Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 02.06.2017г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

         КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на пети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

 

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 48 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на П.Г.П. ЕГН **********, с адрес ***  против Наказателно постановление №011/07.11.2016г., издадено от Началника на отдел „Рибарство и контрол – Черно море” при ИАРА Бургас, с което на основание чл.88 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/, на жалбоподателя била наложена глоба, в размер на 1000 лева за извършено административно нарушение на чл.88 от ЗРА, отнети са в полза на държавата на осн. чл.20, ал.1 от ЗАНН,във връзка с чл.91 ал.6 от ЗРА,поради извършено административно нарушение на чл.88 от ЗРА,1бр. хрилна мрежа, с дължина 100м., 1бр. риболовен кораб с външна маркировка *** 1бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с ***,както и са отнети в полза на държавата на основание чл.20 ал.3 от ЗАНН,във връзка с чл.91 ал.6 от ЗРА,поради извършено нарушение на чл.88 от ЗРА риба от вида „калкан“,цяла в прясно състояние,подробно описана в съставен Констативен протокол № 086-174/12.05.2016г.: 114бр. калкан с общо тегло 271.320 кг., от които 8 бр. маломерни екземпляри.

С жалбата се оспорва издаденото наказателно постановление,като незаконосъобразно,неправилно и издадено при явни нарушения  на материалния и процесуалния закон.Жалбоподателят посочва,че отразеното в НП,както и в акта,въз основа на който е съставено то,не е вярно и не отговаря на фактическата обстановка.Въззивникът обективира в жалбата си твърдение,че описаната риба не е ловена от него, той никога не я е виждал, същата никога не е била на отнетия в полза на държавата риболовен кораб, както и не му е известно хрилна мрежа с дължина 100 м. от кого, кога и от къде е иззета.В жалбата се твърди още,че наложеното  наказание,отнемане на средството с което се твърди,че е извършено административното нарушение,както и наложеното обезщетение за причинени вреди на рибните ресурси е несправедливо наложено. С изложените мотиви се моли за отмяна на атакуваното наказателно постановление.

В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител поддържа жалбата,на сочените в нея основания и се изразява становище за недоказаност на административното обвинение.

Административнонаказващият орган редовно призован се представлява от юрисконсулт Е.И.,редовно упълномощен по делото,оспорва жалбата като неоснователна и представя писмено становище,в което излага доводите си за законосъобразност на издаденото НП.

След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         От фактическа страна с акт № А 0017317/12.05.2016г. за установяване на административно нарушение съставен от Г.А.Я. на длъжност главен специалист в сектор „РК” на ИАРА-гр.Добрич се констатира,че на 11.05.2016г. в 17.30ч. на къмпинг Шабла,в точка с конкретно посочени  в АУАН GPS координати в Черно море,П.Г.П.,в качеството си на капитан на риболовен кораб ШБ 5950 извършва стопански риболов на квотиран вид риба от вида „калкан“-271,320кг.,претеглени с везна № 002879/10 и ролетка № 813,във връзка с което посоченият нарушител препятства извършването на  проверка по чл.55 ал.1 от ЗРА,във връзка с упражняване на правомощия от контролните органи по чл.54 ал.2 т.1/проверка на разрешителните за стопански риболов,както и други регистрации по ЗРА;по т.3/контрол върху ползването на рибните ресурси/;по т.7/изземване и задържане на вещите-предмет на нарушението,както и вещите,които са послужили за неговото извършване/;по т.10/проверка на документите за самоличност при образуване на адм.нак.производство/;по т.11/проверка на плавателното средство/;по т.12/проверка на документите при превоз на риба;по т.13/за съставяне на актове по ЗАНН/; и по чл.29 от ЗРА/неоказване на дължимото съдействие на служители на ИАРА при изпълнение на служебните им задължения по опазване на рибните ресурси/,което представлява административно нарушение по чл.88 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/,както представлява и тежко нарушение по чл.3,параграф 1б.“з“,във връзка с чл.42,параграф 1,буква „а“ от Регламент/ЕО № 1005/2008г. на СЪВЕТА,за което следва да се приложи процедурата по чл.18д от ЗРА.Във връзка с извършената проверка по чл.55 ал.1 от ЗРА е съставен Констативен протокол № 086-174/12.05.2016г.Въз основа на акта за установяване на административно нарушение,на 07.11.2016г. е издадено обжалваното Наказателно постановление № 011 на Началник сектор „Рибарство и контрол” към ИАРА гр.Добрич,в обстоятелствената част на което административнонаказващият орган е възприел описаната в акта фактическа обстановка,като е констатирал, че на 11.05.2016г. в 17.30ч. на къмпинг Шабла,в точка с конкретно посочени  в АУАН GPS координати в Черно море,П.Г.П.,в качеството си на капитан на риболовен кораб ШБ 5950 извършва стопански риболов на квотиран вид риба от вида „калкан“-271,320кг.,претеглени с везна № 002879/10 и ролетка № 813,във връзка с което посоченият нарушител препятства извършването на  проверка по чл.55 ал.1 от ЗРА,във връзка с упражняване на правомощия от контролните органи по чл.54 ал.2 т.1/проверка на разрешителните за стопански риболов,както и други регистрации по ЗРА;по т.3/контрол върху ползването на рибните ресурси/;по т.7/изземване и задържане на вещите-предмет на нарушението,както и вещите,които са послужили за неговото извършване/;по т.10/проверка на документите за самоличност при образуване на адм.нак.производство/;по т.11/проверка на плавателното средство/;по т.12/проверка на документите при превоз на риба;по т.13/за съставяне на актове по ЗАНН/; и по чл.29 от ЗРА/неоказване на дължимото съдействие на служители на ИАРА при изпълнение на служебните им задължения по опазване на рибните ресурси/.

Административнонаказващият орган е квалифицирал  деянието като нарушение на чл.88 от ЗРА и е ангажирал административнонаказателната отговорност на жалбоподателя,като на основание чл.88 от ЗРА  на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000/хиляда/лева, отнети са в полза на държавата на осн. чл.20, ал.1 от ЗАНН,във връзка с чл.91 ал.6 от ЗРА,поради извършено административно нарушение на чл.88 от ЗРА,1бр. хрилна мрежа, с дължина 100м., 1бр. риболовен кораб с външна маркировка *** 1бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с ***,както и са отнети в полза на държавата на основание чл.20 ал.3 от ЗАНН,във връзка с чл.91 ал.6 от ЗРА,поради извършено нарушение на чл.88 от ЗРА риба от вида „калкан“,цяла в прясно състояние,подробно описана в съставен Констативен протокол № 086-174/12.05.2016г.: 114бр. калкан с общо тегло 271.320 кг., от които 8 бр. маломерни екземпляри.

Във връзка с извършена проверка в АИС на РСП на Национална система 112 относно сигнал от лице представило се като П.Г.П. са открити следните обаждания: 1. В 19.28ч. на 11.05.2016г. обаждането е прието в РЦ 112-Варна и е идентифицирано от комуникационно-информационна система на НС 112 като телефонен номер 0877690630 от лице което се представя като П.Г.П.;2. В 19.29ч. на 11.05.2016г. обаждането е прието в РЦ 112-София и е идентифицирано от комуникационно-информационна система на НС 112 като телефонен номер 0887213513 идентифициран като служител на ИАРА.

Описаната фактическа обстановка установена от събраните писмени доказателства и показанията на свидетеля Я. се потвърждават изцяло от показанията на свидетеля Д.П. ***, участвал в мобилната група по установяване на нарушението.Видно от показанията на св.Д.П. след получено обаждане от инспектора от Дуранкулак /св.Г.Я./ заедно с колегите си се насочили към къмпинг Шабла, където предполагали, че ще излезе лодката, за да я пресрещнат. Пристигайки на указаното място установили, че там вече има един граничен полицай, а до него на брега разтоварени около 10 чувала риба, един чувал с мрежи, котва и други риболовни приспособления. След като се легитимирали, той им казал да излязат пред него,да разтоварят рибата,като били на два метра от служителя на Гранична полиция,но не изпълнили полицейското разпореждане.Казал им още, че е разпознал единия от нарушителите, видял е външната маркировка на лодката, както и че същата се е отправила към лодкостоянката и е изтеглена на брега. Отивайки до посоченото място свидетелят видял лодката с посочената външна маркировка, която си личало, че била току що извадена от водата. Била мокра отвътре, в нея имало водорасли, ръкавици – очевидно мокри и скоро ползвани, двигателят бил на мястото си - още топъл. Около лодката освен служителите на полицията нямало други лица. Било взето решение лодката да бъде транспортирана по вода до Дуранкулак, откъдето имало възможност да бъде натоварена на колесар и прибрана за съхранение до приключване на производството. По време на изземване на лодката жалбоподателят не се появил, въпреки, че служителите на полицията го видели да стои в намиращото се наблизо кафе и да наблюдава действията им. Впоследствие П. отишъл в Дуранкулак и поискал да знае на какво основание се задържа и изземва лодката му. В негово присъствие бил съставен констативен протокол, в който лодката била описана и същият му бил връчен. На следващия ден рибата била измерена и изтеглена в присъствието на граничните полицаи, а в последствие бил съставен АУАН в присъствието на нарушителя и адвоката му, който му бил предявен и връчен лично.

Показанията на разпитания свидетел М. А. – ст.граничен полицай в ГПУ Каварна освен, че потвърждават останалите гласни доказателства допълват същите относно начина на установяване на нарушението и нарушителя. От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел.М.А. се установява,че след подаден сигнал  от радиолокационния център за малък плавателен съд, който се движи към брега и навътре в морето, заедно с колегите И.Г. и Е.И. започнали наблюдение с бинокли. Движението на лодката било хаотично, като на няколко пъти се насочвала към различни места от брега, а в последствие се изнесла южно от къмпинга, пред военното поделение, в района на мишените. Пристигайки на мястото където лодката е излязла, свидетелят установил, че това е лодката, която са наблюдавали, както и че от нея са разтоварени чували с риба и риболовни принадлежности, като едно от лицата оставяло последния чувал. При появата на полицейския автомобил едното от лицата легнало на носа на лодката и се закрило с някаква дреха, а другото лице избутало лодката във водата и се опитвало да я запали. Свидетелят видял лицето, като е сигурен, че й той ги е видял, разпоредил му да спре, но той не се подчинил. Свидетелят видял добре лодката, както и външната й маркировка. Съобщил данните на другите колеги от наряда, те се отправили към къмпинг Шабла, а той останал при разтоварения улов и касетките с мрежи, като през цялото време наблюдавал движението на лодката до акустирането й на брега -  в северната част на къмпинга, граничеща с УБО. Видял, че от нея слизат двете лица, едното от които избягало в посока резиденцията, а другото по пътя между резиденцията, лагерите и заведение. Свидетелят е категоричен в показанията си, че лодката която е разтоварила рибата е тази която в последствие била спряна на лодкостоянката и иззета. Обясни, че през деня наряда няколко пъти е минавал през лодкостоянката, но конфискуваната лодка не е била там, както и че това е била единствената лодка, която не е била изтеглена нагоре, а е останала на самия бряг и водата. 

От показанията на разпитания в съдебно заседание свидетел И. Г.В.,на длъжност старши полицай при ГПУ Каварна се установява,че на 11.05.2016г. свидетелите М.В.А. и И.Г.В. били на смяна и правили обход на границата.Около 14.00ч. били в района на гр.Шабла.Там докато обикаляли със служебния автомобил срещнали служител на ИАРА.От разговора с него разбрали,че той извършва наблюдение към морето,очаквайки лицето П.Г. да излезе с лодката от морето,защото се съмнявал,че може би риболува калкан в забранителен период от време.Служителя на ИАРА помолил служителите на „Гранична полиция“ за съдействие.Граничния наряд продължил с обиколките си край брега на с.Крапец,назад към гр.Шабла.Докато водели наблюдение забелязали да се задава бяла лодка в дълбочина.Обадили се на инспектора от ИАРА по телефона,за да му съобщят че виждат бяла лодка.Той ги помолил да отидат да проверят на място,където е лодкостоянката,от която влиза в морето П.Г..След като служителите на „Гранична полиция“ изпълняващи граничния наряд отишли на лодкостоянката продиктували на инспектора от ИАРА номера на лодката и той им съобщил,че тази бяла лодка която виждат в морето е на П.Г..Граничния наряд се установил на място в очакване тази лодка да излезе на лодкостоянката си.Междувременно лодката променила обичайния си курс към лодкостоянката и се насочила на юг към фара Шабла.Граничния наряд тръгнал към фара Шабла,но лодката отново променила курса си,този път на север,към лодкостоянката си.След неколкократна промяна на курса,лодката излязла на брега.Граничния наряд се запътил към същото място със служебния си автомобил и когато стигнали на място забелязали две лица които разтоварвали чували с калкан на пясъчната ивица.Лодката била до самия бряг,на пясъчната ивица.Служителите на „Гранична полиция“ извикали на тези лица да спрат за проверка,да останат на място,но те не изпълнили разпореждането.Тези две лица които разтоварвали чували с калкан на пясъчната ивица скочили в лодката,като този който бил към носа на лодката служителите на „Гранична полиция“ не успели да го видят,защото се зачулил с едно яке,докато другият гледал право към тях.Запалили двигателя и тръгнали към морето.Свидетеля И.В. добре запомнил това лице,което ги гледало.Свидетеля М.А. разпознал П.Г. в това лице.След това граничния наряд отишъл на мястото където се запътила лодката,от лодкостоянката.Св.М.А. останал да пази чувалите с калкан.Докато стигнат до там се забавили доста,тъй като пътят бил много труден за преминаване и установили,че лодката е излязла вече от морето,на плажната ивица.Лодката била на брега,но в нея нямало екипаж.След като дошъл новият наряд,който трябвало да застъпи на смяна свидетелите В. и А. разбрали,че техните колеги като са минавали покрай заведението ,което е било близо до лодкостоянката,са видели в заведението П.Г..Колегите им били от гр.Шабла и го познавали много добре.След като била извършена смяната на граничния наряд свидетелите М.А. и И.В. отишли в това заведение.Още като влезли вътре в заведението  видели на една маса П.Г. и го разпознали.Поискали му документи за самоличност,за проверка.Установили,че това е П.Г.П..Попитали го защо не е изпълнил разпореждането им,защо не е останал на място за проверка.Той започнал да отрича,че изобщо е бил на море,че не ги е виждал,че няма нищо общо с този случай.В този момент пристигнали служители на ИАРА за да съставят актове и да оформят документацията.

Показанията на горепосочените свидетели съдът преценява, като обективни, непротиворечиви и взаимнодопълващи се, кореспондиращи изцяло със събрания писмен доказателствен материал, поради което ги кредитира изцяло.

За възприемане на описаната фактическа обстановка по делото съдът обсъди посочените в жалбата възражения,доводите и становищата на страните.

При така установената фактическа обстановка,съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата е подадена в срока за обжалване и от надлежно лице,посочено като нарушител,поради което същата е допустима.

Разгледана по същество същата е неоснователна.

Процесният АУАН е издаден от оторизиран орган,при спазване на разпоредбите за съставянето и подписването му и съдържа всички реквизити съгласно чл.42 от ЗАНН.Наказателното постановление е издадено от компетентен орган при спазване на процедурата на чл.52-58 от ЗАНН и съдържа необходимите реквизити по смисъла на чл.57 от ЗАНН.Съгласно Заповед № РД 09-25/21.01.2014г. издадена на основание чл.47 ал.2 от Закона за административните нарушения и наказания и чл.91 ал.1 и ал.4 от Закона за рибарството и аквакултурите-административнонаказващият орган притежава нормативно установено властническо правомощие скрепено със съответната материална и териториална компетентност да издава юридически актове с които да налага по административен ред административни наказания.

В конкретния казус съдът съобрази следното:

Съгласно разпоредбата на чл.88/изм.-ДВ бр.59 от 2012г./ от ЗРА,който препятства проверките,извършвани от контролните органи,се наказва с глоба от 1000 до 2000 лева.

От събраните в хода на съдебното следствие доказателства и с оглед липсата на доказателства в обратен смисъл,се установи по безспорен начин ,че на посочената в акта и наказателното постановление дата,жалбоподателят е осъществил административнонаказателния състав на чл.88 ЗРА.От събраните по делото писмени доказателства—НП,АУАН,КП,писмено възражение по чл.44 ал.1 от ЗАНН,протокол за съхранение на риба,призовка за явяване в ГПУ-Каварна за съставяне на актове от контролните органи по чл.54 ал.1,във връзка с чл.6 ал.4 от ЗРА,издадено разрешително за стопански риболов № ***/04.05.2015г.,гласни доказателства-показанията на свидетелите- Г.А.Я., Д.П.П.,М.В.А. и И.Г.В.,иззетите като веществени доказателства по чл.41 от ЗАНН-271,300кг калкан,1бр.немаркирана хрилна мрежа,1бр.риболовен кораб с външна маркировка *** 1бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с *** се установява,че с поведението си  жалбоподателят е възпрепятствал контролните органи да осъществят правомощията си по този закон.Деянието на П.Г.П. описано в наказателното постановление от обективна страна представлява препятстване на контролен орган по смисъла на чл.88 от ЗРА.Смисловното значение на глагола „препятства“е усложнявам,затруднявам дадена дейност или лице.За реализиране на нарушението от обективна страна не е нужно неизпълнение на дадено указание или разпореждане на контролен орган.Достатъчно е създаване на пречки  за осъществяване на проверка.Препятстването на проверка по смисъла на чл.88 от ЗРА извършвана от контролните органи по чл.54 ал.1,във връзка с чл.55 ал.1,в конкретния случай на извършено нарушение по чл.88 от ЗРА е обективирано в такива действия от страна на нарушителя,по отношение на когото е безспорно установено чрез непосредствените възприятия на очевидците-служители на ГПУ-Каварна и на ИАРА,че жалбоподателя извършва стопански риболов на калкан във водите на Черно море с риболовен кораб ***вписан в регистъра на риболовните кораби,с капитан именно лицето П.Г.П.,с осъществяване на които нарушителят,усложнява,затруднява осъществяването от страна на контролните органи по чл.54 ал.1 от ЗРА на възложените им правомощия по чл.54 ал.2 от ЗРА.

Предвид събраните по делото доказателства, съдът намира административното нарушение за безспорно доказано, респ. за установено, че на 11.05.2016г. в 17.30ч. на къмпинг Шабла,в точка с конкретно посочени  в АУАН GPS координати в Черно море,П.Г.П.,в качеството си на капитан на риболовен кораб ШБ 5950 извършва стопански риболов на квотиран вид риба от вида „калкан“-271,320кг.,претеглени с везна № 002879/10 и ролетка № 813,във връзка с което посоченият нарушител препятства извършването на  проверка по чл.55 ал.1 от ЗРА,във връзка с упражняване на правомощия от контролните органи по чл.54 ал.2 т.1/проверка на разрешителните за стопански риболов,както и други регистрации по ЗРА;по т.3/контрол върху ползването на рибните ресурси/;по т.7/изземване и задържане на вещите-предмет на нарушението,както и вещите,които са послужили за неговото извършване/;по т.10/проверка на документите за самоличност при образуване на адм.нак.производство/;по т.11/проверка на плавателното средство/;по т.12/проверка на документите при превоз на риба;по т.13/за съставяне на актове по ЗАНН/; и по чл.29 от ЗРА/неоказване на дължимото съдействие на служители на ИАРА при изпълнение на служебните им задължения по опазване на рибните ресурси/,което представлява административно нарушение по чл.88 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/,както представлява и тежко нарушение по чл.3,параграф 1б.“з“,във връзка с чл.42,параграф 1,буква „а“ от Регламент/ЕО № 1005/2008г. на СЪВЕТА,за което следва да се приложи процедурата по чл.18д от ЗРА.Както бе посочено по-горе съдът изцяло кредитира показанията на разпитаните по делото свидетели Г.А.Я., Д.П.П.,М.В.А. и И.Г.В. които са логични, взаимно допълващи се и кореспондиращи помежду си.Така цитираните свидетели с категоричност  посочват П.Г., като едно от лицата, които на горепосочената дата излизайки от морето с лодка с външна маркировка *** в района на къмпинга в Шабла, разтоварил от същата, описаните в акта и НП, чували с улов от риба-калкан и риболовни принадлежности. Служителите на „Гранична полиция“ извикали на тези лица да спрат за проверка,да останат на място,но те не изпълнили разпореждането.Тези две лица които разтоварвали чували с калкан на пясъчната ивица скочили в лодката,като този който бил към носа на лодката служителите на „Гранична полиция“ не успели да го видят,защото се зачулил с едно яке,докато другият гледал право към тях.Запалили двигателя и тръгнали към морето.Свидетеля И.В. добре запомнил това лице,което ги гледало.Свидетеля М.А. разпознал П.Г. в това лице.Посочените свидетели излагат  непосредствени, непротиворечиви възприятия, както за лицето осъществило посочените действия, мястото на извършването им, протеклата проверка и поведението на жалбоподателя, като индивидуализират по безспорен начин риболовния кораб и нарушителя.

Жалбоподателят може да бъде субект на вмененото му административно нарушение, защото е без значение за осъществяването на състава на нарушението дали извършителят е физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец, тъй като приложимата санкционна норма на чл.88 от ЗРА си служи с израза "който", което от своя страна води до извода, че особено качество за субекта на административното нарушение не се изисква и такъв безспорно може да бъде и физическо лице, както е и в настоящия случай.

         От субективна страна нарушението е извършено виновно ,при пряк умисъл.Съдът намира,че П.Г.П. е съзнавал общественоопасния характер на деянието си и настъпването на общественоопасните последици от него,като субективното отношение на дееца,умисълът,се обективира в извършеното от него.

         В този смисъл настоящия състав намира,че тезата на жалбоподателя,че не е извършил посоченото нарушение е защитна,поради което правилно е бил санкциониран.

         Не се касае и за маловажно нарушение по чл.28 от ЗАНН,тъй като въпросното нарушение не се отличава от останалите нарушения от същия вид,за да се приеме,че попада в хипотезата на посочената разпоредба.Маловажен случай е налице,когато с оглед липсата или незначителността на вредните последици или с оглед на други смекчаващи обстоятелства,деянието представлява по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи от съответния вид.Предвид характера на нарушението и обществените отношения които то засяга,както и липсата на такива смекчаващи отговорността на нарушителя обстоятелства,които да сочат,че деянието е с по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с обикновените случаи на нарушения от разглеждания вид,настоящата инстанция счита,че процесния случай не представлява маловажен такъв по смисъла на чл.28 от ЗАНН.

Във връзка с горното съдът намира,че правилно административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е била ангажирана,респ. извършеното нарушение е санкционирано по приложимия към датата на нарушението чл.88 от ЗРА,като в случая правилно АНО е наложил наказанието „глоба” в минимален размер.Като взе предвид горното съдът намира,че НП с което е наложено административно наказание „глоба” в размер на 1000/хиляда/ лева,на основание чл.88 от ЗРА следва да се потвърди. В конкретния случай правилно и законосъобразно АНО на основание чл.20, ал.1 от ЗАНН,във връзка с чл.91 ал.6 от ЗРА,поради извършено административно нарушение на чл.88 от ЗРА са отнети са в полза на държавата 1бр. хрилна мрежа, с дължина 100м., 1бр. риболовен кораб с външна маркировка *** 1бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с ***,както и са отнети в полза на държавата на основание чл.20 ал.3 от ЗАНН,във връзка с чл.91 ал.6 от ЗРА,поради извършено нарушение на чл.88 от ЗРА риба от вида „калкан“,цяла в прясно състояние,подробно описана в съставен Констативен протокол № 086-174/12.05.2016г.: 114бр. калкан с общо тегло 271.320 кг., от които 8 бр. маломерни екземпляри.

Затова и в тази му част относно приложената от административнонаказващият орган акцесорна административна мярка на принуда по чл.20 ал.1 от ЗАНН,във връзка с чл.91 ал.6 от ЗРА НП следва да бъде потвърдено.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1 от ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление №011/07.11.2016г., издадено от Началника на отдел „Рибарство и контрол – Черно море” при ИАРА Бургас, с което на П.Г.П., ЕГН **********, с адрес *** на основание чл.88 от Закона за рибарството и аквакултурите /ЗРА/ е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 лева за извършено административно нарушение по чл.88 от ЗРА, отнети са в полза на държавата на осн. чл.20, ал.1 от ЗАНН,във връзка с чл.91 ал.6 от ЗРА,поради извършено административно нарушение на чл.88 от ЗРА,1бр. хрилна мрежа, с дължина 100м., 1бр. риболовен кораб с външна маркировка *** 1бр. двигател TOHATSU – 40 к.с., с ***,както и са отнети в полза на държавата на основание чл.20 ал.3 от ЗАНН,във връзка с чл.91 ал.6 от ЗРА,поради извършено нарушение на чл.88 от ЗРА риба от вида „калкан“,цяла в прясно състояние,подробно описана в съставен Констативен протокол № 086-174/12.05.2016г.: 114бр. калкан с общо тегло 271.320 кг., от които 8 бр. маломерни екземпляри.

Решението може да се обжалва с касационна жалба, по реда на АПК, чрез Каварненски районен съд пред Административен съд Добрич, в 14-дневен срок от получаване на съобщението, че е изготвено.

 

 

                                                                 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..