Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                        

                                         гр. Каварна  19.05.2017г.

 

                                      В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на двадесет и осми април две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         при секретаря Елена Шопова, като разгледа докладваното от съдията НАХД № 42 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 15-0283-000160/20.08.2015г.  на Началник Група към ОДМВР Добрич,РУ Каварна,с което на жалбоподателя М. Д. Р. ЕГН ********** с адрес *** за извършщено административно нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП,на основание чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП  е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 350/триста и петдесет/ лева.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че същото е постановено въз основа на неправилна и недоказана констатация относно извършено административно нарушение.Моли да бъде отменено атакуваното НП ,като неправилно и незаконосъобразно,поради допуснати съществени нарушения на процесуалните и материалните закони,които се ангажира да посочи допълнително в съдебно заседание.Моли да бъде изискано предоставянето на видеоклип № 1168 с цел да бъде изяснена фактическата обстановка и изследвани спорните факти.

За административнонаказващия орган представител не се явява и не взема становище по жалбата.В писмото с което е изпратена преписката е изразено становище за потвърждаване на НП.

Районна прокуратура гр.Каварна не взема становище по жалбата.

Настоящия съдебен състав счита жалбата за допустима,същата е подадена в срок от лице активно легитимирано и имащо правен интерес от атакуване на наказателното постановление.

Съдът след преценка на събраните по делото доказателства,намира за установено следното:

На 25.06.2015г. е попълнена декларация по чл.188 от ЗДвП от собственика на автомобила ,който посочва,че на 01.03.2015г. около 10.00ч. яавтомобил Опел Зафира с рег.№ *** е управляван от М. Д. Р. ЕГН ********** с адрес ***№ 515888 е съставен на 07.07.2015г.,като посочената дата в поканата за явяването на нарушителя в РУ МВР гр.Каварна е 29.06.2015г.Поканата е приета от собственика,който се задължава да предаде същата на М.Д.Р..След неявяване на нарушителя е съставен акт за установяване на административно нарушение в негово отсъствие съгласно чл.40 ал.2 от ЗАНН.

Съдържанието на приложения по делото акт за установяване на административно нарушение сочи,че на 01.03.2015г. в 09.46ч. по главен път I-9 на км. 51+5/КПП-Топола/ в посока от гр.Балчик към гр.Каварна жалбоподателката  управлява л.а.“Опел Зефира“ рег.№ ***със скорост от 120 км/ч. при максимално разрешена извън населено място с пътен знак В26-60км/ч./наказуема скорост 116 км/ч..Скороста е установена с техническо средство Трафик Видео Контрол TFR1-M № 641,заснет видеоклип № 1168.Като нарушена в АУАН е посочена разпоредбата на  чл.21 ал.2 от ЗДвП.

         Възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение са депозирани в рамките на законоустановения срок от връчване на екземпляр от АУАН на лицето,сочено като нарушител.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение, на 20.08.2015г. е издадено обжалваното Наказателно постановление № 15-0283-000160 на Началник Група към ОДМВР Добрич,РУ Каварна,в обстоятелствената част на което административнонаказващият орган е възприел описаната в акта фактическа обстановка,като е констатирал, че на 01.03.2015г. в 09.46ч. по главен път I-9 на км. 51+5/КПП-Топола/ в посока от гр.Балчик към гр.Каварна жалбоподателката  управлява л.а.“Опел Зефира“ рег.№ ***със скорост от 120 км/ч. при максимално разрешена извън населено място с пътен знак В26-60км/ч./наказуема скорост 116 км/ч.Скороста е установена с техническо средство Трафик Видео Контрол TFR1-M № 641,заснет видеоклип № 1168.

На жалбоподателя М. Д. Р. ЕГН ********** с адрес *** за виновно нарушаване разпоредбата на чл.21 ал.2 от ЗДвП,на основание чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП  е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 350/триста и петдесет/ лева.

Наказателното постановление е издадено от оправомощен за това орган съгласно чл.47 от ЗАНН. Началник Група към ОДМВР Добрич, РУ Каварна е упълномощен съгласно  МЗ-№ 81213-748/24.06.2015г., служебно известна на съда.

Наказателното постановление е връчено на жалбоподателя на 17.02.2017г., с оглед на което съдът счита,че жалбата е депозирана в срок и поради това е процесуално допустима.

На 24.02.2017г. от страна на въззивника е депозирана жалба чрез ОДМВР Добрич РУ Каварна до РС-гр.Каварна заведена с вх.№ 283000-556/24.02.2017г. в РУ гр.Каварна.

При съставянето на АУАН  и издаването на атакуваното НП са спазени изискванията визирани в разпоредбите на чл.42 и 57 от ЗАНН.В АУАН и издаденото въз основа на него НП е вписана дата,час и мястото където е извършено нарушението,направено е описание на конкретното нарушение,посочена е законовата разпоредба която е била нарушена виновно.Нарушението е установено от длъжностни лица при РУ-гр.Каварна  които са засичали с мобилна система за видеоконтрол на нарушенията на правилата за движение-Трафик Видео Контрол TFR1-M № 641 скоростта на автомобилите  движещи се на 01.03.2015г.  по главен път I-9 на км. 51+5/КПП-Топола/ в посока от гр.Балчик към гр.Каварна,доказващо се и със  заснет видеоклип № 1168.

Актът е съставен и подписан от актосъставителя и свидетеля, предявен за връчване на нарушителя и подписан от него.

Описаната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на приетите по делото доказателства от съда: НП № 15-0283-000160/20.08.2015г.,разписка за връчване на наказателно постановление от 17.02.2017г.,АУАН бл.№ 515888/07.07.2015г.,разписка за връчен акт от 28.07.2015г.,известие за доставяне от 30.07.2015г.-2бр.,писмо № 283000-613/01.03.2017г. от РУ Каварна,писмо № 851р-4022/27.08.2015г. от Сектор „Пътна полиция“ ОД на МВР Добрич,възражение вх.№ 851000-8693/30.07.2015г., покана от РУ Каварна по чл.40 ал.2 от ЗАНН,разписка за връчена покана от 25.06.2015г.,възражение вх.№ пр.283002-133/31.07.2015г., докладна записка от 02.09.2015г., клип № 1168 към радар № 641/01.03.2015г.-9,46ч., докладна записка от 08.09.2015г.,показанията на св.Н.Н.М., които съдът приема като обективни и логични, вътрешно непротиворечиви и кореспондиращи с приетите по делото писмени доказателства.

При така очертаната фактическа обстановка се налагат следните правни изводи:

Съдът приема,че АУАН е съставен съгласно изискванията на чл.42 от ЗАНН.Фактическите констатации отразени в Акта не се опровергават от събраните по делото гласни и писмени доказателства.Въз основа на тези констатации Административнонаказващият орган е издал и атакуваното НП,което както посочи по-горе съдът съдържа изискуемите се в чл.57 от ЗАНН реквизити.Съставеният от длъжностно лице по КАТ при РУ Каварна  АУАН се ползва с доказателствена сила до доказване на противното,а както съдът посочи по-горе прие за доказано описаното в него нарушение на правилата по ЗДвП.

Съдът следва да отбележи,че общия ред за съставяне на АУАН и издаване на НП създава много по-големи процесуални възможности и гаранции за защита на правата на нарушителя, вместо ускорената процедура по издаване на електронен фиш,поради което съдът приема,че правилно наказващия орган, макар и при така наложеното наказание да е само глоба, така както се изисква само за издаването на ЕФ е издал процесното НП, като приема,че при тази процедура не са били нарушени процесуалните права на нарушителя.

По отношение на констатираното в НП нарушение на ЗДвП:

Съдът приема за безспорно, че на 01.03.2015г. в 09.46ч. по главен път I-9 на км. 51+5/КПП-Топола/ в посока от гр.Балчик към гр.Каварна жалбоподателката  управлява л.а.“Опел Зефира“ рег.№ ***със скорост от 120 км/ч. при максимално разрешена в извън населено място с пътен знак В26-60км/ч./наказуема скорост 116 км/ч.,като скороста е установена с техническо средство Трафик Видео Контрол TFR1-M № 641,заснет видеоклип № 1168.

Деянието е извършено умишлено и като такова е обявено от закона за наказуемо с административно наказание,съгласно разпоредбата на чл.21 ал.2 от ЗДвП,респ. чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП/в санкционната му част/.На водач на МПС който превиши над 50 км/ч. е предвидено наказание глоба в размер на 300 лева,като за всеки следващи 5 км/ч. превишаване над 50 км/ч. глобата се увеличава с 50 лв.

От приложените и приети от съда писмени доказателства се установява,че ограничението на скоростта в участъка е било 60км/ч.,съгласно пътен знак В-26.Поради което настоящия състав на съда приема,че правилно наказващия орган е индивидуализирал вида и наложил размера на наказанието.

В случая не са налице предпоставките за приложение на разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. Изхождайки от тежестта на нарушението,както и от това,че нарушението е извършено извън населено място със скорост многократно надвишаваща допустимата,изключително тежките последици които биха могли да възникнат в следствие на нея и би създало опасност за останалите участници в движението,както и смекчаващите и отегчаващите вината обстоятелства, процесният случай не разкрива по-ниска степен на обществена опасност,в сравнение с други такива нарушения,т.е. не е налице маловажен случай.

Въз основа на гореизложеното,съдът намира,че нарушението е извършено виновно, нарушителя е съзнавал общественоопасния характер на деянието и е искал неговото извършване, същото е доказано по несъмнен начин,поради което жалбата следва да бъде оставена без уважение,като неоснователна и недоказана.

С оглед на изложеното,настоящия състав на съда прие, че НП е правилно и законосъобразно и като такова следва да бъде потвърдено.

По делото няма направени деловодни разноски по които съдът да се произнася.

Воден от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН, съдът

 

                                               Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 15-0283-000160/20.08.2015г.  на Началник Група към ОДМВР Добрич, РУ Каварна,с което на жалбоподателя М. Д. Р. ЕГН ********** с адрес *** за извършено административно нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП, на основание чл.182 ал.2 т.6 от ЗДвП  е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 350/триста и петдесет/ лева, като законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението, че решението с мотивите е изготвено.     

                                                          

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: