Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

Гр.Каварна, 11.07.2018г.

 

В     И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на четиринадесети юни, две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№381/2017г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба на В.В.В.  с ЕГН ********** ***, чрез адв. Д.Г.Д., с личен № ***, с адрес: гр.***, бул.”***” № **, ет.*, ап.*, против Наказателно постановление №023/06.12.2017г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море” гр.Бургас.

В жалбата се излага, че наказателното  постановление е издадено въз основа на АУАН №В 000721/21.08.2017г., който е съставен при допуснати съществени процесуални нарушения и в противоречие на императивните изисквания на ЗАНН. Отразената в АУАН и НП фактическа обстановка не отговаряла на обективната истина и жалбоподателя не разбирал какво нарушение е извършил. Уредите, които използвал били напълно законни, а улова на риба от вида барбун била надлежно декларирана според изискванията на Закона за рибарство  и аквакултури, за което била подадена декларация №***. Твърди, че риболовният кораб напуснал пристанището с риболовен рейс с напълно изправно и функциониращо бордова оборудване за сателитно проследяване. А това било констатирано и в самото наказателно постановление.  Не разбирал с кои свои действия или бездействия е нарушил посоченото в НП Наредба №7 и как е нарушил чл.45, ал.3 от ЗРА.

На следващо място сочи, че административнонаказващия орган е издал НП без да обсъди и прецени правилно фактическата обстановка. Пренесъл недостатъците от АУАН в НП, а и липсвали данни за извършено от жалбоподателя нарушение.

Моли съда да отмени Наказателно постановление №013/06.12.2017г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр.Бургас, като незаконосъобразно и постановено при допуснати съществени процесуални нарушения и в противоречие с обективната истина.

В с.з. жалбоподателят чрез упълномощения адв.Д.Д. ***, който поддържа жалбата изцяло.

Въззиваемата страна, редовно призована, не се явява представител и не взема становище по жалбата.

Съдът въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание, прави следните изводи:

От фактическа страна:

На 21.08.2017г. в района на Черно море, северно от ***, лицето В.В. В., капитан на р/к *** включен в системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби, извършва риболовна дейност с тралиращ риболовен уред без функциониращо бордово оборудване за сателитно наблюдение на р/к, с уловбарбун“ 240.100кг. описан в протокол от инспекция на р/к на пристанище при разтоварване №084-362/21.08.2017г. и попълнена декларация от риболовен дневник №***. Единствена и последна позиция на р/к ***подадена в ЦНРК е в 10749ч. при координати …на 12.8 км. северно от гр.Каварна. С посочените действия капитана е извършил административно нарушение на Наредба №7 от 27.01.2006г. и е осъществил състава на чл.45, ал.3 от Закона за рибарство и аквакултури, за което на основание чл.80, ал.2 от ЗРА му била наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000.00 лева.

Акта бил съставен на 21.08.2017г. в офиса на ИАРА Каварна от Д.П.М., в присъствието на нарушителя и свидетеля В.И.П..  В графа бележки и възражения жалбоподателя е записал, че не е извършил това нарушение.

Въз основа на така съставения акт, Началника на отдел Рибарство и контрол – Черно море гр.Бургас издал процесното наказателно постановление, с което наложил на жалбоподателя В.В.В. на основание чл.80, ал.2 от ЗРА  глоба в размер на 2000 лева, за нарушение на Наредба №7 от 27.01.2006г. и чл.45, ал.3 от ЗРА.

Разпитан в хода на съдебното заседание актосъставителят Д.П.М. посочва, че е получил сигнал от Началник сектор за наблюдение на риболовните кораби и бил уведомен, че от 13 на брой риболовни кораби , 10 от тях са с временно изключване на функциониращо бордова оборудване за сателитно наблюдение.  С това се нарушавало Наредба №7 от 27.01.2006г. за условията и реда на ползване, поддържане и съхранение на системата за наблюдение на риболовните кораби и бордовото оборудване и чл.45, ал.1, ал.2 и ал.3 от ЗРА. Проверката била извършена на брега и било констатирано, че устройството работи, а направили акт, че е временно изключено проследяващото устройство.

