Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 19.04.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на тридесет и първи март две хиляди и седемнадесета година в състав:

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

         при секретаря Е.Ш., като разгледа докладваното от съдията НАХД № 55 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

        

Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

Обжалвано е Наказателно постановление № 17-5811-000010 от 16.02.2017г. издадено от Началник РУП към ОДМВР-Добрич,РУ Шабла,с което на ***** роден на ***г. в ***** с СУ МПС № ***** са наложени на основание чл.175 ал.2 вр. с ч75 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП следните административни наказания-„Глоба в размер на 300/триста/ лева и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8/осем/ месеца.

Срещу това НП е подадена жалба от Д.М. ***** гражданин с личен цифров код за Р***** ЕГН *************,с постоянен адрес ***,Окръг ***** улица „*****“ № **,чрез адвокат М.К.-адвокат при ДАК,с която се желае отмяна на същото като незаконосъобразно и неправилно,с мотив,че е постановено при нарушения на процесуалния и материалния закон,които са съществени и не са от категорията нарушения,които биха могли да се преодолеят по реда на чл.53 ал.2 от ЗАНН и са довели до ограничаване на процесуалните права на жалбоподателя и най-вече на правото му на защита.

В съдебно заседание жалбоподателят се явява лично и с процесуалния си представител,който заявява,че поддържа изцяло жалбата и в хода на делото по същество излага подробни аргументи за незаконосъобразност на атакуваното НП.

Органът издал обжалваното наказателно постановление,редовно и своевременно призован,не изпраща представител в съдебно заседание,като при депозиране на АНП в съда,моли да бъде оставена жалбата без последствие и да бъде потвърдено наказателното постановление.

От събраните по делото писмени и гласни доказателства,преценени поотделно и в тяхната съвкупност,съдът приема за установено от фактическа страна следното:

На 16.02.2017г. свидетелите Е.Ж.Д. и Й.И.Н.,*** изпълнявали служебните си задължения и се намирали в района на ГКПП Дуранкулак,когато  около 10.00ч. установили  по главен път I-9 на около 100 метра от ГКПП-Дуранкулак в посока с.Дуранкулак,че ***** роден на ***г. в ***** с СУ МПС № ***** управлява специален автомобил „*****“ с рег.№ *****,собственост на „*****“ ЕООД Булстат: *****,като МПС-то е без задна регистрационна табела поставена на определено за това място.

За така констатираното нарушение на 16.02.2017г. св.Е.Ж.Д. съставил в присъствието на колегата си Й.И.Н. и на жалбоподателя Д.М. АУАН бл. № 290802 за това,че на 16.02.2017г. около 10.00ч. по главен път път I-9 на около 100 метра от ГКПП-Дуранкулак в посока с.Дуранкулак ***** роден на ***г. в ***** с СУ МПС № ***** управлява специален автомобил „*****“ с рег.№ *****,собственост на „*****“ ЕООД Булстат: *****,като МПС-то е без задна регистрационна табела поставена на определено за това място.Така съставеният от свидетеля Е.Ж.Д.  бил подписан от актосъставителя,свидетеля Й.И.Н. и жалбоподателя и на последния бил връчен препис от същия на 16.02.2017г.,без да му е бил преведен по съответния ред на разбираем за него език и в отсъствието на преводач,макар от показанията на на свидетелите Е.Д. и Й.Н. да се установи,че Д.М. е ***** гражданин и не владее български език.

Въз основа на така съставения АУАН  е издадено от Началник РУП към ОДМВР-Добрич,РУ Шабла обжалваното наказателно постановление Наказателно постановление № 17-5811-000010 от 16.02.2017г.,с което на ***** роден на ***г. в ***** с СУ МПС № ***** са наложени на основание чл.175 ал.2 вр. с ч75 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП следните административни наказания-„Глоба в размер на 300/триста/ лева и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8/осем/ месеца.

От приложените към жалбата и приобщени към доказателствения материал писмени доказателства,както и от показанията на разпитания в хода на съдебното следснтвие свидетел К.К.Н. се установява,,че Д.М. е управлявал специалния товарен автомобил представляващ автоплатформа по силата на преупълномощаване от трето лице,което от своя страна разполага с пълномощно от страна на собственика на автомобила.След констатиране на загубата на задния регистрационен номер Д.М. се свързал с лицето К.К.Н. от гр.***,от което е получил пълномощията си,като в резултат на това още на 08.02.2017г. е подадена молба-заявление от Н. до Първо РУ Добрич за деклариране загубата на регистрационния номер.На 16.02.2017г. Първо РУ Добрич издава исканото удостоверение,като по този начин е удостоверен фактът на загубения номер и че е образувано надлежно на това производство.Преминавайки границата при ГКПП-Дуранкулак на 16.02.2017г. рано сутринта Д.М. е пътувал за среща с пълномощника на „*****“ЕООД,а именно за среща с К.К.Н. в гр.Добрич,където е следвало да се подаде заявление за нови регистрационни номера.

Горната фактическа обстановка се установява изцяло от приложената по делото административно наказателна преписка,от представените от жалбоподателя,чрез процесуалния му представител писмени доказателства-копие от удостоверение изходящо от Първо РУ Добрич,копие на лична карта на ***** гражданин,нотариално заверено пълномощно № 389/08.02.2017г.,нотариално заверено пълномощно № 4565/26.08.2015г.,заявление № 170851002005,вносна бележка-такса за регистрация пред КАТ,свидетелство за регистрация на автомобил ТХ 1662 АК,вносна бележка за издаване на удостоверение от 08.02.2017г.,както и от показанията на актосъставителя Е.Ж.Д.  и свидетеля Й.И.Н.-присъствувал при установяване на нарушението и съставяне на АУАН,както и показанията на свидетеля К.К.Н.,дадени в хода на съдебното дирене,които съдът кредитира като непротиворечиви и взаимно допълващи се,изразяващи в пълнота всички факти и обстоятелства във връзка с възприетите от всеки от тях действия на жалбоподателя и освен това няма данни по делото,които да създават съмнения относно обективността и безпристрастността на тези свидетели.

От така описаната фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи: Жалбата е подадена от лице с правен интерес да обжалва наказателното постановление и в законоустановения преклузивен 7-дневен срок и като такава се явява допустима.

Разгледана по същество жалбата е основателна по следните съображения:

Наказателното постановление е издадено от компетентен орган и в предвидената от закона форма.Същото обаче се явява незаконосъобразно,поради допуснато съществено нарушение на административно наказателните правила,свързани с надлежния превод на документите.Безспорно е установено,че нарушителят е чужд гражданин,който не владее писмено и говоримо български език.Задължение е на административно наказващите органи при съставяне на административните актове да осигурят писмен превод от български език на говорим или разбираем за нарушителя език,в случая ***** език.Това им задължение произлиза от разпоредбата на чл.84 от ЗАНН,която сочи,че доколкото  в ЗАНН няма особени правила за призоваване и връчване на призовки и съобщения,извършване на опис и изземване на вещи,определяне разноски на свидетели и възнаграждения на вещи лица,изчисляване на срокове,както и за производството  пред съда по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления,на касационни жалби пред административния съд и предложения за възобновяване ,се прилагат разпоредбите на Наказателно-процесуалния кодекс.Разпоредбата на чл.21 ал.2 от НПК определя,че „лицата които не владеят български език,могат да се ползват от родния си или от друг език.В тези случаи се назначава преводач.“След като не са изпълнилили това си  задължение,административно наказващите органи са лишили Д.М. от възможността да разбере в какво той е обвинен,какво именно нарушение се твърди,че той е извършил,а от там и да изложи възраженията си,ако са налице такива.Посочената нормативна уредба отразява принципа за правото на обвиняемия да се ползва от безплатни услуги за преводач,ако не разбира  или говори езика използван в съда залегнал в в разпоредбата на чл.6 т.3 б“е“ от Конвенцията зца защита на правата на човека и основните свободи,както и в Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20.10.2010г. във връзка с правото на устен и писмен превод в наказателното производство,съгласно която устният и писмен превод следва да се предоставя на родния език на заподозрените лица или на обвиняемите,или на всякакъв друг език,който те говорят или разбират,за да им се даде възможност пълноценно да упражняват правото си на защита и за да се гарантира справедливо производство.Гореизложеното обсновава извода,че в настоящия случай е следвало  предварително да бъде осигурен писмен превод на ***** език на съставения АУАН,с оглед обстоятелството,че нарушителят е ***** гражданин,живущ на адрес в Р.*****,което изрично е посочено,както в АУАН,така и в НП.Вместо да извърши превод на акта,а в последствие и на наказателното постановление,контролния орган е връчил на жалбоподателя Д.М. АУАН на български език,без превод на ***** език.Едновременно с това по делото няма данни същият да владее писмено и говоримо български език-езикът на който са съставени АУАН и НП.Липсват и данни,касаещи получаване на атакуваното наказателно постановление от нарушителя с писмен превод на ***** език.

С оглед гореизложеното,настоящия съдебен състав счита,че така допуснатото в хода на административно наказателното производство съществено нарушение на процесуалните правила не може да бъде санирано по реда на чл.53 ал.2 от ЗАНН,тъй като засяга правото на защита на нарушителя,което следва да бъде напълно гарантирано във всички стадии на производството.Крайният извод е,че допуснатото съществено процесуално нарушение е довело до незаконосъобразност на обжалваното НП,което налага отмяната му,без да се разглежда спорът по същество.

Ето защо на основание чл.63 ал.1 от ЗАНН,съдът

 

                                   Р    Е    Ш    И :

 

ОТМЕНЯ като незаконосъобразно Наказателно постановление № 17-5811-000010 от 16.02.2017г. издадено от Началник РУП към ОДМВР-Добрич,РУ Шабла,с което на ***** роден на ***г. в ***** с СУ МПС № ***** са наложени на основание чл.175 ал.2 вр. с ч75 ал.1 т.1 пр.3 от ЗДвП следните административни наказания-„Глоба в размер на 300/триста/ лева и „Лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 8/осем/ месеца.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.   

 

                                                                  РАЙОНЕН СЪДИЯ: