Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ___/22.06.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на двадесет и втори май през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на съдебен секретар Анастасия Митева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 384/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на И.П.К. срещу Наказателно постановление (НП) № 015/06.12.2017 г. издадено от Т. С. И. - началник отдел „Рибарство и контрол Черно море” гр.Бургас, с което на жалбоподателя на основаниечл. 80, ал. 2 от ЗРА е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2 000 лева за извършено нарушение по чл. 45, ал. 3 от ЗРА.

С подадената жалба се иска от съда да отмени изцяло наказателното постановление, като неправилно, незаконосъобразно и издадено в нарушение на процесуалните правила. Излагат се твърдения за неправилно отразяване на фактическата обстановка в акта и НП, неясно описание на вмененото нарушение на жалбоподателя и неправилно приложение на материалния закон.

В съдебното заседание жалбоподателят, чрез пълномощник си адв. К.Д., поддържа в цялост аргументите, изложени в жалбата, като моли атакуваното наказателно постановление да бъде отменено, поради недоказаност на вмененото административно нарушение.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител, който да вземе становище относно фактите и приложимия по делото закон.

Каварненският районен съд, като разгледа жалбата и изложените в нея твърдения и след като се запозна със събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл. 14 и чл. 18 НПК, намира за установено следното:

От фактическа страна:

Жалбоподателят И.П.К. бил капитан на р.к. „***„ с външна маркировка ***. На 21.08.2017 г. сутринта около 00.03 ч., заедно с членовете на екипажа на кораба, напуснали пристанище Каварна и се отправили в посока североизток, за да извършват риболов. При напускане на пристанището бордово оборудване, свързано със системата за наблюдение и контрол на кораби било включено и функционирало. В 01.02 ч. връзката с Центъра за наблюдение на риболовните кораби била прекъсната на координати 43.37583 N, 28.42222 E. Връзката била възстановена в 05:24 ч. на координати 43.35639 N, 28.46056 E и веднага след това отново прекъсната. След установяване на прекъсването на сигнала, началникът на сектора за наблюдение С.С., се обадила около 10.30 ч. на свидетеля Д. М. - инспектора в ИАРА, като го уведомила за констатираното нарушение и разпоредила извършване на проверка при завръщане на кораба в пристанището. В 12:08 часа връзката с ЦНРК била възстановена на координати 43.37139 N, 28.50398 Е, а в 21:08 часа корабът се прибрал в пристанище Каварна с включено и функциониращо устройство за проследяване. Непосредствено след прибирането му св.М., заедно със свидетеля В.И.П. извършили инспекция на кораба в присъствието на капитана И.К., при която установили че оборудването за проследяване работи. Въз основа на получените данни от ЦНРК – снимка със следа на движението на р/к и експортна таблица, св.М. съставил на жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение с № В 0007218/21.08.2017 г. В него било удостоверено, че на 21.08.2017  г., в района северно от н.Калиакра, р/к *** ***, с капитан И.П.К., включен в системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби извършва риболовна дейност с тралиращ риболовен уред без функциониращо бордово оборудване за сателитно наблюдение. Единствена и последна позиция на кораба подадена в ЦНРК е в 05:24 ч. и 12:08 ч. при координати 43.35639 N, 28.46056 E на 10,3 км. северно от гр.Каварна. В акта е вписано, че с посочените действия капитана на р/к *** ***, И.П.К. е нарушил Наредба № 7/27.01.2006 г. и е осъществил състава на чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от ЗРА. След съставянето му препис от АУАН бил връчен на нарушителя К..

С резолюция за частично прекратяване на административно наказателно производство № 007/06.12.2017 г. Т. С. И. – Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас към ГДРК при ИАРА, частично прекратил адм.наказателното производство по АУАН № В 0007218/21.08.2017 г., в частта за извършено адм.нарушение по чл. 45, ал. 1 от ЗРА.

Въз основа на горепосочения акт е издадено атакуваното наказателно постановление № 015/06.12.2017 г. от Т. И. –Началник отдел „Рибарство и контрол Черно море” гр.Бургас, с което на основание чл. 80, ал. 2 ЗРА, на И.П.К., за описаното в АУАН нарушение е  наложено административно наказание "Глоба" в размер на 2000 лева за нарушение на чл. 45, ал. 3 /предложение 2/ от ЗРА. Препис от същото е връчен на жалбоподателя на 11.12.2017 г., чрез пощенска пратка с обратна разписка DB0001089212, на куриерска фирма Булпост.

  Така изложената фактическа обстановка се установява въз основа на събраните гласни доказателствени средства и приобщените по реда на чл. 283 НПК писмени доказателства, а именно: показанията на свидетелите Д. П.М., В.И.П. и А.Л.А., Протокол от инспекция на риболовен кораб в пристанище/при разтоварване № 084-364, АУАН 7218/21.08.2017 г., резолюция за частично прекратяване на адм.наказателно производство № 007/06.12.2017 г., Заповед РД 09-25/21.01.2014 г. на МЗХ и Заповед № ЧР – 177/09.11.2017 г. на ИАРА, снимка със следа на движението и експортна таблица с регистрирани позиции, с координати, скорост и курс на р.к. *** с външна маркировка ***, от дата 21.08.2017 г. 

Доказателствената съвкупност се отличава с еднопосочност и вътрешна непротиворечивост, поради което и per argumentum a contrario от разпоредбата на чл. 305, ал. 3 НПК, подробен анализ и съпоставка на доказателствата не е наложителен.

Въз основа на гореустановената фактическа обстановка настоящият състав прави следните правни изводи:

По допустимостта на жалбата

Същата е процесуално допустима, доколкото е подадена от надлежно легитимирана страна – наказаното физическо лице, в преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 ЗАНН, както и срещу подлежащо на обжалване НП. С оглед на това жалбата е породила присъщия й суспензивен (спира изпълнението на НП) и деволутивен (сезиращ съда) ефект.

По приложението на процесуалния закон

При разглеждане на дела по оспорени наказателни постановления районният съд е винаги инстанция по същество – чл. 63, ал. 1 ЗАНН. Това означава, че съдът следва да провери законосъобразността на постановлението, т. е. дали правилно са приложени процесуалният и материалният закони, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – аргумент от чл. 314, ал. 1 НПК, вр. с чл. 84 ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие, съдът служебно (чл. 13, чл. 107, ал. 2 и чл. 313-314 НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН) констатира, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в предвидената от закона писмена форма и съдържание – чл. 42 и чл. 57 ЗАНН.

Налице е и редовна процедура по връчването на АУАН на жалбоподателя. НП също е връчено надлежно на санкционираното лице, но и по правило това обстоятелство има отношение единствено към началото на преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, но не и към законосъобразността на неговото издаване, което хронологически предхожда връчването му.

Възражението на жалбоподателя за неправилно приложение на материалния закон е основателно. Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 45, ал. 3, пр. 2 от ЗРА и наложена санкция на осн. чл. 80, ал. 2 ЗРА е ангажирана неправилно, което налага отмяна на НП.

Съгласно чл. 80 ал. 1 от ЗРА едноличен търговец или юридическо лице, което не монтира и не поддържа бордовото оборудване в изправност, свързано с работата на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби, в нарушение на чл. 45 ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лева, а съгл. ал. 2 наказанието по ал. 1 се налага и на едноличен търговец или юридическо лице за нарушение на чл. 45, ал. 3 ЗРА. Видът на наказанието - „имуществена санкция“, което законодателят е предвидил в чл. 80 ал. 1 от ЗРА определя и кръга на лицата, които носят административнонаказателна отговорност. По реда на тази разпоредба сред субектите на нарушението следва да са едноличните търговци и юридическите лица, защото това наказание „имуществена санкция“ е относимо само към тях. Законодателят не е отстъпил от принципното положение на ЕТ и на юридическите лица да се налага „имуществена санкция“, а на физическите лица да се налага административно наказание „глоба“, с оглед на което в случая се касае за допуснато съществено нарушение на материалния закон, налагащо отмяна на НП. Имуществената санкция е отделен правен институт, въведен с разпоредбата на чл. 83 ал. 1 от ЗАНН като обективна, безвиновна отговорност на юридическите лица и едноличните търговци за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност. Съгласно чл. 83 ал. 1 от ЗАНН в предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност. Видно е, че законодателят прави ясно разграничение между глобата и имуществената санкция като правни термини и правни институти доколкото същите са самостоятелно регламентирани и въведени с различни нормативни разпоредби. Имуществената санкция не е сред административните наказания, визирани в чл. 13 от ЗАНН, които се налагат за административни нарушения, за които административнонаказателна отговорност могат да носят само физически, но не и юридически лица. Поради това правилата, приложими към глобите, налагани на физически лица, не следва механично да се прилагат към имуществените санкции, налагани на ЕТ и на юридическите лица. Видът на наказанието следва да е съответен на субекта на административнонаказателна отговорност и след като в случая в разпоредбата на чл. 80 ал. 2 от ЗРА като субект на административнонаказателна отговорност са посочени еднолични търговци и юридически лица, то наказанието следва да е „имуществена санкция“ по арг. на чл. 83 от ЗАНН и в съответствие с принципа на законоустановеност на наказанието. Ето защо според съда неправилно е била ангажирана отговорността на физическото лице, като субект на нарушението, оттук наказателното постановление, с което е наложено  на въззивника административно наказание „глоба“ в размер на 2000 /две хиляди/ лева на основание чл. 80 ал. 2 от ЗРА подлежи на отмяна, като незаконосъобразно на материално основание.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63 ал. 1, пр. 3 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 015/06.12.2017 г., издадено от Т. С. И., началник отдел „Рибарство и контрол Черно море” гр.Бургас, с което на жалбоподателя И.П.К., ЕГН **********, на основание чл. 80, ал. 2 от ЗРА е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2 000 лв. /две хиляди лева/ за извършено нарушение по чл. 45, ал. 3, пр. 2 от ЗРА, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………….