Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 26.04.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на тридесет и първи март две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 46 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

С Наказателно постановление № 16-0283-000159/30.09.2016г. на Началник Група към ОДМВР Добрич,РУ Каварна е наложено на Т.И.П. ЕГН ********** с адрес *** административно наказание „Глоба“ в размер на 300/триста/ лева на основание чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП,за нарушение на чл.150 от ЗДвП.

В подадената жалба се релевират оплаквания за незаконосъобразност на атакуваното наказателно постановление,с мотив,че същото е постановено въз основа на неправилна и недоказана констатация относно извършено административно нарушение.Въззивникът моли да бъде отменено атакуваното НП ,като неправилно и незаконосъобразно,поради допуснати съществени нарушения на процесуалните и материалните закони.

В съдебно заседание жалбоподателят и процесуалния му представител не се явяват.Процесуалния представител на жалбоподателя е депозирал в КРС писмени бележки в които се твърди,че не са налице доказателства,които по безспорен и категоричен начин да установят,че въззивника от обективна и субективна страна е осъществил състава на нарушение по чл.150 от ЗДвП.Счита,че атакуваното наказателно постановление е издадено в нарушение на материалния и процесуалния закон и моли да бъде отменено изцяло.

Административнонаказващият орган редовно призован,не изпраща представител по делото,за да заяви становище по жалбата и по атакуваното с нея наказателно постановление.

Заинтересованата страна Районна прокуратура гр.Каварна редовно призована,не изпраща представител и не взема становище.

Жалбата е подадена в законоустановения срок,срещу подлежащ на обжалване акт,от лице легитимирано да атакува наказателното постановление,поради което е процесуално допустима.

Съдът за да се произнесе по основателността и и след като се запозна и прецени събраните доказателства при извършената проверка на обжалваното наказателно постановление,намира за установено следното:

На въззивника е съставен акт за установяване на административно нарушение  № 178/20.09.2016г.Актът е съставен за това,че на 19.09.2016г. около 11,55ч. по главен път I-9 на км.51+5/КПП-Топола/ в посока от гр.Балчик към гр.Каварна Т.И.П. ЕГН ********** с адрес *** управлява л.а.“***“ с рег.№ ***,след като е лишен от това право по съдебен или административен ред.

Възражения срещу съставения акт за установяване на административно нарушение не са депозирани в рамките на законоустановения срок от връчване на екземпляр от АУАН на лицето,сочено като нарушител.

Въз основа на акта за установяване на административно нарушение е издадено обжалваното Наказателно постановление № 16-0283-000159/30.09.2016г. на Началник Група  към  ОДМВР Добрич,РУ Каварна,с което на  Т.И.П. ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 300/триста/ лева на основание чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП,за нарушение на чл.150 от ЗДвП.

Видно от показанията на актосъставителя Н.Н.М. при извършване на проверка на посочената в акта дата-19.09.2016г. от страна на служители на ГПУ Каварна-свидетелите И.С. и Ю.Д. водачът на л.а.“***“ с рег.№ *** не е представил свидетелство за управление на МПС.Свидетелите С. и Д. поискали съдействие от РУ Каварна,тъй като нямат правомощия да съставят актове по ЗДвП и  свидетеля Н.М.,след като извършил справка в информационната система  установил,че на водачът Т.И.П. ЕГН ********** е отнето свидетелството за правоуправление и съставил акта на въззивника.В тази насока са и показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели И.С. и Ю.Д..От справката за нарушител е видно,че свидетелството за управление на жалбоподателя е отнето на 07.08.2016г.,когато е съставен АУАН  бл.№ Г 749180,станал основание за издаване на НП № 16-0819-003710/14.09.2016г.,а със Заповед № 16-0819-001843/07.08.2016г. на основание чл.171 т.1 б.“б“ от ЗДвП свидетелството за управление е временно отнето за срок от шест месеца.От приложената като писмено доказателство по делото справка за нарушител е видно,че ЗППАМ № 16-0819-001843/07.08.2016г. издадена на основание чл.171 т.1 б.“б“ от ЗДвП не е връчена на нарушителя.

         При така установената фактическа обстановка,настоящия съдебен състав счита,че нарушението и вината на нарушителя не са доказани,тъй като не е доказан релевантния за делото факт,че към 19.09.2016г. свидетелството за правоуправление на Т.И.П. е било отнето по реда на чл.171 т.1 б.“б“ от ЗДвП със ЗППАМ № 16-0819-001843/07.08.2016г. на ОДМВР Варна,сектор Пътна полиция Варна,тъй като цитираната заповед,видно от приетата като писмено доказателство по делото справка за нарушител не е връчена на Т.И.П..След като към 19.09.2016г.,Т.И.П. не е уведомен за издадената Заповед за налагане на ПАМЗ,същият не е извършил виновно нарушение,наказуемо на основание чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП.

Санкционната норма на чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП предвижда,че се наказва с глоба от 100 до 300 лева,който управлява моторно превозно средство,след като е лишен от това право по съдебен или административен ред.Следователно релевантните за делото факти са дали при управление на МПС,свидетелството за управление на водача е отнето по реда на чл.171 т.1 от ЗДвП,т.е. чрез приложена  принудителна административна мярка-временно отнемане на свидетелството за управление на моторно превозно средство.Безспорно отговорът на този въпрос е отрицателен,тъй като заповедта за налагане на ПАМ не е връчена на нарушителя и респективно не е влязла в законна сила,към датата на констатиране на нарушението.

Съгласно чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН наказателното постановление следва да съдържа описание на нарушението и обстоятелствата,при които е извършено.Същото изискване съществува и относно съдържанието на съставения АУАН-чл.42 т.4 от ЗАНН.Това изискване гарантира,че констатациите на които се основава обвинението,ще бъдат сведени до знанието на наказаното лице и в този смисъл обезпечава правото на защита на същото.Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление няма изложени конкретни фактически обстоятелства относно извършеното нарушение и по-конкретно относно съставомерните обстоятелства,попадащи в обхвата на санкционната разпоредба по чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП-кога и по какъв ред е отнето свидетелството за управление на водача.Наказателното постановление не съдържа минимално изискуемото съдържание.Вместо това административнонаказващият орган се е задоволил единствено с констатацията,че жалбоподателят управлява МПС след като е лишен от това право по съдебен или административен ред.,без да опише конкретните обстоятелства относно извършеното нарушение и по-конкретно относно съставомерните обстоятелства,попадащи в обхвата на санкционната разпоредба по чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП-кога и по какъв ред е отнето свидетелството за управление на водача.След като това не е сторено,то е допуснато съществено процесуално нарушение,което обуславя незаконосъобразността на обжалваното наказателно постановление,тъй като е довело до ограничаване правото на защита на жалбоподателя да разбере какво точно нарушение му е вменено,а от друга страна ограничава съда във възможността да издири обективната истина по делото и да постанови законосъобразен акт.Недопустимо е едва в съдебното заседание да се установяват и вменяват нови факти  на нарушителя,чрез извършване на разследване -кога и по какъв ред е отнето свидетелството за управление на водача.,съответно да се уточняват факти по нарушението,които не са били предявени на нарушителя по съответния ред с акта и наказателното постановление.В случая съдът не може да замести волята на наказващия орган,като тепърва установява по какъв ред и на какво основание е отнето свидетелството за управление на жалбоподателя.

         С оглед изложеното и поради констатираните съществени нарушения на материалния и процесуалния закон наказателното постановление следва да се отмени като незаканосъобразно,поради което и съдът

 

                                            Р    Е    Ш    И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 16-0283-000159/30.09.2016г. на Началник Група към ОДМВР Добрич,РУ Каварна с което на Т.И.П. ЕГН ********** с адрес *** е наложено административно наказание „Глоба“ в размер на 300/триста/ лева на основание чл.177 ал.1 т.1 от ЗДвП,за нарушение на чл.150 от ЗДвП.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: