Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

                                           гр. Каварна, 18.03.2016г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

         КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в  открито съдебно заседание, проведено на осемнадесети март две хиляди и шестнадесета година  в състав:

                                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

при участието на секретаря Е.Ш. и редовното призоваване и неявяване на представител на Районна прокуратура гр.Каварна, след като разгледа докладваното от съдията АНХД № 43 по описа за 2016г.,за да се произнесе,взе предвид следното:

На основание данните по делото и закона,съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

         ПРИЗНАВА Р.С.К. ЕГН ********** с постоянен и настоящ адрес *** българско гражданство,български произход,с начално образование,неженен,безработен,неосъждан за ВИНОВЕН в това,че на 20.10.2015 в гр.Каварна по улица „****“,в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 14-0240-000358/18.09.2014г. на Началника на РУ гр.Балчик,влязло в сила на 22.12.2014г.,Наказателно постановление № 14-0240-000380/15.10.2014г. на Началника на РУ гр.Балчик,влязло в сила на 22.12.2014г. и Наказателно постановление № 14-1717-001001/11.11.2014г. на Началника на Първо РУ гр.Добрич,влязло в сила на 22.12.2014г. е извършил такова деяние,управлявайки моторно превозно средство-лек автомобил „****“ с рег.№ ****,поради което и на основание чл.343в ал.2 във връзка с ал.1 от НК във връзка с  чл.78а ал.1 от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ,като му налага административно наказание “глоба” в размер на 1000/хиляда/лева.

На  основание   чл.319 ал.1 от НПК решението подлежи на обжалване  и  протест в 15/петнадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението е изготвено,пред Добрички Окръжен съд.

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ:

МОТИВИ към Решение №…… по НАХД № 43/2016г. по описа на Каварненски Районен съд от 18.03.2016г.

 

                             гр.Каварна 23.03.2016г.

 

Производството е по реда на чл.375 и сл.от НПК вр. с чл.78а от НК.

С постановление от 22.02.2016г. на Районна прокуратура гр.Каварна е направено предложение обвиняемият по Досъдебно производство № 231/2015г. на РУ на МВР гр.Каварна Р.С. К. с постоянен и настоящ адрес *** ЕГН **********,да бъде освободен от наказателна отговорност и да му бъде наложено административно наказание по чл. 78а от Наказателния кодекс (НК) за извършено от него престъпление по чл. 343в ал.2 вр. с ал.1 от НК.

В съдебно производство РП-Каварна,редовно призована,не изпраща представител.

Обвиняемият Р.С.К. нередовно призован ,не се явява,представлява се от назначения на досъдебното производство служебен защитник адв.Г.Г. ***.Даден е ход на делото при условията на чл.269 ал.3 т.1 от НПК.

Назначеният служебен защитник от името на своя подзащитен заявява,че Р.С.К. е запознат с повдигнатото му обвинение,разбира в какво е обвинен,признава се за виновен,не оспорва фактическата обстановка отразена в прокурорското постановление от 22.02.2016г.

Съдът като се запозна със събраните по делото доказателства,приема за установено следното:

Обвиняемият Р.С.К. ***,роден на ***г. не бил правоспособен водач на моторни превозни средства и не притежавал свидетелство за управление на такива.Въпреки това на 12.09.2014г. и 20.09.2014г. в гр.Балчик и на 04.11.2014г. в гр.Добрич управлявал моторни превозни средства,с което нарушил чл.150 от Закона за движение по пътищата.Полицейски служители установили негови нарушения и му съставили актове,въз основа на които Началника на РУ гр.Балчик издал наказателни постановления № 14-0240-000358/18.09.2014г. и № 14-0240-000380/15.10.2014г.,а Началника на Първо РУ гр.Добрич-наказателно постановление № 14-1717-001001/11.11.2014г. с които му били наложени административни наказания-глоба.И трите наказателни постановления влезли в сила на 22.12.2014г.

На 20.10.2015г. около 01,10ч. след полунощ обвиняемият Р.С.К. управлявал лек автомобил „****“ с рег.№ **** по ул.“****“ в гр.Каварна до хотел „***“ в посока към центъра на града,когато бил спрян за проверка от свидетелите С. А.С. и Ж.К.К.,служители в РУ гр.Каварна,в изпълнение на служебните си пзадължения.Обвиняемият не представил свидетелство за управление на МПС,а и след извършената справка чрез ОДЧ на РУ,свидетелите С. и К. установили,че същият не притежава такова.Последните поискали съдействие от дежурния младши автоконктрольор в РУ гр.Каварна В.Н.А..Свидетелят А. съставил на обвиняемия акт за установяване на административни нарушения по чл.100 ал.1 т.2 и чл.150 от Закона за движение по пътищата.

Така възприетата фактическа обстановка се доказва по безспорен начин от събраните в с.з. доказателства посредством приложените по ДП №231/2015г. по описа на РУ на МВР гр.Каварна доказателствени средства,преценени по реда на чл.378 ал.2 от НПК: протоколи за разпит на свидетели,протокол за разпит на обвиняем в досъдебното производство,писма и копия на НП № 14-0240-000358/18.09.2014г. и № 14-0240-000380/15.10.2014г. издадени от Началника на РУ гр.Балчик и НП № 14-1717-001001/11.11.2014г. на Началника на Първо РУ гр.Добрич,писма и копия на АУАН № 383/12.09.2014г.,АУАН № 399/20.09.2014г. издадени от служители на РУ на МВР Балчик,АУАН № 1001/04.11.2014г. издаден от служител на I-во РУ на МВР Добрич,писмо и справка за нарушител/водач,справка съдимост,характеристични данни,ДСМПИС.

Като взе предвид гореизложеното и при съвкупната оценка на приобщените по делото доказателства,съдът направи извода,че обвиняемият Р.С.К. е осъществил състава на инкриминираното деяние по чл.343в ал.2 вр. с ал.1 от НК,като на 20.10.2015г. в гр.Каварна по улица „****“,в едногодишен срок от наказването му по административен ред за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление с Наказателно постановление № 14-0240-000358/18.09.2014г. на Началника на РУ гр.Балчик,влязло в сила на 22.12.2014г.,Наказателно постановление № 14-0240-000380/15.10.2014г. на Началника на РУ гр.Балчик,влязло в сила на 22.12.2014г. и Наказателно постановление № 14-1717-001001/11.11.2014г. на Началника на Първо РУ гр.Добрич,влязло в сила на 22.12.2014г. е извършил такова деяние,управлявайки моторно превозно средство-лек автомобил „****“ с рег.№ ****.

Съдът с оглед на установената фактическа обстановка и правния анализ на установеното счита,че изпълнителното деяние съответствува на правната квалификация на чл.343в ал.2 вр. с ал.1 от НК-налице е формално извършено престъпление против транспорта,поради което решението е постановено по този текст от закона.

Обект на престъплението по чл.343в ал.2 вр. с ал.1 от НК са обществените отношения свързани с безопасността на транспорта и изискванията във връзка с тях водачите на МПС да притежават съответна правоспособност като гаранция за безопасността на движението на управляваните от тях МПС.В процесния случай са налице всички елементи от състава на престъплението от неговата обективна страна-доказано е,че обвиняемият има специфичното качество неправоспособен водач на МПС и не притежавал свидетелство за управление на такива.Въпреки това на 12.09.2014г. и 20.09.2014г. в гр.Балчик и на 04.11.2014г. в гр.Добрич управлявал моторни превозни средства,с което нарушил чл.150 от Закона за движение по пътищата.Полицейски служители установили негови нарушения и му съставили актове,въз основа на които Началника на РУ гр.Балчик издал наказателни постановления № 14-0240-000358/18.09.2014г. и № 14-0240-000380/15.10.2014г.,а Началника на Първо РУ гр.Добрич-наказателно постановление № 14-1717-001001/11.11.2014г. с които му били наложени административни наказания-глоба.И трите наказателни постановления влезли в сила на 22.12.2014г.

Изпълнителното деяние-управление на МПС е доказано от показанията на свидетелите очевидци-С. А.С. и Ж.К.К.,които непосредствено са възприели факта,че обвиняемият Р.С.К. управлявал лек автомобил „****“ с рег.№ ****,който безспорно е МПС по смисъла на чл.149 ал.1 т.2 б.”а” от ЗДвП.

От субективна страна деянието е извършено виновно,умишлено,с пряк умисъл.Обвиняемият е съзнавал противоправния характер на извършеното,предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването им.В обясненията си пред съда същият обяснява причините,по които е извършил престъплението,но тези негови лични мотиви не омаловажават престъпния характер на деянието му,тъй като подобни житейски ситуации могат да бъда успешно разрешени и без да се нарушава закона.

С оглед установената фактическа обстановка,съдът намира,че са налице кумулативните предпоставки за освобождаване на обвиняемия Р.С.К. от наказателна отговорност и налагане на административно наказание по реда на чл.78а от НК,тъй като: 1/ За извършеното от него престъпление е предвидено наказание до две години „лишаване от свобода”;2/ деецът не е осъждан за престъпление от общ характер и не е бил освобождаван от наказателна отговорност по реда на глава VІІІ,раздел ІV от НК и 3/ от престъплението не са констатирани материални щети.

При определяне наказанието Глоба,съдът съобрази размера и с тежестта на престъплението,както и с материалното и имотното състояние на дееца.Обвиняемият се препитава главно с работа без трудов договор,видно от попълнената от него и приложена декларация за семейно и имотно състояние.От нея се установява,че с тези доходи той издържа жената с която живее на семейни начала и трите си деца,които са на възраст до 18 години.Обвиняемият не притежава недвижими имоти и моторни превозни средства,както и парични средства по банкови сметки.

Като взе предвид посочените горе обстоятелства,съдът определи наказанието „глоба” в минималния по чл.78а ал.1 от НК размер-1000 лева.

Съдът прие,че този размер е достатъчен за реализиране на наказателната превенция спрямо него,като в същото време ще действа възпиращо по отношение на обвиняемия срещу извършване на нови подобни прояви за в бъдеще.

Водим от изложеното,съдът постанови своя съдебен акт.

 

                                                       РАЙОНЕН СЪДИЯ: