Р Е Ш Е Н И Е

 

       /22.06.2017 г.

 

В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАВАРНЕНСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД, в открито заседание на двадесет и трети май през две хиляди и седемнадесета година, в състав:

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ: ЕМИЛИЯ ПАНЧЕВА

 

при участието на съдебен секретар А.М. като разгледа докладваното от съдията а.н.д. № 60/2017 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.59-63 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/.

Образувано е по жалба на „БЯЛАТА ЛАГУНА” АД, ЕИК ****, срещу наказателно постановление № РД-02-32-2 от 18.02.2016 г., издадено от заместник министър на регионалното развитие и благоустройството, с което на жалбоподателя на основание чл.23 от ЗУЧК, за извършено нарушение по чл.10, ал.8 и ал.9 от ЗУЧК е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 30 000 лв.

Жалбоподателят оспорва наказателното постановление като незаконосъобразно, издадено при допуснати нарушения на материалните и процесуалните правила. Твърди, че в АУАН не е посочена дата на извършване на нарушението, както и че в НП не се съдържа описание на нарушението, дата и място на извършване, обстоятелства, при които е извършено. Оспорва компетентността на актосъставителя и издателя на НП. Счита, че неучастието на актосъставителя при установяване на процесното нарушение, водещо до невъзможността му непосредствено да установи фактическата обстановка, съставлява съществено процесуално нарушение. За нарушение счита и дописването на ръка на размера на наложената санкция и необсъждането от АНО на въпроса за приложение разпоредбата на чл.28 от ЗАНН. С тези доводи моли НП да бъде отменено, а в условията на евентуалност изменено, с налагане на минималната предвидена в закона санкция.

 Ответната страна в производството - Министерството на туризма, оправомощено да довърши образуваното пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството административнонаказателно производство, по силата на пар.23, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗУЧК (ДВ, бр. 20 от 2016 г., в сила от 15.03.2016 г.), чрез процесуалния си представител, заема становище за неоснователност на жалбата, оспорва я изцяло и моли наказателното постановление да бъде потвърдено като правилно и законосъобразно.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства и като съобрази доводите и възраженията на страните, намира за установено следното:

От фактическа страна:

По силата на сключен с Министерство на регионалното развитие и благоустройството договор за наем № РД-02-28-32/01.07.2015 г. дружеството - жалбоподател се явява наемател на изключителна държавна собственост – морски плаж "СБА", находящ се в община Каварна, обл.Добрич. Индивидуализацията на имота е съгласно специализирана карта на обектите по чл.6, ал.4 и ал.5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие, приета от Агенцията по геодезия, картография и кадастър с Протокол № 4/14-15.02.2013 г., с активна плажна площ по смисъла на § 1, т.5 от ДР на ЗУЧК от 4 896 кв.м и принадлежности, с граници на морския плаж, определени чрез преки геодезически измервания.

Въз основа на договор за възлагане на обществена поръчка № РД-02-29-265/13.07.2015 г., сключен между Министерство на регионалното развитие и благоустройството и "Шуменски кадастър" ЕООД е бил извършен мониторинг на морски плажове, отдадени на концесия или под наем от държавата, в това число и на процесния плаж "СБА". На 19.07.2015 г. на място е бил извършен геодезически мониторинг, изразяващ се в замервания с измервателна апаратура, включваща честотни GPS приемници, работещи в режим "реално време". След извършеното замерване изпълнителят "Шуменски кадастър" ЕООД е изготвил технически доклад в който са определени общата площ, площта на активната плажна ивица и активната плажна площ за свободно разполагане на плажни принадлежности от страна на посетители, площта на всеки преместваем обект и общата площ на всички преместваеми обекти и съоръжения. На база установените от мониторинга резултати по заповед на министъра на МРРБ на 12.08.2015 г. на плаж "СБА" е била извършена и проверка от служители на МРРБ, съвместно със служители на ИА „Морска администрация” Варна и РЗИ Добрич. При извършването на проверката е бил съставен констативен протокол № 10/12.08.2015 г. подписан от всички присъстващи и връчен на управителя. В констативния протокол са вписани резултатите от извършената проверка на място и установените несъответствия при извършеното с измервателна техника геодезическо измерване от 19.07.2015 г. на общата площ на поставените върху морския плаж допълнителни търговски площи около заведенията за бързо хранене. Видно от доклада от геодезическия мониторинг е установена обща площ на допълнителните търговски площи в размер на 295,1 кв. м.

Въз основа на констатациите от извършения геодезически мониторинг и изготвения констативен протокол, свидетелят П.Л.К. на длъжност главен юрисконсулт в МРРБ е съставил на жалбоподателя АУАН № 4/23.09.2015г. за това, че на 19.07.2015 г. в резултат на геодезически мониторинг и на 12.08.2015 г. при последваща проверка на морски плаж "СБА", община Каварна, област Добрич е установено, че  дружеството-жалбоподател е поставило върху морския плаж допълнителни търговски площи около заведенията за бързо хранене в размер на 295,10 кв.м., с което е нарушило допустимата за разполагане на допълнителни търговски площи  норма от 2 на сто от площта на морския плаж. В акта, като нарушена е посочена разпоредбата на чл.10, ал.8 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие, същият е подписан от актосъставителя, двама свидетели и е предявен на 23.09.2015 г. на управляващия дружеството, който го е подписал.  

Въз основа на така съставения акт е издадено и обжалваното наказателно постановление, в което е пресъздадено съдържанието на акта във връзка с констатирано нарушение на чл.10, ал.8 и 9 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие, на основание чл.23 от Закона за устройството на черноморското крайбрежие на жалбоподателя е наложена имуществена санкция в размер на 30 000 лева.

Изложената фактическа обстановка съдът прие за установена с оглед събраните по делото доказателства: акт за установяване на административно нарушение № 4 от 23.09.2015 г., констативен протокол № 10/12.08.2015 г., технически доклад от мониторинг, извършен от "Шуменски кадастър" ЕООД във връзка с договор за обществена поръчка №РД-02-29-265/13.07.2015 г., сключен между МРРБ и "Шуменки кадастър" ЕООД, с предмет извършване мониторинг на морски плажове, предоставени на концесия и отдаден под наем за 2015 г., заедно с приложенията към него, свидетелските показания на актосъставителя П.Л.К. и свидетелите по акта и при установяване на нарушението Е.М.П. и М.В.М., заповеди на министъра на МРРБ за компетентност на актосъставителя и АНО.

Показанията на актосъставителя К. и свидетелите П. и М. изцяло се подкрепят от събраните писмени доказателства. Доказателствата по делото са непротиворечиви и допълващи се, поради което съдът ги кредитира изцяло. По делото не се събра доказателствен материал, който да поставя под съмнение така установените факти. Жалбоподателят не е ангажирал доказателства, които да опровергават установената фактическа обстановка.

От правна страна:

Жалбата е депозирана в рамките на седемдневния срок за обжалване по чл.59, ал.2 ЗАНН, подадена от легитимирано да обжалва лице срещу подлежащ на обжалване акт, поради което следва да се приеме, че същата се явява процесуално допустима. Разгледана по същество жалбата е частично основателна.

Настоящият състав като инстанция по същество след извършена проверка за законност, констатира, че при издаването на наказателното постановление не са допуснати съществени нарушения на процесуалния и материалния закон, които да обуславят неговата отмяна. Обжалваното наказателно постановление е издадено от компетентен орган (оправомощен по реда на чл.25, ал.2, т.2 от ЗУЧК да издава НП от Министъра на регионалното развитие и благоустройството със Заповед № РД-02-14-1181 от 14.10.2015 г.) в срока по чл.34, ал.3 ЗАНН.

От събраните писмени доказателства по делото и показанията на актосъставителя и свидетелите се установява, че проверката по установяване на процесното нарушение е протекла на няколко етапа: първо е извършен мониторинг, т.е. лицензирано лице е извършило замервания на плажа, след което данните са обработени и е изготвен доклад, който е предоставен на МРРБ /към момента на извършване на проверката именно то е компетентно/. Впоследствие е извършена проверка на място на обекта от служители на МРРБ, като установените от мониторинга констатации са попълнени в констативен протокол, който е изготвен при извършването на проверката на място от служители на министерството. Едва след извършване на проверката на място и изготвяне на констативния протокол, цялата документация по преписката е изпратена за преценка дали е налице основание за съставяне на АУАН. Видно от представения по делото констативен протокол проверката на място на плаж "СБА" е била извършена на 12.08.2015 г., АУАН е съставен на 23.09.2015 г., т.е. спазен е срокът по чл.34, ал.1 от ЗАНН, а НП е издадено на 18.02.2016 г. следователно в срока по чл.34, ал.3 от ЗАНН.

При извършената проверка на НП се установи, че в него са посочени всички съставомерни елементи на деянието, обстоятелствата, при които е извършено, и законовата разпоредба, която е нарушена по начин, който индивидуализира в достатъчна степен административното нарушение. Изложени са всички съществени обстоятелства относно конкретната фактическа обстановка, описанието на нарушението и данни за реално приети за установени фактически обстоятелства, които да могат да бъдат съотнесени към същностните характеристики на всеки един от елементите от фактическия състав на твърдяната като нарушена императивна разпоредба. По делото са събрани всички данни, които влияят върху оценката за доказаност на административното нарушение.

Съдът счита, че не е допуснато твърдяното от жалбоподателя  нарушение на разпоредбите на чл.42, т.3, т.4 и чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН. В акта за нарушение и наказателното постановление са посочени датата -19.07.2015 г. на геодезическия мониторинг в хода на който е установено превишаването на допустимите норми и датата - 12.08.2016 г., на която е извършена последващата проверка, предвид тези факти. Съдът счита, че този период следва да се изведе като време на извършване на нарушението. В акта за нарушение и в наказателното постановление са посочени всички съставомерни признаци на деянието, а именно общата площ на плажа 4896 кв. м., допълнителните търговски площи в размер на 295,10 кв. м., както и че това представлява 6.025% от площта на морския плаж. С оглед на резултатите от измерванията наказващият орган е направил извод, че е нарушена допустимата за поставяне на допълнителни търговски площи норма 2% от площта на морския плаж. Това описание е достатъчно, за да разбере жалбоподателят обвинението и да организира защитата срещу установените от наказващият орган факти. Наказващият орган е съобразил и изискването на чл.57, ал.1, т.5 от ЗАНН да се посочат доказателствата, които потвърждават нарушението, като подробно е описал в наказателното постановление извършените мониторинг и проверка на място на обекта, от които счита, че се доказва извършеното от жалбоподателя нарушение на ЗУЧК.

По делото безспорно се установи, че жалбоподателят не е изпълнил задълженията си към Държавата като е нарушил разпоредбата на чл.23 вр. чл.10, ал.8 от ЗУЧК, която забранява към обектите за бързо обслужване по ал.4, т.2, буква "б" да се допуска ползването на допълнителна търговска площ на морския плаж извън площта по ал.7 - 2%, която не може да заема повече от 2 на сто от площта на морския плаж. В настоящия случай върху морския плаж са поставени допълнителни търговски площи в общ размер на 200,10 кв.м, или с 4.025% над разрешените за поставяне, с което се нарушава допустимата за разполагане на горните обекти норма до 2 на сто от площта на морския плаж .

Неоснователни са и възраженията изложени в жалбата за допуснати нарушения при съставяне на акта и издаване на наказателното постановление  във връзка с неучастието на актосъставителя в процеса на установяване на нарушението и изписваненто на ръка на размера на наложената санкция. Настоящият състав споделя изцяло съображенията на касационната инстанция изложени в мотивите към решение №79/27.02.2017г. по КАНД №24/2017 на ДАС, а именно, че в ЗАНН няма изискване актосъставителят да е възприел лично фактите и обстоятелствата по нарушението, когато акта се съставя въз основа на официални документи, какъвто е настоящия случай, както и няма законоустановено изискване текстът на НП да е изписан изцяло печатно или ръкописно.

Всичко изложено до тук е достатъчно, за да се приеме, че възраженията на жалбоподателя са неоснователни и по делото е доказано, че той, в качеството си на концесионер на морски плаж "СБА'", находящ се в община Каварна, обл.Добрич, е извършил вмененото му нарушение на чл.10, ал.8 и ал.9 от ЗУЧК.

Относно размера на наказанието:

 За извършено от "Бялата лагуна" АД нарушение на чл.10, ал.8 и ал.9 от ЗУЧК в чл.23 от ЗУЧК се предвижда наказание имуществена санкция в размер от 10 000 лв. до 50 000 лв. Наказващият орган е наложил на жалбоподателя санкция в размер на 30 000 лв. При определяне на наказанието при условията на чл.27, ал.2 от ЗАНН съдът достигна до извод, че справедливото наказание, което следва да се наложи на търговеца е "имуществена санкция" в минималния предвиден размер в санкционната норма - 10 000 лв. Съдът счита, че с оглед липсата на отегчаващи вината обстоятелства налагане на наказание над предвидения в закона минимум се явява необосновано и несправедливо, поради което наложената санкция от 30000 лв. следва да бъде намалена до минимално предвидения в чл.23 ЗУЧК размер от 10 000 лв. С така наложеното наказание в размер на 10 000 лв. ще бъдат постигнати целите, предвидени в чл.12 от ЗАНН да се предупреди и превъзпита нарушителя, както и генералната превенция за въздействие върху обществото. Така определеният от законодателя минимум е в достатъчно висок размер и при липсата на данни за други нарушения на ЗУЧК, извършени от търговеца, в достатъчна степен ще отговори на целите на административното наказание.

С оглед изложеното обжалваното наказателно постановление следва да се измени в частта относно размера на наложеното наказание "имуществена санкция", като размерът се намали от 30 000 лв. на 10 000 лв.

Така мотивиран и на основание чл.63, ал.1 ЗАНН, съдът

 

Р Е Ш И:

 

 ИЗМЕНЯ наказателно постановление НП № РД-02-32-2/18.02.2016 година, издадено от Заместник министър на МРРБ, с което на "Бялата лагуна" АД, ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: с.Т. обл.Добрич, общ.Каварна, к.к. „Бялата лагуна”, Административен офис, представлявано от С.Д.С., на основание чл.23 от ЗУЧК, за извършено нарушение по чл.10, ал.8 и ал.9 от ЗУЧК е наложено наказание "имуществена санкция" в размер на 30 000 лв., като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 30 000 лв. на 10 000 лева.

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Добрич, на основанията предвидени в НПК, и по реда на Глава Дванадесета от АПК, в 14-дневен срок от получаване на съобщението за изготвянето му.

 

 

 РАЙОНЕН СЪДИЯ: ……………..