Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

гр. Каварна 26.06.2017г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

КАВАРНЕНСКИ РАЙОНЕН СЪД,в публично съдебно на двадесет и девети май две хиляди и седемнадесета година в състав:

                                                    РАЙОНЕН СЪДИЯ:ЖИВКО ГЕОРГИЕВ

при секретаря А.М.,като разгледа докладваното от съдията НАХД № 58 по описа на КРС за 2017 год., за да се произнесе, взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН.

         Обжалвано е Наказателно постановление № 386/10.02.2017г. на Началник на Митница Варна,с което на „К.Г.“ООД, ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Каварна,общ.Каварна,обл.Добрич,улица „Д. №** управлявано от П.Г.Г. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000/пет хиляди/ лева за нарушение по чл.114 ал.1 вр. с чл.103а ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,на основание чл.114 ал.1 от ЗАДС и административно наказание-лишаване от право да упражнява търговска дейност в обект: Газоизмервателно табло/ГИТ/ гр.Каварна улица „С.Г.“/метан станция/,находяща се в имот с идент.номер *** по КККР на гр.Каварна,собственост на „К.Г.“ООД,ЕИК:*** за срок от 1/едни/ месец,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС,вр. с чл.114ал.1 от ЗАДС.

         Жалбоподателят „К.Г.“ООД,ЕИК *** чрез жалбата си моли съда да отмени наказателното постановление като незаконосъобразно.Твърди се,че при съставяне на Акт за установяване на административно нарушение № 321 от 09.12.2016г. въз основа на който е издадено обжалваното наказателно постановление,са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила водещи до неговата незаконосъобразност и съответно съставляващи основание за отмяна на наказателното постановление,без да се налага обсъждането на въпросите по същество на спора.Въззивникът твърди в жалбата си,че Актът за установяване на административно нарушение № 321 от 09.12.2016г.  не е съставен в присъствието на свидетелите,които са присъствали при установяване на извършване на предполагаемото нарушение,като са нарушени изискванията на чл.40 ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания.

         В открито съдебно заседание,въззивникът редовно призован,представлява се от процесуален представител,който поддържа жалбата и искането за отмяна на наказателното постановление на посочените в него основания.

         Административнонаказващия орган,редовно призован,участва в производството чрез надлежно упълномощен процесуален представител,който счита обжалваното наказателно постановление за правилно и законосъобразно и моли същото да бъде потвърдено от съда.

         Контролиращата страна-РП-гр.Каварна,редовно призована,не изпращат представител,не ангажира становище по жалбата.

         След преценка поотделно и в съвкупност на събрания по делото доказателствен материал,доводите и становищата на страните,Каварненски Районен съд,намира за установено следното от фактическа и правна страна:

         Жалбата е допустима,предвид обстоятелството,че е подадена от санкционираното лице в законоустановения 7/седем/ дневен срок от връчването му на оспореното наказателно постановление,като е произвела със завеждането си своя волутивен и суспензивен ефект.

         От фактическа страна с акт за установяване на административно нарушение №321/09.12.2016г. съставен от К.И.С.–на длъжност Старши митнически инспектор  в Агенция „Митници“,ТМУ Варна във връзка с документална проверка на „К.Г.“ООД, ЕИК:***,като регистрирано лице по  чл.57а ал.1 т.2 от ЗАДС,притежаващо Удостоверение № BG002000S0010/16.12.2009г.-за продажба на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво е установено,че регистрираното лице извършва продажба на природен газ,като моторно гориво на „Логос“ ЕООД ЕИК: ***.Доставката се извършва на адрес: гр.Каварна улица ул.“Б.“ №**-А.От съвместно извършената на 01.12.2016г. проверка от страна на актосъставителя и митнически служители от отдел „МРР“ при Митница Варна-Д.Х.Н.,Р.Н.С. и К.А.Н.,документирана с протоколи № 16BG2000A053626 и 16BG2000A053673 от 01.12.2016г. се установява,че на североизточната част извън проверявания търговски обект-бензиностанция „Ромпетрол“,находяща се в гр.Каварна ул.“Б.“ №**,стопанисвана от „Логос“ЕООД на територия-собственост на „К.Г.“ООД била разположена тръба за доставка на природен газ.Краят на тръбата е открит със свободен достъп до нея и завършва на публично място.На края на тръбата е монтиран разходомер марка „Actaris“,модел“DELTA“S 100,тип 2050/160,сер.№723307004,притежаващ стикер за метрологична проверка № 16-08706 с валидност до 05.2018г.На контролера и разходомера митническите служители установили,че няма поставени митнически пломби.Показанията на разходомера в 11,10ч. на 01.12.2016г. са били 024437993 куб.м..От извършения оглед и снетите обяснения от М.П.Ч. с адрес гр.Варна улица „И.К.“ №*-управител на „Логос“ЕООД се установило,че подаването на природен газ става чрез монтирания разходомер в края на всеки месец.Засичането се осъществява само от „К.Г.“ООД и до трето число на следващия месец се издава фактура за подаденото количество природен газ.В офиса на „К.Г.“ООД находящ се в гр.Каварна улица „Добротица“ № 223 на митническите служители били предоставени документи подробно описани в протокол №16BG2000A053673 от 01.12.2016г.Митническите служители при извършената проверка установили,че „К.Г.“ООД в качеството си на регистрирано лице по чл.57а ал.1 т.2 от ЗАДС притежава Удостоверение № BG002000S0010/16.1(2.2009г.-за продажба на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво.Актосъставителя-К.И.С. приел,че „К.Г.“ООД извършва продажбите на природен газ на „Логос“ЕООД в нарушение на разпоредбите на чл.103а от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,чл.41 т.1 и чл.42 ал.1 от Наредба № Н-1 от 22.01.2014г. издадена от Министерство на финансите,с което е осъществен състав на чл.114 от ЗАДС.При предявяване на акта и в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН не били направени възражения.

         Въз основа на АУАН и останалите материали по административната преписка било издадено атакуваното наказателно постановление.

         Със Заповед № ЗМ-2000-119/32-37703/10.02.2017г. е наложена принудителна административна мярка-запечатване за 1/един/ месец на обекта,където е установено нарушението:Газоизмервателно табло/ГИТ/ гр.Каварна улица „С.Г.“/метан станция/,находяща се в имот с идент.номер *** по КККР на гр.Каварна,собственост на „К.Г.“ООД ЕИК:***.На 24.02.2017г. в Митница Варна е постъпила имуществена санкция от „К.Г.“ООД,ЕИК *** в размер на 5000/пет хиляди/ лева,видно от Преводно нареждане за плащане към бюджета реф.№PN705364N1PK/24.02.2017г.,поради което и със Заповед №ЗМ-2000-158/32-55582/28.02.2017г. е прекратена Принудителната административна мярка,наложена със Заповед № ЗМ-2000-119/32-37703/10.02.2017г. на Началника на Митница Варна.

         Така изложената фактическа обстановка съдът прие за безспорно установена въз основа на показанията на свидетелите- К.И.С.,Д.Х.Н.,Р.Н.С.,К.А.Н.,Д.Г.Д. и В.А.В.,от множеството писмени доказателства-АУАН вх.№ 321/09.12.2016г.,опис на документи приложени към АУАН № 321/09.12.2016г.,писмо изх.№ 32-341323/06.12.2016г. на Митница Варна с приложена обратна разписка,Протокол за извършена проверка № 16BG2000A053626/01.12.2016г. и Протокол за извършена проверка № 16BG2000A053673/ 01.12.2016г.,Договор №№4-ОА/01.01.2012г. между „К.Г.“ООД с ЕИК:*** и „Логос“ЕООД,Акт за първоначален технически преглед на газоизмервателно табло № 385-ГИ-0-5683 от 16.10.2013г.,Протокол № 1652/21.06.2016г. за последваща проверка на електронен коректор,издаден от акредитирана лаборатория на ДАМТН,фактура № 00000000763/11.02.2013г. за коректор PTZR-01-PTZ TRM 3-7b,Протокол № CR592/16 от 06.07.2016г. за проверка на разходомер тип Delta производител Actaris,идент.№ 8723307004,Приемо-предавателен протокол от 11.02.2013г.,Разрешение за ползване №СТ-05-91/23.01.2014г.,фактура № 1000062427/30.09.2016г.,фактура №1000062 35430.09.2016г.,фактура №1000063297/31.10.2016г.,писмени обяснения от М.П.Ч. от 01.12.2016г.,Удостоверение за регистрация № BG002000S 0010/2009г.,Разпореждане от Началника на Митница Варна № 32-27240/01.02.2017г.,Докладна записка рег.№ 32-31687/06.02.2017г. с приложения,Справка от информационна система Лакорда за „К.Г.“ООД и „Логос“ЕООД,Заповед № ЗАМ-229-32-6174/08.03.2016г.

         При извършената служебна проверка съдът констатира,че АУАН и НП съдържат изискуемите реквизити,нарушението е описано пълно и ясно,с всички съставомерни признаци от обективна страна,включително са посочени и доказателствата които го потвърждават.Посочена е правилно нарушената правна норма в АУАН,а така също и санкционната норма в НП,предвид на което не е налице нарушение на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН.

         Съдът кредитира изцяло показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели-К.И.С.,Д.Х.Н.,Р.Н.С.,К.А.Н.,Д.Г.Д. и В.А.В.,които потвърждават фактическото извършване на нарушението,изясняват формата и естеството,датата на осъществяването му.Изнесените от тях данни,са в пълна корелация с писмените доказателствени източници,показанията им са безпротиворечиви,логични,поради което съдът ги счита за обективни и достоверни.В настоящото производство не се установиха данни за заинтересованост,под каквато и да било форма,от изхода на делото.

         При служебна проверка за законосъобразност на НП от процесуалноправна страна,включително и такава относно редовността  на АУАН,съобразно правомощията си  и релевираните възражения с жалбата,съдът не установи наличието на съществени процесуални нарушения,които да обуславят неговата отмяна.Актовете са издадени от компетентен орган,спазена е установената за това форма и изискуеми реквизити на съдържанието им,съгласно чл.42 и чл.57 от ЗАНН.Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя е ангажирана в напълно редовно учредено и развило се,според процесуалните правила на ЗАНН административнонаказателно производство.Изложеното в АУАН и НП словесно фактическо описание на вмененото нарушение е в достатъчна степен конкретно,пълно и ясно,възпроизведени са твърдения за факти,които покриват основните съществени признаци на деянието,поради което позволяват неговата индивидуализация-обща с оглед датата и мястото на извършване и като административно нарушение в хипотезата на чл.103а от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/ и като административнонаказателен състав по чл.114 ал.1 от ЗАДС,налице са и обективните елементи относно надлежната персонификация на правния субект-нарушител,съгласно правно-организационната му форма.В този смисъл не се поражда каквото и да е било съмнение,какво точно нарушение се твърди да е извършено от „К.Г.“ООД с ЕИК:***.Обективно налице са посочени ,както дата на извършване на нарушението,а и едва ли подлежи на коментар,според конкретната му форма,същата е тази на извършване на проверката,когато и е открито.Още повече,в конкретиката на случая АУАН е бил предхождан  от Протокол за извършена проверка № 16BG2000A053626/01.12.2016г. и Протокол за извършена проверка № 16BG2000A053673/ 01.12.2016г.,в чието съдържание също фигурират вписани,сочените фактически обстоятелства и др. и същите могат да се ценят,като допълващи констатациите на АУАН.

         От друга страна преценката за законосъобразността на НП,по смисъла на чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН,досежно описанието на нарушението ,се свежда до това изложени ли са фактически твърдения за обективните признаци от състава на административното нарушение което според АНО е осъществено.И тъй като последното очевидно е сторено,в самия санкционен акт е налице и изрично позоваване на протоколите от извършената проверка в обекта/цитиран е и номер/ няма как да се приеме,че е било нарушено правото на защита на жалбоподателя и същият не е разбрал какво точно нарушение се твърди да е извършил,за което и се наказва.Именно този е критерият за преценка съществеността на допуснатото процесуално нарушение на правилата на ЗАНН.Ето защо,липсва каквото и да е било процесуално нарушение.

         Материалната компетентност на органите-актосъставителя и тази на АНО издал процесното НП не се оспорва от жалбоподателя,същата и се доказва от приложената  Заповед № ЗАМ-229-32-6174/08.03.2016г.на Директора на Агенция „Митници“,с която е делегирал правомощията си на наказващ орган по Закон.По пряк аргумент от чл.128 ал.2 от ЗАДС-митническите органи са оправомощени да съставят АУАН за нарушения по ЗАДС,от тук и вкл.подзаконовите актове по неговото приложение.

         Обжалваното Наказателно постановление решаващият съдебен състав намери за материалноправно законосъобразно.Същото е издадено при правилно приложение на материалния закон-ЗАДС и Наредба № Н-1/ от 22.01.2014г. издадена от Министерството на финансите,както вярна е възведената правна квалификация на нарушението и приложена за същото е санкция,на съответното правно основание.Нужно е да се отбележи,че липсата към 01.12.2016г. на поставени на контролера и разходомера тип Delta производител Actaris,идент.№ 8723307004 митнически пломби на края на тръба за доставка на природен газ,представляваща точка за контрол на територия собствена на „К.Г.“ООД в североизточната част извън търговския обект-бензиностанция „Ромпетрол“,находяща се в гр.Каварна улица ул.“Б.“ №**А,стопанисвана от „Логос“ЕООД,не се оспорва от страна на дружеството нарушител на никой от етапите на админинстративното производство.

         При  така възприетата и изложена фактическа обстановка ,съдът приема,че въззивникът „К.Г.“ООД с ЕИК:*** в качеството си на регистрирано лице по  чл.57а ал.1 т.2 от ЗАДС,притежаващо Удостоверение № BG002000S0010/16.12.2009г.-за продажба на природен газ за битови или стопански нужди и за моторно гориво,в периода от 01.09.2016г. до 01.12.2016г. е извършвало продажба на природен газ като моторно гориво от обект: Газоизмервателно табло/ГИТ/ гр.Каварна улица „С.Г.“/метан станция/,находяща се в имот с идент.№ *** по КККР на гр.Каварна и собственост на „К.Г.“ООД,ЕИК:*** към обект-бензиностанция „Ромпетрол“ находяща се в гр.Каварна улица ул.“Б.“ №**А,стопанисвана от „Логос“ЕООД с ЕИК: ***,в нарушение на разпоредбите на чл.103а от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,тъй като не е изпълнил задължението си по смисъла на чл.41 т.1 и чл.42 ал.1 от Наредба № Н-1 от 22.01.2014г. издадена от Министерство на финансите да използва в точките за контрол по чл.41 т.1 от Наредба № Н-1 от 22.01.2014г. издадена от Министерство на финансите средства за измерване и контрол,които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция“Митници“,с което е осъществило състава на нарушение по чл.114 ал.1 от ЗАДС,което било установено на 01.12.2016г. при извършени проверки от служители на Митница Варна,за констатациите от които били съставени Протокол за извършена проверка № 16BG2000A053626/01.12.2016г. и Протокол за извършена проверка № 16BG2000A053673/ 01.12.2016г. по описа на Митница Варна.

         Според чл.103а ал.-1 от ЗАДС „За целите на осъществявания от митническите органи контрол данъчно задължените по този закон лица са длъжни да използват средства за измерване и контрол отговарящи на изискванията на този закон и нормативните актове по прилагането му,а в случаите когато средствата за измерване и контрол са средства за измерване по смисъла на Закона за измерванията,същите трябва да отговарят на изискванията на Закона за измерванията и нормативните актове по прилагането му“.Съгласно чл.41 т.1 от Наредба № Н-1 от 22.01.2014г. издадена от Министерство на финансите точките за контрол на обекта или мрежата от която на територията на съответното компетентно митническо учреждение се извършва продажба на природен газ за битови и стопански нужди или за моторно гориво,или потребление на природен газ за свои собствени нужди,са: 1.местата за въвеждане и извеждане на природен газ като моторно гориво.,а според ал.1 на чл.42 от същата Наредба „В точките за контрол по чл.41 т.1 и т.2 се използват средства за измерване и контрол които предават данни по електронен път към автоматизираната система за отчетност на лицата и към информационната система на Агенция „Митници“.

         Това нарушение е подведено правилно от актосъставителя  в АУАН и от административнонаказващия орган в наказателното постановление към уреждащите състава му правни норми,визирани са при излагане на обстоятелствата на нарушението всички такива,които са от значение за правилната преценка на съставомерността на описаното като административно нарушение и за яснота и пълнота на санкционираното търговско дружество,така че да не бъде то ограничавано откъм възможност за разбиране на причината за предприетата реализация на административна отговорност и правилното и адекватно организиране на правото на защита.Както се и посочи по-горе липсата към 01.12.2016г. на поставени на контролера и разходомера тип Delta производител Actaris,идент.№ 8723307004 митнически пломби на края на тръба за доставка на природен газ,представляваща точка за контрол на територия собствена на „К.Г.“ООД в североизточната част извън търговския обект-бензиностанция „Ромпетрол“,находяща се в гр.Каварна улица ул.“Б.“ №**А,стопанисвана от „Логос“ЕООД,не се и оспорва от наказаното дружество.

          В жалбата са обективирани доводи,че са нарушени изискванията на чл.40 ал.1 от Закона за административните нарушения,тъй като АУАН № 321 от 09.12.2016г. не е съставен в присъствието на свидетелите,които са присъствували при установяване на извършване на нарушението.Настоящия съдебен състав намира тези доводи за неоснователни по следните съображения: АУАН №321/09.12.2016г.  е съставен въз основа на констатациите от Протокол за извършена проверка № 16BG2000A053626/01.12.2016г. и Протокол за извършена проверка № 16BG2000A053673/ 01.12.2016г.,които представляват официални документи,подписани от актосъставителя и още трима проверяващи,като Протокол за извършена проверка № 16BG2000A053626/01.12.2016г. е съставен в присъствието на управителя на „Логос“ЕООД,а Протокол за извършена проверка № 16BG2000A053673/ 01.12.2016г. е съставен в присъствието на М.М.С.-главен счетоводител на „К.Г.“ООД.Ето защо подписването на акта от двама свидетели,които са присъствали при съставянето му,но не са свидетели-очевидци при установяване на нарушението,не е нарушение на изискванията за съставяне на АУАН по чл.40 ал.1 от ЗАНН.Съгласно  чл.40 ал.4 от ЗАНН в случай,че нарушението е установено въз основа на официален документ,актът може да се състави в отсъствието на свидетели.Независимо,че в АУАН не е изрично посочена нормата на чл.40 ал.4 от ЗАНН,то от обстоятелствената му част е видно,че изцяло се позовава на констатациите от Протокол за извършена проверка № 16BG2000A053626/01.12.2016г. и Протокол за извършена проверка № 16BG2000A053673/ 01.12.2016г.

         Настоящата инстанция намира за неоснователна претенцията на процесуалния представител на въззивника за присъждане на направените по делото разноски.Разноски се претендират,но същите следва да останат така както са направени и не следва да се присъждат.Това е така,тъй като производството по делото е по реда на чл.59 и сл. от ЗАНН,където не се предвижда процедура за присъждане на разноски на жалбоподателя при отмяна на наказателното постановление,а съгласно разпоредбата на чл.84 от ЗАНН,към неуредените в същия закон случаи се прилага субсидиарно НПК.В същия процесуален закон липсва законова разпоредба,съгласно която на подсъдимият да бъдат заплатени направените от него разноски.Именно субсидиарното приложение на правилата на НПК,обосновават невъзможността в административнонаказателното производство да бъдат присъждани тези разноски на жалбоподателя,в случай на отмяна на наказателното постановление.В настоящия случай с оглед изхода на делото претенцията на процесуалния представител на въззивника за присъждане на направените по делото разноски се явява неоснователна.

         Според настоящия съдебен състав нарушението не представлява маловажен случай по смисъла на чл.28 от ЗАНН.Съгласно нормата на чл.93 т.9 от НК,приложим в административнонаказателното производство на основание чл.11 от ЗАНН,е дадено определение на понятието „маловажен случай“.Такъв е налице,когато с оглед липсата или незначителността на вредни последици  или с оглед на други смекчаващи обстоятелства,деянието представлява по-ниска степен на обществена опасност,в сравнение с обикновените случаи от съответния вид.Не би могла да бъде обоснована и по-ниска степен на обществена опасност в сравнение с други случаи на такова нарушение,тъй като нарушението е типично за вида си.В действителност липсват доказателства,че жалбоподателят е извършил и други нарушения,за които да е бил санкциониран по административен ред,поради което следва да се приеме,че нарушението е първо по рода си.Изхождайки от тези съображения обаче не може да се говори,че се касае за по-ниска степен на обществена опасност,налагаща приложението на чл.28 от ЗАНН.При подобно тълкуване на закона,всяко нарушение на съответния текст от ЗДДС,респ. всяко първо нарушение при формално осъществяване на деянието на която и да е императивна норма,би следвало да е маловажен случай,което се явява превратно възприемане идеята на законодателя за този вид деяния.Като не е предвидил възможност да се налагат глоби с фиш за нарушения по чл.114 от ЗАДС законодателят е преценил обществената опасност на този вид нарушения като висока,без да посочва критерий,разграничаващ маловажните случаи.Това нарушение не може да бъде преценено като маловажен случай по смисъла на чл.28 б.“а“ от ЗАНН,като се има предвид,че „К.Г.“ООД ЕИК:*** е извършило нарушението,в качеството си на данъчнозадължено лице,регистрирано по Закона за акцизите и данъчните складове и като такова е следвало да осъществява дейността си съгласно   законовото предписание на ЗАДС,който регулира обществени отношения,които са от особена важност.

         Настоящия съдебен състав счита,че липсва законово основание за намаляване размера на наказанието,тъй като наложеното такова е определено в законовия минимум от 5000/пет хиляди/ лева,а разпоредбата на чл.27 ал.5 от ЗАНН не допуска определяне на наказанията под  предвидения най-нисък размер.

         В съответствие с повелята на чл.124А ал.1 от ЗАДС юридическото лице нарушител „К.Г.“ООД,ЕИК ***  е лишено от право да упражнява търговска дейност в обекта където е установено нарушението-Газоизмервателно табло/ГИТ/ гр.Каварна улица „С.Г.“/метан станция/,находяща се в имот с идент.номер *** по КККР на гр.Каварна,собственост на „К.Г.“ООД,ЕИК:*** за срок от 1/едни/ месец.

         По изложените съображения съдът прие да потвърди изцяло атакуваното наказателно постановление като правилно и законосъобразно.

         Мотивиран от горното,съдът

                                               Р    Е    Ш    И:

         ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 386/10.02.2017г. на Началник на Митница Варна,с което на „К.Г.“ООД,ЕИК *** със седалище и адрес на управление гр.Каварна,общ.Каварна,обл.Добрич,улица „Д. №** управлявано от П.Г.Г. е наложено административно наказание имуществена санкция в размер на 5000/пет хиляди/ лева за нарушение по чл.114 ал.1 вр. с чл.103а ал.1 от Закона за акцизите и данъчните складове/ЗАДС/,на основание чл.114 ал.1 от ЗАДС и административно наказание-лишаване от право да упражнява търговска дейност в обект: Газоизмервателно табло/ГИТ/ гр.Каварна улица „С.Г.“/метан станция/,находяща се в имот с идент.номер *** по КККР на гр.Каварна,собственост на „К.Г.“ООД,ЕИК:*** за срок от 1/едни/ месец,на основание чл.124 ал.1 от ЗАДС,вр. с чл.114ал.1 от ЗАДС.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд гр.Добрич по реда на глава дванадесета от Административно-процесуалния кодекс в 14/четиринадесет/ дневен срок от получаване на съобщението,че решението с мотивите е изготвено.

 

                                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ: