Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                         

                                       гр. Каварна 23.04.2018г.

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание  на двадесет и трети март две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря Елена Шопова,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 383 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на Г.М.А. ЕГН ********** с адрес *** общ.Каварна, обл.Добрич,чрез адвокат К.Д. с адрес *** против Наказателно постановление №016/06.12.2017г., издадено от и.д.началник на отдел „Рибарство и контрол – Черно море” при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ със седалище гр.Бургас, с което на жалбоподателя е наложено  административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева на основание чл.80 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за извършено административно нарушение на чл.45 ал.3/предложение 2/ от ЗРА. 

         В жалбата си въззивникът обжалва наказателното постановление като незаконосъобразно,необосновано и постановено при съществено нарушение на процесуалните правила,включително оспорва и фактическата обстановка възприета и отразена от АНО при издаване на процесното наказателно постановление,като твърди,че не е извършвал описаното в АУАН и в атакуваното НП нарушение.

В съдебно заседание въззивникът редовно призован,се явява лично,представлява се от адв.К.Д.  от ВАК,който поддържа жалбата и пледира за отмяна на НП на сочените в жалбата основания.

         Въззиваемата страна,редовно призована не изпраща процесуален представител, който да вземе становище относно фактите и приложимия по делото закон.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         Настоящия съдебен състав намира,че актът за установяване на административно нарушение и наказателното постановление са издадени от компетентни органи.Доказателство за това съдът извлича от разпоредбата на чл.91 ал.3 от ЗРА и съдържанието на приложените Заповед № РД 09-25/21.01.2014г. на МЗХ и Заповед № ЧР-177/09.11.2017г. на Изпълнителния директор на ИАРА.

От фактическа страна с акт № В 0007219/22.08.2017г. за установяване на административно нарушение съставен от Д.П.М. на длъжност инспектор  сектор „РК” Добрич към ГДРК при ИАРА се констатира,че на 21.08.2017г. в района на Черно море северно от нос Калиакра, лицето Г.М.А., капитан на р/к „***“ *** включен в системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби,извършва риболовна дейност с тралиращ риболовен уред без функциониращо бордово оборудване за сателитно наблюдение на р/к с улов „хамсия“-5,“сафрид“-5кг,“попче“-5 кг и „морска лисица“-10кг., описан в декларация от риболовен дневник № ***г. Единствена и последна позиция на р/к *** подадена в ЦНРК е в 10:10ч. при координати 430 48’077’’N  280 60’ 626’’E на 21,5 км. северно от гр.Каварна.В АУАН е отбелязано,че с това свое деяние капитана е извършил административно нарушение на Наредба № 7 от 27.01.2006г. и е осъществил състава на чл.45 ал.3 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/. Въз основа на акта за установяване на административно нарушение,на 06.12.2017г. е издадено обжалваното Наказателно постановление № 016 на Началник на отдел „Рибарство и контрол – Черно море” при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури /ИАРА/ със седалище гр.Бургас, в обстоятелствената част на което административнонаказващият орган е възприел описаната в акта фактическа обстановка,като е констатирал, че на  21.08.2017г. в района на Черно море северно от нос Калиакра, лицето Г.М.А., капитан на р/к „***“ *** включен в системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби,извършва риболовна дейност с тралиращ риболовен уред без функциониращо бордово оборудване за сателитно наблюдение на р/к с улов „хамсия“-5, “сафрид“-5кг, “попче“-5 кг и „морска лисица“-10кг., описан в декларация от риболовен дневник  № ***г. Единствена и последна позиция на р/к *** подадена в ЦНРК е в 10:10ч. при координати 430 48’077’’N  280 60’ 626’’E на 21,5 км. северно от гр.Каварна. Административнонаказващият орган е квалифицирал деянието изразяващо се в това, че монтираното функциониращо устройство за сателитно проследяване е изключено като нарушение на чл.45 ал.3/предл.2/ от Закона за рибарството и аквакултурите и е наложил на жалбоподателя административно наказание глоба в размер на 2000/две хиляди/ лева на основание чл.80 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите.

Горната фактическа обстановка се установява по безспорен начин от събраните по делото писмени и гласни доказателства,които са безпротиворечиви и кредитирани от съда изцяло.

По отношение на визираното в АУАН и атакуваното НП нарушение на чл.45 ал.3/предл.2/ от Закона за рибарството и аквакултурите/ЗРА/:

Вмененото във вина на въззивника Г.М.А. нарушение е индивидуализирано в степен,позволяваща му да разбере в какво е обвинен и срещу какво да се защитава.Не са допуснати съществени процесуални нарушения при издаване на атакуваното наказателно постановление по отношение на визираното в него нарушение на чл.45 ал.3/предл.2/ от ЗРА и не е накърнено правото на защита на жалбоподателят,което той е упражнил с подаването на жалба до въззивната инстанция. Посочена е нарушената материално правна норма.

Съгласно разпоредбата на чл.45 ал.3 от ЗРА  забранява се напускането на акваторията на пристанищата от риболовни кораби без функциониращо  или с изключено бордово оборудване за сателитно проследяване. От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел-Д.П.М. и Акт № В 0007219/22.08.2017г. се установява,че Г.М.А.,капитан на р/к „***“ *** включен в системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби,извършва риболовна дейност с тралиращ риболовен уред без функциониращо бордово оборудване за сателитно наблюдение на р/к с улов „хамсия“-5,“сафрид“-5кг,“попче“-5 кг и „морска лисица“-10кг.,описан в декларация от риболовен дневник № ***г.Единствена и последна позиция на р/к *** подадена в ЦНРК е в 10:10ч.  при координати 430 48’077’’N  280 60’ 626’’E на 21,5 км. северно от гр.Каварна..Нарушението е установено след извършена справка в ЦНРК-Варна.

Същевременно обаче настоящия съдебен състав счита, че следва да се обоснове извод за отмяна на наказателното постановление, тъй като неправилно на основание чл.80 ал.2 от ЗРА е ангажирана административно-наказателната отговорност на физическо лице. В случая с обжалваното наказателно постановление на основание чл.80 ал.2 от ЗРА на Г.М.А. ЕГН ********** с адрес *** общ.Каварна, обл.Добрич е наложено административно наказание „глоба“.Съгласно чл.80 ал.2 от ЗРА  наказанието по ал.1 се налага на едноличен търговец или юридическо лице за нарушение на чл.45 ал.3 от ЗРА. Съгласно чл.80 ал.1 от ЗРА едноличен търговец или юридическо лице,което не монтира и не поддържа бордовото оборудване в изправност,свързано с работата на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби,в нарушение на чл.45 ал.1,се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лева.

         В процесния случай видът на наказанието-„имуществена санкция“,който законодателят е предвидил в чл.80 ал.1 и ал.2 от ЗРА определя и кръга на лицата ,които носят административнонаказателна отговорност.По реда на тези разпоредби сред субектите на нарушението следва да са едноличните търговци и юридическите лица,защото това наказание „имуществена санкция“ е относимо само към тях.Законодателят не е отстъпил от принципното положение на ЕТ и на юридическите лица  да се налага „имуществена санкция“,а на физическите лица да се налага административно наказание „глоба“ и в случая се касае за допуснато съществено нарушение на материалния закон,което налага отмяна на НП.Имуществената санкция е отделен правен институт,въведен с разпоредбата на чл.83 ал.1 от ЗАНН като обективна, безвиновна отговорност  на юридическите лица и едноличните търговци за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност.Съгласно чл.83 ал.1 от ЗАНН в предвидените в съответния закон,указ,постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност.Видно е,че законодателя прави ясно разграничение между глобата и имуществената санкция като правни термини и правни институти доколкото същите са самостоятелно регламентирани и въведени с различни нормативни разпоредби. Имуществената санкция не е сред административните наказания, визирани в чл.13 от ЗАНН,които се налагат за административни нарушения,за които административнонаказателна отговорност могат да носят само физически,но не и юридически лица.Поради това правилата,приложими към глобите,налагани на физически лица,не следва механично да се прилагат към имуществените санкции,налагани на ЕТ и на юридическите лица.Видът на наказанието следва да е съответен на субекта на административнонаказателна отговорност и след като в случая в разпоредбите на чл.80 ал.1 и ал.2 от ЗРА като субект на адчминистративнонаказателна отговорност са посочени еднолични търговци и юридически лица,то наказанието следва да е „имуществена санкция“ по арг. на чл.83 от ЗАНН и в съответствие с принципа на законоустановеност на наказанието.Ето защо според съда неправилно е била ангажирана отговорността на физическото лице,като субект на нарушението,оттук и наказателното постановление и в частта му относно наложеното на въззивника административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева на основание чл.80 ал.2 от ЗРА подлежи на отмяна,като незаконосъобразно на материално основание.

Наред с извода за отмяна на атакуваното наказателно постановление, като незаконосъобразно на материално основание,настоящия съдебен състав счита, че твърдяното нарушение не е безспорно установено.Актосъставителят не е свидетел на твърдяното нарушение. Същият сам твърди,че не е правил проверка на кораба,а е съставил АУАН на база твърдения от Центъра за наблюдение на риболовните кораби:“..Специално за „***“ установихме дали уредът работи на основание данни от Центъра. Посоченият като свидетел в АУАН /В.П./ е свидетел при неговото съставяне и няма преки впечатления за констатациите в него.

Настоящия съдебен състав констатира и допълнително самостоятелно основание за отмяна на процесното наказателно постановление.В обстоятелствената част на НП се твърди,че Г.М.А.  е наказан за риболов без функциониращо бордово оборудване,а впоследствие е посочено,че същият се наказва на основание чл.45 ал.3/предложение 2/ от ЗРА.Предложение второ на ал.3 от чл.45 на ЗРА обаче касае само случаите,когато безспорно е установено функциониращо бордово оборудване,но същото е изключено/т.е от кораба не се подава нужното ел.захранване,каквито данни няма/.Предвид това,че става дума за различни хипотези,подобно разминаване в АУАН и НП е недопустимо и води до ограничаване правото на защита.Наказващият орган е следвало да установи какви са обстоятелствата в конкретния случай и да събере нужните допълнителни доказателства,за да установи коя хипотеза на чл.45 ал.3 от ЗРА евентуално е била налице.Тези обстоятелства не бяха установени и в хода на настоящото съдебно производство,което както бе посочено по-горе е допълнително самостоятелно основание за отмяната на процесното НП.

Неизпълнението в пълна степен на изискванията на чл.52 ал.4 от ЗАНН от страна на административнонаказващия орган е довело до издаване на незаконосъобразно наказателно постановление.

Мотивиран от изложеното и на основание чл.63 ал.1 предл.3  от ЗАНН, съдът

                                                Р    Е    Ш    И:

ОТМЕНЯ  Наказателно постановление № 016/06.12.2017г., издадено от Началник на отдел „Рибарство и контрол – Черно море” при Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/ със седалище гр.Бургас, с което на Г.М.А. ЕГН ********** с адрес *** общ.Каварна, обл.Добрич е наложено  административно наказание „глоба“ в размер на 2000/две хиляди/ лева на основание чл.80 ал.2 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ за извършено административно нарушение на чл.45 ал.3/предложение 2/ от ЗРА,като недоказано и незаконосъобразно.

Решението може да се обжалва с касационна жалба, по реда на АПК, чрез Каварненски районен съд пред Административен съд Добрич, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..