Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 19.03.2019г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на осемнадесети февруари две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                         РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 4 по описа на КРС за 2019 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         С Наказателно постановление № 18-0283-000295/07.12.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна е наложено  на К.Д.Г. ЕГН ********** с адрес *** административно наказание „глоба“ в размер на 400/четиристотин/ лева,на основание чл.638 ал.3 от Кодекса за застраховането/КЗ/.

         В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,поради допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и поради липса на материална компетентност на наказващия орган.В жалбата се твърди още,че в атакуваното наказателно постановление се съдържат неясни твърдения,по отношение на мястото,където е извършено нарушението и обстоятелствата при които е било извършено,както и законовите разпоредби които са нарушени.Жалбоподателят моли,съдът да отмени изцяло атакуваното наказателно постановление като незаконосъобразно.

         В съдебно заседание жалбоподателят редовно призован не се явява,представлява се от упълномощен защитник,който поддържа жалбата на сочените в нея основания,,като допълва основанията за отмяна на атакуваното наказателно постановление,с приложението на чл.28 от ЗАНН.

         Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото.При депозиране на административнонаказателната преписка в КРС се изразява становище жалбата да бъде оставена без последствие,а наказателното постановление да бъде потвърдено.

         Каварненска Районна прокуратура редовно призовани не изпращат представител.

         Съдът след като обсъди събраните по делото доказателства във връзка с доводите на страните, намери за установено следното от фактическа страна:

         Видно от обжалваното Наказателно постановление № 18-0283-000295/07.12.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна,същото е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение Д452325/20.10.2018г.Наказателното постановление е съставено за това, че на 20.10.2018г. в 10.50ч. от гр.Балчик в посока за град Каварна по главен път I-9 в участъка на КПП-Топола К.Д.Г. ЕГН ********** с адрес *** управлява Влекач ****собственост на „Т.Т.“ООД и като физическо лице,което не е собственик и управлява МПС във връзка с чието притежание и използване няма сключен договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите.С оглед констатираното нарушение на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 400/четиристотин/ лева,на основание чл.638 ал.3 от Кодекса за застраховането/КЗ/.

         Установява се, че със заповед № 357-42-07.01.2016г.з-952/20.07.2017г. на Директора на Областна дирекция на МВР-Добрич са определени длъжностните лица, които могат да издават наказателни постановления по чл.638 ал.1-3 и 5 и чл.639 от Кодекса за застраховането, като са посочени и началниците на районни полицейски управления.

         В хода на проведеното съдебно производство са разпитани свидетелите Н.Д.Т. и С.А.С..Фактическата обстановка,описана в обстоятелствената част на АУАН и НП се потвърждава от показанията на горепосочените свидетели,чиито показания съдът кредитира като обективни,безпристрастни и логични,още повече,че последните са наясно с наказателната отговорност,която носят по реда на чл.290 от НК.Посочените свидетели описват по един и същи начин фактическата обстановка.От показанията им се установява,че въпросният автомобил с прекачено ремарке е бил спрян за проверка на установъчния пункт на КПП с.Топола.Водачът не представил изисканите от контролните органи документи.От направената справка в информационната система се установило,че влекача няма сключена задължителна застраховка „гражданска отговорност“.На място е пристигнал собственика на превозното средство и му е било разпоредено да представи необходимата документация в РУ Каварна,където впоследствие е съставен акт на собственика,като собственик на превозното средство,а на установъчния пункт КПП-Топола е съставен акт на водача,отделно.По отношение на водача К.Д.Г. ЕГН ********** с адрес *** е наложена принудителна административна мярка по чл.171 т.1 б.“е“ от ЗДвП-временно отнемане на свидетелството за управление на моторното превозно средство на водач до предоставяне на сключена валидна застраховка.

         От приложената към жалбата застрахователна полица № BG/23/118003025870 се установява,че на 20.10.2018г. „Т.Т.“ООД ЕИК:*** е сключило застраховка „Гражданска отговорност“ за Влекач ***,като застраховката е валидна от 16.00ч. на 20.10.2018г.

         Изложената по-горе фактическа обстановка съдът установи от съвкупната преценка на показанията на разпитаните свидетели и от приетите писмени доказателства,описани в протокола за проведеното съдебно заседание.

         Въз основа на така установените факти по делото,съдът прави следните правни изводи:

         Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

         Разгледана по същество,жалбата е неоснователна.

         В хода на административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила.Актът за установяване на административно нарушение е съставен в законоустановения срок,от компетентен орган и съдържа реквизитите по чл.42 от ЗАНН.На жалбоподателя е била осигурена възможността да възрази против констатациите на актосъставителя в момента на съставяне на акта и в тридневен срок от неговото съставяне.Видно от АУАН Д452325/20.10.2018г. със същия е констатирано нарушение по чл.638 ал.3 от Кодекса за застраховането.Наказателното постановление е издадено преди изтичане на шестмесечния давностен срок по чл.34 ал.3 от ЗАНН.Постановлението съдържа предвидените в разпоредбата на чл.57 от ЗАНН реквизити.

         Предвид изложеното са неоснователни инвокираните в жалбата оплаквания за нарушаване на процесуалните правила за установяване на административното нарушение и налагане на административното наказание.

         От приложените по делото писмени и гласни доказателства безспорно се установява,че на 20.10.2018г. в 10.50ч. от гр.Балчик в посока за град Каварна по главен път I-9 в участъка на КПП-Топола К.Д.Г. ЕГН ********** с адрес *** управлява Влекач ****собственост на „Т.Т.“ООД и като физическо лице,което не е собственик и управлява МПС във връзка с чието притежание и използване няма сключен договор за задължителна застраховка гражданска отговорност на автомобилистите.

         Фактът на извършване на нарушението,авторството на деянието и вината на нарушителя се установяват от показанията на свидетелите Н.Д.Т. и С.А.С. и приетите писмени доказателства- АУАН Д452325/20.10.2018г.,Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 18-0283-000112/22.10.2018г., застрахователна полица № BG/23/118003025870.

         От описанието на нарушението става ясно,че е ангажирана административнонаказателната отговорност на жалбоподателя за нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ за това,че като лице което не е собственик е управлявал МПС,във връзка с чието използване няма сключен и действащ договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“  на автомобилистите,поради което собствеността на управляваното МПС е ирелевантна за състава на административното нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ.

         Описаното по-горе деяние К.Д.Г. ЕГН ********** с адрес *** е извършил виновно,при форма на вината пряк умисъл.Същото осъществява от обективна и субективна страна състава на административно нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ,поради което следва да се ангажира административнонаказателната отговорност на жалбоподателя за извършването му.

         Наложеното  на жалбоподателя наказание глоба в размер на 400 лева за извършеното нарушение е съобразено с предвиденото в административнонаказателната норма на чл.638 ал.3 от КЗ.Правна възможност за неговото намаляване не съществува,предвид фиксирания размер на санкцията,поради което по пряк аргумент от закона липсва основание за определянето и под този минимум.В контекста на изложените съображения обжалваното НП е законосъобразно,правилно и обосновано ,поради което не се намериха материалноправни основания за неговата отмяна или изменение и същото следва да се потвърди.

         Досежно приложението на чл.28 от ЗАНН,настоящия съдебен състав намира,че липсва основание за преквалификация на процесната деятелност като маловажна.За да е налице основание конкретно административно нарушение да не бъде административно наказано,то следва да са налице определени предпоставки,които законодателят сочи в чл.93 т.9 на НК,приложим в случая на основание разпоредбата на чл.11 от ЗАНН.Цитирания текст сочи,че „маловажен случай“ е този,при който извършеното административно нарушение с оглед на липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на административно нарушение от съответния вид.Процесното нарушение,формално по своя характер/законът не държи сметка за наличието или не на вредоносен резултат от същото/,не се установява по делото да е извършено при смекчаващи отговорността обстоятелства,които да го отличат от обикновените случаи на нарушения от съответния вид,да го направят „изолиран“ случай на този вид административни нарушения.Доводите отнасящи се до това,че само няколко часа след установяване на процесното нарушение е сключена гражданска отговорност и че не е било известно дали автомобилът излизайки от ремонт ще бъде в изправност,не се преценяват като смекчаващи отговорността обстоятелства.Нито периодът на забавата е от значение за съставомерността на деянието,нито сочената причина може да се приеме за обективно препятстваща изпълнението на задължението.

         Предвид гореизложеното Наказателно постановление № 18-0283-000295/07.12.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна следва да бъде потвърдено като законосъобразно.

         Водим от изложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАОНН,съдът

Р   Е   Ш   И:

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 18-0283-000295/07.12.2018г. на Началник РУП към ОДМВР Добрич РУ Каварна,с което е наложено  на К.Д.Г. ЕГН ********** с адрес *** административно наказание „глоба“ в размер на 400/четиристотин/ лева,на основание чл.638 ал.3 от Кодекса за застраховането/КЗ/.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

    

                                                              РАЙОНЕН СЪДИЯ: