Р Е Ш Е Н И Е

гр. Каварна 30.05.2016 г.

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

            КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД, в публичното съдебно заседание на тридесет и първи май през две хиляди и шестнадесета година в състав:

 

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: ДИМИТЪР ДИМИТРОВ

 

            при секретаря А.М., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 49 по описа на КРС за 2016 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано на основание чл.59 и сл. от ЗАНН по жалба на „Златна рибка“ ЕООД, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление с.Дуранкулак, ул.Д.№** представлявана от П.И.П. с ЕГ№**********,***, против Наказателно постановление N928-0000476 от 18.12.2015година, постановено от Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация" гр.Добрич, с което са му наложени следните наказания: на осн. чл. 178а, ал. 6, предл. 2 от Закона за движението по пътищата – имуществена санкция в размер на 2000/две хиляди/ лева, за нарушение на чл. 42, т.1, предл.2 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС.

            В жалбата си въззивникът излага становище, че обжалваното наказателно постановление следва да бъде отменено като незаконосъобразно, тъй като е издадено при неизяснена фактическа обстановка, неправилно е приложен материалният закон, а при съставянето на акта и издаването на наказателното постановление са допуснати съществени нарушения на административно- производствените правила. Излага подробни мотиви за становището си.

            В съдебно заседание въззивникът се явява лично и с надлежно упълномощен процесуален представител, който поддържа жалбата на посочените в нея основания. Счита, че НП трябва да бъде отменено, защото същото е недоказано и неправилно. Моли съда да отмени НП.

            КРП - редовно призована - представител не се явява.

            Въззиваемата страна, редовно призована, не се представлява и не изразява становище по жалбата.

            Съдът въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание прави следните изводи:

            Жалбата е процесуално допустима, подадена е в срока за обжалване от надлежна страна и приета за разглеждане от съда.

            Атакуваното постановление е издадено от компетентен орган, с оглед на представената от АНО заповеди и пълномощно, които установяват неговата компетенстност, като тази на актосъсавителя да изготви АУАН произтича директно от разпоредбите на чл.189 ал.1 от Закона за движението по пътищата.

            След преценка доводите на въззивника и становището на въззиваемата страна, с оглед събраните по делото доказателства по делото, Съдът прие за установено от фактическа страна следното:

            Жалбата е основателна.

            На 20.11.2015г. св. Т.С.Т. ***, съставил Акт за установяване на административно нарушение серия А-2015 №212405/20.11.2015г. против „Златна рибка“ ЕООД, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление с.Дуранкулак, ул.Д.№** представлявана от П.И.П. с ЕГ№**********,***, в който отразил следните констатации:

На 19.11.2015г. около 12.15 в с.Дуранкулак общ. Шабла на ул.В. №** при извършване на комплексна проверка на КТП на фирма "Златната рибка" ЕООД притежаващ разрешение за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС с № *** констатирал следното нарушение: 1. Фирмата в качеството си на юридическо лице получило разрешение №*** за извършване на периодични прегледи за проверка на техническата изправност на ППС не е контролирало извършването на 24 бр.прегледи /видно от писмо Рег.№08-00-00-196/13.11.2015г./ от комисиите с председатели П.И.П./9бр./ и И.Т.К. /15бр./ в съответствие с условията и реда, определени в Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС. Прегледите са извършени без да е представен документ за платен данък в/у ПС дължим към деня на извършване на прегледите, съгл. Чл.60, ал.6 от Закона за местните данъци и такси или документ, че са освободени от данък по чл.58 от Закона за местните данъци и такси.

Гореописанато деяние актосъставителят квалифицирал като нарушение на разпоредбите на чл. 42, т.1, предл.2 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС.

            В последствие въз основа на цитирания АУАН, Началник ОО „АА” гр.Добрич издава атакуваното Наказателно постановление, в което изцяло възприема констатациите на актосъставителя относно установената фактическа обстановка, доказателствата, обосноваващи становището на актосъставителя и правната квалификация и приема, че въззивното дружество следва да бъде санкционирано съгласно разпоредбата на чл. 178а, ал.6, предл.2 от Закона за движението по пътищата, като му наложил имуществена санкция в размер на 2000/две хиляди/ лева.

