О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в закрито заседание на март, през две хиляди и осемнадесета година в състав:

                                                                            

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

като обсъди АНД №43/2018г., за да се произнесе, взе предвид следното:

АНД №43/2018г. е образувано по жалба на К.П. ***, против Наказателно постановление №17-0283-0004124/07.02.2018г., издадено от Началника на РУ Каварна, с което на основание чл.183, ал.4, т.7 от ЗДвП и чл.185 от ЗДвП на жалбоподателя са наложени глоби в размер на 50 лева и 20 лева, както и на основание Наредба №Із – 2539 на МВР са отнети 6 контролни точки, за извършени нарушения на чл.137а, ал.1 от ЗДвП и чл.70, ал.3 от ЗДвП.

С определение №87/27.02.2018г. съдия Ж.Георгиев се е отвел от разглеждане на делото, с Определение №88/27.02.2018г. съдия Ем.Панчева също се е отвел от разглеждане на делото, както и с Определение №94/ 06.03.2018г. съдия В.Узунова се е отвела от разглеждането му.

Поради изложеното е невъзможно формиране на състав при Каварненски районен съд за разглеждане на АНД №43/2018год. Горното налага производството по делото пред сезирания съд да бъде прекратено и същото да бъде изпратено на Върховния касационен съд за определяне на друг равен по степен съд.

Мотивиран от изложеното и на осн. чл.43, т.3 НПК, председателят на Каварненски районен съд

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

 

ПРЕКРАТЯВА производството по АНД №43/2018год. по описа на Каварненски районен съд.

ИЗПРАЩА АНД №43/2018год. по описа на Каварненски районен съд на Върховен касационен съд за определяне на друг еднакъв по степен съд, който да разгледа делото.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:…………………