Р Е Ш Е Н И Е

 

       /14.06.2019 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на четиринадесети май през две хиляди и деветнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар ***, като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 57/2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на ЗП Т.В. Т., чрез пълномощника му адв. В.Д., срещу наказателно постановление (НП) № 08-000495/317 от 16.11.2017 г., издадено от ***– Директор на дирекция „Инспекция по труда” Добрич, с което на основание чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 415в, ал. 1 от КТ е наложена глоба в размер на 300 лева, за нарушение на чл. 52, ал. 1 от ЗЗБУТ във връзка със Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. на Министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициент на трудов травматизъм през 2017 година.

НП е обжалвано от наказаното физическо лице в срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН. В жалбата си оспорва наказателното постановление, като незаконосъобразно, постановено при нарушение на материалния закон и процесуалноправните норми и правила. Релевират се доводи, че жалбоподателят не е получавал покана за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН), не е присъствал при съставяне на акта, както и не е получавал лично същия. Обективирани са и твърдения за нарушаване разпоредбата на чл. 57 ал. 1 т. 5 предл. 2 и 3 от ЗАНН, тъй като в НП не са посочени обстоятелствата, при които е извършено нарушението и датата на която е извършено.

В съдебно заседание процесуалният представител на жалбоподателя поддържа жалбата на сочените в нея основания. Допълнително излага подробни аргументи за отмяна на атакуваното наказателно постановление с прилагане разпоредбата на чл. 3, ал. 2 ЗАНН, поради наличието към настоящия момент на по-благоприятен закон.

Въззиваемата страна, чрез процесуалния си представител моли да бъде отхвърлена жалбата като неоснователна, а атакуваното наказателно постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Съдът, като съобрази изложените доводи и възражения и служебно провери законосъобразността и правилността на обжалваното наказателно постановление, с оглед изискванията на чл. 314 НПК, вр. с чл. 84 ЗАНН, намира за установено от фактическа страна следното:

На 15.06.2017 г. около 16.12 ч. свидетелите Г.В.В. и К.А.А., инспектори в Дирекция „Инспекция по труда“ със седалище гр. Добрич извършили проверка на земеделска нива, находяща се в землището на гр. Каварна, стопанисвана от ЗП Т.В. Т. извършващ икономическа дейност с код по КИД 2008-01.13 „Отглеждане на зеленчуци, дини пъпеши, кореноплодни и грудкови“. Още при пристигането си на обекта инспекторите попитали, кой е ръководителят и кой отговаря за работния процес, като при тях дошъл Т.В. Т., който им се представил, като земеделски производител, който е наел лицата да сеят пипер. След разговор със ЗП, инспекторите установили, че на обекта не се съхраняват документи необходими за извършване на проверката по спазване на трудовото законодателство, поради което дали указания на ЗП за представяне на конкретни писмени документи в  ИТ гр. Добрич. От представените на 21.06.2017  г. в Дирекция „ИТ” със седалище Добрич документи било установено, че ЗП Т.В. Т. извършва икономическа дейност с код по КИД – 01.13 „Отглеждане на зеленчуци, дини пъпеши, кореноплодни и грудкови“, но в качеството си на работодател не е направил преди проверката застраховка а риска „Трудова злополука” на работещите.

За извършената проверка бил съставен протокол ПР 1727401 от 20.07.2017 г., в който били отразени констатираните единадесет нарушения на трудовото законодателство.

С препоръчана кореспондентска пратка № PS930000PN4MV ИД с получател Т. Т., и адрес ***, на ЗП Т. са изпратени протокол  ПР 1727401 от 20.07.2017 г. и писмо изх. № 17242316 от 14.08.2017 г. на Д „ИТ” Добрич, съдържащо покана за явяване на 18.08.2017 г. в 09:30 ч. в Д „ИТ” Добрич, за съставяне на актове за установяване на административни нарушения по т.т. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11 от протокола. Установи се от представените известие за доставяне и писмо от Български пощи ЕАД Североизточен регион, че пратката е доставена на 15.08.2017 г., получена е от В. В. – син, а обратната разписка е върната на подателя Д „ИТ” Добрич.

От събраните в процеса гласни и писмени доказателства се установи, че на посочената в писмото дата нарушителят не се явил в Д „ИТ” Добрич, както и, че на тази дата не е бил съставен АУАН.

На 05.09.2017 г. въз основа на събраните писмени доказателства, св.Г.В. съставил АУАН № 08-000495, в който описал словесно констатираното нарушение, а именно, че на 15.06.2017 г. около 16:12 ч., при извършена проверка на земеделска нива, находяща се в землището на гр. Каварна, стопанисвана от ЗП Т.В. Т. извършващ икономическа дейност с код по КИД 2008 – 01.13 „Отглеждане на зеленчуци, дини пъпеши, кореноплодни и грудкови“, като от представените документи на 21.06.2017 г. в ДИТ Добрич е установено, че работодателят Т.В. Т. не е направил преди 15.06.2017 г. за своя сметка застраховка за риска „трудова злополука” на работещите, с което е нарушил чл. 52, ал. 1 от ЗЗБУТ, във връзка със Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. на МТСП за определяне на коефициент на трудов травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 година.

С писмо изх. № 17249095 от 15.09.2017 г. до ЗП Т.В. Т. са изпратени 8 бр. актове за установяване на административни нарушения, между които и процесния. Видно от писмо изх. № 765/29.06.2018 г. на Български пощи АД, пратката е постъпила в ПС Каварна на 18.09.2017 г., и е получена на 27.09.2017 г. на В. В. – син на получателя, срещу подпис в служебния формуляр.

На 16.10.2017 г., актосъставителят отивайки в гр. Каварна в изпълнение на служебните си задължения, взел в себе си АУАН № 08-000495, който възнамерявал да връчи на нарушителя, на известния му адрес. Минавайки пред ***актосъставителят видял ЗП Т. Т., провел разговор с него, като го уведомил за съставените актове, които трябва да му връчи, но Т. категорично отказал да ги получи. Свидетел на отказа бил К.К., който се подписал в акта като свидетел на отказа на нарушителя да подпише акта.

Въз основа на съставения АУАН на 16.11.2017 г. било издадено обжалваното НП, в което била отразена идентична фактическа обстановка описана в АУАН, като административнонаказващия орган приел, че ЗП Т.В. Т. извършва икономическа дейност с код по КИД 2008 – 01.13 „Отглеждане на зеленчуци, дини пъпеши, кореноплодни и грудкови“, но в качеството си на работодател не е направил преди проверката застраховка за риска „Трудова злополука” на работещите, с което е нарушил чл. 52, ал. 1 от ЗЗБУТ, във връзка със Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. на МТСП за определяне на коефициента на трудов травматизъм през 2017 година. За извършеното нарушение на осн. чл. 416, ал. 5, във вр. с чл. 415в, ал. 1 от КТ, на ЗП Т.В. Т. в качеството му на работодател е наложена глоба в размер на 300 лева.

Гореописаната фактическа обстановка се установява след анализ на събраните по делото доказателства и доказателствени средства за тяхното установяване: показанията на разпитаните свидетели Г.В.В. и К.А.А., АУАН № 08-000495, съставен на 05.09.2017 г., застрахователна полица № 7115 17245000017 от 19.06.2017 г. с приложен към нея списък на работещите в ЗП Т.В. Т. и сметка № 17062040117225/20.06.2017 г. за платена застрахователна премия; Заповед № 002/08.06.2017 г. на ЗП Т.В. Т.; писмо изх. № 17242316/14.08.2017 г. на Д ИТ Добрич, ведно с известието за доставянето му, писмо рег. № 765/29.06.2018 г. на БП ЕАД ведно със заверено копие на оп.242Е и копие от книга обр.242, писмо изх. № 17249095/15.09.2017 г. на Д ИТ Добрич, писмо изх. № 1114/17.09.2018 г. на Български пощи АД с приложена страница от кн.242.

Въз основа на гореустановената фактическа обстановка настоящият състав прави следните правни изводи:

Жалбата е процесуално допустима, доколкото е подадена от надлежно легитимирана страна – наказаното физическо лице, в преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 ЗАНН, както и срещу подлежащо на обжалване НП.

Разгледана по същество, същата се явява  основателна.

При разглеждане на дела по оспорени НП районният съд е винаги инстанция по същество – чл. 63, ал. 1 от ЗАНН. Това означава, че следва да провери законността, т.е. дали правилно са приложени процесуалният и материалният закони, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – арг. от чл. 314, ал. 1 от НПК, вр. чл. 84 от ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие съдът служебно констатира, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в предвидената от закона писмена форма, съдържание и срокове.

Налице е и редовна процедура по връчването на АУАН на жалбоподателя. Връчването на НП също е надлежно извършено, въпреки, че това има отношение единствено към началото на срока по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, но не и към законосъобразността на неговото издаване.

Съгласно чл. 52, ал. 1 ЗЗБУТ "Работещите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им, се застраховат задължително за риска "трудова злополука" за сметка на работодателя при условия и по ред, определени с акт на Министерски съвет." С тази разпоредба е предвидено задължение за работодателя - каквото качество несъмнено има ЗП Т.В. Т., да застрахова за своя сметка за риска "трудова злополука" работещите, които извършват работа, при която съществува опасност за живота и здравето им, при условия и по ред, определени с акт на Министерски съвет.

Такъв акт на Министерски съвет е Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука" приета с ПМС 24 от 06.02.2006 г. /обн. ДВ бр. 15 от 2006 г./. Съгласно чл. 2, ал.  1 от нея: "На задължително застраховане подлежат работниците и служителите, които извършват работа в основаната или спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната."

Коефициентът на трудов травматизъм по икономически дейности и средният такъв за страната за 2017 г. е определен със Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. на министъра на труда и социалната политика. Видно от нея средният Ктт за страната за 2017 г. е 0,67, а Ктт за Икономическа дейност: Растениевъдство, с код 01 е 0,71, т.е над средния за страната, поради което е правилен изводът на актосъставителя и АНО, че работещите в предприятието на жалбоподателя са подлежали на задължително застраховане за сметка на работодателя.

Основателно се явява обаче становището на процесуалния представител на въззивника, изложено в съдебно заседание, че атакуваното наказателното постановление следва да се отмени, тъй като е последвало изменение на нормативната база, като е отпаднало изискването за работодателите извършващи икономическа дейност растениевъдство да застраховат работниците си за риск „Трудова злополука”  и съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗАНН следва да се приложи по-благоприятната разпоредба за нарушителя.

Съгласно Заповед № РД-01-879 от 22.10.2018 г. на министъра на труда и социалната политика е определен коефициентът на трудов травматизъм по икономически дейности и средният такъв за страната за 2019 г. Видно от нея средният Ктт за страната за 2019 г. е 0,65, а икономическа дейност: Растениевъдство е отпаднала /не е включена/ в списъка на дейностите с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, при който работещите подлежат на задължително застраховане за сметка на работодателя.

Обжалваното в настоящото производство наказателно постановление е издадено на 16.11.2017 г., връчено е на въззивника на 12.03.2018 г., но с оглед на обжалването му пред въззивния съд, не е влязло още в сила. Съгласно чл. 3, ал. 2 от Закона за административните нарушения и наказания ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни нормативни разпоредби се прилага тази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. В сегадействащата нормативна уредба относно задължителното застраховане на работниците и служителите, които извършват работа в основаната или спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен или по-висок от средния за страната, липсва задължение за работодателите извършващи икономическа дейност „Растениевъдство” задължително да застраховат работещите в предприятието, поради което тя се явява по-благоприятна за нарушителя и следва да се приложи.

Промяната на текста под който е подведен под административно наказателна отговорност работодателят оказва влияние и върху съставомерните признаци на констатираното нарушение, а в случая в АУАН и в НП липсва описание на тези различни елементи от обективна страна от състава на нарушението.

След като жалбоподателят е изключен от обхвата на субектите, задължени да застраховат работниците си за риска "трудова злополука" за своя сметка, по посочената като нарушена разпоредба на чл. 52, ал. 1 от ЗЗБУТ, то той престава да бъде адресат и на санкционната норма на чл. 415в, ал. 1 КТ.

Съгласно новата уредба деянието, санкционирано с обжалваното наказателно постановление, не е наказуемо, съгласно изискването на чл. 6 от ЗАНН. Към настоящия момент наказателното постановление не е влязло в законна сила, извършеното деяние не осъществява състав на административно нарушение съгласно действащата нормативна уредба, поради което са налице предпоставките на чл. 3, ал.2 от ЗАНН.

По тези съображения настоящият съдебен състав приема, че с настъпилата законодателна промяна е отпаднала административно- наказателната отговорност за ЗП Т.В. Т., поради което, наказателното постановление се явява неправилно и незаконосъобразно, поради което следва да бъде отменено

 Така мотивиран, на основание чл. 63, ал. 1, изр.1, пр. последно от ЗАНН, Каварненският районен съд,

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 08-000495/317 от 16.11.2017 г.  издадено от ****на длъжност директор на Дирекция "Инспекция по труда" - Добрич, с което на основание чл. 416, ал. 5 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 415в, ал. 1 от КТ, на ЗП Т.В. Т. с ЕГН **********, с адрес ***, в качеството му на работодател, е наложена глоба в размер на 300 (триста) лева за нарушение на чл. 52, ал. 1 от ЗЗБУТ, във връзка със Заповед № РД-01-681 от 12.10.2016 г. на Министъра на труда и социалната политика за определяне на коефициент на трудов травматизъм през 2017 година.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……….………..