Р   Е   Ш  Е   Н  И   Е

Гр.Каварна, 05.12.2017г.

В     И М Е Т О   Н А    Н А Р О ДА

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на шестнадесети ноември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№47/2017г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

Производството по делото е образувано по жалба на П.Г.П. с ЕГН **********, с адрес: ***, чрез адв.Н.Ф. – ***, служебен адрес: ***, против, Наказателно постановление №009/07.11.2016г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – „Черно море“ при ИАРА – Бургас, оправомощен  съгласно Заповед №РД-09-25 /21.01.2014г. на Министъра на земеделието и храните, издадено въз основа на АУАН №0017315/12.05.2016г., за това, че на ***в 17.30 часа на къмпинг ***е извършвал стопански риболов на квотиран вид риба от вида „калкан“ – 271.320 кг., претеглена със служебна везна №002879/10 и ролетка №813/29.02.2016г., без да притежава специално разрешително за квотиран вид риба „калкан“ за 2016г., която риба уловена чрез използване на неотговарящи на изискванията риболовни уреди – немаркирана риболовна мрежа, което представлява административно нарушение по чл.18г, ал.4 от ЗРА, за което  му е наложено административно наказание по чл.58а, ал.1 от ЗРА, „глоба“ в размер на 500.00 лева, на основание чл.91, ал.6 от ЗРА са отнети в полза на държавата 1 бр. хрилни  мрежи – 100м., 1 бр. риболовен кораб с външна маркировка Е., 1бр.двигател **** – 40 к.с., с №****, риба от вида „калкан“, цяла в прясно състояние, подробно описана в КП №086-174/12.05.2016г., 114 бр. с общо тегло 271.320 кг. от които 8 бр. маломерни екземпляра, като е постановено на основание чл.90, ал.2 от ЗРА жалбоподателя да заплати в полза на държавата обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в общ размер на 8 139.60 лева.

Жалбоподателя твърди, че наказателното постановление е незаконосъобразно и необосновано,  а наложеното наказание несправедливо. Посочва, че при издаването му са допуснати процесуални нарушения, които го опорочавали. Било издадено в нарушение на чл.53 от ЗАНН, а в нарушение на чл.57, ал.1 от ЗАНН не били посочени доказателствата, които го потвърждавали. Оспорва и описаната фактическа обстановка. Посочва, че не ***не е извършвал стопански риболов на квотиран вид риба от вида „калкан“. Описаното количество риба не било уловено от него, а рибата не била и на отнетия в полза на държавата риболовен кораб.

Моли съда да отмени наказателно постановление №009/07.11.2016г.

Вс.з. чрез упълномощения адв.И.К., поддържа жалбата.

Административно наказващия орган – Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури гр.Бургас, не изпраща представител.

  Актосъставителят , редовно призован, взема становище по жалбата и поддържа направените констатации в съставения АУАН.

Съдът, въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание, прави следните изводи:

От фактическа страна:

Административно наказателното производство е образувано въз основа на съставен АУАН № А 0017315/12.05.2016г. срещу жалбоподателя П.Г.П., в качеството си на капитан на риболовен кораб Е.. В акта като фактическа обстановка е отразено, че на ***в 17.30 часа, на къмпинг ***, извършва стопански риболов на квотирн вид риба „калкан“ /TVR/ 271.320 кг., претеглени с везна №002879/10 и измерени с ролетка №813, без да притежава специално разрешително за котирана риба калкан за 2016г., която риба е уловена чрез използване на неотговарящи на изискванията риболовни уреди – немаркирани риболовни мрежи. С това деяние жалбоподателя е нарушил чл.18г., ал.4 от ЗРА, както и тежко нарушение на чл.3, пар.1, б.“д“, чл.42, пар.1, б.“А“ от Регламент ЕО№1005/2008г. на Съвета.

Актът бил съставен от Г.А.Я. *** и  в присъствието на свидетелите Д.П.П., М. В.А. и И.Г.В.. Връчен бил на жалбоподателя на 13.05.2016г., като в графа обяснения е отбелязано, че написаното не отговаря на фактическата обстановка. В срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не са направени възражения.

