Р Е Ш Е Н И Е

 

гр. Каварна, 07.03.2016 година

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание, проведено на седми март през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                                                  Председател: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

         

 

при участието на секретаря А.М.,

при участието на прокурора ……………..,

след като разгледа докладваното от съдията НАХД 40 по описа за 2016 г.

 

Р Е Ш И:

 

  ПРИЗНАВА обвиняемия С.С.А. ***, ЕГН**********, български гражданин, реабилитиран, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 17.11.2015г. в по ул.Б. в гр.Каварна, в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление №15-0283-000135/17.08.2015г. на Началника група към ОД МВР гр.Добрич в РУ МВР гр.Каварна, влязло в сила на 09.11.2015г. е извършил такова деяние, управлявайки лек автомобил ***, поради което и на основание чл. 343в, ал.2, във връзка с ал.1, във връзка с чл.78а от НК ГО ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност, като му налага административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000/хиляда/лв.

           

           

            РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване или протест в 15 дневен срок от днес пред Окръжен съд – гр.Добрич.

 

           

РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

МОТИВИ към решението по НАХД  № 40  по описа на Каварненския

районен съд за 2016 година,    състав.

 

Срещу обвиняемият С.С.А. ***, ЕГН**********, български гражданин, реабилитиран, е образувано и водено досъдебно производство за престъпление по чл. 343в ал.2 вр. ал.1 от НК, за това, че на 17.11.2015г. в по ул.Б. в гр.К., в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление №15-0283-000135/17.08.2015г. на Началника група към ОД МВР гр.Добрич в РУ МВР гр.К., влязло в сила на 09.11.2015г. е извършил такова деяние, управлявайки лек автомобил ***.

С постановление от 15.02.2016год. прокурор при КРП е приел, че са налице основанията за освобождаване от наказателна отговорност с налагане на административно наказание по отношение на обвиняемия и е направил предложение за това.

Съдът като е взел предвид, че са налице основания за приложението на чл.78а от НК е насрочил делото заразглеждане по реда на глава ХХVІІІ от НПК.

За КРП, уведомени- представител не се явява.

Обв. А. се явява в с.з. лично и с надлежно упълномощен процесуален представител. Обвиняемият и процесуалниия му представител не оспорват фактическата обстановка и становището на КРП.

По същество молят съда за минимално наказание.

От събраните в наказателното производство доказателства, съдът прие за установено от фактическа страна следното:

Обвиняемият С.С.А.,***, роден на *** г., не бил правоспособен водач на моторни превозни средства и не притежавал свидетелство за управление на такива. Въпреки това на 02.08.2015 г. в гр. К. управлявал моторно превозно средство, с което нарушил чл.150 от Закона за движението по пътищата. Полицейски служители установили това негово нарушение и му съставили акт, въз основа на който началник група към ОД на МВР гр. Добрич, РУ гр. К. издал наказателно постановление N9 15- 0283-000135/17.08.2015 г., с което му било наложено административно наказание - глоба. Наказателното постановление влязло в сила на 09.11.2015г.

На 17.11.2015 г. около 12,00 ч. обвиняемият А. управлявал лек автомобил ***** по ул“Б.“ в гр. К. до фирма „К.“ в посока към изхода на града, когато бил спрян за проверка от свидетелите С.А. С. и Я.Ж.Я., служители в РУ гр. К., в изпълнение на служебните им задължения. Обвиняемият не представил свидетелство за управление на МПС, а и след извършена справка чрез ОДЧ на РУ, свидетелите С. и Янев установили, че същият не притежава такова. Последните поискали съдействие от дежурния младши автоконтрольор в РУ гр. К. В.Н.А.. Свидетелят А. съставил на обвиняемия акт за установяване на административно нарушение по чл.150 от Закона за движението по пътищата.

Квалификацията на извършеното деяние по чл.343в ал.2, вр.ал.1 от НК, се обуславя от обстоятелството, че обв.А. управлявал МПС в едногодишния срок от наказването му по административен ред, за нарушение по чл.177 ал.1 т.2 от ЗДвП с НП № 15-0283-000135/17.08.2015 г. на Началник РУ МВР гр.К., влязло в сила на 30.10.2015г.

            Горната фактическа обстановка се установява по безспорен и категоричен начин от всички събрани по делото доказателства, които като непротиворечиви и взаимно допълващи се.

С оглед гореизложеното, Съдът счита, че с деянието си обв.А. е осъществил от обективна и субективна страна състава на престъпление по 343в, ал.2 от НК, за това, че на 17.11.2015г. в по ул.Б. в гр.К., в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление №15-0283-000135/17.08.2015г. на Началника група към ОД МВР гр.Добрич в РУ МВР гр.К., влязло в сила на 09.11.2015г. е извършил такова деяние, управлявайки лек автомобил ***.

            За съставомерността на деянието по чл.343в, ал.2 от НК е необходимо кумулативното наличие на следните обективни признаци от състава на престъплението, а именно: 1. Деецът да е бил санкциониран с влязло в сила наказателно постановление за управление на МПС без съответно свидетелство за управление, т.е. по реда на чл.177, ал.1, т.2 от ЗДвП, като съответно е това свидетелство, което е издадено за категорията на управляваното МПС и 2. Преди изтичане на една година от датата на влизане в сила на постановлението, с което деецът е бил санкциониран за цитираното по-горе нарушение на ЗДвП, да е управлявал отново МПС, за което не му е издадено съответно свидетелство за управление. В конкретния случай е безспорно установено, че с Наказателно постановление №15-0283-000135/17.08.2015г. на Началника група към ОД МВР гр.Добрич в РУ МВР гр.К., влязло в сила на 30.10.2015г., връчено на обвиняемия съгласно разпоредбата на чл.58, ал.2 от ЗАНН, А. е бил наказан по административен ред за управление на МПС без свидетелство за управление, като на 17.11.2015г., в едногодишния срок от санкционирането му, отново е извършил същото нарушение, а именно е управлявал МПС без свидетелство за управление.

            От обективна страна изпълнителното деяние се осъществява чрез действие - обв. С.С.А. е управлявал МПС без свидетелство за управление на МПС.

            Субект - пълнолетно вменяемо физическо лице.

            От субективна страна-обв. С.С.А. е действал при условията на пряк умисъл, същият е съзнавал обществено-опасния характер на деянието, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и целял тяхното настъпване - обв. е съзнавал, че не следва да управлява МПС без за това да притежава свидетелство за управление, предвиждал е, че управлявайки МПС без такова свидетелство за управление ще наруши съответните разпоредби на закона в тази връзка, но е целял именно тяхното нарушаване да управлява МПС без свидетелство за управление.

            Субективни причини - незачитане на установения в страната ред.

            Съдът взе предвид, че за престъплението по горепосочения член се предвижда наказание лишаване от свобода до две години, обвиняемия е с чисто съдебно минало, с деянието не са причинени имуществени вреди и е задължително приложението на чл.78А от НК.

При определяне вида и размера на наказанието съдът взе предвид следното:          На първо място КРС съобрази кумулативното наличие на предпоставките по смисъла на чл.78 “а “от НК- обвиняемия е пълнолетно лице и предвидената за умишленото престъпление по чл.343 “в” ал.2 законова санкция е лишаване от свобода до 2 години. Обв. С.С.А. е осъждан и реабилитиран  за извършени престъпления от общ характер и не е освобождаван  от наказателна отговорност по  реда на чл.78”а” от НК до настоящият момент, от деянието му не са причинени имуществени вреди. При горните констатации съдът освободи обв. С.С.А. от наказателна отговорност, приложи разпоредбата на чл.78 ал.1 от НК и му наложи административно наказание „ГЛОБА” в размер на 1000/хиляда/лв.

 

            При определяне  на наказанието съдът съобрази на първо място високата степен на обществена опасност  на деянието, обусловена от незачитането на установените в ЗДП и ППЗДП правила, с което е създадена реална опасност за движението по пътищата, живота и здравето на останалите участници в движението. Като смекчаващи вината обстоятелства съдът взе предвид ниската степен на обществена опасност на личността на обвиняемия.

            Съдът счете, че с така наложеното по вид и размер наказание ще бъдат реализирани адекватно целите както на генералната, така и преди всичко на специалната превенция по смисъла на чл.36 от НК.

            Като причини за осъществяване на деянието Съдът прие незачитането на установения в страната правов ред и занижен самоконтрол.

            Съгласно разпоредбата на чл.343Г от НК, на обвиняемия следва да се наложи комулативно и наказанието лишаване от право да управлява МПС, но тъй като не може да бъде лишен от право, което не е придобил, съдът не му наложи това наказание.

 

            Мотивиран от изложеното, съдът постанови решението си.

                                                                                                                                        

РАЙОНЕН СЪДИЯ: