Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

Гр.Каварна, 26.06.2017г.

 

В     И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на единадесети май, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№381/2016г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по АНД №381/2016г. е образувано след инстанционен контрол, при който решение на КРС е отменено и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на съда с указания дадени от АС Добрич за събиране на доказателства при новото разглеждане на делото и постановяване на акт по същество.

Образувано е по жалба на П.И.П. с ЕГН ********** ***, срещу Наказателно постановление №28-0000477 от 18.12.2015г., издадено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“, гр.Добрич, с което на жалбоподателя му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500.00 лева, за нарушение по чл.43, ал.1, т.1, б.“б“ от Наредба Н-32 от 16.12.2011г. на МТИТС, на основание чл.178а, ал.7, т.1, пр.1 от ЗДвП.

НП е обжалвано от П.П.  в срока по чл.59, ал.2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление, като неправилно, необосновано и незаконосъобразно. Навежда доводи за наличие на допуснати нарушения при извършване на проверката, както и процесуални нарушения в хода на административното производство. В съдебно заседание и в представеното писмено становище, жалбоподателят, чрез процесуалния си представител настоява за цялостна отмяна на атакуваното наказателно постановление с аргументите, че както от АУАН, така и от издаденото въз основа на него наказателно постановление, не става ясно за какво нарушение е ангажирана административно наказателната му отговорност, което е довело до ограничаване правото му на защита; едновременно му били съставени и връчени няколко акта, като не е имал възможност да се запознае обстойно с всеки от тях и да направи конкретни възражения; твърдяното нарушение е останало недоказано от административно-наказващия орган; липса на вина по вмененото му нарушение, с оглед несъвършенствата на информационната система за извършване на периодични прегледи, и поради невъзможността за извършване на проверка за истинността на представените документи за платен пътен данък.

В съпроводителното писмо към въззивната жалба, ОО "Автомобилна администрация" гр.Добрич изразява своето становище за неоснователност на жалба, като с оглед съобразеността на наказателното постановление с материалните и процесуалните правила при издаването и липсата на основания за прилагане разпоредбата на чл.28 от ЗАНН, моли за цялостното му потвърждаване.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл.314 НПК, вр. с чл.84 ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

На 20.11.2015г. на жалбоподателя е бил съставен акт за установяване на административно наказание /АУАН/, серия А-2015, №212406, за това, че на 15.01.2015г., около 10.07 часа., в с.***, общ.Шабла, ул.“***“, №**, в контролно технически пункт /КТП/ на фирма“***“ ЕООД жалбоподателя е извършил следното нарушение: в качеството си на председател на комисия идентифицирал се в информационната система „Прегледи“, е допуснал извършването на преглед на ППС „***“ с рег.№***,      собственост на Д.К.М., с протокол №7186203, в нарушение на изискванията определени в Наредба Н-32 на МТ, без документ за платен данък върху автомобила, дължим към деня на извършването на периодичния преглед, съгласно чл.60, ал.4 от Закона за местните данъци и такси или документ, че са освободени от данъци съгласно чл.58 от ЗМДТ. Самия пункт за извършване на годишни технически прегледи притежава разрешение ***/19.11.2012г., валидно до 19.11.2017г.

От писмо с рег.№08-00-00-196/06.11.2015г. на ИИ“АА“, изпратено до Началника на ОО“АА“ гр.Добрич се установява, че в КТП на територията на област Добрич, между които и пункт №*** „***“, с.***“ са допуснати нарушения относно спазването на реда за извършване на периодични прегледи за техническа изправност на ППС, като е разпоредено извършване на проверки в пунктовете. Същото се установява и от справка рег.№Дб-31-1486/16.10.2015г. на ДА“НС“, като в нея конкретно са посочени автомобилите, които са преминали технически преглед без представен документ за платен данък. В тази справка е и сочения автомобил, обект на АУАН „***“ с рег.№***, собственост на Д.К.М..

От протокол № 7186203 се установява, че на 15.01.2015 г. П.И.П., в качеството си на председател на комисия е допуснал извършването на периодичен преглед на ППС - лек автомобил марка „***“ с рег.№***,        собственост на Д.К.М., представен от лицето Д.Б.,  в нарушение на изискванията на чл. 30, ал. 1, т. 4 от Наредба № Н - 32/16.12.2011 г. на МТИТС, без автомобила да има платен данък върху превозното средство, дължим към деня на извършването на периодичния преглед на ППС, съгласно чл. 60, ал. 6 от Закона за местните данъци и такси.

Приемайки, че с тези свои действия П.П. е нарушил разпоредбата на чл. 43, ал. 1, т. 1, буква "б", във вр. с чл.30, ал.1, т.4 от Наредба Н-32/16.12.2011 г. на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, на 20.11.2015 г. св.Т.С.Т. съставил акт за установяване на административно нарушение № 212406, в който описал словесно констатираното нарушение и нарушената правна норма. Актът бил съставен в присъствието на нарушителя и му бил връчен срещу подпис, като в него той вписал, че има възражения и счита, че  няма вина. Други писмени възражения съобразно разпоредбата а чл.44, ал.1 от ЗАНН не са постъпили от П.П.. Така на 18.12.2015г. Началника на ОО“Автомобилна администрация“, гр.Добрич издал Наказателно постановление №28-0000477, с което на основание чл.178а, ал.7, т.1, предл.1 от Закона за движение по пътищата на нарушителя е наложено наказание „глоба“ в размер на 1500.00 лева за извършено нарушение на чл.43, ал.1, т.1, б.“б“, във вр. с чл.30, ал.1, т.4 от  Наредба №Н-32/16.12.2011г. на министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Горната фактическа обстановка се установява и от разпита на свидетелите: Т.С.Т. – актосъставител  и П.Х.Й. – свидетел присъствал при съставяне на АУАН, които разказаха подробно кога е извършена проверката и какво е било констатирано при нея.

При новото разглеждане на делото в съдебна фаза са изискани и събрани нови писмени доказателства. Така от справка рег.№851000-143/10.01.2017г. на ОДМВР, гр.Добрич, сектор „Пътна полиция“ е видно, че лек автомобил „***“ с рег.№*** като собственик е вписана Д.К.М. и М.Д.– гражданин на ***, а от писмото от Община Добрич се установява, че автомобила  не е бил деклариран.  При изискване  да се представи договор за покупко-продажба на ППС-то, с уведомително писмо изх.№851000-2760/06.03.2017г.  е представен Договор за покупко-продажба от 23.08.2011г., с който Д.К.М. е продала на М.Д.процесния автомобил.  

От писмата на Изпълнителния директор на „Демакс” АД се установява, че информационната система за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС е интегрирана в КТП „***” ЕООД с разрешение № *** на 19.11.2012г. Информационната система е свързана към базата с данни на общината за проверка на платен данък на 18.01.2016г., поради което няма възможност за представяне сканирани документи за платен данък за период преди тази дата.

Във връзка с разпореждане на съда, с писмо рег.№ 14-00-00-2196/1/13.12.2016г., ИА „Автомобилна администрация уведомява съда, че Информационната платформа на Изпълнителна агенция“Автомобилна администрация“ за автоматична проверка за данъчно задължение  върху превозните средства при извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС е изградена и считано от 18.01.2016г. е започнала автоматичната проверка за наличието на дължим данък  върху превозните средства. От 18.07.2016г.  информационната платформа е влязла в пълен работен режим на експлоатация по отношение на общините, които са заявили готовност и са се включили с пълната функционалност на системата. В контролно-технически пункт /КТП/ „***“ ЕООД с разрешение № *** с.***,община Шабла улица „***“ № ** информационната платформа е свързана към базата с данни на общините в Добричка област за проверка  на пътен данък на 18.01.2016г.

Видно от писмо рег.№ 10-00-00-260/1/11.05.2017г., на ИА“Автомобилна администрация“ след извършена проверка за периода  от 01.01.2014г. до 31.03.2015г. в деловодната система на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ за писмени инструкции, касаещи изискванията за проверка на платените данъци на ППС, които са изпратени от страна на ИА“Автомобилна администрация“ до всички КТП фигурират два броя писма с рег.№ 14-00-00-1223/09.04.2014г. и рег.№ 25-00-00-18/116/15.01.2015г. Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация“-Добрич е изпратил писмо с рег.№ 81-00-15-3274/28.12.2015г. до КТП „***“ЕООД с Разрешение № *** за извършване на периодични прегледи  за проверка на техническата изправност на ППС, в което се разясняват изискванията за проверка на платени данъци към общините при извършване на технически прегледи на ППС.

При така установената фактическа обстановка, съдът прави следните правни изводи:

Жалбата е допустима, доколкото е подадена от надлежно легитимирана страна, в преклузивния срок по чл.59, ал.2 от ЗАНН.

Съдът счита, че същата е основателна по следните съображения:

В разпоредбата на чл.11, ал.2 от Наредба Н-32 е въведено изискване към контролно техническите пунктове да имат компютаризирана система за управление на работата на средствата за измерване и информационна система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи на ППС. Тази информационна система е следвало да осигурява автоматична проверка на платен данък върху ППС, когато е предоставен технически съвместим с информационната система по тази алинея достъп до базата данни за платен данък от съответната община, както и възможност за еднозначно идентифициране на документа за платен данък върху ППС съгласно чл.11, ал.3, т.17 и т.18 от Наредбата.

Съгласно чл.30, ал.4 от Наредба Н-32, при периодичен преглед на ППС следва да се представи документ за платен данък върху ППС, изискуем към момента на извършване на периодичния преглед на ППС съгласно чл.60, ал.4 от ЗМДТ или документ, че лицата са освободени от данък съгласно чл.58 от ЗМДТ. Документите трябва да са обозначени или маркирани за еднозначно идентифициране чрез информационната система по чл.11, ал.3 от Наредба Н-32, изискват се само когато от автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху съответното ППС.

Приложение №5 към чл.31, ал.1 от Наредба Н-32 представлява Методика за извършването на периодичен преглед за проверка на техническата изправност на ППС, според която – част 2, раздел 1,т.2 /в сила от 01.09.2014г./, периодичния преглед на ППС се извършва ако са представени съответните документи по чл.30 от Наредба Н-32, като преди началото на прегледа председателя на комисията проверява представените документи. Според нормата на чл.30, ал.4 от Наредбата, председателят на комисията има право да изисква документ за платен данък върху ППС, когато при автоматичната проверка не се получи потвърждение, че не се дължи данък за съответното ППС. Председателят трябва да сканира представения от лицето документ, маркиран със стикер за еднозначно разпознаване, прегледът се извършва след потвърждение, че не се дължи данък. Ако не се получи потвърждение, че не се дължи данък върху съответното ППС, председателя на комисията отразява несъответствията в протокола и не се извършва периодичния преглед.

Съгласно чл.11, ал.5 от Наредба Н-32, компетентността, респ. задължението за утвърждаване на елементите за маркиране на документите за платен данък върху ППС или документ, че са освободени от данък върху ППС е на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ или упълномощено лице, като общините получават елементите за маркиране срещу платена от тях цена.

От приложената справка на ИА „АА“ се установява, че информационната система за електронно регистриране на извършените периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС е внедрена в процесния КТП на фирма „***“ ЕООД на 19.11.2012г. Информационната система за извършване на периодични прегледи е изградена и считано от 18.01.2016г. е започнала автоматична проверка за наличието на дължим данък върху ППС. От 18.07.2016г. информационната платформа е влязла пълен работен режим на експлоатация по отношение на общините, които са заявили готовност и са се включили в пълната функционалност на системата.

По делото е установено, че на 10.02.2015г. процесния автомобил „***“ с рег.№***, е преминал в пункта технически преглед. Видно е, че към момента на извършване на периодичния преглед не е налице достъп до база данни на общините за платени данъци върху ППС. Последното означава, че при извършване от председателя на комисията автоматична проверка за платен данък върху ПП, няма как да се получи потвърждение, че не се дължи данък. Съгласно Методиката при липса на потвърждение, че не се дължи данък, дори и да се сканира в системата представения от лицето документ за платен данък, то следва председателя да отрази несъответствието в протокола и да не извършва периодичен технически преглед. Според нормативната регламентация, при липса на връзка с база данни на общините, се парира възможността въобще да се извърши годишен технически преглед на ППС.

Съдът намира, че съдържанието на наказателното постановление е изрично дефинирано по закон и не се поставя под съмнение необходимостта от пълно и точно описание на посочените реквизити в чл. 57 от ЗАНН.  В процесния случай в наказателното постановление, както и в акта за установяване на административното нарушение не са посочени обстоятелствата, при които е извършено нарушението, както и доказателствата, които го потвърждават.

Съгласно нарушената разпоредба – чл.43, ал.1, т.1, б. ”б” от Наредба №Н-32, при извършването на периодичните прегледи на ППС, председателят на комисията следва да упражнява контрол и да следи за качеството и пълнообемно провеждане на периодични технически прегледи на ППС от страна на техническите специалисти, като не допуска извършването на периодичен преглед на ППС в нарушение на изискванията за извършване на периодичните прегледи, определени в Наредбата.

 В процесния случай е видно от Протокола от извършен периодичен преглед за техническа изправност на л.а. „***“ с рег.№*** е налице отбелязване от страна на председателя на комисията при идентификацията на ППС в точка 0.5, че е платен данък за ППС. От друга страна е видно от приложената справка от Дирекция „Местни данъци и такси” – община Добрич, че процесният лек автомобил не бил деклариран,  но няма данни и да е заплащан данъка. Пред контролните органи са били налице противоречиви данни,  съдържащи се в различно документи от административнонаказателната преписка. Административно-наказващият орган е следвало да се  съобрази, че не е налице изискване към документа за плащане на данък да се прилага и удостоверение за липса или наличието на данък за ППС.

Съгласно разпоредбата на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, наказващият орган преди да се произнесе по административнонаказателната преписка, проверява акта с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост, преценява възраженията на наказателно отговорното лице и събраните доказателства, а когато е необходимо извършва и разследване по спорните обстоятелства. Тежестта на доказване лежи върху органа, издал наказателното постановление. В административнонаказателния процес действа презумпцията за невиновност на лицето, посочено в АУАН и наказателното постановление като нарушител. АУАН няма презумптивна доказателствена сила, обстоятелствата отразени в акта не се считат за установен до доказване на противното. С оглед задължителната практика на Върховния съд, а именно Постановление № 10 от 28.09.1973 г. на Пл. на ВС: т.7 , която гласи: ”Отразените в акта за констатиране на административното нарушение фактически констатации не се считат за установени до доказване на противното и затова административнонаказателното обвинение следва да се установи с допустимите от закона доказателства”. Съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗАНН, в 7-дневен срок от получаване на жалбата, наказващият орган я изпраща заедно с цялата преписка на съответния районен съд, като в съпроводителното писмо посочва всички доказателствата в подкрепа на обжалваното постановление.

 Фактът, установяващ се от справката на Дирекция „Местни данъци и такси” - община Добрич, че л.а. „***“ с рег.№***,       не е бил деклариран,  респ., че не са налице данни за платен данък за съответното ППС към датата на прегледа, не влече непременно извод, че при прегледа  не е представен никакъв документ за плащане, включително и манипулиран /неистински/.  Наказващият орган неправилно е приел, че акта за установяване на административно нарушение е  обосновано. При съставяне на акта за установяване на административно нарушение, административният орган се позовава единствено на справка на териториална дирекция „Национална сигурност” -  Добрич и не извършва проверка по спорните обстоятелства. Наказващият орган е допуснал нарушение на чл. 52, ал. 4 от ЗАНН, което представлява съществено нарушение на процесуалните правила и опорочава наказателното постановление. Тежест на доказване, както в административнонаказателното производство, така и при съдебното оспорване на наказателното постановление лежи върху административнонаказващия орган. Трябва да докаже съставомерността на деянието от субективна страна, да докаже извършеното нарушение при наличието на умисъл /пряк или евентуален/, вкл. с данните от преписката, обосноваващи наказателното постановление.  Изпълнението на това задължение е елемент от принципа на законосъобразност, в процесния случай  административнонаказващия орган не се е съобразил със задължението на тежест на доказване.

С оглед изложеното съдът намира, че наказателното постановление е издадено при липса на безспорни и установени по несъмнен начин доказателства за извършено нарушение, което е основание за неговата отмяна като незаконосъобразно.

Мотивиран от изложеното, на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, Каварненският районен съд

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 28-0000477 от 18.12.2015г. издадена от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация” -  Добрич, с което на П.И.П. с ЕГН **********,  за нарушение на чл. 43, ал. 1, т.1, б. „б“ от  Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС , на основание чл. 178а, ал. 7, т. 1, предл. 1 от ЗДвП  му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич в 14-дневен срок от съобщението.

 

 

 

 

 

                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ:……………….