Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

                                                     

                                 гр. Каварна 08.06.2017г.

                                  В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно заседание на единадесети май две хиляди и седемнадесета година  в състав:

                                                      РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря Анастасия Митева,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 54 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Жалбоподателят ЕТ”Б. Б-А.И.“ ЕИК ****,със седалище и адрес на управление: С.-б., ***,,община Каварна,област Добрич,с управител А.Б.И.,моли да бъде отменено Наказателно постановление №Д-9-ДНСК-13/17.01.2017г. на Зам.Началника на Дирекция за национален строителен контрол/ДНСК/ гр.София с мотив,че атакуваното наказателно постановление е незаконосъобразно и издадено при допуснати съществени процесуални нарушения.В съдебно заседание чрез процесуалния си представител поддържа жалбата,като се навеждат основания,че от обективна страна от събраните в хода на административнонаказателното производство доказателства се установява,че в конкретния случай не е налице обективния елемент-ползване на заведение при повдигане на административното обвинение.Според процесуалния представител на жалбоподателя гласните доказателства които са събрани в хода на съдебното производство кореспондират с другите налични доказателства по делото и опровергават очертаната в акта и в наказателното постановление фактическа обстановка,а именно,че на 07.08. и 10.08.2016г. заведението не се ползва по предназначение,хартиените ленти с печат и подпис не са махнати,не е установено да има клиенти в заведението,не е извършена проверка,кой е ползвателя в момента,не е потърсен контакт с едноличния търговец,който е наказан или негов представител,приема се факта на неосвобождаване на заведението от оборудване,а не ползването му,което е нещо съвсем различно от повдигнатото обвинение.Счита,че са налице достатъчно основания Наказателно постановление № Д-9-ДНСК-13/17.01.2017г. на ДНСК гр.София да бъде отменено.Излага подробни съображения в писмено становище.

Въззиваемата страна,чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна,а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         От фактическа страна с акт за установяване на административно нарушение №Д-9 от 30.08.2016г. съставен от инж.С.Д.П. на  длъжност  старши инспектор в Регионален отдел „Национален строителен контрол /РО“НСК“/,Добрич  Регионална дирекция за национален строителен контрол/РДНСК/,Североизточен район е констатирано следното:Едноличен търговец /ЕТ/ „Б. Б-А.И.“ ЕИК ****,със седалище и адрес на управление с.Българево,общ.Каварна,област Добрич,представлявано от управител-А.Б.И.,който като ползвател на строеж „Заведение за обществено хранене“,находящ се в поземлен имот ПИ *** с Българево,морски плаж „Болата“,община Каварна е продължил ползването му,в нарушение на заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО“НСК“ Добрич за забрана  не изпълнил вмененото му задължение със Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО“НСК“ Добрич за забрана ползване на строежа и освобождаването му от изделия,продукти,материали,общоопасни средства и други.

         Нарушението е установено при извършена проверка от служители на РО“НСК“ Добрич РДНСК Североизточен район на местостроежа на 07.08.2016г. и на 10.08.2016г.,като са съставени съответни констативни протоколи,установяващи наличие на ел.захранване от генератор на течно гориво и водоснабдяване на строежа от прикачна водоноска паркирана в непосредствена близост на пътя над строежа.Констатирано е,че заведението не е освободено от кухненско обзавеждане-ел.уреди,работещи хладилни витрини,алкохолни и безалкохолни напитки,маси и столове.

Собственик на ПИ *** по КККР на с.Българево,морски плаж „Болата“,Община Каварна съгласно Акт за публична държавна собственост **** е Република България-Министерство на околната среда и водите.Строежът представлява заведение за обществено хранене,състоящо се от кухненски блок и търговска част,изградено върху бетонова площадка с дебелина 20-30 см. и приблизителна площ 290 кв.м.,с носеща сглобяема дървена конструкция с размери 15.20/8.55-сглобяеми дървени елементи привързани към площадката.Покривната конструкция е дървена,обшита с хидроизолация.До кухненския блок е изпълнена покрита  тераса 6/20м.-метална рамкова конструкция,състояща се от 18 броя колони и греди,като колоните са замонолитени върху стоманобетонови стъпки посредством метални планки.Строежът е реализиран в охранителната зона на археологически паметник на културата „Антична и средновековна крепост“ „Калиакра“,обявен за такъв с Разпореждане № 1/07.01.2003г. на Министерски съвет и по регламента на чл.137 ал.1 т.1 б.“м“ от ЗУТ е строеж първа категория.Отделно от това строителството е реализирано на морски плаж „Болата“ и според тематичната специализирана карта на плажа и регистъра на обектите по чл.6 ал.4 и ал.5 от Закона за устройство на черноморското крайбрежие /ЗУЧК/ е ситуиран върху територия на пясъчни дюни със забрана за строителство.

         Установеното нарушение е извършено от ЕТ“Б. Б-А.И.“,представлявано от А.Б.И.,което съгласно удостоверение за регистрация № 1345/07.08.2013г. и рег.№ 083000458 е издадено на ЕТ“Б. Б-А.И.“ от Българска агенция по безопасност на храните/БАБХ/ е регистрирано като ползвател на обект:“Заведение за обществено хранене“,находящ се в поземлен имот /ПИ/ 07257.45.313 по КККР на с.Българево,морски плаж „Болата“,община Каварна.

          На основание чл.36 и следващите от ЗАНН и чл.238 ал.2 т.2 от ЗУТ е съставен акт  № Д-9/30.08.2016г. в отсъствието на нарушителя,след изпратена до същия покана изх.№ К-301-00-184/11.08.2016г. за съставяне на акт за установяване на административно нарушение.Писмото-покана е връчено на 25.08.2016г. на И.С.И.,пълномощник на А.И.,съгласно нотариално заверено пълномощно рег.№ 084/24.08.2016г.  на Кмета на с.Българево.В определения с поканата срок нарушителят не се явил за съставяне на акта,за което е съставен констативен протокол от 30.08.2016г. и актът е съставен в отсъствието му.

         Видно от констативен протокол от 26.09.2016г.,съставен от служители на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР,срещу акт № Д-9/30.08.2016г. връчен на 16.09.2016г. на И.С.И.,упълномощен от А.Б.И.-управител на ЕТ“Б. Б-А.И.“***,няма постъпили възражения.

Въз основа на така съставения АУАН е издадено обжалваното наказателно постановление,с което на ЕТ”Б. Б-А.И.“ ЕИК ****,със седалище и адрес на управление: С.-б., ***,,община Каварна,област Добрич,с управител А.Б.И.  е наложено административно наказание –имуществена санкция на основание чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ в размер на 3000/три хиляди/ лева за нарушение на чл.178 ал.1 и чл.221 ал.4 от ЗУТ.От показанията на разпитаните  в съдебно заседание свидетели- актосъставителя С.Д.П.,С.А.С.                                                                                                                                                                                                              ,В. К. П.-С. и П. С. К. се установява,че на 10.08.2016г.  свидетелите С.П. и Ст.С.,а на 07.08.2016г. свидетелите В.П.-С. и  П.К. са извършили проверки на място на строежа:„Заведение за обществено хранене“,находящ се в поземлен имот 07257.45.313 с Българево,морски плаж „Болата“,община Каварна обл.Добрич,във връзка с изпълнението на заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР за забрана ползване на строежа и освобождаването му от изделия,продукти,материали,общоопасни средства и др.,за резултатите от които са съставени констативни протоколи от 07.08.2016г. и 10.08.2016г. установяващи наличие на ел.захранване от генератор на течно гориво и водоснабдяване на строежа от прикачена водоноска,паркирана в непосредствена близост на пътя над строежа.Констатирано е,че заведението не е освободено от кухненско обзавеждане-ел.уреди,работещи хладилни витрини,алкохолни и безалкохолни напитки,маси и столове и Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР  не се изпълнява.Към момента на проверката служителите на РО НСК Добрич не са контактували с официални представители на  фирмата,които да са били на мястото на извършване на проверката.Хартиените ленти с печат и подпис на РО“НСК“ на двете врати на кухненския бокс били на място,не били премахнати.По време на проверката служителите на РО“НСК“ Добрич са контактували само с хората,които работят в заведението.В тази връзка св.С.П. твърди следното:“…На 10.08. от персонала беше Тодор,но той не е вписан в протокола и не се е подписал..“.Идентични по съдържание в тази насока са и показанията на св.П.К.:“..Има едно момче Тошко,с което ние контактуваме при проверките и който отговаря за обекта“.Видно от показанията на  св.С.П.,,към датата на проверката служителите на РО“НСК“ Добрич са разполагали с писмо с изх.№ 1258/04.08.2016г. на Областна дирекция по безопасност на храните Добрич,с което са уведомени,че за заведението има издадено удостоверение за регистрация на ЕТ“Б.-Б-А.И.“,като в тази връзка е съставен акт за установяване на административно нарушение ,съответно на ЕТ“Б.-Б-А.И.“

          Описаната фактическа обстановка се установява от показанията на разпитаните по делото свидетели-С.Д.П.,С.А.С. ,В. К. П.-С. и П. С. К.,както и от приложените по делото                                                                                                                                                                                                                   писмени доказателства: Наказателно постановление №Д-9-ДНСК-13/17.01.2017г. на Зам.Началника на Дирекция за национален строителен контрол/ДНСК/ гр.София,АУАН № Д-9/30.08.2016г.,Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК-Добрич към РДНСК-СИР,Констативни протоколи от 07.08.2016г. и 10.08.2016г. на РО НСК Добрич при РДНСК СИР,Акт за публична държавна собственост ****,Разпореждане № 1/07.01.2003г. на Министерски съвет,,Писмо изх.№ 1258/04.08.2016г. на Областна дирекция по безопасност на храните-Добрич,видно от което на името на ЕТ“Б. Б-А.И.“ е издадено удостоверение за регистрация № 1345/07.08.2013г. и рег.№ 083000458,Покана изх.№ К-301-00-184/11.08.2016г. на РО НСК Добрич при РДНСК СИР до ЕТ“Б. Б-А.И.“,връчена на 25.08.2016г. на И.С.И.-пълномощник на А.Б.И.,съгласно нотариално заверено пълномощно рег.084/24.08.2016г.,Констативен протокол от 26.09.2016г. на РО НСК Добрич при РДНСК СИР, Заповед № РД-13-035/17.03.2015г. на Началника на ДНСК.                                                                                                                                                                                                     

При извършената служебна проверка съдът констатира,че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити,нарушението е описано пълно и ясно,с всички съставомерни признаци от обективна страна,включително са посочени и доказателствата които го потвърждават.Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН,а така също и санкционната норма в НП,предвид на което не е налице нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

         Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели С.Д.П.,С.А.С. ,В. К. П.-С. и П. С. К.                                                                                                                                                                                                          -очевидци при установяване на нарушението,които потвърждават фактическото извършване на нарушението,изясняват формата и естеството,датата на осъществяването му.Изнесените от тях данни,са в пълна корелация с писмените доказателствени източници,показанията им са безпротиворечиви,взаимнодопълващи се,логични,поради което съдът ги счита за обективни и достоверни.В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост,под каквато и да било форма,от изхода на делото.

         При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна,включително и такава относно редовността  на АУАН,съобразно правомощията си  и релевираните възражения с жалбата,съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения,които да обуславят неговата отмяна.Актовете са издадени от компетентен орган,спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им,съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се,според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство.Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно,пълно и ясно,възпроизведени са твърдения за факти,които покриват основните съществени признаци на деянието,поради което позволяват неговата индивидуализация-обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.178 ал.1 и чл.221 ал.4 от ЗУТ,отделно и като административнонаказателен състав по чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ,налице са и обективните елементи относно надлежната персонификация на правния субект-нарушител,съгласно правно-организационната му форма.В този смисъл не се поражда каквото и да е било съмнение,какво точно нарушение се твърди да е извършено от търговеца.Обективно налице са посочени ,както дата на извършване на нарушението,а и едва ли подлежи на коментар,според конкретната му форма,същата е тази на извършване на проверката,когато и е открито.Още повече,в конкретиката на случая АУАН е бил предхождан  от констативни протоколи за проверка,в чието съдържание също фигурират вписани,сочените фактически обстоятелства и др. и същите могат да се ценят,като допълващи констатациите на АУАН.

         От друга страна преценката за законосъобразността на НП,по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,досежно описанието на нарушението ,се свежда до това изложени ли са фактически твърдения за обективните признаци от състава на административното нарушение което според АНО е осъществено.И тъй като последното очевидно е сторено,в самия санкционен акт е налице и изрично позоваване на протоколите от извършената проверка в обекта,няма как да се приеме,че е било нарушено правото на защита на жалбоподателя и същият не е разбрал какво точно нарушение се твърди да е извършил,за което и се наказва.Именно този е критерият за преценка съществеността на допуснатото процесуално нарушение на правилата на ЗАНН.Ето защо,липсва каквото и да е било процесуално нарушение.

         Материалната компетентност на органите-актосъставителя и тази на АНО издал процесното НП не се оспорва от жалбоподателя,същата и се доказва от приложената  Заповед № РД-13-035/17.03.2015г. на Началника на ДНСК,с която е делегирал правомощията си на наказващ орган по Закон.По пряк аргумент от чл.238 ал.2 т.2 от ЗУТ служители на Дирекцията за национален строителен контрол са оправомощени да съставят АУАН за нарушения по ЗУТ.

         Обжалваното Наказателно постановление решаващият съдебен състав намери за материалноправно законосъобразно.Същото е издадено при правилно приложение на материалния закон-Закон за устройство на територията/ЗУТ/,както вярна е възведената правна квалификация на нарушението и приложена за същото е санкция,на съответното правно основание.

Действително Едноличен търговец /ЕТ/ „Б. Б-А.И.“ ЕИК ****,със седалище и адрес на управление С.-б., ***,,Община Каварна,област Добрич,представлявано от управител-А.Б.И.,като ползвател на строеж:„Заведение за обществено хранене“,находящ се в поземлен имот ПИ *** по кадастралната карта и кадастралните регистри/КККР/ на с.Българево,морски плаж „Болата“,община Каварна е продължил ползването му в нарушение на заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО“НСК“ Добрич за забрана ползване на строежа и освобождаването му от изделия,продукти,материали,общоопасни средства и други. Нарушението е установено при извършена проверка от служители на РО“НСК“ Добрич РДНСК Североизточен район на местостроежа на 07.08.2016г. и на 10.08.2016г.,като са съставени съответни констативни протоколи,установяващи наличие на ел.захранване от генератор на течно гориво и водоснабдяване на строежа от прикачна водоноска паркирана в непосредствена близост на пътя над строежа.Констатирано е,че заведението не е освободено от кухненско обзавеждане-ел.уреди,работещи хадилни витрини,алкохолни и безалкохолни напитки,маси и столове.

Съгласно чл.177 и сл. от ЗУТ,въвеждането в експлоатация на строежите предпоставя наличие на издадено от съответните органи разрешение за ползване.Нормите на закона уреждащи това задължение са императивни и безусловни,като не предвиждат изключения според статута на строежа.Понятието „строежи“ е дефинирано в & 5 т.38 от ДР на ЗУТ.Съгласно чл.178 ал.1 от ЗУТ,не се разрешава да се ползват строежи или части от тях,преди да са въведени в експлоатация от компетентния орган по чл.177 от ЗУТ.Очевидно е,че според законодателя,въвеждането на строежа в експлоатация е още една гаранция за спазване на издадените строителни книжа.Незаконните строежи не могат да бъдат въведени в експлоатация преди да са узаконени,но точно и поради това не трябва строежите да се ползуват преди да са въведени в експлоатация.Разпоредбата на чл.178 ал.2 от ЗУТ уточнява кои строежи не подлежат на въвеждане в експлоатация.Това са строежите от шеста категория.Наредба № 1/30.07.2003г. в чл.12 определя кои строежи са от шеста категория,като препраща към разпоредбите на чл.54 ал.1 и ал.4 от ЗУТ и чл.147 от ЗУТ.Строежът е описан в съставения Акт № Д-9 от 30.08.2016г.,като строеж от първа категория.,т.е същият попада в забраната на чл.178 ал.1 от ЗУТ.В констативните протоколи от 07.08.2016 и 10.08.2016г. е  установено наличие на ел.захранване от генератор на течно гориво и водоснабдяване на строежа от прикачена водоноска,паркирана в непосредствена близост на пътя над строежа.Констатирано е,че заведението не е освободено от кухненско обзавеждане-ел.уреди,работещи хладилни витрини,алкохолни и безалкохолни напитки,маси и столове и Заповед № ДК-19-Д-1/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР не се изпълнява.Същият е официален документ и се ползва с обвързваща доказателствена сила за посочените факти,изрично удостоверени в него.В хода на съдебното производство се излагат твърдения от страна на процесуалния представител на жалбоподателя,че не е налице ползване,за които твърдения не се представят и не се ангажират доказателства,поради което съдът счита,че са недоказани.

Съгласно разпоредбата на чл.221 ал.4 от ЗУТ,заповедите,предписанията и нарежданията на ДНСК,издадени в рамките на тяхната компетентност,са задължителни за лицата,за които се отнасят.Логическото тълкуване на тази разпоредба и употребата на общото понятие „лицата“ предполага отговорност както за юридически и физически лица,така и за ръководители на търговски дружества,които са наредили или допуснали неизпълнение на разпорежданията на органите на ДНСК.Със Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г.  на Началник РО“НСК“ Добрич РДНСК Североизточен район се забранява ползването на строеж „Заведение за обществено хранене“ находящ се в ПИ *** по КККР на с.Българево,морски плаж „Болата“,Община Каварна.Със заповедта е определен срок до 15.10.2015г. за доброволно изпълнение на заповедта,до изтичането на който от ЕТ“А.-Ю. Б.“***,да бъдат взети мерки за освобождаване на обекта от хора,изделия,продукти,материали,общоопасни средства и др.Забранява се достъпа до строежа,като в три дневен срок от връчване на заповедта „Енерго-Про Мрежи“АД гр.Варна да прекъсне захранването на строежа с електрическа енергия.Забранява се достъпа до строежа,като се разпорежда в срок до 16.10.2015г. от длъжностни лица на РО НСК Добрич при РДНСК Североизточен район да бъде поставена лента пред подхода към обекта.

С оглед на горното съдът приема,че нарушението безспорно е доказано от обективна и субективна страна.

Налице са всички елементи от състава на нарушението по чл.178 ал.1 от ЗУТ и чл.221 ал.4 от ЗУТ,поради което правилно е наложена санкция от АНО на основание чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ.

         Настоящия съдебен състав изразява становище за липса на допуснати съществени процесуални нарушения в хода на административнонаказателното производство,по отношение съставянето на акта в отсъствието на свидетели при хипотезата на чл.40 ал.4 от ЗАНН.       Процесният по делото АУАН е съставен  въз основа на официален документ по смисъла на чл.93 т.5 от НК във връзка с чл.85 от ЗАНН.Съгласно чл.222 ал.2 т.2 във връзка с чл.178 ал.5 от ЗУТ органите на ДНСК съставят констативен акт за констатиране нарушения при ползването на строежите,каквито в процесния случай се явяват констативните протоколи от 07.08.2016г. и 10.08.2016г.В случая  въз основа на лично и субективно възприятие,длъжностните лица при ДНСК са установили към момента на проверката-07.08.2016г. и 10.08.2016г.,че Едноличен търговец /ЕТ/ „Б. Б-А.И.“ ЕИК ****,със седалище и адрес на управление С.-б., ***,,Община Каварна,област Добрич,представлявано от управител-А.Б.И.,като ползвател на строеж:„Заведение за обществено хранене“,находящ се в поземлен имот ПИ *** по кадастралната карта и кадастралните регистри/КККР/ на с.Българево,морски плаж „Болата“,община Каварна е продължил ползването му в нарушение на заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО“НСК“ Добрич за забрана ползване на строежа и освобождаването му от изделия,продукти,материали,общоопасни средства и други.Фактът на неизпълнение на Заповед № ДК-19-Д-01/12.10.2015г. на Началника на РО НСК Добрич към РДНСК-СИР,с която се забранява ползването на строеж „Заведение за обществено хранене“ находящ се в ПИ *** по КККР на с.Българево,морски плаж „Болата“,Община Каварна,обективиран в констативните протоколи  от  07.08.2016г. и 10.08.2016г.,съставен от длъжностните лица при ДНСК по надлежния ред и форма е основание и за образуване на административнонаказателно производство със съставянето на АУАН.Обстоятелството,че актосъставителят-инж.С.Д.П. и свидетеля инж.С.А.С. са присъствували на проверката на 10.08.2016г.,при която е установено наличие на ел.захранване от генератор на течно гориво и водоснабдяване на строежа от прикачна водоноска паркирана в непосредствена близост на пътя над строежа и е констатирано,че заведението не е освободено от кухненско обзавеждане-ел.уреди,работещи хладилни витрини,алкохолни и безалкохолни напитки,маси и столове,обуславя извода,че горепосочените свидетели имат лично възприятие за установеното на 10.08.2016г. и съставянето на АУАН от страна на актосъставителя С.Д.П.,в отсъствието на свидетелите/В. К. П.-С. и П. С. К./                                                                                                                                                                                                          очевидци на нарушението констатирано на 07.08.2016г.,не обосновава извод за неприложимост на хипотезата на чл.40 ал.4 от ЗАНН.В този смисъл настоящия състав на съда намира,че не е налице нарушение на административнонаказателните правила,което да е основание за отмяна на наказателното постановление.Не е налице ограничаване на процесуалните правила,вкл. и правото на защита на жалбоподателят ЕТ”Б.-Б-А.И.“ което е упражнило правото си на жалба срещу наказателното постановление.Дори да е налице процесуално нарушение,то безспорно не е от категорията на съществените,обуславящи отмяна на атакуваното наказателно постановление.Още повече,че самият закон дава възможност наказателното постановление да се издаде,дори при нередовност на акта.Достатъчно условие е установяването по безспорен начин на нарушението и самоличността на нарушителя/чл.53 ал.2 от ЗАНН./

         Настоящия съдебен състав не споделя обективираното в пледоарията на процесуалния представител на жалбоподателя становище,че АУАН и НП са връчени на лице без съответни представителни права по пълномощие.

         Видно от нотариално заверено пълномощно рег.№ 084/24.08.2016г. едноличния търговец А.Б.И.  е предоставила права на И.С.И. ЕГН ********** да я представлява и подписва  пред всички държавни,административни,общински органи и институции,като подписва и получава протоколи,актове по ЗАНН,Наказателни постановления,както и други документи във връзка с дейността на фирмата.

         Настоящия съдебен състав счита извършването на нарушението,извършителя и неговата отговорност за безспорно установени.Наказателното постановление е съобразено с материалния закон,като административнонаказващият орган правилно е издирил както нарушената правна норма,така и нормата която санкционира извършеното нарушение.

Настоящият съдебен състав счита,че правилно административнонаказващияьт орган е наложил административно наказание „Имуществена санкция“ в размера определен в НП,а именно 3000/пет хиляди/ лева.Разпоредбата на чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ предвижда наказание имуществена санкция в размер от 1000 до 10 000 лева на лице,което ползва строеж,без това да е разрешено по установеният в закона ред.Съдът счита,че административнонаказващият орган е определил административното наказание,като се е съобразил с всички предпоставки,визирани в чл.27 от ЗАНН-тежестта на нарушението,подбудите за неговото извършване и другите смекчаващи и отегчаващи вината обстоятелства,както и имотното състояние на нарушителя и правилно е определил санкцията над установения минимален размер-около,но под средния размер на предвидените минимум и максимум.

С оглед на това съдът приема,че определеният размер на имуществената санкция е правилно определен по справедливост и спазване на законовите норми от административнонаказващият орган.В този смисъл наказателното постановление,съдът приема за правилно,законосъобразно и като такова следва изцяло да бъде потвърдено.

Водим от гореизложеното и на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

                                               Р    Е    Ш    И :

ПОТВЪРЖДАВА  изцяло Наказателно постановление №Д-9-ДНСК-13/17.01.2017г. на Зам.Началника на Дирекция за национален строителен контрол/ДНСК/ гр.София,с което на ЕТ”Б. Б-А.И.“ ЕИК ****,със седалище и адрес на управление: С.-б., ***,,община Каварна,област Добрич,с управител А.Б.И.  е наложено административно наказание –имуществена санкция на основание чл.237 ал.1 т.4 от ЗУТ в размер на 3000/три хиляди/ лева за нарушение на чл.178 ал.1 и чл.221 ал.4 от ЗУТ,като законосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.     

 

 

                                                                РАЙОНЕН СЪДИЯ: