Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 21.05.2018г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на шестнадесети април две хиляди и осемнадесета година в състав:

 

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 45 по описа на КРС за 2018 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 159/30.10.2017г. на Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“,с което на „***“ООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: с.***,обл.*** улица „***“ № *,представлявано от управителя Ю. Н.Й. е наложена имуществена санкция в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.200 ал.1 т.29 във връзка с ал.4 от Закона за водите за нарушение на чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите.

         Жалбоподателят „***“ООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: с.***,обл.*** улица „***“ № *,представлявано от управителя  Ю.  Н.  Й.  чрез жалбата си моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.В жалбата са релевирани оплаквания за незаконосъобразност  на административния акт поради липса на изискуеми по чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН реквизити,водещи до невъзможност санкционираното лице да разбере в какво точно е обвинен и на какво законово основание му е наложено наказание,което води до неяснота на вмененото му нарушение,а оттам и на правото на защита на наказаното лице.В жалбата се излага,че акта за установяване на административно нарушение е съставен извън преклузивния срок по ЗАНН,тъй като нарушителят е открит на 06.02.2017г.,а акта е съставен на 15.05.2017г.,т.е след изтичане на 3-месечния преклузивен срок.

         В открито съдебно заседание,въззивникът редовно призован,представлява се от процесуален представител,който поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания.

Административнонаказващия орган,редовно призован,представлява се от процесуален представител който моли атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен  материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа страна:

         На 06.02.2017г. е извършена контролна проверка по документи за изпълнение условията на Разрешително за водовземане № ***/***2008г. издадено от Директора на БДЧР,продължено с Решение № ***.2014г. с титуляр „***“ООД  за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК „Й.“,намиращ се в поземлен имот №***,по плана на с.***,общ.***,област Добрич,с цел и обект на водоснабдяването: за напояване в границите на същия недвижим имот,за нуждите на титуляра.Разрешителното е с начален срок на действие ***2008г. и краен срок-17.12.2023г.При извършената документална проверка за наличната по досието на обекта,водено при БДЧР,информация и документация е констатирано,че титулярът на разрешителното-„***“ООД не е извършил химичен анализ на добиваната вода от водовземното съоръжение през 2016г. с цел определяне на химичното и състояние,който мониторинг е следвало да бъде извършен 1 път в годината,в периода 1 август-30 септември 2016г.,чрез пробонабиране и анализ от акредитирана лаболатория на химичния състав на черпените подземни води по показателите: pH,електропроводимост,разтворен кислород,амониев йон,нитрати,хлориди,желязо,натрий и сулфати,съгласно изискването  по т.2.1 от Раздел „Условия на водовземането“ към Решение № ***.2014г. за изменение на Разрешително № ***/***2008г.Към датата на проверката е установено,че в БДЧР няма представен протокол от акредитирана лаболатория за извършен химичен анализ на добиваната вода от сондажа в посочения период.От показанията на разпитания в съдебно заседание актосъставител-Ф.Ф.И. се установява,че титуляра на разрешителното не е представил химичен анализ за 2016г.,който факт е установен при извършената документална проверка от досието на обекта.Нарушението е констатирано на база представена декларация по чл.194б от ЗВ,доклад за изпълнение на условията и представено копие на дневника за ползваните водни количества за 2016г.Акта е бил съставен в присъствие на жалбоподателя.В тази насока са и показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел по акта С.И.И.,от чиито показания се установи,че акта е съставен въз основа на документална проверка,за неизпълнение на условия по разрешителното за водовземане,т.е не е извършен химичен анализ на водата за 2016г.С АУАН № 64 бл.№ 000104/15.05.2017г. е прието,че с това свое деяние „***“ООД е нарушило чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите.

АУАН № 64/15.05.2017г. е връчен на нарушителя и подписан от него с обясненията,че поради технически причини в електрозахранването на обекта,помпата на сондажа е изгоряла няколко пъти и по тази причина не е дадена вода за химичен анализ и не е ползвана такава.В тридневния срок по чл.44 ал.1 от ЗАНН  не е постъпило допълнително писмено възражение по повод съставения и връчен АУАН.Въз основа на АУАН и останалите материали по административната преписка *** издадено атакуваното наказателно постановление с което на „***“ООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: с.***,обл.*** улица „***“ № *,представлявано от управителя Ю. Н.Й. е наложена имуществена санкция в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.200 ал.1 т.29 във връзка с ал.4 от Закона за водите за нарушение на чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите.Със своя Заповед № 295/15.12.2016г.  Директора на БДЧР-Варна оправомощил длъжностни лица от Дирекция „Контрол“ на БДЧР да извършват контролни проверки,да съставят констативни протоколи и АУАН по Закона за водите и Закона за опазване на околната среда.Ф.Ф.И.,мл.експерт в Дирекция“Контрол“ е сред оправомощените лица в тази заповед.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на приетите по делото писмени доказателства,приобщени по реда на чл.283 от НПК: НП № 159/30.10.2017г.,АУАН № 64/15.05.2017г. по описа на БДЧР,Заповед № 295/15.12.2016г. на Директора на БДЧР-Варна за упълномощаване на актосъставителя;Писмо изх.№ 26-00-31088/4/06.02.2018г. за съставяне на АУАН;НП № 49/28.04.2016г. с отбелязване за връчване по реда на чл.58 ал.2 от ЗАНН;Разрешително за водовземане № ***/***2008г.,издадено от Директора на Басейнова дирекция „Черноморски район“ продължено с Решение № ***.2014г.,както и въз основа на показанията на свидетелите  Ф.Ф.И. и С.И.И..

При така установената фактическа обстановка от правна страна съдът приема следното:

В хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения,които опорочават процедурата и издаденото наказателно постановление и са основания за отмяната му като незаконосъобразно.

Жалбата е процесуално допустима,тъй като изхожда от легитимирано лице,депозирана е в предвидения от закона преклузивен срок срещу акт подлежащ на обжалване.Разгледана по същество,жалбата е основателна,като съображенията на съда в тази насока са следните:

В конкретния случай административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е била ангажирана за нарушение на чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите.С оглед характера на обществените отношения които се засягат при нарушаването и,чл.34 ал.1 б.“в“ ЗАНН предвижда като задължителна предпоставка за законосъобразното развитие на производството по реализиране на административнонаказателната отговорност на нарушителя същото да бъде инициирано в рамките на законоопределения тримесечен преклузивен срок от откриване на нарушителя или в рамките на една година от извършване на нарушението,а за митнически,данъчни,банкови,екологични и валутни нарушения,както и по Изборния кодекс,Закона за политическите партии,Закона за публичното предлагане на ценни книжа,Закона за пазарите на финансови инструменти,Закона за дружествата със специална инвестиционна цел,Закона за прилагане на мерките срещу пазарните злоупотреби с  финансови инструменти,Регламент /ЕС/ № 596/2014г. на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014г. относно пазарната злоупотреба/Регламент относно пазарната злоупотреба и за отмяна на Директива 2003/6/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и директиви 2003/124/ЕО,2003/125/ЕО и 2004/72/ЕО на Комисията/OB,L 173/1 от 12 юни 2014г./.Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране,част втора,част втора „а“ и част трета от Кодекса за социално осигуряване,Кодекса за застраховането и на нормативните актове по прилагането им и по Закона за регистър БУЛСТАТ-две години.

Разглеждайки разпоредбата на чл.34 ал.1 пр.2 от ЗАНН,съгласно която не се образува административнонаказателно производство,ако не е съставен акт за установяване на нарушението в продължение на три месеца от откриване на нарушителя или ако са изтекли/за митнически нарушения/ две години от извършване на нарушението,по-дългият срок се прилага само в случаите,когато извършителят е неизвестен,а когато извършителят е известен,органите осъществяващи функции по установяване на административни нарушения следва да отчитат само по краткия тримесечен срок.Винаги когато нарушителят е известен срокът за образуване на административнонаказателно производство е тримесечен.Едногодишният,респективно двугодишният срок за образуване на административнонаказателно производство се прилага  в случаите,когато при откриване на нарушението нарушителят не е известен.

В съставеното срещу въззивника  Наказателно постановление № 159/30.10.2017г. е посочено,че на  06.02.2017г. е извършена контролна проверка по документи за изпълнение условията на Разрешително за водовземане № ***/***2008г. издадено от Директора на БДЧР,продължено с Решение № ***.2014г. с титуляр „***“ООД  за водовземане от подземни води чрез съществуващо водовземно съоръжение тръбен кладенец ТК „Й.“,намиращ се в поземлен имот №***,по плана на с.***,общ.***,област Добрич,с цел и обект на водоснабдяването: за напояване в границите на същия недвижим имот,за нуждите на титуляра.Разрешителното е с начален срок на действие ***2008г. и краен срок-17.12.2023г.При извършената документална проверка за наличната по досието на обекта,водено при БДЧР,информация и документация е констатирано,че титулярът на разрешителното-„***“ООД не е извършил химичен анализ на добиваната вода от водовземното съоръжение през 2016г. с цел определяне на химичното и състояние,който мониторинг е следвало да бъде извършен 1 път в годината,в периода 1 август-30 септември 2016г.,чрез пробонабиране и анализ от акредитирана лаболатория на химичния състав на черпените подземни води по показателите: pH,електропроводимост,разтворен кислород,амониев йон,нитрати,хлориди,желязо,натрий и сулфати,съгласно изискването  по т.2.1 от Раздел „Условия на водовземането“ към Решение № ***.2014г. за изменение на Разрешително № ***/***2008г.Към датата на проверката е установено,че в БДЧР няма представен протокол от акредитирана лаболатория за извършен химичен анализ на добиваната вода от сондажа в посочения период.От показанията на разпитания в съдебно заседание актосъставител-Ф.Ф.И. се установява,че титуляра на разрешителното не е представил химичен анализ за 2016г.,който факт е установен при извършената документална проверка от досието на обекта.Нарушението е констатирано на база представена декларация по чл.194б от ЗВ,доклад за изпълнение на условията и представено копие на дневника за ползваните водни количества за 2016г.Акта е бил съставен в присъствие на жалбоподателя.В тази насока са и показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел по акта С.И.И.,от чиито показания се установи,че акта е съставен въз основа на документална проверка,за неизпълнение на условия по разрешителното за водовземане,т.е не е извършен химичен анализ на водата за 2016г.С АУАН № 64 бл.№ 000104/15.05.2017г. е прието,че с това свое деяние „***“ООД е нарушило чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите.

Това обстоятелство е достатъчно да обоснове извод за незаконосъобразно образувано административнонаказателно производство.Преклузивния срок за образуване на административнонаказателно производство срещу „***“ООД е изтекъл на 09.05.2017г./тъй като последния ден на срока е неприсъствен,срокът изтича в първия следващ присъствен ден-чл.183 ал.4 НПК/.Независимо,че извършителят на нарушението е бил установен  при извършване на проверката на 06.02.2017г. актът за установяване на административно нарушение е съставен едва на 15.05.2017г.,извън сроковете по чл.34 ал.1 от ЗАНН.Бездействието на органите на БДЧР повече от три месеца от откриване на нарушителя е пречка за съставяне на акта—изключва отговорността на нарушителя.В случая в съставения акт е отразено,че всички конкретни обстоятелства относно извършителя на процесното нарушение са станали известни на органите на БДЧР в процеса на извършената на 06.02.2017г. проверка.Считано от деня на извършване на проверката,АУАН е издаден след изтичане на тримесечния срок по чл.34 ал.1 пр.2 от ЗАНН,тъй като е следвало да стане до 09.05.2017г.,а не едва на 15.05.2017г.

Издаденото наказателно постановление в административнонаказателното производство,което е образувано след изтичане на предвидения в закона давностен срок,следва да бъде отменено.

Следва да се отбележи,че спазването на предвидените в закона срокове за ангажиране административнонаказателната отговорност на нарушителя е особено важна предпоставка за законосъобразното развитие на производството по реализирането и.Законодателното отношение по този въпрос е видно и от систематичното място на разпоредбата на чл.34 ЗАНН в закона.Това е така и с оглед целите на тази разпоредба,а именно да се избегне едно евентуално продължително бездействие на държавните органи при осъществяване на техните правомощия,което би създало неоправдано положение на несигурност в правния мир.Следователно неспазването на указаните срокове за иницииране на производството по налагане на административно наказание е винаги съществено процесуално нарушение,водещо до отмяна на съответния акт,с който такова е *** наложено.

Доколкото в ЗАНН не е предвидена възможност за спиране и прекъсване на давността,то същата е абсолютна и с изтичане на определените в закона срокове възможността да бъде реализирана административнонаказателната отговорност на нарушителя винаги се погасява.Действията по ангажирането и,извършени след изтичането им,са винаги незаконосъобразни,опорочаващи административнонаказателното производство и нарушаващи правото на защита на жалбоподателя.

Предвид горното и обстоятелството,че допуснатото нарушение не може да бъде отстранено в съдебната фаза на производството,то настоящия съдебен състав прие,че същото представлява самостоятелно основание за отмяна на атакуваното НП.

При постановяване на решението,настоящия съдебен състав се съобрази с ТР № 112/16.12.1982г. и т.3 от ТР № 48/1981 на ОСНК,както и Тълкувателно постановление № 1 от 27.02.2015г. по т.д.1/2014г. на ОСК на НК на ВКС и ВАС,които са задължителни за съдилищата.

Поради наличието на формални предпоставки за отмяна на обжалваното НП,съдът намира,че е безпредметно обсъждането на правилността на така издаденото постановление,а именно налице ли е административно нарушение,как същото следва да се квалифицира и виновно ли е извършено то от страна на жалбоподателя.

Така мотивиран и на основание чл.63 ал.1 пр.III ЗАНН,съдът

                                                 Р   Е   Ш   И

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 159/30.10.2017г. на Директор на Басейнова дирекция „Черноморски район“,с което на „***“ООД с ЕИК *** със седалище и адрес на управление: с.***,обл.*** улица „***“ № *,представлявано от управителя Ю. Н.Й. е наложена имуществена санкция в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.200 ал.1 т.29 във връзка с ал.4 от Закона за водите за нарушение на чл.48 ал.1 т.11 от Закона за водите.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

                                               

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: