Р Е Ш Е Н И Е

 

№ ___/08.05.2018 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на единадесети април през две хиляди и осемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

при участието на съдебен секретар Анастасия Митева, като разгледа докладваното от съдията АНД № 6/2018 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на С. Р. Р. срещу Наказателно постановление (НП) № 014/06.12.2017 г. издадено от Тодор Стефанов И. - началник отдел „Рибарство и контрол Черно море” гр.Бургас, с което на жалбоподателя на основание чл. 80, ал. 2 от ЗРА е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2 000 лева за извършено нарушение по чл. 45, ал. 3 от ЗРА.

 С подадената жалба се иска от съда да отмени изцяло наказателното постановление, като неправилно, незаконосъобразно и издадено в нарушение на процесуалните правила. Излагат се твърдения за неправилно отразяване на фактическата обстановка в акта и НП, неясно описание на вмененото нарушение на жалбоподателя, недопустимо смесване на състави от ЗРА, водещо до пълно неразбиране на вменените нарушени законови разпоредби, всички те рефлектиращи пряко върху правото на защита на жалбоподателя.

В съдебното заседание жалбоподателят, чрез пълномощник си адв. Д.Д., поддържа в цялост аргументите, изложени в жалбата, като акцентира върху недоказаността на възведеното "административно обвинение" и неправилно приложение на материалния закон.

Въззиваемата страна, редовно призована, не изпраща представител, който да вземе становище относно фактите и приложимия по делото закон.

Каварненският районен съд, като разгледа жалбата и изложените в нея твърдения и след като се запозна със събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните по реда на чл. 14 и чл. 18 НПК, намира за установено следното:

От фактическа страна:

Жалбоподателят С. Р. Р. бил капитан на р.к. „Гондола”, с външна маркировка ВН 4321. На 21.08.2017 г. сутринта около 04.24 ч., заедно с членовете на екипажа на кораба, напуснали пристанище Каварна и се отправили в посока североизток, за да извършват риболов. При напускане на пристанището бордово оборудване, свързано със системата за наблюдение и контрол на кораби било включено и функционирало. В 08:50 ч. връзката с Центъра за наблюдение на риболовните кораби била прекъсната на координати 43.44 687 N, 28.52 200 E. След установяване на прекъсването на сигнала, началникът на сектора за наблюдение Силвана Стоянова, се обадила около 10.30 ч. на свидетеля Деян П.М. - инспектора в ИАРА, като го уведомила за констатираното нарушение и разпоредила извършване на проверка при завръщане на кораба в пристанището. В 13:20 часа връзката с ЦНРК била възстановена на координати 43.42139 N, 28.56139 Е, а в 20.50 часа корабът се прибрал в пристанище Каварна с включено и функциониращо устройство за проследяване. Непосредствено след прибирането му св.М., заедно със свидетеля В.И.П. извършили инспекция на кораба в присъствието на капитана С.Р., при която установили че оборудването за проследяване работи. Въз основа на получените данни от ЦНРК – снимка със следа на движението на р/к и експортна таблица, св.М. съставил на жалбоподателя акт за установяване на административно нарушение с № В 0007217/21.08.2017 г. В него било удостоверено, че на 21.08.2017  г., в района северно от н.Калиакра, р/к Гондола ВН 4321, с капитан С. Румянов Р., включен в системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби извършва риболовна дейност с тралиращ риболовен уред без функциониращо бордово оборудване за сателитно наблюдение. Единствена и последна позиция на кораба подадена в ЦНРК е в 08.50 ч. при координати 43.44 687 N, 28.52 200 E, на 18,5 км. северно от гр.Каварна. В акта е вписано, че с посочените действия капитана на р/к Гондола Вн 4321, С. Р. Р. е нарушил Наредба № 7/27.01.2006 г. и е осъществил състава на чл. 45, ал. 1 и ал. 3 от ЗРА. След съставянето му препис от АУАН бил връчен на нарушителя Р..

С резолюция за частично прекратяване на административно наказателно производство № 006/06.12.2017 г. Тодор Стефанов И. – Началник отдел „Рибарство и контрол – Черно море” гр. Бургас към ГДРК при ИАРА, частично прекратил адм.наказателното производство по АУАН № В 0007217/21.08.2017 г., в частта за извършено адм.нарушение по чл. 45, ал. 1 от ЗРА.

Въз основа на горепосочения акт е издадено атакуваното наказателно постановление № 014/06.12.2017 г. от Тодор И. –Началник отдел „Рибарство и контрол Черно море” гр.Бургас, с което на основание чл. 80, ал. 2 ЗРА, на С. Р. Р., за описаното в АУАН нарушение е  наложено административно наказание "Глоба" в размер на 2000 лева за нарушение на чл. 45, ал. 3 /предложение 2/ от ЗРА. Препис от същото е връчен на жалбоподателя на 15.12.2017 г., чрез пощенска пратка с обратна разписка DB0001089035, на куриерска фирма Булпост.

  Така изложената фактическа обстановка се установява въз основа на събраните гласни доказателствени средства и приобщените по реда на чл. 283 НПК писмени доказателства, а именно: показанията на свидетелите Деян М., В.П. и Иван Кулишев, Протокол от инспекция на риболовен кораб в пристанище/при разтоварване № 084-363, АУАН 7217/21.08.2017 г., резолюция за частично прекратяване на адм.наказателно производство № 006/06.12.2017 г., снимка със следа на движението и експортна таблица с регистрирани позиции, с координати, скорост и курс на р.к. Гондола с външна маркировка ВН 4321, от дата 21.08.2017 г. 

Доказателствената съвкупност се отличава с еднопосочност и вътрешна непротиворечивост, поради което и per argumentum a contrario от разпоредбата на чл. 305, ал. 3 НПК, подробен анализ и съпоставка на доказателствата не е наложителен.

Въз основа на гореустановената фактическа обстановка настоящият състав прави следните правни изводи:

По допустимостта на жалбата

Същата е процесуално допустима, доколкото е подадена от надлежно легитимирана страна – наказаното физическо лице, в преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 ЗАНН, както и срещу подлежащо на обжалване НП. С оглед на това жалбата е породила присъщия й суспензивен (спира изпълнението на НП) и деволутивен (сезиращ съда) ефект.

По приложението на процесуалния закон

При разглеждане на дела по оспорени наказателни постановления районният съд е винаги инстанция по същество – чл. 63, ал. 1 ЗАНН. Това означава, че съдът следва да провери законосъобразността на постановлението, т. е. дали правилно са приложени процесуалният и материалният закони, независимо от основанията, посочени от жалбоподателя – аргумент от чл. 314, ал. 1 НПК, вр. с чл. 84 ЗАНН. В изпълнение на това си правомощие, съдът служебно (чл. 13, чл. 107, ал. 2 и чл. 313-314 НПК, вр. с чл. 84 от ЗАНН) констатира, че АУАН и НП са издадени от компетентни органи, в предвидената от закона писмена форма и съдържание – чл. 42 и чл. 57 ЗАНН.

Налице е и редовна процедура по връчването на АУАН на жалбоподателя. НП също е връчено надлежно на санкционираното лице, но и по правило това обстоятелство има отношение единствено към началото на преклузивния срок по чл. 59, ал. 2 от ЗАНН, но не и към законосъобразността на неговото издаване, което хронологически предхожда връчването му.

Възражението на жалбоподателя за неправилно приложение на материалния закон е основателно. Административнонаказателната отговорност на жалбоподателя за извършено нарушение по чл. 45, ал. 3, пр. 2 от ЗРА и наложена санкция на осн. чл. 80, ал. 2 ЗРА е ангажирана неправилно, което налага отмяна на НП.

Съгласно чл. 80 ал. 1 от ЗРА едноличен търговец или юридическо лице, което не монтира и не поддържа бордовото оборудване в изправност, свързано с работата на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби, в нарушение на чл. 45 ал. 1, се наказва с имуществена санкция в размер от 2000 до 3000 лева, а съгл. ал. 2 наказанието по ал. 1 се налага и на едноличен търговец или юридическо лице за нарушение на чл. 45, ал. 3 ЗРА. Видът на наказанието - „имуществена санкция“, което законодателят е предвидил в чл. 80 ал. 1 от ЗРА определя и кръга на лицата, които носят административнонаказателна отговорност. По реда на тази разпоредба сред субектите на нарушението следва да са едноличните търговци и юридическите лица, защото това наказание „имуществена санкция“ е относимо само към тях. Законодателят не е отстъпил от принципното положение на ЕТ и на юридическите лица  да се налага „имуществена санкция“, а на физическите лица да се налага административно наказание „глоба“, с оглед на което в случая се касае за допуснато съществено нарушение на материалния закон, налагащо отмяна на НП. Имуществената санкция е отделен правен институт, въведен с разпоредбата на чл. 83 ал. 1 от ЗАНН като обективна, безвиновна отговорност на юридическите лица и едноличните търговци за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност. Съгласно чл. 83 ал. 1 от ЗАНН в предвидените в съответния закон, указ, постановление на Министерския съвет или наредба на общинския съвет случаи на юридически лица и еднолични търговци може да се налага имуществена санкция за неизпълнение на задължения към държавата или общината при осъществяване на тяхната дейност. Видно е, че законодателят прави ясно разграничение между глобата и имуществената санкция като правни термини и правни институти доколкото същите са самостоятелно регламентирани и въведени с различни нормативни разпоредби. Имуществената санкция не е сред административните наказания, визирани в чл. 13 от ЗАНН, които се налагат за административни нарушения, за които административнонаказателна отговорност могат да носят само физически, но не и юридически лица. Поради това правилата, приложими към глобите, налагани на физически лица, не следва механично да се прилагат към имуществените санкции, налагани на ЕТ и на юридическите лица. Видът на наказанието следва да е съответен на субекта на административнонаказателна отговорност и след като в случая в разпоредбата на чл. 80 ал. 2 от ЗРА като субект на административнонаказателна отговорност са посочени еднолични търговци и юридически лица, то наказанието следва да е „имуществена санкция“ по арг. на чл. 83 от ЗАНН и в съответствие с принципа на законоустановеност на наказанието. Ето защо според съда неправилно е била ангажирана отговорността на физическото лице, като субект на нарушението, оттук наказателното постановление, с което е наложено  на въззивника административно наказание „глоба“ в размер на 2000 /две хиляди/ лева на основание чл. 80 ал. 2 от ЗРА подлежи на отмяна, като незаконосъобразно на материално основание.

Мотивиран от изложеното и на основание чл. 63 ал. 1, пр. 3 от ЗАНН, съдът

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ изцяло наказателно постановление № 014/06.12.2017 г., издадено от Тодор Стефанов И., началник отдел „Рибарство и контрол Черно море” гр.Бургас, с което на жалбоподателя С. Р. Р., ЕГН **********, на основание чл. 80, ал. 2 от ЗРА е наложено административно наказание "глоба" в размер на 2 000 лв. /две хиляди лева/ за извършено нарушение по чл. 45, ал. 3, пр. 2 от ЗРА, като незаконосъобразно.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава ХІІ от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ………………….