Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                                 

                                             гр. Каварна  05.12.2016г.

                                            В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на четвърти ноември две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 38 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 194/25.08.2015г. на Началника на Митница Варна,с което на З.В.А. ЕГН  ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000/хиляда/ лева за нарушение по чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети  в полза на държавата стоките,предмет на нарушение: нарязан тютюн за пушене 534 грама/0,534кг/ съдържащ се в 6бр.  ПВЦ торби и 23 къса свити цигари/ заприходени по складова разписка № 45/01.06.2015г.

 В жалбата си въззивникът изразява становище за незаконосъобразност,неправилност и необоснованост на обжалваното наказателно постановление.Счита,че са допуснати съществени процесуални нарушения,водещи до отмяната на атакуваното наказателно постановление.

В открито съдебно заседание,въззивникът редовно призован,не се явява,представлява се от процесуален представител,който поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания. Оспорва описаната фактическа обстановка, както и доказателствата, вписани в АУАН и НП. Изтъква доводи за липса на доказателства относно точното количество иззет тютюн предвид липсата на удостоверение за техническа годност на средството за измерване към датата на предаване на вещите. Оспорва компетентността на полицейските служители по ЗАДС.

Административнонаказващия орган,редовно призован,участва в производството чрез надлежно упълномощен процесуален представител,който счита обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено от съда.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажират становище по жалбата.

Съдът,след преценка на събраните по делото гласни и писмени доказателства,приема за установено от фактическа страна следното:

На 21.05.2015г., полицейският служител В.Д.Д. *** извършил проверка в дом на ул.”****” № в гр.****. В дома била жалбоподателя З.В.А.. При извършената проверка полицейският служител констатирал наличие на „нарязан тютюн без акцизен бандерол”, който бил изтеглен и било установено, че количеството е 0,504гр., както и 23 къса „свити цигари” с тегло от 0,034гр. Жалбоподателят предала доброволно описаното количество и дала обяснение, че го е купила от гр.Варна за лична и на семейството й консумация.

След приключване на преписката, същата била изпратена в РП-Каварна, от където бил постановен отказ за образуване на досъдебно производство, поради явна малозначителност на деянието и било постановено преписката да бъде изпратена на Митница-Варна за ангажиране на административно-наказателна отговорност на жалбоподателя.

На 09.07.2015г. св. Д.А.А., на длъжност държавен митнически инспектор в отдел „МРР” при Митници Варна, съставил Акт за установяване на административно нарушение №153/09.07.2015г. срещу З.В.А., в който отразил следните констатации:

С писмо с вх. № 32-99015/01.06.2015 г. в Митница Варна е постъпило постановление от 27.05.2015 г. на Районна прокуратура - Каварна за отказ за образуване на наказателно производство и за изпращане по компетентност на Митница Варна на преписка с per. № 333/2015 г. по описа на Районна прокуратура - Каварна с оглед търсене на административнонаказателна отговорност на лицето З.В.А., ЕГН **********. Горепосочената преписка съдържа материалите по преписка ЗМ № 63/2015 г. по описа на РУ на МВР - ****. Съгласно получените материали на 2 i .05.2015 г. в 09:30 часа в гр. ****, общ. ****, обл. Добрич, ул. „****” № *, служители на РУ на МВР - **** извършват проверка на лицето З.В.А., ЕГН **********,***. При проверката е установено, че лицето държи общо 534 грама нарязан тютюн без бандерол (34 грама от които под формата на 23 къса свити цигари). З.В.А., ЕГН **********, заявява, че е закупила тютюна в гр. Варна за лична нейна консумация и за консумация от семейството й. З.В.А., ЕГН **********, не е представила пред полицейските органи данъчен документ по Закона за акцизите и данъчните складове или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. Акцизните стоки са предадени доброволно на полицейските органи с протокол за доброволно предаване.

Съгласно обясненията на З.В.А., дадени пред полицейските органи на 21.05.2015 г., тютюнът е закупен от пазара в промишлената зона на гр. Варна и е за лично ползване от нея и семейството й. З.В.А. признава, че тютюнът е без платен акциз, но го купува, тъй като й излиза по - евтино.

За нарушението, извършено на 21.05.2015 г. в гр. ****, общ. ****, обл. Добрич, ул. „****” № *, и констатирано от служители на РУ на МВР - ****, държане на горепосочените акцизни стоки (534 грама нарязан тютюн) без данъчен документ по Закона за акцизите и данъчните складове или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. З.В.А., ЕГН **********,***, следва да носи административнонаказателна отговорност за нарушение по чл. 126 от Закона за акцизите и данъчните складове.

Гореописаното деяние актосъставителят квалифицирал като нарушение на разпоредбите на чл.126, във връзка с чл. 128, ал.2 от Закона за акцизите и данъчните складове.

В законоустановения срок пред административнонаказващия орган не е постъпило възражение по акта,при което той издал атакуваното пред съда наказателно постановление,приемайки фактическите констатации,отразени в акта за доказани.

При така установената по делото фактическа обстановка,въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на издаденото наказателно постановление по отношение законосъобразността,обосноваността и правилността му,съдът прави следните правни изводи:

Относно допустимостта на жалбата.

Жалбата е подадена в законоустановения срок от легитимирано чрез правния си интерес лице,поради което е приета от съда като допустима.

Относно компетентността на органа издал обжалвания административен акт:

Съдът намира,че АУАН  е съставен от компетентно длъжностно лице по смисъла на чл.128 ал.2 от ЗАДС-митнически орган,а обжалваното наказателно постановление  е издадено от компетентен орган-Началника на „Митница-Варна“ упълномощен с това правомощие от Директора на Агенция „Митници“ със Заповед № ЗАМ-822/21.08.2014г.

Относно процесуалната законосъобразност на обжалвания административен акт:

Служебната проверка на въззивния съд констатира,че обжалваното наказателно постановление и акта за установяване на административно нарушение,въз основа на който е издадено не страдат от процесуални нарушения,даващи основание за неговата отмяна.В АУАН и НП фигурират всички нужни реквизити,които гарантират правото на защита на нарушителя и възможността да разбере в какво точно е обвинен.Спазена е процедурата за издаването им регламентирана в ЗАНН.Нарушението е описано по начин изчерпващ всички обстоятелства при които е извършено,посочени са всички факти,касаещи съставомерните признаци на нарушението,посочени са конкретните обстоятелства,при които нарушението е било извършено,нарушението е правилно квалифицирано.Всичко това е гарантирало правото на нарушителя да разбере какво именно нарушение му се вменява,за да може адекватно да организира защитата си по него.

В АУАН нарушението е описано конкретно откъм форма на изпълнително деяние измежду визираните такива в чл.126 от ЗАДС и в достатъчна степен е индивидуализирано от гледна точка на установените на място факти и обстоятелства.По този начин в него са изложени ясно и безпротиворечиво твърдения за релевантните факти,което дава възможност на нарушителя да разбере,че се касае за осъществена от негова страна  първа форма на изпълнителното деяние на чл.126 от ЗАДС,а именно „държане“ на акцизни стоки без изискуемите от закона документи.В НП изпълнителното деяние коректно е разписано,като АНО е конкретизирал нарушението с оглед формата на изпълнителното му деяние,съобразявайки установената фактическа обстановка и наличния доказателствен материал,без да е извършено допълване или изменение на релевантните за обвинението факти.

Относно материално-правната законосъобразност и обоснованост на обжалвания административен акт:

Горната фактическа обстановка съдът приема за установена  въз основа на събрания по делото писмен доказателствен материал: АУАН вх. № 153/ 09.07.2015год., писмо вх. № 32 - 138248/ 17.07.2015г. ( писмо изх. № К - 1668 - 1/ 15.07.2015г. на Община ****),писмо per. индекс: 32 - 1328858 13.07.2015г. с обратна разписка, регистрационно - контролна карта, опис на документи, писмо изх. № 32 - 107775/ 10.06.2015г. с обратна разписка, постановление от 27.05.2015 г. (изх. № 333/ 27.05.2015г.) на Районна прокуратура - Каварна - вх. № 32 - 99015/ 01.06.2015г. с приложени материали по ЗМ № 63/ 21.05.2015г.: писмо per. № 333/ 26.05.2015г., опис на документи, справка, докладни записки - 2 бр., писмени обяснения от З.В.а. от 21.05.2015г., Протокол за доброволно предаване от 21.05.2015г., - 2 бр., приемо-предавателен протокол № 32-99346/ 01.06.2015г., складова разписка № 45/ 01.06.2015г., Искане вх. № 32-143298/ 24.07.2015г., Становище вх. № 32 - 143954/ 27.07.2015г,както и   въз основа на гласните доказателства-показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Д.А.А.-актосъставител,свидетелите при съставяне на акт-Д.Г.А.,И.И.Д.,полицейските служители присъствували на проверката извършена на 21.05.2015г. на улица „****“ № * в гр.****-К.К.К. и В.Д.Д. и писмените доказателства приложени към административнонаказателната преписка.Същите са безпротиворечиви и анализирани в своята съвкупност не налагат различни изводи.

         Атакуваното Наказателното постановление от фактическа страна е издадено на база събраните доказателства ,които кореспондират помежду си и установяват по безспорен и категоричен начин  извършването на нарушението и обстоятелствата при които е било извършено.Правилно административнонаказващия орган е приел,че санкционираната деятелност осъществява приложения от наказващия орган административнонаказателен състав,доколкото от събраните по делото доказателства се установява по неоспорим начин,че при извършена от служители на РУ на МВР **** на 21.05.2015г.  в дома на З.В.А. ЕГН **********,*** проверка е установено ,че лицето държи общо 534 грама/0,534 кг/ нарязан тютюн без бандерол/34 грама от които под формата на 23 къса свити цигари/,по отношение на които З.В.А., ЕГН **********, не е представила пред полицейските органи данъчен документ по Закона за акцизите и данъчните складове или фактура, или митническа декларация, или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.Съгласно чл.126 от ЗАДС/в актуалната му към датата на извършване на нарушението редакция/ предвижда административнонаказателна отговорност за лице ,което произвежда,държи,предлага,продава или превозва  акцизни стоки без данъчен документ по този закон или фактура,или митническа декларация,или придружителен административен документ/ електронен административен документ или документ на хартиен носител, когато компютърната система не работи, или друг документ, удостоверяващ плащането, начисляването или обезпечаването на акциза.Предметът на нарушението-534 грама нарязан тютюн без бандерол (34 грама от които под формата на 23 къса свити цигари),попадат в обхвата на продуктите посочени в чл.11 и чл.12 ал.1 т.1 от ЗАДС,т.е. представлява акцизна стока,за която над определеното количество или тегло се дължи акциз.

         Обосновани са и изводите на административнонаказващия орган,че предмет на процесното нарушение е нарязан тютюн за пушене  с тегло 534 грама без бандерол (34 грама от които под формата на 23 къса свити цигари),доколкото това обстоятелство се установява по безсъмнен начин от изготвената,приета по делото и неоспорена физико-химическа експертиза,както и  приемо-предавателен протокол № 32-99346/01.06.2015г. и складовата разписка  с № 45 от 01.06.2015г. с която горепосочената акцизна стока е заприходена в Митница Варна и във всички налични в тази връзка доказателства по делото.От заключението на вещото лице по допуснатата и назначена физико-химическа експертиза се установява,че всички проби с № 1,№2,№3,№ 4,№5 и № 6 представляват годен за консумация /годен за пушене/ нарязан тютюн,основно съставен от тютюневи влакна с ширина по-малка от 1,5 мм,,което съответства  на вида изделие за пушене-фино нарязан тютюн,предназначен за ръчно свиване на цигари.Следователно изследваните проби попадат в определението за „тютюн за пушене/за лула и цигари/“ по чл.12 ал.1 т.1 и т.3 от Закона за акцизите и данъчните складове.Видно от горецитираното заключение проба № 7/съставена от 23 броя ръчно изработени цигари с филтър/ представлява ръчно напълнени заготовки за цигари с филтър със смес от нарязани тютюневи влакна и нарязани тютюневи жили.Проба № 7  представлява,според заключението на вещото лице по допуснатата и назначена физико-химическа експертиза,ръчно изработени цигари с филтър и/или цигари,които са годни за консумация/годни за пушене/.

         Действително по делото не са приложени доказателства,установяващи по какъв начин е измерено намереното корличество тютюн,но при съмнение от страна на въззивника,че не е вписано вярното количество акцизна стока,същия е следвало да възрази,а не да подпише без възражение протокола за доброволно предаване,в който за първи път е отбелязано количеството на намерените акцизни стоки,което съответства напълно на отразеното количество в изготвените след това документи в хода на административното производство.Към момента на съставяне на АУАН и НП точното тегло и количество на акцизната стока е установено,респективно е намерило надлежно отражение в тях.В тази връзка се явява неоснователен довода на процесуалния представител на въззивника,относно липсата на доказателства,по какъв начин и с какво средство е констатиран размера на количеството листна маса,намерено на 21.05.2015г.  в дома на З.В.А. ЕГН **********,***.Настоящия съдебен състав намира за безспорно установено по делото,че именно жалбоподателят,/тъй като акцизните стоки са били предадени доброволно  на полицейските органи с протокол за доброволно предаване от 21.05.2015г./ е държател на тази акцизна стока-534 грама нарязан тютюн без бандерол (34 грама от които под формата на 23 къса свити цигари),без да притежава документи,удостоверяващи плащането,начисляването или обезпечаването на акциза,поради което е осъществил състава на вмененото му административно нарушение.

Държането,респективно предлагането,продаването или превозването на  тази акцизна стока-534 грама нарязан тютюн без бандерол (34 грама от които под формата на 23 къса свити цигари),без такъв данъчен документ удостоверяващ плащането,начисляването или обезпечаването на акциза,независимо от причините за липсата му  осъществява състава на нарушение по чл.126 от ЗАДС.Субект на това нарушение може да бъде всяко физическо или юридическо лице,тъй като законът не изисква то да притежава някакво специално качество,напр. регистрация по ЗАДС като производител или складодържател.

Правилно АНО в атакуваното НП е посочил,че нарушението на жалбоподателя/неговото изпълнително деяние/се е изразило в „държане“ на следните акцизни стоки-534 грама нарязан тютюн без бандерол (34 грама от които под формата на 23 къса свити цигари) за които не притежава данъчен документ по ЗАДС, или фактура,или митническа декларация,или придружителен административен документ/електронен административен документ или документ на хартиен носител,когато компютърната система не работи,или друг документ удостоверяващ плащането,начисляването или обезпечаването на акциза,като тази стока е била установена при извършена проверка от служители на РУ на МВР гр.**** на 21.05. 2015г. в дома на З.В.А. ЕГН **********,***.Посочено е,че това представлява нарушение на чл.126 от ЗАДС,която разпоредба от своя страна предвижда налагане на глоба за:“…за физическите лица,или с имуществена санкция-за юридическите лица и едноличните търговци,в двойния размер на дължимия акциз,но не по-малко от 1000лв./при първо установено нарушение/а при повторно нарушение-не по-малко от 2000 лева,като и в насока относно приложение на чл.57 ал.1 т.7 от ЗАНН,намира за правилно определено административното наказание „глоба“,която АНО е наложил на З.В.А. ЕГН **********,за осъщественото от нея нарушение.

Ето защо съдът счита,че правилно административнонаказващият орган е наложил административно наказание „глоба“  в нейния минимален размер-1000 лева,като е съобразил и обстоятелството,че това нарушение се явява първо за нарушителя,а също така и обстоятелството,че двойния размер на дължимия акциз за откритият предмет на нарушението,надвишава законоустановеният от 50.00лева,като двойния размер на дължимия акциз  в настоящия случай възлиза на 162,34/сто шестдесет и два лева и тридесет и четири стотинки/лева.Така определеното на жалбоподателя в този размер административно наказание „глоба“ не може да бъде намалявано от съда,поради което наказателното постановление като правилно и законосъобразно следва да бъде потвърдено,а жалбата против него да бъде оставена без уважение,като неоснователна.

Законосъобразно,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС,вещите предмет на нарушението са били отнети в полза на Държавата.

Предпоставка,за да се приеме деянието за съставомерно е липсата на доказателство,което е следвало към момента на извършената  от служители на РУ на МВР гр.**** на 21.05. 2015г. в дома на З.В.А. ЕГН **********,*** проверка или на един по-късен етап в административнонаказателното производство жалбоподателят да представи,а именно-надлежен документ удостоверяващ плащането,начисляването или обезпечаването на дължимия акциз за откритата  в този дом акцизна стока-534 грама нарязан тютюн без бандерол (34 грама от които под формата на 23 къса свити цигари).

Съдът намира,че определеното спрямо жалбоподателя наказание е в съответствие с разпоредбата на чл.27 от ЗАНН и отговаря на целите на чл.12 от ЗАНН,като не са налице основания за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН,т.е. не е налице „маловажен случай“ на административно нарушение по чл.126б ал.2 от ЗАДС,вр. с чл.28 от ЗАОНН и чл.93 т.9 от НК,тъй като двойния размер на дължимия акциз за предмета на нарушението надхвърля този по чл.126б ал.2 от ЗАДС,при който нарушението следва да се квалифицира като маловажно.При тълкуване на посочената норма/чл.28/ следва да се съобразят същността и целите на административнонаказателното производство,уредено в ЗАНН,като се има предвид и субсидиарното приложение на НК и НПК.Административнонаказателния процес е строго регламентирана дейност,при която за извършено нарушение се налага съответно наказание,като прилагането на санкцията е винаги въпрос на законосъобразност.В случая с НП е наложено административно наказание-имуществена санкция за неизпълнение на задължение към държавата,регламентирано в ЗАДС.Поначало обществената опасност на този вид нарушения е определена  от законодателя като висока,тъй като същите представляват неизпълнение на задължения към държавата при осъществяване на финансовата и дейност.Именно поради това и нормативно определените минимуми на административни наказания за тях са във висок размер,без за налагането им да се изисква  някакъв минимален брой или стойност на вещите,предмет на нарушението.Целта на ЗАДС е свързана с облагането на високооборотни и скъпи стоки,които не служат за задоволяване на основни потребности на населението и са засилени,както предвидения контрол,така и отговорността при нарушения по същия,които чувствително увреждат фискалните интереси на държавата.Стойността на предмета на нарушението при формалния характер на състава на отговорността по чл.126 от ЗАДС,няма отношение при преценката за наличието или значителността/респ.липсата или незначителността/ на вредните последици и не представлява смекчаващо отговорността обстоятелство,което пък да влияе на обществената опасност в контекста на легалната дефиниция на маловажния случай по чл.93 т.9 от НК.С оглед на изложеното настоящия състав приема,че не са налице основанията за прилагане на чл.28 от ЗАНН,което по правните си последици представлява освобождаване на нарушителя от административнонаказателна отговорност.

Предвид всичко изложено по-горе съдът намира атакуваното НП № 194/25.08.2015г. на Началника на Митница Варна  за правилно и законосъобразно и като такова ще следва да го потвърди.

Мотивиран от горните съображения и на основание чл.63 ал.1,предложение първо от ЗАНН,този съдебен състав на РС-Каварна

 

                                             Р    Е    Ш    И

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 194/25.08.2015г. на Началника на Митница Варна,с което на З.В.А. ЕГН  ********** *** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000/хиляда/ лева за нарушение по чл.126 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС са отнети  в полза на държавата стоките,предмет на нарушение: нарязан тютюн за пушене 534 грама/0,534кг/ съдържащ се в 6бр.  ПВЦ торби и 23 къса свити цигари/ заприходени по складова разписка № 45/01.06.2015г.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

                                                   РАЙОНЕН СЪДИЯ: