Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                              

гр. Каварна  27.04.2018г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на тридесети март две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         при секретаря Анастасия Митева, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 385 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е наказателно постановление №В-0044081 от 28.08.2017г. на Д*** в Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище гр.Варна към „Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите,упълномощен със Заповед № 171/09.03.2017г. на Председателя на КЗП,с което на „ТОНИ ШИК“ЕООД седалище и адрес на управление гр.Добрич  улица „Цар Симеон“ № 52 вх.Б-1 на основание чл.206 ал.1 от Закона за туризма са наложени административни наказания „имуществени санкции” както следва:1.по т.1 от  наказателно постановление №В-0044081 от 28.08.2017г. в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.206 ал.1 от ЗТ за нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма;2.по т.2 от  наказателно постановление №В-0044081 от 28.08.2017г. в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.206 ал.1 от ЗТ за нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма; 3.по т.3 от  наказателно постановление №В-0044081 от 28.08.2017г. в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.206 ал.1 от ЗТ за нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма;4.по т.4 от  наказателно постановление №В-0044081 от 28.08.2017г. в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.206 ал.1 от ЗТ за нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма.

Жалбоподателят твърди в жалбата си,че атакуваното НП е издадено при съществени нарушения на административно производствените правила,с мотив,че не е спазена процедурата при издаване на наказателното постановление.В жалбата се твърди,че не е налице визираното в акта административно нарушение,като се излагат съображения за това.

В съдебно заседание жалбоподателя се представлява от процесуален представител,който поддържа жалбата на сочените в нея основания.

         Въззиваемата страна редовно призована,не изпраща законен или процесуален представител,а в придружителното писмо/изх.№В-03-2748/22.12.2012г..,с което е изпратена жалбата в съда,се изразява становище,че същата е неоснователна.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган. Видно от Заповед № 171/09.03.2017г. на Председателя на КЗП административнонаказващият орган притежава нормативно установено властническо правомощие скрепено със съответната материална и териториална компетентност да издава юридически актове с които да налага по административен ред административни наказания.

След преценка доводите на въззивника и становището на въззиваемата страна,с оглед събраните доказателства по делото,Съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Проверката от служители на РД-Варна за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра при КЗП е извършена по постъпил в КЗП-РД-Варна сигнал от потребител с вх.№ В-03-1465/04.07.2017г. относно настаняване на деца от лагер „Деница“ в жилищен блок „Делфин“ без разрешение от живущите,като се посочва,че апартаменти № 2,5,10 и 16 се обитават от туристи.С констативен протокол № 0258763/05.07.2017г. е извършена проверка в почивна станция „***“ находящ се в ***,като е представен договор за настаняване от 20.06.2017г. между „***“ ЕООД,като възложител и „***“ЕООД,като изпълнител за съвместна дейност-обслужване и настаняване на туристи в апартхотел „Голф Кост“ и апартаменти за гости „Делфин“ за сезон лято 2017г.Проверката в туристически обекти-места за настаняване-апартаменти за гости „Делфин“ № 2,№5,№ 10 и № 16,находящи се в блок „*** се извършва в присъствието на управителя на „Тони Шик“ЕООД.Местата за настаняване-апартаменти за гости,са разположени в жилищен блок „Делфин“ на приземен етаж,първи жилищен етаж и втори жилищен етаж,като дейността „хотелиерство“ се извършва в четири апартамента-№2,№5,№10 и № 16.Апартаментите представляват входно антре,санитарен възел,хол,спалня,кухня,климатик,телевизор,хладилник,мека мебел,плътни пердета,гардероб,нощни шкафчета,холна маса.При проверка е установено,че стаите са заети на 100%.Има настанени туристи-общо 21 в четирите апартамента.В обекта няма и не се води регистър за настанени туристи.Туристите са вписани в регистър за настанени туристи на хотел „Деница“ за период от 02.07.2017г. до 13.07.2017г. за 11 нощувки.При проверката няма и при поискване не се представят валидни документи за категоризация на обектите-временно удостоверение за открита процедура по категоризиране или удостоверение за утвърдена категория.На документална проверка в офис на КЗП-РД-Варна,звено гр.Добрич,пл.“Свобода“ 5,с ППД № 0104192/18.07.2017г. са представени регистрационни индекси с № ИП 02-235;234;233;232/17.07.2017г. подадени след извършената проверка на 05.07.2017г. На документална проверка в офис на КЗП-РД-Варна,звено гр.Добрич,пл.“Свобода“ 5,с ППД № 0104195/26.07.2017г. са представени четири броя временни удостоверения за открити процедури по категоризиране на туристически обекти,както следва: № 1241/20.07.2017г. за апартамент за гости „Делфин“ 2;1239/20.07.2017г. за апартамент за гости „Делфин“ 5“;№ 1240/20.07.2017г. за апартамент за гости „Делфин 10“ и № 1242/20.07.2017г. за апартамент за гости „Делфин 16“,т.е. след датата на проверката-05.07.2017г.

 

На място е бил съставен констативен протокол  № К-0258709/05.07.2017г.С горепосочения констативен протокол  № К-0258709/05.07.2017г. е наредено на управителя или упълномощено лице да се яви лично и да представи в регионалния отдел на КЗП-гр.Добрич пл.”Свобода” 5 ет.5 ст. 505 оригинали и копия на посочените в констативния протокол документи.Съставен е бил АУАН под № К-0044081/26.07.2017г.,който е бил връчен на същата дата на упълномощено лице-Калоян Николаев Фудулов.В АУАН № К-0044081/26.07.2017г. е посочено,че към датата на проверката-05.07.2017г. ЕООД „Тони-Шик“ не е изпълнил административното си задължение да предоставя туристическа услуга „хотелиерство“ в категоризиран туристически обект или в обект за който е издадено временно удостоверение за открита процедура за категоризиране,с което е нарушена разпоредбата на чл.114 т.1 от Закона за туризма.Против така съставения АУАН не е подадено писмено възражение в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН.Въз основа на така съставения АУАН е издадено и процесното НП,в което се възприема същата фактология,като е преценено,че е извършено същото нарушение,както описаното в АУАН,квалифицирано като нарушение на разпоредбата на чл.114 т.1 от Закона за туризма.На „ТОНИ ШИК“ЕООД седалище и адрес на управление гр.Добрич  улица „Цар Симеон“ № 52 вх.Б-1 на основание чл.206 ал.1 от Закона за туризма са наложени административни наказания „имуществени санкции” както следва:1.по т.1 от  наказателно постановление №В-0044081 от 28.08.2017г. в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.206 ал.1 от ЗТ за нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма;2.по т.2 от  наказателно постановление №В-0044081 от 28.08.2017г. в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.206 ал.1 от ЗТ за нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма; 3.по т.3 от  наказателно постановление №В-0044081 от 28.08.2017г. в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.206 ал.1 от ЗТ за нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма;4.по т.4 от  наказателно постановление №В-0044081 от 28.08.2017г. в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.206 ал.1 от ЗТ за нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма.

Разпитана в съдебно заседание актосъставителката поддържа акта,като в свободен разказ излага констатираните обстоятелства.В този смисъл са и показанията на свидетелката М.Б.Д..И двете свидетелки са категорични,че АУАН е съставен в присъствието на упълномощено лице.Съдът дава вяра на тези свидетели,тъй като изложените от същите показания са последователни,логични,непротиворечиви и са относими към предмета на делото. АУАН № К-0044081/26.07.2017г. се оказва връчен на упълномощено лице-Калоян Николаев Фудулов,по пълномощно приложено на л.32 от делото.В тази връзка гаранция за законосъобразност на административнонаказателното производство е нормата на чл.52 ал.4 от ЗАНН.Преди да се произнесе по преписката административнонаказващия орган проверява актът с оглед на неговата законосъобразност и обоснованост,преценява възражения и събрани доказателства по преписката,като на още по-силно основание е длъжен да си изясни дали АУАН е връчено на нарушител,или както е налице в случая на упълномощено лице- Калоян Николаев Фудулов.

Съобразно установената фактическа обстановка,от правна страна,съдът намира следното:

Административнонаказателното производство срещу жалбоподателя е започнало с допускането на съществено процесуално нарушение,което е достатъчно основание за отмяна на наказателното постановление,без да е необходимо да се разглеждат въпросите по съществото на делото.

От правна страна съдът намира,че при съставянето на акта на 26.07.2017г.,както и при връчването му на същата дата, управителя на „Тони-Шик“ЕООД В.Т.И. ЕГН ********** не е присъствал,при съставянето е присъствал пълномощника му,след което и АУАН е връчен отново на същото лице-***,вписан в акта като упълномощено лице.Според настоящия съдебен състав нарушена е разпоредбата на чл.40 ал.1 от ЗАНН,което представлява съществено процесуално нарушение,неотстранимо по своя характер и същото се явява основание за отмяна на обжалваното НП.

Административнонаказателното производство е започнало на основание съставен АУАН,който е съставен в присъствие на упълномощено лице-***,в нарушение на разпоредбата на чл.40 ал.1 и ал.2 от ЗАНН.Разпоредбата на чл.40 от ЗАНН въвежда по императивен начин изискването за съставяне на акта в присъствие на нарушителя,като само при условията на ал.2,може да се състави в негово отсъствие,когато нарушителят е известен,но не може да се намери или пък след покана не се яви,разпоредбата на чл.40 ал.2 от ЗАНН допуска АУАН да бъде съставен и в негово отсъствие.АУАН съгласно ЗАНН следва да бъде съставен само в присъствието на нарушителя..Нарушител е лицето на което се вменява виновно нарушение.Това е „Тони-Шик“ЕООД ЕИК ***,седалище и адрес на управление гр.Добрич,община Добрич,област Добрич улица „*** с управител В.Т.И. ЕГН **********.Разпоредбата на чл.40 ал.2 от ЗАНН предвижда възможност за съставяне на акта в отсъствие на нарушителя,ако последният е бил „поканен за съставяне на акта”.Текстът на разпоредбата означава,че актосъставителят след като извърши констатация и събере данни,които да навеждат на извода за извършеното административно нарушение,е длъжен да покани нарушителя за съставяне на акта.В поканата следва да се съдържа недвусмислено изявление на органа към лицето,че същото се кани на определена дата и час,именно за да му бъде съставен акт за нарушение,а не по друг повод/както е в процесния случай,видно от констативен протокол № К-0258709/05.07.2017г.-за представяне на документи/.Само при наличието на такава покана,ако нарушителят не се яви в определения ден и час,съставянето на акта в негово/на нарушителя/ отсъствие ще попадне в хипотезата на чл.40 ал.2 от ЗАНН.Прилагането на хипотезата на чл.40 ал.2 от ЗАНН при съставянето на процесния акт е станало,без да са налице законовите предпоставки за това,доколкото по делото липсват доказателства установяващи,че макар да е било известно наказаното лице,търсен негов представител не е могъл да бъде намерен,а що се касае до реализирането на втората алтернативно предвидена хипотеза,необходимо условие за осъществяването на която е наличието на отправена покана,при това конкретна,лицето да се яви за съставянето на акта,с оглед събраните доказателства/констативен протокол № К-0258709/05.07.2017г.,също не се установява на плоскостта на конкретния казус.Нарушението на тези правила е съществено,тъй като е довело до ограничаване на правото на защита на жалбоподателя да се запознае с неговото съдържание,да изложи обяснения или възражения по акта,както и да направи такива в тридневния срок по чл.44 ал.1 от ЗАНН от подписване на акта.Тълкуването на точния смисъл  и действително съдържание на тези норми очертава единствено нарушителя,на когото са гарантирани упражняване на определени права.Не е допуснато разширително тълкуване,т.е.,че нарушителят може да бъде представляван от упълномощено лице.Делегиране на такива права по пълномощие  не може да породи годни правни последици,предвид изискването за запознаване със съдържанието на акта,правото на обяснения и възражения.Тези права нарушителя не би могъл да упражни без да е запознат с обстоятелствата на нарушението и неговата правна квалификация.Дори да се приеме,че пълномощникът,в присъствието на който е съставен акта е бил упълномощен с права от управителя/собственика/ на „Тони-Шик“ЕООД при подписване на актове,това упълномощаване има характер на общо,по което пълномощника няма представителни права на изрично упълномощен да представлява управителя/собственика/ на „Тони-Шик“ЕООД при подписване на конкретно посочен в пълномощното акт за нарушение.Това е в противоречие и с изискването на чл.24 от ЗАНН,че административнонаказателната отговорност е лична.Когато наказаното лице е ЮЛ или ЕТ,той може да упражни правата си чрез собственика и законния представител и ангажирането на административнонаказателната отговорност на ЮЛ и ЕТ следва да се осъществява при спазване на всички правила на ЗАНН.

Посочените нарушения водят до незаконосъобразност на издаденото НП.Жалбоподателят не е бил надлежно уведомен за започването на административнонаказателна процедура спрямо него.При това положение административнонаказващият орган е следвало да върне акта на актосъставителя,но не е сторил това и при неспазване на процесуалните правила е пристъпил към издаване на наказателно постановление.

По изложените дотук съображения,НП следва да бъде отменено,като незаконосъобразно.Констатираните пороци правят безпредметно обсъждането на спора по същество.

Воден от горното Съдът

                                            Р   Е   Ш   И :

ОТМЕНЯВА Наказателно постановление №В-0044081 от 28.08.2017г. на ***-Директор в Регионална дирекция за областите Варна,Добрич,Шумен,Търговище,Разград и Силистра със седалище гр.Варна към „Главна дирекция „Контрол на пазара” при Комисия за защита на потребителите,упълномощен със Заповед № 171/09.03.2017г. на Председателя на КЗП,с което на „ТОНИ ШИК“ЕООД седалище и адрес на управление *** на основание чл.206 ал.1 от Закона за туризма са наложени административни наказания „имуществени санкции” както следва:1.по т.1 от  наказателно постановление №В-0044081 от 28.08.2017г. в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.206 ал.1 от ЗТ за нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма;2.по т.2 от  наказателно постановление №В-0044081 от 28.08.2017г. в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.206 ал.1 от ЗТ за нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма; 3.по т.3 от  наказателно постановление №В-0044081 от 28.08.2017г. в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.206 ал.1 от ЗТ за нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма;4.по т.4 от  наказателно постановление №В-0044081 от 28.08.2017г. в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.206 ал.1 от ЗТ за нарушение на чл.114 т.1 от Закона за туризма,като НЕЗАКОНОСЪОБРАЗНО.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: