумение и подписано от двете страни. С оглед на описанието на фактическата обстановка в АУАН и НП съдът приема, че са налице четири отделни, макар и идентични като начин на осъществяване, административни нарушения за всеки един от работниците, посочени в НП, за които съобразно разпоредбата на чл. 18 от ЗАНН наказващият орган е следвало да наложи четири отделни административни наказания. Като е наложил едно административно наказание за тези нарушения, наказващият орган е нарушил императивната разпоредба на чл. 18 от ЗАНН. Съгласно посочената разпоредба, когато с едно деяние са извършени няколко административни нарушения или едно и също лице е извършило няколко отделни нарушения, наложените наказания се изтърпяват поотделно за всяко едно от тях. Неспазването на чл. 18 от ЗАНН съставлява съществено процесуално нарушение, обуславящо незаконосъобразност на обжалваното наказателно постановление, тъй като  е невъзможно да се прецени за кое от описаните четири нарушения в АУАН и НП е наложено административното наказание. Нарушен е основен принцип в административнонаказателния процес – за законоустановеност на административните нарушения и недопустимост на тяхното кумулиране, което опорочава цялото производство и налага отмяната на НП поради това. 

С оглед на гореизложеното е безпредметно да се обсъждат доводите на страните по съществото на спора, тъй като те не са в състояние да доведат до други изводи по отношение законосъобразността на атакуваното наказателно постановление.

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал. 1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 ОТМЕНЯ наказателно постановление № 08-000221/090 от 08.05.2017 г. издадено от А.Н.П. на длъжност Директор на дирекция "Инспекция по труда" със седалище Добрич, с което на основание чл. 416, ал. 5 от КТ, във връзка с чл. 414, ал. 1 от КТ, на К.С.” ЕООД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление гр. ***, ул. ***№ *, вх. *, ет. *, ап. **, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на 1500 (хиляда и петстотин) лева за нарушение на чл. 118, ал. 1, във вр. с чл. 119 от КТ.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..