Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

Гр.Каварна, 15.12.2017г.

 

В     И М Е Т О   Н А    Н А Р О Д А

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД в открито съдебно заседание на шестнадесети ноември, две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ВЕСЕЛИНА УЗУНОВА

 

при участието на секретаря Е.Ш., като разгледа АНД№53/2017г. по описа на съда, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по жалба от А.Б.И. като Едноличен търговец с фирма „***– Б А.И.“, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление с.***, общ.Каварна, срещу Наказателно постановление № СИР-08-ДНСК – 12/17.01.2017г. на Зам.Началника на ДНСК гр.София.

В жалбата се посочва, че същото е незаконосъобразно – постановено при допуснати съществени процесуални нарушения и нарушения на материалния закон. Моли съда да отмени същото. В с.з., жалбоподателя, чрез упълномощения адв.Г.Г., поддържа жалбата и пледира за отмяна на наказателното постановление. Подробни съображения развива в писмени бележки.

Административнонаказващия орган, редовно призован и представляван в процеса от ст.юрисконсулт З.Георгиева моли жалбата да се остави без уважение, като я счита за неоснователна и недоказана. Посочва, че не са налице процесуални нарушения при постановяване на акта, послужил за издаване на наказателното постановление.

Актосъставителят, редовно призован, взема становище по жалбата и поддържа направените констатации в съставения АУАН.

Съдът, въз основа на императивно вмененото му задължение за цялостна проверка на обжалваното наказателно постановление по отношение на неговата законосъобразност, обоснованост и справедливост на наложеното наказание, прави следните изводи:

От фактическа страна:

С акт за установяване на административно нарушение №СИР-08 от 31.08.2016г. съставен от инж.С.Г.Д. на  длъжност  старши инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол /РО“НСК“/, гр.Добрич, Регионална дирекция за национален строителен контрол /РДНСК/, Североизточен район е констатирано следното: Едноличен търговец /ЕТ/ „***Б – А.И.“ с Булстат *** със седалище и адрес на управление с.***, общ.Каварна, област Добрич с управител А.Б.И., който като използва строеж „Заведение за обществено хранене“, находящ се в поземлен имот ПИ ***с ***, морски плаж „***“, община Каварна, ползва същия без това да е разрешено по установения законов ред.  Строежът представлява заведение за обществено хранене, състоящо се от кухненски блок, търговска част, изградено от бетонова площадка с дебелина 20-30 см. и приблизителна площ от 290 кв.м., с носеща сглобяема конструкция с размери  около 15/8.5м. – сглобяеми дървени елементи привързани към площадката. Покривната конструкция е дървена.

В акта е отбелязано, че поземления имот, в който е изграден строежа е ПИ ***по КККР на с.***, общ.Каварна и е собственост на Министерството на околната среда и водите съгласно Акт за публична държавна собственост №5100/20.08.2012г.

Строежът е реализиран в охранителната зона на археологически паметник на културата „Антична средновековна крепост „Калиакра“.

За строежа „Заведение за обществено хранене“ находящо се в ПИ ***по КККР на с.*** няма издадено разрешение за ползване по законоустановения ред. По тази причина е издадена Заповед №ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО“НСК“ Добрич, с която са забранени достъпа и ползването му. Въпреки забраните жалбоподателя е продължил ползването на строежа в нарушение на Заповедта. Нарушението е извършено на 25.07.2016г. При проверката е съставен протокол от 25.07.2016г. Съгласно него към момента на проверката - 25.07.2016г. строеж “Заведение за обществено хранене“, находящ се в ПИ ***по КККР на с.***, морски плаж „***“, се захранва с дизелов генератор, в заведението са разположени ел.уреди, хладилници маси и др., заведението е снабдено с хранителни продукти. В обекта се намират шест човека персонал, оградено е с лента „Забрана достъп“. Заведението е захранено с вода от водоноска.

При проверка е установено, че лентите с печат са разкъсани и двете санитарни помещения  /тоалетни/ се ползват. След 17.05ч. работната група отново се връща на обекта и констатира, че лентите забрана достъп са премахнати, клиентите се обслужват от персонала на заведението.

Въз основа на констатациите, отразени в протокол от 25.07.2016г. на РО НСК Добрич към РДНСК - СИР и на основание чл.36 и следващите от ЗАНН и чл.238 ал.2 т.2 от ЗУТ е съставен Акт № СИР-08/31.08.2016г. в отсъствието на нарушителя, след като същият е поканен по телефона. В срока не са постъпили възражения срещу акта.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление, с което на ЕТ„***Б –А.И.“, Булстат *** със седалище и адрес на управление с.***, общ.Каварна,област Добрич с управител А.Б.И. е наложено административно наказание –имуществена санкция на основание чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ в размер на 2000/две хиляди/ лева за нарушение на чл.178 ал.1 от ЗУТ.

Разпитан в хода на съдебното производство в качеството на свидетел, актосъставителят С.Г.Д. посочва, че е присъствал лично на проверката. Тя била във връзка със Заповедта на началника на ДНСК София, за заведението на „***“. Проверката се осъществявала няколкократно. Първоначално при отиване констатирали, че заведението не работи, проверяващите си тръгнали и минали през кметството да заверят командировъчните. В последствие решили да се върнат и да проверят обекта. Тогава констатирали, че заведението работи, лентите „забрана достъп“ са навити на руло и премахнати. Съставили констативен протокол, че заведените работи и клиентите са обслужвани.

Свидетелят на съставянето на акта и присъствала при проверката К.А.-В. разказва, че на 25.07.2016г. отишли на проверка в изпълнение на заповедта на началника на ДНСК. Когато отишли в заведението имало шест човека персонал, било оборудвано с хладилници, хладилни витрини, които били заредени с напитки, хладилници със сладолед. Имало водоноска, тока бил спрян. По- късно, когато се върнали на плажа, лентите били навити на руло, заведението било пълно с хора и работило. Проверяващите направили снимки на заведението.

Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели – С.Д. и К.А.-В., както и от приложените писмени доказателства: Наказателно постановление №СИР-08-ДНСК-12/17.01.2017г., АУАН № СИР - 08/31.08.2016г., Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК - Добрич към РДНСК СИР, протокол от 25.07.2016г. на РО НСК Добрич към РДНСК СИР, Акт за публична държавна собственост № 5100/20.08.2012г., Разпореждане № 1/07.01.2003г. на Министерски съвет.

От правна страна:

При проверка относно законосъобразност на НП и редовността  на АУАН, съобразно правомощията си и релевираните възражения в жалбата, съдът счита, че не са налице съществени процесуални нарушения, които да обуславят неговата отмяна. Акта и наказателното постановление са издадени от компетентен орган, спазена е изискуемата форма и реквизити на съдържанието им, съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно, пълно и ясно, възпроизведени са твърдения за факти, които покриват основните съществени признаци на деянието, поради което позволяват неговата индивидуализация - обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.178 ал.1 и чл.221 ал.4 от ЗУТ. В този смисъл не се поражда каквото и да е било съмнение, какво точно нарушение се твърди да е извършено от жалбоподателя.

От друга страна преценката за законосъобразността на НП, по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, досежно описанието на нарушението, се свежда до това изложени ли са фактически твърдения за обективните признаци от състава на административното нарушение което според административно наказващия орган е осъществено. И тъй като последното очевидно е сторено, в самия санкционен акт е посочено, че нарушителят е поканен по телефона да присъства при съставянето на акта, той не се явява и същия е съставен в негово отсъствие. Този е критерият за преценка съществеността на допуснатото процесуално нарушение на правилата на ЗАНН. Ето защо липсва каквото и да било процесуално нарушение.

Отделно от това съдът счита обжалваното Наказателно постановление и за материалноправно законосъобразно. Същото е издадено при правилно приложение на материалния закон - Закон за устройство на територията/ЗУТ/, както вярна е посочена правната квалификация на нарушението и приложена за същото е санкция, на съответното правно основание.

Съгласно чл.177 и сл. от ЗУТ, въвеждането в експлоатация на строежите предпоставя наличие на издадено от съответните органи разрешение за ползване. Нормите на закона уреждащи това задължение са императивни и безусловни, като не предвиждат изключения според статута на строежа. Понятието „строежи“ е дефинирано в & 5 т.38 от ДР на ЗУТ. Съгласно чл.178 ал.1 от ЗУТ, не се разрешава да се ползват строежи или части от тях, преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 от ЗУТ. Очевидно е, че според законодателя, въвеждането на строежа в експлоатация е още една гаранция за спазване на издадените строителни книжа. Незаконните строежи не могат да бъдат въведени в експлоатация преди да са узаконени, но точно и поради това не трябва строежите да се ползват преди да са въведени в експлоатация.

Съгласно протокола към момента на проверката - 25.07.2016г. строеж: “Заведение за обществено хранене“, находящ се в ПИ ***по КККР на с.***, морски плаж „***“, Община Каварна работи по предназначение, извършва търговска дейност. Същото се захранва от генератор на течно гориво. Водоснабдяването е прекъснато, като се ползва водоноска.  Лентите за забрана достъпа са премахнати, а заведението не е освободено от изделия, продукти и др. Направен е снимков материал. Следователно констатирано е, че Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР не се изпълнява.

С оглед на горното съдът приема,че нарушението безспорно е доказано от обективна и субективна страна и наказателното постановление следва да бъде потвърдено изцяло.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1,изр.2 от ЗАНН, съдът

                                  Р    Е    Ш    И :

 

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № СИР-08-ДНСК-12817.01.2017г. на заместник - началника на ДНСК - гр.София, с което на  ЕТ“***Б – А.И.“, ЕИК ***, със седалище и адрес ан управление с.***, общ.Каварна, обл.Добрич, ул.“***“, №**,  е наложено административно наказание “имуществена санкция” в размер на 2 000 лв. (две хиляди лева) за нарушение по чл.237 ал.1 т.4 от Закона за устройство на територията.

Препис от решението да се изпрати на жалбоподателя и административнонаказващия орган.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич.

.     

 

 

 

 

                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:………………………