Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                         

                                       гр. Каварна 18.04.2018г.

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание  на двадесет и трети март две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО Г.

 

         при секретаря Елена Шопова,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 382 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на Б.П.Б. ЕГН ********** с адрес ***,чрез адв.Д.Г.Д. САК,с адрес *** против Наказателно постановление №017/06.12.2017г., издадено от Началник на отдел „Рибарство и контрол – Черно море” при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ със седалище гр.Бургас, с което на жалбоподателя е наложено  административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева на основание чл.80 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за извършено административно нарушение на чл.45 ал.3/предложение 2/ от ЗРА. 

         В жалбата си въззивникът обжалва наказателното постановление като незаконосъобразно,необосновано и постановено при съществено нарушение на процесуалните правила,включително оспорва и фактическата обстановка възприета и отразена от АНО при издаване на процесното наказателно постановление,като твърди,че не е извършвал описаното в АУАН и в атакуваното НП нарушение.

В съдебно заседание въззивникът редовно призован,се явява лично,представлява се от адв.Д.Д. от САК,който поддържа жалбата и пледира за отмяна на НП на сочените в жалбата основания.

         Въззиваемата страна,редовно призована не изпраща процесуален представител,който да вземе становище относно фактите и приложимия по делото закон.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         Настоящия съдебен състав намира,че актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни органи.Доказателство за това съдът извлича от разпоредбата на чл.91 ал.3 от ЗРА и съдържанието на приложената Заповед № ЧР-177/09.11.2017г. на Изпълнителния директор на ИАРА.

От фактическа страна с акт № В 0007220/24.08.2017г. за установяване на административно нарушение съставен от Д.П.М. на длъжност инспектор  сектор „РК” Добрич към ГДРК при ИАРА се констатира,че на 21.08.2017г. в  в района на Черно море северно от нос Калиакра,лицето Б.П.Б.,капитан на р/к „***“ ***включен в системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби,извършва риболовна дейност с тралиращ риболовен уред без функциониращо бордово оборудване за сателитно наблюдение на р/к с улов „барбун“-320кг,описан в декларация от риболовен дневник № 928210/21.08.2017г.Единствена и последна позиция на р/к ***подадена в ЦНРК е на 30.06.2017г. при координати 430 41’123’’N 0280 35’ 762’’E северно от гр.Каварна.В АУАН е отбелязано,че с това свое деяние капитана е извършил административно нарушение на Наредба № 7 от 27.01.2006г. и е осъществил състава на чл.45 ал.3 от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/.Въз основа на акта за установяване на административно нарушение,на 06.12.2017г. е издадено обжалваното Наказателно постановление № 017 на Началник на отдел „Рибарство и контрол – Черно море” при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ със седалище гр.Бургас,в обстоятелствената част на което административнонаказващият орган е възприел описаната в акта фактическа обстановка,като е констатирал, че на 21.08.2017г. в  в района на Черно море северно от нос Калиакра,лицето Б.П.Б.,капитан на р/к „***“ ***включен в системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби,извършва риболовна дейност с тралиращ риболовен уред без функциониращо бордово оборудване за сателитно наблюдение на р/к с улов „барбун“-320кг,описан в декларация от риболовен дневник № 928210/21.08.2017г.Единствена и последна позиция на р/к ***подадена в ЦНРК е на 30.06.2017г. при координати 430 41’123’’N 0280 35’ 762’’E северно от гр.Каварна.Административнонаказващият орган е квалифицирал деянието изразяващо се в това,че монтираното функциониращо устройство за сателитно проследяване е изключено като нарушение на чл.45 ал.3/предл.2/ от Закона за рибарството и аквакултурите и е наложил на жалбоподателя административно наказание глоба в размер на 2000/две хиляди/ лева на основание чл.80 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства,които са безпротиворечиви и кредитирани от съда изцяло.

По отношение на визираното в АУАН и атакуваното НП нарушение на чл.45 ал.3/предл.2/ от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/:

Вмененото във вина на въззивника Б.П.Б. нарушение е индивидуализирано в степен,позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава.Не са допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на атакуваното наказателно постановление по отношение на визираното в него нарушение на чл.45 ал.3/предл.2/ от ЗРА и не е накърнено правото на защита на жалбоподателят,което той е упражнил с подаването на жалба до въззивната инстанция.Посочена е нарушената материално правна норма.

Съгласно разпоредбата на чл.45 ал.3 от ЗРА  забранява се напускането на акваторията на пристанищата от риболовни кораби без функциониращо  или с изключено бордово оборудване за сателитно проследяване.От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел-Д.П.М. и Акт № В 0007220/24.08.2017г. се установява,че Б.П.Б.,капитан на р/к „***“ ***включен в системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби,извършва риболовна дейност с тралиращ риболовен уред без функциониращо бордово оборудване за сателитно наблюдение на р/к с улов „барбун“-320кг,описан в декларация от риболовен дневник № 928210/21.08.2017г.Единствена и последна позиция на р/к ***подадена в ЦНРК е на 30.06.2017г. при координати 430 41’123’’N 0280 35’ 762’’E северно от гр.Каварна.Нарушението е установено след извършена справка в ЦНРК-Варна.

Същевременно обаче настоящия съдебен състав счита,че следва да се обоснове извод за отмяна на наказателното постановление,тъй като неправилно на основание чл.80 ал.2 от ЗРА е ангажирана административно-наказателната отговорност на физическо лице.В случая с обжалваното наказателно постановление на основание чл.80 ал.2 от ЗРА на Б.П.Б. ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно наказание „глоба“.Съгласно чл.80 ал.2 от ЗРА  наказанието по ал.1 се налага на едноличен търговец или юридическо лице за нарушение на чл.45 ал.3 от ЗРА.Съгласно чл.80 ал.1 от ЗРА едноличен търговец или юридическо лице,което не монтира и не поддържа бордовото оборудване в изправност,свързано с работата на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби,в нарушение на чл.45 ал.1,се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лева.

         В процесния случай видът на наказанието-„имуществена санкция“,който законодателят е предвидил в чл.80 ал.1 и ал.2 от ЗРА определя и кръга на лицата ,които носят административнонаказателна отговорност.По реда на тези разпоредби сред субектите на нарушението следва да са едноличните търговци и юридическите лица,защото това наказание „имуществена санкция“ е относимо само към тях.Законодателят не е отстъпил от принципното положение на ЕТ и на юридическите лица  да се налага „имуществена санкция“,а на физическите лица да се налага административно наказание „глоба“ и в случая се касае за допуснато съществено нарушение на материалния закон,което налага отмяна на НП.Имуществената санкция е отделен правен институт,въведен с разпоредбата на чл.83 ал.1 от ЗАНН като обективна,безвиновна отговорност  на юридическите лица и едноличните търговци за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност.Съгласно чл.83 ал.1 от ЗАНН в предвидените в съответния закон,указ,постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност.Видно е,че законодателя прави ясно разграничение между глобата и имуществената санкция като правни термини и правни институти доколкото същите са самостоятелно регламентирани и въведени с различни нормативни разпоредби.Имуществената санкция не е сред административните наказания,визирани в чл.13 от ЗАНН,които се налагат за административни нарушения,за които административнонаказателна отговорност могат да носят само физически,но не и юридически лица.Поради това правилата,приложими към глобите,налагани на физически лица,не следва механично да се прилагат към имуществените санкции,налагани на ЕТ и на юридическите лица.Видът на наказанието следва да е съответен на субекта на административнонаказателна отговорност и след като в случая в разпоредбите на чл.80 ал.1 и ал.2 от ЗРА като субект на адчминистративнонаказателна отговорност са посочени еднолични търговци и юридически лица,то наказанието следва да е „имуществена санкция“ по арг. на чл.83 от ЗАНН и в съответствие с принципа на законоустановеност на наказанието.Ето защо според съда неправилно е била ангажирана отговорността на физическото лице,като субект на нарушението,оттук и наказателното постановление и в частта му относно наложеното на въззивника административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева на основание чл.80 ал.2 от ЗРА подлежи на отмяна,като незаконосъобразно на материално основание.

Наред с извода за отмяна на атакуваното наказателно постановление,като незаконосъобразно на материално основание,настоящия съдебен състав счита,че административнонаказателното обвинение е недоказано ,не е налице виновно поведение на Б.Б. и няма извършено от него нарушение на чл.45 ал.3 /предл.2/ от ЗРА.Този извод намира подкрепа в събраните по делото доказателства-АУАН № В 0007220/24.08.2017г.,Сервизния доклад от фирма „“,която е доставила на ИАРА цялата система за сателитно наблюдение на риболовните кораби,в.т.ч. оборудването на р/к  „***“ ***и което дружество е наето от самата агенция да осигурява поддръжката на горепосочената система,както и свидетелските показания на Д.М. и Андрей Кулишев представени в съдебно заседание проведено на 16.02.2018г.Актосъставителят  Д.М. твърди,че не е правил проверка на кораба,а е съставил АУАН на база твърдения от Центъра за наблюдение риболовните кораби.По отношение на сервизния доклад,св.Д.М. заявява в показанията си,че му е бил представен при съставянето на АУАН,но не е запознат с цялата система на бордовото оборудване.В показанията си разпитания в съдебно заседание св.А.Кулишев,който се води част от екипажа на р/к  „***“ ***твърди,че бордовото оборудване има индикатори които показват,че то е включено:“Има две лампички които светят…На 21.08.2017г. тези лампички светеха“.Освен това св.А.-Кулишев заявява в съдебно заседание,че няма дисплей от който да разберат дали сигналът стига до Центъра за наблюдение на риболовни кораби.С оглед на събрания по делото доказателствен материал не се установява по безспорен начин дали бордовото оборудване е било функциониращо или изключено,дали същото е работело,дали е излъчвало сигнал или не.Правно релевантен при преценка за ангажиране административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е факта,че административнонаказващия орган  не е взел предвид представеният още при съставянето на АУАН Сервизен доклад на наетата от неговата администрация фирма,от който е видно,че при проверката на оборудването е констатиран проблем със захранващия блок,а именно „изгоряла вътр.платка“/т.е. по независещи от Б. причини/.В същия документ е обяснен начина по който  е установен проблемът,но и факта,че „няма визуална индикация на проблема“,което е в синхрон  с показанията на св.А.Кулишев че няма дисплей от който да разберат дали сигналът стига до Центъра за наблюдение на риболовни кораби.

С оглед на гореизложеното настоящия съдебен състав намира,че при издаването на обжалваното НП наказващият орган не е изпълнил в пълна степен изискванията по чл.52 ал.4 от ЗАНН,а именно-„Преди да се произнесе по преписката,наказващия орган проверява акт с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост и преценява възраженията и събраните доказателства,а когато е необходимо,извършва и разследване на спорните обстоятелства.Разследването може да бъде възложено и на други длъжностни лица от същото ведомство“.При явно оспорване на АУАН № В 0007220/24.08.2017г. от страна на жалбоподателя,чрез възражение обективирано в самия АУАН и представяне при съставяне на АУАН на Сервизен доклад с дата 23.08.2017г. от фирма „***“,която е доставила на ИАРА цялата система за сателитно наблюдение на риболовните кораби,в.т.ч. оборудването на р/к  „***“ ***от който е видно,че при проверката на оборудването е констатиран проблем със захранващия блок,а именно „изгоряла вътр.платка“/т.е. по независещи от Б. причини/,като в същия документ е обяснен начина по който  е установен проблемът,но и факта,че „няма визуална индикация на проблема“,не е установено безспорно и несъмнено от наказващия орган,че монтираното функциониращо устройство за сателитно проследяване е изключено.

Неизпълнението в пълна степен на изискванията на чл.52 ал.4 от ЗАНН от страна на административнонаказващия орган е довело до издаване на незаконосъобразно наказателно постановление.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63 ал.1 предл.3  от ЗАНН,съдът

                                                Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление №017/06.12.2017г., издадено от Началник на отдел „Рибарство и контрол – Черно море” при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ със седалище гр.Бургас, с което на Б.П.Б. ЕГН ********** с адрес *** е наложено  административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева на основание чл.80 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за извършено административно нарушение на чл.45 ал.3/предложение 2/ от ЗРА,като недоказано и незаконосъобразно.

Решението може да се обжалва с касационна жалба, по реда на АПК, чрез Каварненски районен съд пред Административен съд Добрич, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

                                                        

 

    РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..