Въз основа на така съставения акт, Началника на отдел Рибарство и контрол – Черно мори, гр.Бургас издал процесното наказателно постановление, с което наложил на жалбоподателя П.Г.П. административно наказание глоба в размер на 500.00 лева, за нарушение на чл.18г,ал.4 от ЗРА, на осн.чл.58а,ал.1 от ЗРА и са отнети в полза на Държавата 100 метра хрилни мрежи, 1бр. риболовен кораб с външна маркировка Е. и 1бр. двигател **** – 40 к.с., оставени на отговорно пазене в сектор РК Добрич.

Разпитан в хода на съдебното производство в качеството на свидетел, актосъставителят Г.Я. потвърждава констатациите в акта. Посочва, че на ***получили сигнал, че се извършва улов на калкан и трябвало заедно с колегата му Д. Я.да наблюдават района. Застанали между селата *** и ***. Имало и гранична полиция, която също имала сигнал по случая и координирали заедно действията. След обяд към 16.30 часа започнала да излиза лодка към къмпинга, но после излязла в района на мишените на военното поделение. Видели, че слизат двама човека, а после видели, че разтоварват нещо. Обадили се на центъра и граничните полицаи отишли там, но лодката я нямало. В района имало и мобилна група от Бургас, които били в района на фара. Те също отишли и констатирали, че  калкана е разтоварен, но лодката я нямало, тъй като се отправила към северната част на къмпинга ***, където имало пристан. След това граничните полицаи казали коя е лодката и лицето, което било в близко заведение. С тяхна помощ натоварили калкана и го занесли в Гранична полиция на съхранение. На другия ден съставили актовете. Според актосъставителя, с жалбоподателя е имало още едно лице, но то е било с качулка и не са могли да го установят.

С показанията си свидетелят М. А. потвърждава описаната фактическа обстановка. Същия ден патрулирали района от първа гранична пирамида до нос Калиакра. В последствие получили сигнал от представители на ИАРА, че в морето има лодка. По-късно забелязали лодката с бинокъл, но тя имала хаотични движения, ту на север, ту на юг. В последствие видели, че лодката е много близо до брега, посока юг и има две лица. Тръгнали към нея, но едното лице бутнало лодката и запалил двигателя. Свидетеля му видял лицето, махал му да спре, но той не изпълнил нареждането. На брега намерили чувалите с риба, които били 10 чувал. Наблюдавали лодката и видели, че се отправя към лодкостоянката на север от къмпинга. Колегите му тръгнали с джип, но не успели да отидат на време, едното лице избягало в посока ***-то, а другото се отправило в посока близкото заведение, където по-късно било открито. Там фактически открили жалбоподателя, когото познали и му поискали документи.

Същата фактическа обстановка описва и свидетеля И.В., който също е граничен полицай и е бил на наряд дневна смяна, заедно с колегите си М. А. и Е.Г.. Свидетелят описва, че много добре е видял жалбоподателя като разтоварва чувалите с калкан, а и го познавал отпреди това като един от рибарите.

Според свидетеля Д.П.П., който е специалист в ИАРА гр.Бургас, по случая били съставени общо шест акта, имало няколко нарушения. На лицето бил съставен акт за улов на калкан, в период на забрана, нямал лиценз за калкан и нямал квота, имало и маломерни риби. Свидетелят описва фактическата обстановка такава, каквато я описват и  другите свидетели, като допълва, че е присъствал на самата проверка и на съставянето на акта, който бил съставен следващия ден. Свидетеля разказва, че преди да му съставят акта на другия ден, в системата на ИАРА проверили какви разрешителни има нарушителя. Той самия нямал удостоверение по чл.14 от ЗРА. А това било едно от малкото нарушения, които извършил.

Съдът кредитира показанията на свидетелите А., В. и П..

Описаната фактическа обстановка съдът прие за установена въз основа на гласни доказателства – показанията на свидетелите Я., П., А. и В., дадени в хода на съдебното следствие и от приложените по делото писмени доказателства прочетени и приети от съда по реда на чл.283 от НПК.

От правна страна.:

Жалбата е депозирана от надлежно легитимирано лице, спрямо което е издадено атакуваното НП, в установения 7-дневен срок от връчване на наказателното постановление и пред надлежния съд – по местоизвършване на твърдяното нарушение. Поради това жалбата е допустима и следва да бъде разгледана.

АУАН и издаденото въз основа на него наказателно постановление са съставени в сроковете по чл.34, ал.1 и ал.3 от ЗАНН.

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган – Началник отдел „Рибарство и контрол –Черно море“ гр.Бургас, съгласно приложена Заповед №РД 09-25/21.01.2014г. на Министъра на земеделието и храните, като АУАН също е съставен от компетентно лице.

АУАН е съставен в присъствието на нарушителя и свидетел, присъствал при установяване на нарушението.същия е връчен на жалбоподателя.

При преценка на доказателствата съдът намира, че депозираната жалба е неоснователна, поради което наказателното постановление следва да бъде потвърдено като законосъобразно и обосновано. Съгласно чл.18г, ал.4 от ЗРА „Стопански риболов се извършва само с маркирани и вписани в удостоверението риболовни уреди и средства“. Както стана ясно от показанията на св.П., жалбоподателя е нямал необходимото удостоверение по чл.14 от закона, а още по-малко риболовните уреди да са маркирани и вписани. За това нарушение съгласно чл.58а, ал.1 от ЗРА му е наложено наказание в размер на 500.00 лева. Така описаното нарушения съдът намира за безспорно доказано, поради което и следва да потвърди наказателното постановление в тази част.

Настоящия състав намира, че наказателното постановление следва да бъде отменено в частта, с която на основание чл.90, ал.2 от ЗРА, жалбоподателя е осъден да заплати обезщетение в размер на 8 139.50 лева и са му отнети в полза на държавата 114бр. калкан с общо тегло 271.320 кг, от които 8бр.маломерни екземпляри, 1бр. хрилна мрежа с дължина 100м., 1бр. риболовен кораб с външна маркировка *** и 1бр. двигател  **** – 40 к.с., с №****. Същите с влязло в сила Наказателно постановление №02-24/19.05.2016г. на Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море“ гр.Бургас към ГДРК при ИАРА гр.Бургас са отнети от П.Г.П. в полза на държавата. Независимо, че са налице две нарушения, същите са извършени с едно деяние и именно с него са причинени вреди на рибните ресурси, поради което и следва нарушителя да бъде осъден да заплати само едно обезщетение и това е станало с първото влязло в сила наказателно постановление. /Решение №88/28.02.2017г. на АС Добрич/.

С оглед на изложеното съдът следва да потвърди наказателното постановление в частта, с която на жалбоподателя е наложена глоба в размер на 500 лева за нарушение на чл.18г, ал.4 от ЗРА, а в частта с която е постановено отнемане на вещите на основание чл.90, ал.1 от ЗРА и заплащане на обезщетение на основание чл.90, ал.2 от ЗРА да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И :

 

ПОТВЪРЖДАВА  Наказателно постановление № 009/07.11.2016г. на Началника на отдел „Рибарство и контрол – Черно море“, гр.Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, с което на П.Г.П. с ЕГН **********, с адрес: *** на основание чл.58а, ал.1 от ЗРА, във вр. с чл.18г, ал.4 от ЗРА му е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева.

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 009/07.11.2016г. на Началника на отдел „Рибарство и контрол – Черно море“, гр.Бургас към Главна дирекция „Рибарство и контрол“ при изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури в частта, с която на основание чл.90, ал.1 от ЗРА е постановено отнемане в полза на държавата 114 броя калкан с общо тегло 271.320 кг., от които 8бр. маломерни екземпляри, 1бр. хрилни мрежи с дължина 100 м., 1бр. риболовен кораб с външна маркировка Е. и 1бр. двигател **** – 40 к.с., с №**** и на основание чл.90, ал.2 от ЗРА е постановено П.Г.П. да заплати обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси в размер на 8 139.60 лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд – Добрич, в 14 - дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

                                                                        

 

                                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………