Съдът приема приложените по делото писмени доказателства. В хода на съдебното производство като свидетели бяха разпитани актосъставителят Т.С.Т. и свидетеля П.Х.Й.. В показанията си двамата свидетели заявяват, че в ОО“АА“ при  ИА“Автомобилна администрация“ гр.Добрич е постъпила справка от ДАНС, в която се съдържала информация за допуснати от пунктове за технически прегледи на автомобили в Област Добрич административни нарушени. Справката била придружена със списък на пунктовете и съответно данни на леки автомобили и техните собственици, за които имало данни, че са преминали технически преглед в тези пунктове в рамките на 2015г. Нарушението се състояло в неплащане на дължимия данък за автомобилите. След запознаване със справката актосъставителят съставил АУАН и поканил жалбоподателя за връчването му. Не извършил справка коя е общината, към която собствениците на автомобили е следвало да заплатят дължимия данък. Не извършил справка дали действително за тези автомобили е бил заплащан данък, както и за кои години е заплащан, съответно неплащан данък. Приел, че изготвената от ДАНС справка и приложената към нея писмени справки са необходимото и достатъчно доказателство за обосноваване заключение за извършено от жалбоподателя административно нарушение.

Като доказателства по делото бяха приети и приложени: акт за установяване на административно нарушение серия А-2015 №212405 от 20.11.2015г. /оригинал/ и разписка за връчване 20.11.2015г.;  копия от протоколи за извършена проверка на  пункт за ПТП на фирма ЕООД „Златна рибка“с.Дуранкулак – общо 5 листа;  наказателно постановление №28-0000476 от 18.12.2015г. /оригинал/ и разписка  за връчване от 08.02.2016г;  копие на писмо с рег.№08-00-00-196/1/ от 13.11.2015г.; заверено копие на заповед №3А7/01.06.2015г. на ИА „Автомобилна администрация“; заверено копие на заповед № РД-08-249/15.05.2015г., представените с писмо изх.№52-00-15-1155/2/ от 14.03.2016г. писмени доказателства, а именно:  писмо с рег.№08-00-00-196/06.11.2015г.; справка с рег.№Дб-31-1486/16.10.2015г., относно извършени системни нарушения на Наредба №Н-32/16.12.2011г. на МТ от 16.10.2015г., писмени доказателства приложени към писмо с  изх.№52-00-15-1170/4/ от 06.04.2016г., а именно – констативни протоколи за извършени комплексни проверки, писма, справки, удостоверения, приходни квитанции  – общо 239 листа.

Съдът кредитира изцяло показанията на свидетелите, като приема същите за обективни, достоверни и съответстващи на всички останали събрани и приложени в хода на административно наказателното производство доказателства.

В същото време съдът установи, че в хода на административно наказателното производство са допуснати съществени нарушения както на процесуалния, така и на материалния закон.

Съдът приема, че при съставяне на АУАН е допуснато нарушение на разпоредбата на чл. 34, ал.1 ЗАНН. На първо място от текста на АУАН и НП не става ясно кога точно е извършено твърдяното нарушение, или ако то не е еднократен акт, то кой е бил периода на извършването му. Това обстоятелсдтво не дава основание да се установи с точност от кой момент започват да текат предвидените в чл.34 от ЗАНН срокове. Не става ясно дали тези прегледи са били извършвани през 2015, 2014 или друга по-ранна година. От показанията на актосъставителя и свидетеля става ясно, че проверка е извършена след писмо от Държавна агенция национална сигурност, препратено им от ИА“АА“ гр.София, в която се съдържали данни за описаното в АУАН и НП административно нарушение. Тоест, ако Ръководството на ИА“АА“ не бе изпратила справката от ДАНС, проверката на контролните органи в конкретиката на фактите, не би била осъществена и съответно нарушението не би било установено. С изпращане на писмото през м.11.2015г./изх.№ Рег.№08-00-00-196/13.11.2015г. цитирано като доказателство в АУАН/, не се удължава срокът по чл. 34, ал.1 ЗАНН, считано от дата на извършване на нарушението, която в случая е неустановена. По делото бяха приложени множество протоколи от извършени през 2015г. комплексни проверки на пункта, а именно: Констативен протокол за извършена комплексна проверка на предприятие „Златна рибка“ЕООД от 24.03.2015г.; Констативен протокол за извършена комплексна проверка на предприятие „Златна рибка“ЕООД от 26.08.2015г.; Констативен протокол за извършена комплексна проверка на предприятие „Златна рибка“ЕООД от 19.11.2015г. От текстовите на първите два протокола – и двата от извършени след датата на административното нарушение проверки е видно, че не са били установени никакви нарушения в дейността на пункта за периодични технически прегледи. Тъй като протоколите са за извършени комплексни проверки, това означава, че са били проверявани всички аспекти по извършване на техническия преглед и по издаване на Протоколи от извършен преглед на техническа изправност на МПС от страна на служителите в дружеството, вкл. и по отношение на представяне на изискуемите документи. Едва в третия протокол, който е от извършена след получаване на писмото от ИА“АА“ проверка, са установени определени нередности и е пристъпено към съставяне на АУАН. Т.е. през 2013, 2014 и по-голямата част от 2015г., служители на административно наказващия орган са извършили Комплексна провека и са изразили становище „Фирмата спазва всички изисквания на Наредба 32 на МП“. Подобни констатации са вписани и във водената в самия пункт книга за извършените проверки. Абсолютно същите са констатациите и от Комплексната проверка, проведена на 26.08.2015г. Обстоятелството, че в хода на тези Комплексни проверки не са били установени нарушенията, вписани няколко месеца по-късно в АУАН и НП, не дава основание на административно наказващия орган да приеме, че спрямо жалбоподателя не са изтекли предвидените в чл.34, ал.1 от ЗАНН срокове.

Съдът намира, че са допуснати и други съществени процесуални нарушения. Съдържанието на наказателното постановление е дефинирано по закон и не поставя под съмнение необходимостта от пълно и точно описание на посочените в чл.57 от ЗАНН реквизити. В процесния случай не са посочени в цялост относими обстоятелства за извършеното твърдяно нарушение. Така в наказателното постановление, както и в акта за установяване на административно нарушение, не е посочено за коя година точно не е платен данъкът. Посоченото обстоятелство „към деня на извършване на периодичния преглед” не е прецизно и не е достатъчно, тъй като не изяснява за коя конкретна година не е платен данъкът /периодичният преглед е извършен на 28.01.2015г./, за предходната или за някоя друга година. Освен това не става ясно и кога са били извършени съответните прегледи, при които административно наказващия орган е приел, че са допуснати нарушения.

Това обстоятелство е от значение, тъй като съгласно чл.60, ал.1 от ЗМДТ данъкът върху превозни средства се плаща да две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто. Според разпоредбата на чл.60, ал.6 от ЗМДТ заплащането на данъка е условие за редовност при годишния технически преглед на превозното средство. Заплащането на данъка се удостоверява с представяне на издаден или заверен от общината документ. Текстовете на посочените действащи разпоредби сочат, че „дължим данък” е дължимият данък за съответната календарна година, през която се извършва годишния технически преглед. Данъкът е дължим за текущата година и са посочени две дати като крайни срокове за заплащане на дължимите вноски-до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. Допълнителен аргумент за това е разпоредбата на чл.60, ал.Н от ЗМДТ, която не е приложима, с оглед данните за регистрация на проверения автомобил. След като законът допуска данъкът да може да бъде платен, считано от първи януари на текущата година, за която е дължим, най-късно до посочените дати, то едва след изтичане на крайните срокове, данъкът става изискуем. Това означава, че крайните дати за заплащане на всяка от вноските са от значение при осъществяване на техническия преглед. В случая на първо място не става ясно точно за кои прегледи и на кои автомобили е прието, че е извършен преглед в нарушение на законовите и подзаконови нормативни изисквания. От текста на АУАН и НП е видно, че актосъставителя, а в последствие и наказващия орган са се задоволили единствено да впишат „извършило 24бр.прегледи /видно от писмо Рег.№08-00-00-196/13.11.2015г./ от комисиите с председатели П.И.П./9бр./ и И.Т.К. /15бр./“. Тъй като не е ясно кога са извършени прегледите, то не може да бъде преценено какво актосъставителят е вложил в термина „…документ за платен данък в/у ПС дължим към деня на извършване на прегледите…“. Непосочването на този ден, не дава възможност да се определи към кой период е бил дължим и съответния данък, а едва след това да се установи по отделно за всеки автомобил и неговия собственик дали действително данъка е бил заплатен. Поради липса именно на установяване в тази насока, нарушението не е доказано по безспорен и несъмнен начин. В случая документалната проверка е извършена чрез запознаване с протокола за извършен периодичен преглед на ПМС с регистрационни номера, посочени в цитираното писмо Рег.№08-00-00-196/13.11.2015г. на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ гр.София, съдържаща справката на ДАНС. Липсват данни да са изискани документи, представени пред КТП, които удостоверяват изпълнение или неизпълнение на задължението по чл.30,ал.1,т.4 от цитираната наредба и в частност доказващи платен ли е данъкът за МПС и за коя година. Съгласно посочената разпоредба в цитираната наредба при периодичния преглед на ППС се представя документ за платен данък върху превозното средство, дължим към деня на извършване на прегледа на превозното средство, съгласно чл.60,ал.6 от ЗМДТ или документ, че са освободени от данък съгласно чл.58 от същия закон. В приложения по делото протокол за извършен периодичен технически преглед на автомобила е отбелязано представяне на такъв документ. Следва да се отбележи, че и в посоченото писмо Рег.№08-00-00-196/13.11.2015г.  и приложената справка не се съдържа информация за коя година не е бил платен дължимия данък, а именно на него се позовава наказващия орган в наказателното постановление.

Освен това в АУАН липсва и индивидуализация както на лицето, което е следвало да заплати дължимия според наказващия орган и актосъставителя данък, така и на лицето, което е следвало да представи подобни доказателства. Не става ясно дали собственика на съответния автомобил се е явил за технически преглед, или друго лице. Не е посочено и към коя община е това задължение.

В този аспект се съобразява, че в тежест на административно наказващия орган е доказване на твърдяно нарушение, вкл. с данни от преписката, обосноваващи НП. Изпълнението на това задължение е елемент от спазване принципа на законосъобразност, несъобразен в случая.

Допуснатите процесуални нарушения са съществени и не са от категорията нарушения, които биха могли да се преодолеят по реда на чл. 53, ал. 2 ЗАНН, тъй като са довели до ограничаване на правото на защита на жалбоподателя, тъй като не е могъл да разбере в какво точно е обвинен. В конкретния случай, нормите, които са нарушени от страна на актосъставителя и административно-наказващия орган, са императивни и допуснатите процесуални нарушения са толкова съществени, че опорочават целия административно-наказателен процес и правят атакуваното пред съда наказателно постановление изцяло незаконосъобразно.

Така мотивиран и на основание чл. 63, ал.1 от ЗАНН, Съдът

 

Р   Е    Ш   И:

 

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 28-0000476 от 18.12.2015г. на Началника на Областен отдел „Автомобилна администрация" гр.Добрич, с което на „Златна рибка“ ЕООД, с Булстат ***, със седалище и адрес на управление с.Дуранкулак, ул.Д.№** представлявана от П.И.П. с ЕГ№**********,*** са наложени следните наказания: на осн. чл. 178а, ал. 6, предл. 2 от Закона за движението по пътищата – имуществена санкция в размер на 2000/две хиляди/ лева, за нарушение на чл. 42, т.1, предл.2 от Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. на МТИТС.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Административен съд гр.Добрич в 14-дневен срок от получаване на съобщението от страните, че решението и мотивите са изготвени.

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: