О П Р Е Д Е Л Е Н И Е №

                                                    03.10.2018 г.

 

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на трети октомври две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

като разгледа докладваното от съдията АНД № 379/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на „КАВАРНА СОТ” ЕООД, ЕИК 203980259, срещу Наказателно постановление № 08-000220/089 от 08.05.2017г. издадено от Ангел Недялков Петков – Директор на дирекция „Инспекция по труда” Добрич, с което на основание  чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 415в, ал. 1 от КТ е наложена имуществена санкция в размер на 150/сто и петдесет/ лева, за нарушение на чл. 152 от Кодекса на труда.

НП е обжалвано от П.Д.Й., в качеството му на процесуален представител на дружеството, овластен с нотариално заверено пълномощно рег. № 4124/06.06.2016 г. на Нотариус Диана Танева, рег. № 264 на НК.

В проведеното на 03.09.2018г. съдебно заседание процесуалният представител на въззиваемата страна - Дирекция "Инспекция по труда" е направил искане за прекратяване на производството поради липса на представителна власт от страна на подателя на жалбата спрямо наказаното лице.

Настоящия съдебен състав намира отправеното от процесуалния представител на въззиваемата страна - Дирекция "Инспекция по труда" искане за прекратяване на производството по делото за основателно,поради следните съображения:

С оспореното пред РС Каварна наказателно постановление е ангажирана административнонаказателната отговорност на юридическо лице, като организационната му форма е на дружество с ограничена отговорност. Представителството на този вид юридическо лице се осъществява от управителя /чл. 141, ал. 2 от ТЗ/. Управителят, като орган на дружеството може да упражнява и процесуално представителство, доколкото неговата представителна власт и обемът й произтичат от закона /арг. и от чл. 30, ал. 1 от ГПК/.  Представители на юридическото лице в процеса могат да бъдат само лица по чл. 91, ал. 1 от НПК, респ. по чл. 32, т.т. 1 и 3 от ГПК /в тази вр. и ТР № 1 от 17.03.1993 г. на ОСГК/. Жалбата до РС Каварна, въз основа на която е образувано настоящото производство е подадена от лице, което не може да бъде процесуален представител, съгл. посочените разпоредби.

Процесуално представителство пред съда (каквото е подаването на жалба срещу НП) от юридическо лице може да се осъществява само от законният представител, адвокат, юрисконсулт или лице с юридическо образование, каквото качество няма лицето П.  Й., независимо от представеното пълномощно,приобщено към доказателствения материал по делото.По делото не са налице доказателства Й. да има качеството на прокурист, поради невписването на процесното пълномощно в Търговския регистър. Институтът на потвърждаване/поправяне с обратна сила на процесуални действия, извършени от ненадлежен пълномощник, е уреден в ГПК, който е неприложим в производството по обжалване на наказателни постановления пред районния съд. Приложимият НПК не предвижда такава процесуална възможност.

Оспорването на НП е основно процесуално действие поставящо началото на съдебното производство и извършването му от лице без право на процесуално представителство е пречка жалбата да породи състояние на висящност на правния спор отнасяйки го пред съда.

С оглед на гореизложеното и на основание чл.84 от Особените разпоредби на ЗАНН във връзка с чл. 323, ал. 1, т. 3 от НПК и чл. 63, ал. 2 от ЗАНН,съдът

 

 О П Р Е Д Е Л И :

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД № 379/2017 г. по описа на РС Каварна, образувано по жалба на „КАВАРНА СОТ”ЕООД, представлявано от  Д.А.Ч.,чрез упълномощен представител П.Д.Й. ЕГН ********** срещу Наказателно постановление № 08-000220/089 от 08.05.2017г. издадено от Ангел Недялков Петков – Директор на дирекция „Инспекция по труда” Добрич, с което на „КАВАРНА СОТ” ЕООД, ЕИК 203980259, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. „Цар Симеон” № 5, вх. А, ет. 5, ап. 11, в качеството му на работодател, е наложена имуществена санкция в размер на  150/сто и петдесет/ лева, за нарушение на чл. 152 от Кодекса на труда.

Определението подлежи на обжалване пред Административен съд Добрич, в 7-дневен срок от получаване на съобщението от страните за изготвянето му.

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: …………..