Свидетелят В.И.П. също свидетелства, че при излизане на пристанището р/к е бил с включено бордова оборудване.

Свидетелят М.Й.М., който работи като рибар на р/к твърди, че този ден не са проверявани от Агенцията по рибарство. При тръгване ги проверили Гранична полиция. Никой не ги е предупреждавал, че има проблеми с бордовото оборудване.

Описаната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на гласни доказателства: показанията на актосъставителятД. П.М. и свидетелите В.И.П. и М.Й.М., както и от писмените доказателства, приети от съда по реда на чл.283 от НПК.

От правна страна:

Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в установения от закона 7-дневен срок на връчване на НП и пред надлежния съд – по местоизвършването на твърдяното нарушение. Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:

В жалбата са наведени възражения за неправилно приложение на материалния закон. Неправилно е ангажирана административно-наказателната отговорност на жалбоподателя, за извършено нарушение на Наредба №7 и чл.45, ал.3 от ЗРА му е наложена санкция на основание чл.80, ал.2 от ЗРА.

Съгласно чл.80, ал.1 от ЗРА едноличен търговец или юридическо лице, което не монтира и не поддържа бордово оборудване в изправност, свързано с работата на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби,  в нарушение на чл.45, ал.1, се наказва с имуществена санкция в размер от  2 000 до 3 000 лева, а съгласно ал.2, наказанието по ал.1 се налага и на едноличен търговец или юридическо лице за нарушение на чл.45, ал.3 от ЗРА. Видът на наказанието – „имуществена санкция“, което законодателят е предвидил в чл.80, ал.1 от ЗРА определя кръга на лицата, които носят административнонаказателна отговорност. По реда на тази разпоредба сред субектите на нарушението следва да са едноличните търговци и юридическите лица, защото това наказание „имуществена санкция“ е относимо само към тях. Законодателят не е отстъпил от принципното положение на ЕТ и на ЮЛ да се налага „имуществена санкция“, а на физическите лица да се налага административно наказание „глоба“, с оглед на което в случая се касае за допуснато съществено нарушение на материалния закон, налагащо отмяна на наказателното постановление. Имуществената санкция е отделен правен институт, въведен с разпоредбата на чл.83, ал.1 от ЗАНН като обективна, безвиновна отговорност на юридическите лица и едноличните търговци за неизпълнение на задължения към държавата и общините при осъществяване на тяхната дейност. Съгласно чл.83, ал.1 от ЗАНН в пределите на съответния закон, указ, постановление на Министерски съвет или Наредба на Общинския съвет, случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност. Видно е, че законодателят прави ясно разграничение между глобата и имуществената санкция като правни термини и правни институти доколкото същите са самостоятелно регламентирани и въведени с различни нормативни разпоредби. Имуществената санкция не е сред административните наказания, визирани в чл.13 от ЗАНН, които се налагат за административни нарушения, за които административнонаказателна отговорност могат да носят само физически лица, но не и юридически. Поради това правилата, приложими към глобите, налагани на физически лица не следва механично да се прилагат към имуществените санкции, налагани на ЕТ и юридическите лица. Видът на наказанието следва да е съответен на субекта на административнонаказателна отговорност и след като в случая в разпоредбата на чл.80, ал.2 от ЗРА като субект на аддминистративнонаказателна отговорност са посочени еднолични търговци и юридически лице, то наказанието следва да е „имуществена санкция“ по арг.на чл.83 от ЗАНН и в съответствие с принципа на законоустановеност на наказанието.

Ето защо съдът счита, че неправилно е била ангажирана отговорността на физическото лице, като субект на нарушението, което влече след себе си и незаконосъобразност на наказателното постановление. Същото подлежи на отмяна.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД

 

Р  Е  Ш  И  :

 

ОТМЕНЯ  изцяло Наказателно постановление №013/06.12.2017г., издадено от Началник отдел „Рибарство контрол – Черно море” гр.Бургас, с което на В.В.В. с ЕГН ********** ***, на основание чл.80, ал.2 от ЗРА е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 2 000.00 /две хиляди/ лева за извършено нарушение на чл.45, ал.3 от ЗРА, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Добрич, в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

                          

                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………